Text na řeč

Mikroregion Dačicko

Číslo
56
IČO
71223649

Mikroregion Dačicko

Spisová značka:  OLVV-správ. 20127/2004/lusk
Pořadové číslo:  56/DSOJH/2004
Název:   Mikroregion Dačicko
IČO:   712 23 649
Sídlo:   Krajířova 27, 380 13 Dačice
Vznik:   19. 7. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Báňovice
2. Obec Budeč
3. Obec Budíškovice
4. Obec Cizkrajov
5. Obec Červený Hrádek
6. Obec Český Rudolec
7. Město Dačice
8. Obec Dešná
9. Obec Dobrohošť
10. Obec Heřmaneč
11. Obec Horní Meziříčko
12. Obec Horní Němčice
13. Obec Horní Slatina
14. Obec Hříšice
15. Obec Jilem
16. Obec Kostelní Vydří 
17. Obec Peč
18. Obec Písečné
19. Město Slavonice
20. Obec Staré Hobzí
21. Obec Studená
22. Obec Třebětice
23. Obec Volfířov
24. Obec Županovice

Předmět:
1) Účelem zřízení Svazku je zejména:
a) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
b) Příprava projektů, podávání žádostí o granty a dotace a realizace projektů.
c) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
d) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
e) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
2) Svazek ochraňuje a prosazuje společné zájmy a zájmy svých členů při řešení společných otázek rozvoje s tím, že předmětem činnosti Svazku mohou být zejména:
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportu, rekreace a využití volného času, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, podpory podnikání,
b) zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálního odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
c) zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod,
d) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
e) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související s přestavbou vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.
3) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
4) Svazek je oprávněn zakládat v souladu s předmětem činnosti samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem, nebo se může podílet na založení jiných právnických osob, zejména obchodních společností.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Předseda
Místopředseda
Rada
Revizní komise
Komise pro MAS Česká Kanada
 
Předseda svazku: Předseda Svazku je statutárním orgánem; zastupuje Svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny Valné hromadě Svazku popř. radě Svazku, může předseda Svazku provést jen po jejich předchozím schválení těmito orgány, jinak jsou tyto úkony od počátku neplatné. Předseda Svazku se podepisuje jménem Svazku; svým podpisem zavazuje Svazek vůči třetím osobám. V případě smluv a závazků přesahujících volební období orgánů Svazku musí být k uzavření takové smlouvy nebo vzniku takového závazku předchozí písemný souhlas rady Svazku.

Předseda:  

Ing. Karel Macků, bytem B. Smetany 195/III. 380 01 Dačice od r. 2014 dosud
Vlastimil Štěpán, Vyderská 416 Jindřichův Hradec od 15. 11. 2010 do 2014


1. místopředseda:

Vítězslav Němec, Studená    od 15. 11. 2010 dosud                                                             

http://www.m-dacicko.cz

 


Příloha – sbírka listin 

Stanovy ze dne 24. 1. 2017

Stanovy ze dne 27. 6. 2013

Zápis z ustavující VH 24. 11. 2014

Zakladatelská smlouva 1. 7. 2004