Text na řeč

Mikroregion Jindřichohradecko – západ

Číslo
60
IČO
72567449

Mikroregion Jindřichohradecko – západ


Spisová značka:  OLVV-správ. 14686/2012/lusk
Pořadové číslo:  60/DSOJH/2012
Název:   Mikroregion Jindřichohradecko – západ
IČO:   725 67 449
Sídlo:   Horní Pěna č. p. 93, 378 31 Horní Pěna
Vznik:   6. 6. 2012
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:  

  1. Obec Číměř
  2. Obec Dolní Pěna
  3. Obec Dolní Žďár
  4. Obec Horní Pěna
  5. Obec Kačlehy
  6. Obec Lásenice
  7. Obec Polště
  8. Obec Vydří

Předmět činnosti:
1. a) Společný postup obcí k řešení programů územního, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a regionální politiky ČR, případně EU. 
b) Všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty a ochrana všech složek životního prostředí, zejména vod v zájmovém území. 
c) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. 
d) Koordinace významných investičních akcí, činností místních samospráv, zajišťování a vedení předepsané agendy jednotlivých společných akcí. 
e) Koordinace územního plánování v regionálním měřítku. 
f) Propagace regionu, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti. 
g) Vytváření, zhodnocování a správa společného majetku svazku. 
h) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.). 
i) Aktivity pro podporu zaměstnanosti v regionu. 
j) Zkvalitňování a budování technické infrastruktury území: zásobování vodou, vybudování kanalizačních sběračů a zařízení, plynofikace obcí, jiných systémů dodávek tepla, podpora rozvoje dalších složek infrastruktury. 
k) Zavádění, rozšiřování a zdokonalování dalších inženýrských sítí, obnova a výstavba komunikací a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území. 
l) Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí. 
m)Další zde neuvedené činnosti v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony.
2. Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech obcí svazku. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro takovéto aktivity budou orgány svazku jmenovány odpovědné osoby s podpisovým právem a pověřené koordinací celé akce.

Orgány svazku: 

Shromáždění zástupců 
Předseda 
Místopředseda 
Dozorčí rada

Předseda svazku: 

Předseda je statutárním zástupcem svazku, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění, je oprávněn podepisovat právní akty po jejich schválení svazkem, zastupuje svazek vůči třetí osobě po schválení svazkem.

Místopředseda: 

Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, s výjimkou nakládání s finančními prostředky svazku.

Předseda:  

Vladimír Šaman, Bytem Horní Pěna 131         od 4. 12 .2018 dosud
Ing. Karel Dušek, bytem Horní pěna 151, 378 31 od 6. 6. 2012 do 4. 12. 2018

Místopředseda:            

Vladimír Hrdina, Bytem Horní Pěna 154         od 4. 12 .2018 dosud
Martin Matoušek, bytem Dolní Pěna 344, 377 01 od 6. 6. 2012 do 4. 12. 2018
    


Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 26. 11. 2015

Dodatek stanov ze dne 30. 5. 2012

Stanovy ze dne 30. 5. 2012

Zakladatelská smlouva ze dne 30. 5. 2012