Ředitel Krajského úřadu

Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

LGJUDr. Lukáš Glaser, LL.M. (*1983) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal v oboru Právo a právní věda titul Mgr., rigorózní řízení absolvoval v rámci Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 

Svoji pracovní dráhu zahájil v roce 2007 u Okresního soudu v Českých Budějovicích, od roku 2009 je pak zaměstnán u Jihočeského kraje, kdy nastoupil do tehdejšího Odboru legislativy a vnitřních věcí jako právník. V roce 2013 se stal vedoucím tohoto odboru a v roce 2021 byl jmenován MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje, ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje. Mimo zaměstnání u Jihočeského kraje je rovněž dlouholetým lektorem v oblasti akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků se zaměřením na obecní a krajské zřízení a rozpočtová pravidla územních rozpočtů. Příležitostně publikuje na tato témata v odborných časopisech, je spoluautorem komentáře k zákonu o krajích a publikace věnující se vzorům úkonů a podání podle správního řádu.  

Po svém nástupu do funkce ředitele krajského úřadu se kromě běžných kompetencí, které jsou vyjmenovány níže a které náleží řediteli krajského úřadu, zaměřuje především na zvýšení efektivity chodu krajského úřadu, elektronizaci a zjednodušení vnitřních procesů krajského úřadu, především však zvýšení komfortu a dostupnosti služeb pro veřejnost v podobě rozšiřování možností digitální komunikace s krajským úřadem. 

Mezi zákonné kompetence ředitele krajského úřadu podle § 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, patří zejména: 

  • zajišťování plnění usnesení zastupitelstva a rady a dalších úkolů stanovených zákony,
  • odpovědnost za plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti hejtmanovi kraje,
  • podávání návrhů ministerstvu vnitra na pozastavení vyhlášek a nařízení obcí nebo jejich jednotlivých ustanovení,
  • plnění funkcí zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu,
  • pozice nadřízeného vůči všem zaměstnancům krajského úřadu a kontrola jejich činnosti,
  • vydávání vnitřních předpisů krajského úřadu a předpisů s působností v Jihočeském kraji po schválení radou či zastupitelstvem,
  • oprávnění předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje,
  • oprávnění zúčastňovat se zasedání rady a zastupitelstva s poradním hlasem.

Kontakty:

JUDr. Lukáš Glaser, LL.M. 
ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje.
pracoviště: 3010, hlavní budova KÚ 
telefon: 386 720 466
e-mail: glaser@kraj-jihocesky.cz

Ředitele krajského úřadu v době jeho nepřítomnosti zastupují jeho dva jmenovaní  zástupci: 

po

Mgr. Petr Podhola
1. zástupce ředitele krajského úřadu
vedoucí odboru kanceláře hejtmana
pracoviště: 2024, hlavní budova KÚ
telefon: 386 720 291
e-mail: podhola@kraj-jihocesky.cz

hor

Ing. arch. Petr Hornát
2. zástupce ředitele krajského úřadu
vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
pracoviště: 2070, hlavní budova KÚ
telefon: 386 720 423
e-mail: hornat@kraj-jihocesky.cz

Hlavní priority činnosti krajského úřadu, které jsou stanoveny na roky 2023 až 2025, jsou zakotveny v dokumentu Strategie Krajského úřadu Jihočeského kraje pro období let 2023 až 2025