Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotace ve stadiu schvalování

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Tabulka obsahuje přehled dotačních programů, u kterých již uplynul termín pro podávání žádostí. Včas podané žádosti jsou nyní ve stadiu hodnocení a schvalování výše finanční podpory úspěšným projektům.

Tématické zaměření Charakteristika Termín vyhlášení Termín ukončení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2016 Cílem programu je podpora pořádání mezinárodně a republikově významných aktivit v oblasti sportu, vědy a kultury na území Jihočeského kraje, majících významný podíl na prezentaci či reprezentaci Jihočeského kraje a podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj 30.05.2016 10.06.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Jiřina Formánková DiS., tel. 386 720 451, formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy oblast sportu: Jihočeský kraj, Odbor Školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení Mládeže, tělovýchovy a sportu: Bc. Eva Lachoutová tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy oblast kultury: Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury a zřizovaných organizací: Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz PhDr. Monika Zárybnická tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Podpora rozvoje sociálních služeb Cílem programu je podpora rozvoje sociálních služeb na území Jihočeského kraje s ohledem na odůvodněné potřeby občanů. 28.03.2016 08.04.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK: Ing. Monika Roidlová, tel. 386 720 627, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb: Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Kotlíkové dotace Dotační program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v Jihočeském kraji za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. 18.01.2016 31.03.2016
do 14:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace. V případě dotazů ohledně předmětu dotace se obracejte na jednotlivé administrátory dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, které naleznete na Kotlíkové dotace - kontakty. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje Opatření 1: Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech Opatření 2: Podpora nadaných žáků ze sociálně znevýhodněných rodin studujících v maturitních oborech Opatření 3: Stipendijní program pro studenty vysokých škol Jihočeského kraje 27.09.2015 09.10.2015
do 12:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Jiří Voříšek, tel.: 386 720 450, email: vorisek@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel.: 386 720 832, email: reitingerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
GP podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ze škol Prioritou GP je podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích způsobem, který umožňuje školám čerpat grant Jihočeského kraje na úhradu části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště a části nákladů spojených s vlastní výukou na DDH, pokud není dotována jiným způsobem. Záměrem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy, technických znalostí a první pomoci, dále k motivaci k bezpečné jízdě a dopravní kázni vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dlouhodobě i ke snižování nehodovosti v silničním provozu, a využívat přitom v maximální možné míře dopravních hřišť jako jedné z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především k systematickému výcviku cyklistů - začátečníků. 28.06.2013 30.08.2013
do 12:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Luboš Rákosník, tel.: 386720133, e-mail: rakosnik@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Blažej Štícha, tel. 386720545, e-mail: sticha@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí byl vyhlášen Zastupitelstvem Jihočeského kraje s účinností od 8. 2. 2012. Žádosti o grant mohou podávat obce v Jihočeském kraji do 16. 11. 2012). Cílem programu je podpora zpracování územních plánů obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazné územní plány doposud chybí, nebo zpracování jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení nadřazených Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 08.02.2012 16.11.2012
do 14:00 hodin
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic; oddělení územního plánování;Ing. Michaela Nováková tel. 386 720 379 novakovam@kraj-jihocesky.cz Ing. Věra Třísková triskova@kraj-jihocesky.cz tel. 386 720 205 Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířeno Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností byl vyhlášen Zastupitelstvem Jihočeského kraje s účinností od 8. 2. 2012. Žádosti o grant mohou podávat obce s rozšířenou působností v Jihočeském kraji do 16. 11. 2012).Cílem programu je podpora zlepšování kvality, podrobnosti, přesnosti a využitelnosti zpracovaných územně analytických podkladů obcí, zejména jejich aktualizace a pořízení potřebného softwarového vybavení. 08.02.2012 16.11.2012
do 14:00 hodin
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic; oddělení územního plánování; Ing. Michaela Nováková tel. 386 720 379 novakovam@kraj-jihocesky.cz Ing. Romana Vačkářová tel. 386 720 387 vackarova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí byl vyhlášen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na zasedání, konaném dne 21. 12. 2010 s účinností od 1. 1. 2011 (od tohoto data je možno podávat žádosti o grant). Současně toto zasedání zastupitelstva kraje schválilo Pravidla pro tento grantový program na rok 2011. 01.01.2011 31.12.2011
do 14:00 hodin
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování, Ing. Michaela Nováková, tel. 386 720 379, e-mail: novakovam@kraj-jihocesky.cz, Ing. arch. Radek Boček, tel. 386 720 154, e-mail bocek@kraj-jihocesky.cz, mobil 777 823 409 Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
GP Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních Hlavním cílem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání 14.09.2011 10.10.2011
do 14:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném grantovém programu podá: Mgr. Jan Vodička, tel.: 386 720 157, email: vodicka@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel.: 386 720 832, email: reitingerova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, 2.výzva Účelem GP je udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí přiměřenou dostupnost těchto služeb poskytovaných na dostatečné odborné úrovni, přičemž při využití spolufinancování budou finanční prostředky využity maximálně efektivně. Cílem programu je stabilizace minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti s dalšími garanty této oblasti na národní úrovni. Pouze služby kontaktních center. 29.06.2011 28.07.2011
do 14:00 hodin
Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Marek Nerud, tel: 386 720 649, email: nerud@kraj-jihocesky.cz, Bc. Petr Vačkář, 386 720 624, vackar@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
GP na podporu sociálního začleňování na území Jihočeského kraje 2011 Cílem programu je rozvoj projektů na pomoc a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením k jejich integraci do společnosti. Cílovou skupinou jsou zejména osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách kraje, domech pro neplatiče, ubytovnách, azylových domech. Poradenství je orientované přímo do rodiny, kde také rozvíjí sociálně aktivizační služby, bezplatné dluhové poradenství včetně potřebné asistence. Součástí projektů na volnočasové aktivity dětí a mládeže musí být také činnosti vzdělávací (doučování dětí, dosažení funkční gramotnosti ap.). 16.02.2011 10.03.2011
do 14:00 hodin
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností: Bc. Roman Slivka, tel. 386 720 639, email: slivkar@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Creative Commons       Copyright (C) 2014 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku