Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

 • Název: Mikroregion Dačicko
 • Spisová značka: OLVV-správ. 20127/2004/lusk
 • Pořadové číslo: 56/DSOJH/2004
 • URL: https://www.m-dacicko.cz/
 • IČO: 71223649
 • Sídlo: Krajířova 27, 38013 Dačice
 • Vznik: 19.07.2004
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Báňovice
 • Budeč
 • Budíškovice
 • Červený Hrádek
 • Český Rudolec
 • Dačice
 • Dešná
 • Dobrohošť
 • Heřmaneč
 • Horní Meziříčko
 • Horní Němčice
 • Horní Slatina
 • Hříšice
 • Jilem
 • Kostelní Vydří
 • Peč
 • Písečné
 • Slavonice
 • Staré Hobzí
 • Studená
 • Třebětice
 • Volfířov
 • Županovice

Předmět:

1) Účelem zřízení Svazku je zejména:
a) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
b) Příprava projektů, podávání žádostí o granty a dotace a realizace projektů.
c) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
d) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
e) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
2) Svazek ochraňuje a prosazuje společné zájmy a zájmy svých členů při řešení společných otázek rozvoje s tím, že předmětem činnosti Svazku mohou být zejména:
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportu, rekreace a využití volného času, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, podpory podnikání,
b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
c) zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod,
d) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
e) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související s přestavbou vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.
3) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
4) Svazek je oprávněn zakládat v souladu s předmětem činnosti samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem, nebo se může podílet na založení jiných právnických osob, zejména obchodních společností.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
revizní komise
valná hromada
Komise pro MAS Česká Kanada


Vedení popis:

Předseda Svazku je statutárním orgánem; zastupuje Svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny Valné hromadě Svazku popř. radě Svazku, může předseda Svazku provést jen po jejich předchozím schválení těmito orgány, jinak jsou tyto úkony od počátku neplatné. Předseda Svazku se podepisuje jménem Svazku; svým podpisem zavazuje Svazek vůči třetím osobám. V případě smluv a závazků přesahujících volební období orgánů Svazku musí být k uzavření takové smlouvy nebo vzniku takového závazku předchozí písemný souhlas rady Svazku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Macků Karel 01.01.2014 Stále ve funkci B. Smetany 195/III. 380 01 Dačice
Aktuální místopředseda Bartušek Ladislav 29.11.2018 Stále ve funkci Cizkrajov
Předseda Štěpán Vlastimil 15.11.2010 01.01.2014 Vyderská 416 Jindřichův Hradec
Místopředseda Němec Vítězslav 15.11.2010 29.11.2018 Studená


Přílohy: