Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
646 18.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 z důvodu úplné uzavírky silnice III/12238
642 17.09.2018 Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 3.4.2017, č.j. KUJCK - 45119/2018, pozbylo právní moci.
641 17.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. přechodnou úpravu úseku silnice I/22, v obci Cehnice, okres Strakonice dle doloženého návrhu DIO Termín: od 24. 09. 2018 – 12. 10. 2018 Důvod: výstavba vodovodu v obci Cehnice.
639 13.09.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Potvrzení usnesení Magistrátu města České Budějovice. Zamítnutí odvolání. "Midibusové" linky elektrobusů.
635 12.09.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení o pokračování v odvolacím řízení a seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí. stavby „IV. tranzitní železniční koridor, modernizace trati Nemanice I - Ševětín."
636 12.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnic I/3, k.ú. Sezimovo Ústí, okr. Tábor spočívající v umístění VDZ a SDZ (viz grafická příloha Koordinační situace – Stanovení místní úpravy provozu)
628 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 78 územního plánu města České Budějovice.
627 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 74 územního plánu města České Budějovice.
629 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 79 územního plánu města České Budějovice.
631 11.09.2018 Oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí. Usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 25.7.2018, č.j. KUJCK 98195/2018/ODSH, pozbylo právní moci.
630 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou na tahu Jarošov nad Nežárkou – Strmilov
626 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba: „Novostavba ZTV– komunikace a chodníky, vodovodní řad, přípojky vodovodu, dešťová kanalizace, Roudné, Zahradní čtvrť II v k.ú. Roudné.
619 07.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/39, okr. Prachatice, dle doloženého návrhu DIO.
618 07.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v k.ú. Přeseka, obec Třeboň, a v k.ú. Lužnice z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu po dobu výlovu rybníka Rožmberk ve dnech 12.10. – 14.10.2018
615 06.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatřeni obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v úseku ul. Tyršova - Hůrecká v Lišově
612 05.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/3 okr. Český Krumlov dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy Důvod: oprava silnice I/3 Dolní Dvořiště – 1. etapa
611 05.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 na trase Jarošov nad Nežárkou – Strmilov v úseku od křižovatky se silnicí III/1344 (odb. na Mutyněves) ke křižovatce se silnicí III/1343 (odb. na Vlčice)
610 05.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnicích I/23, I/24 a I/34 v okrese Jindřichův Hradec
609 05.09.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 u Horního Bolíkova na trase Studená - hranice Jihočeského kraje při částečné uzavírce této silnice z důvodu provedení opravy jejího odvodnění, a to na dobu 10.9. – 20.10. 2018
564 17.08.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci regulačního plánu Kestřany.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku