Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Jihočeský kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Jihočeský kraj je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Krajský úřad Jihočeského kraje, IČ:  708 906 50, se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, telefon: +420 386 720 111, e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz,   ID datové schránky: kdib3rr 

Jihočeský kraj (dále jen "kraj") na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Eva Bartošová, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, telefon: +420 386 720 431, mobil: +420 723 823 513, e-mail: poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz,   ID datové schránky: kdib3rr

Jihočeský kraj jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  • výkonu státní správy,
  • výkonu samosprávy,
  • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • zajištění interních procesů,
  • komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na kraj vztahují a dále na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je kraj pověřen. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi krajem a Vámi.

Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vaší vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není kraji uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k předání údajů neudělili souhlas.

Při zpracování osobních údajů u kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány pouze po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jihočeský kraj vede v souladu s čl. 30 nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (též jen GDPR) záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, ze něž odpovídá.  Konkrétnější informace o zpracovávání osobních údajů naleznete na stránkách jednotlivých odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Více informací o problematice ochrany osobních údajů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
    


GDPR pro obce duben 2018 (.pptx - 402.29 KB)

Souhlas subjektu údajů vzor (.docx - 17.99 KB)

Informace o přijatých opatřeních - výmaz osobních údajů vzor (.docx - 15.25 KB)

Sdělení o prodloužení lhůty k poskytnutí informací o přijatých opatřeních vzor (.docx - 13.69 KB)

Záznam o činnosti vzor (.docx - 14.96 KB)

Žádost o přenositelnost dat vzor (.docx - 15.73 KB)

Žádost o potvrzení a přístup k osobním údajům vzor (.docx - 15.84 KB)

Žádost o výmaz osobních údajů vzor (.docx - 14.83 KB)

Žádost o opravu-doplnění osobních údajů vzor (.docx - 14.78 KB)

Žádost o omezení zpracování vzor (.docx - 14.85 KB)

Odvolání souhlasu vzor - právo na výmaz (.docx - 12.96 KB)


Pro bližší informace o problematice GDPR kontaktujte:

JUDr. Eva Bartošová, tel: 386720431, e-mail: bartosovae@kraj-jihocesky.cz