Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotace ve stadiu schvalování

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Tabulka obsahuje přehled dotačních programů, u kterých již uplynul termín pro podávání žádostí. Včas podané žádosti jsou nyní ve stadiu hodnocení a schvalování výše finanční podpory úspěšným projektům.

Tématické zaměření Charakteristika Termín vyhlášení Termín ukončení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Podpora a zkvalitnění zdravot.péče o nevyléčitelně nemocné, vč. podpory rodin těchto nemocných Dotační program je určen na podporu péče, kterou zajišťují registrovaní poskytovatelé zdravotních služeb, kdy tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Účelem této péče je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Současně je poskytována podpora pečujícím osobám a rodinám těchto nemocných. Program je zaměřen rovněž na aktivity, které podporují laickou péči o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života. Z dotace nelze hradit náklady na poskytovanou zdravotní péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to ani v případě, že není uzavřen smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotní služby a zdravotní pojišťovnou. 09.05.2016 20.05.2016
do 12:00 hodin
Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů, informace o vyhlášeném dotačním programu: Hana Müllerová,tel.: 386 720 362, e-mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení sociální péče: Mgr. Helena Kocmanová, tel.: 386 720 623, e-mail: kocmanova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Kulturní Památky Opatření I. Nemovité kulturní památky: dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví. Finanční podpora může činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu. 09.05.2016 20.05.2016
do 12:00 hodin
Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Informace o vyhlášeném grantovém programu: Opatření I. Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2016 Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016, včetně jeho aktualizace a jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb pro rok 2016. 09.05.2016 19.05.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Podpora rozvoje sociálních služeb Cílem programu je podpora rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského kraje s ohledem na odůvodněné potřeby občanů. 28.03.2016 08.04.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 627, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Kotlíkové dotace Dotační program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v Jihočeském kraji za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. 18.01.2016 31.03.2016
do 14:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace. V případě dotazů ohledně předmětu dotace se obracejte na jednotlivé administrátory dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, které naleznete na Kotlíkové dotace - kontakty. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jčk Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů (do 50 zaměstnanců) v Jihočeském kraji. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí. Program je realizován v režimu de minimis. 20.03.2015 31.12.2015
do 14:00 hodin
Informace o vyhlášeném grantovém programu: Ing. Jaroslav Zloch, tel. 386 720 422, zloch@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka, tel. 387 318 428, prochazka@cmzrb.cz; Věra Štindlová, BBS., tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Prog. zvýhodněných reg. úvěrů pro obce se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů zvyšování kvality technické infrastruktury obcí se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí. 20.03.2015 31.12.2015
do 14:00 hodin
Informace o vyhlášeném grantovém programu: Ing. Jaroslav Zloch, tel. 386 720 422, zloch@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka, tel. 387 318 428, prochazka@cmzrb.cz; Věra Štindlová, BBS., tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje Opatření 1: Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech Opatření 2: Podpora nadaných žáků ze sociálně znevýhodněných rodin studujících v maturitních oborech Opatření 3: Stipendijní program pro studenty vysokých škol Jihočeského kraje 27.09.2015 09.10.2015
do 12:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jiří Voříšek, tel.: 386 720 450, email: vorisek@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel.: 386 720 832, email: reitingerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů (do 50 zaměstnanců) a zvyšování kvality technické infrastruktury obcí v Jihočeském kraji. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory 03.03.2014 31.12.2014
do 14:00 hodin
Informace o vyhlášeném grantovém programu: Ing. Jaroslav Zloch, tel. 386 720 422, email: zloch@kraj-jihocesky.cz, Ing. Miloš Procházka, tel. 387 318 428, email: prochazka@cmzrb.cz, Bc. Nikola Kalová, DiS., tel. 386 720 236, email: kalova@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí byl vyhlášen Zastupitelstvem Jihočeského kraje s účinností od 8. 3. 2013. Žádosti o grant mohou podávat obce v Jihočeském kraji do 31. 10. 2013. Cílem programu je podpora zpracování územních plánů obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazné územní plány doposud chybí, nebo zpracování jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení nadřazených Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 08.03.2013 31.10.2013
do 14:00 hodin
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic; oddělení územního plánování; Ing. Věra Třísková triskova@kraj-jihocesky.cz tel. 386 720 205 Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
GP podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ze škol Prioritou GP je podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích způsobem, který umožňuje školám čerpat grant Jihočeského kraje na úhradu části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště a části nákladů spojených s vlastní výukou na DDH, pokud není dotována jiným způsobem. Záměrem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy, technických znalostí a první pomoci, dále k motivaci k bezpečné jízdě a dopravní kázni vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dlouhodobě i ke snižování nehodovosti v silničním provozu, a využívat přitom v maximální možné míře dopravních hřišť jako jedné z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především k systematickému výcviku cyklistů - začátečníků. 28.06.2013 30.08.2013
do 12:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Luboš Rákosník, tel.: 386720133, e-mail: rakosnik@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Blažej Štícha, tel. 386720545, e-mail: sticha@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí byl vyhlášen Zastupitelstvem Jihočeského kraje s účinností od 8. 2. 2012. Žádosti o grant mohou podávat obce v Jihočeském kraji do 16. 11. 2012). Cílem programu je podpora zpracování územních plánů obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazné územní plány doposud chybí, nebo zpracování jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení nadřazených Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 08.02.2012 16.11.2012
do 14:00 hodin
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic; oddělení územního plánování;Ing. Michaela Nováková tel. 386 720 379 novakovam@kraj-jihocesky.cz Ing. Věra Třísková triskova@kraj-jihocesky.cz tel. 386 720 205 Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířeno Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností byl vyhlášen Zastupitelstvem Jihočeského kraje s účinností od 8. 2. 2012. Žádosti o grant mohou podávat obce s rozšířenou působností v Jihočeském kraji do 16. 11. 2012).Cílem programu je podpora zlepšování kvality, podrobnosti, přesnosti a využitelnosti zpracovaných územně analytických podkladů obcí, zejména jejich aktualizace a pořízení potřebného softwarového vybavení. 08.02.2012 16.11.2012
do 14:00 hodin
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic; oddělení územního plánování; Ing. Michaela Nováková tel. 386 720 379 novakovam@kraj-jihocesky.cz Ing. Romana Vačkářová tel. 386 720 387 vackarova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí byl vyhlášen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na zasedání, konaném dne 21. 12. 2010 s účinností od 1. 1. 2011 (od tohoto data je možno podávat žádosti o grant). Současně toto zasedání zastupitelstva kraje schválilo Pravidla pro tento grantový program na rok 2011. 01.01.2011 31.12.2011
do 14:00 hodin
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování, Ing. Michaela Nováková, tel. 386 720 379, e-mail: novakovam@kraj-jihocesky.cz, Ing. arch. Radek Boček, tel. 386 720 154, e-mail bocek@kraj-jihocesky.cz, mobil 777 823 409 Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
GP Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních Hlavním cílem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání 14.09.2011 10.10.2011
do 14:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Mgr. Jan Vodička, tel.: 386 720 157, email: vodicka@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel.: 386 720 832, email: reitingerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, 2.výzva Účelem GP je udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí přiměřenou dostupnost těchto služeb poskytovaných na dostatečné odborné úrovni, přičemž při využití spolufinancování budou finanční prostředky využity maximálně efektivně. Cílem programu je stabilizace minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti s dalšími garanty této oblasti na národní úrovni. Pouze služby kontaktních center. 29.06.2011 28.07.2011
do 14:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Marek Nerud, tel: 386 720 649, email: nerud@kraj-jihocesky.cz, Bc. Petr Vačkář, 386 720 624, vackar@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
GP na podporu sociálního začleňování na území Jihočeského kraje 2011 Cílem programu je rozvoj projektů na pomoc a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením k jejich integraci do společnosti. Cílovou skupinou jsou zejména osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách kraje, domech pro neplatiče, ubytovnách, azylových domech. Poradenství je orientované přímo do rodiny, kde také rozvíjí sociálně aktivizační služby, bezplatné dluhové poradenství včetně potřebné asistence. Součástí projektů na volnočasové aktivity dětí a mládeže musí být také činnosti vzdělávací (doučování dětí, dosažení funkční gramotnosti ap.). 16.02.2011 10.03.2011
do 14:00 hodin
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností: Bc. Roman Slivka, tel. 386 720 639, email: slivkar@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Creative Commons       Copyright (C) 2014 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku