Odbor právní a krajský živnostenský úřad

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Pracovní náplň v samostatné působnosti

Úsek vedoucího odboru

 • zajišťuje právní službu pro orgány kraje, pokud není zajištěna jinak
 • poskytuje právní konzultace odborům krajského úřadu ve věcech výkonu samostatné působnosti
 • zpracovává připomínky k návrhům právních norem vydávaných v samostatné působnosti kraje navrhovaných odbory krajského úřadu v oblastech v jejich věcné působnosti, navrhuje právní normy vydávané v samostatné působnosti kraje v oblastech věcné působnosti odboru
 • podílí se na redakční činnosti Věstníku kraje
 • podle požadavků odborů krajského úřadu posuzuje návrhy smluv uzavíraných krajem
 • zastupuje kraj v řízení před soudem, pokud není kraj zastoupen jinak, vede evidenci soudních řízení a přehled podaných trestních oznámení
 • podává návrhy na uplatnění pohledávek kraje v insolvenčním řízení a návrhy vymáhání pohledávek kraje
 • sleduje usnesení vlády a informuje o nich poradu vedení KÚ vč. návrhu na určení gesčních odborů k nim
 • administruje systém eKLEP (elektronická knihovna legislativních předpisů) pro krajský úřad a koordinuje zpracování připomínek kraje k návrhům zákonů a obecně platných právních předpisů a dalších norem a aktů vydávaných ostatními stupni státní správy
 • vede vnitřní agendy úřadu zajišťující činnost odboru  metodicky řídí veřejnou podporu KÚ JK, stanovuje pravidla, dozor, notifikace EU
Pracovní náplň v přenesené působnosti

Úsek vedoucího odboru

 • vykonává dozor nad dodržováním zákonnosti obcí při vydávání nařízení obce a zákonnosti usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření obce vydávaných obcí v přenesené působnosti v oblastech věcné působnosti odboru
 • poskytuje právní konzultace odborům krajského úřadu ve věcech výkonu přenesené působnosti
 • podává návrhy na uplatnění pohledávek kraje vzniklých z výkonu přenesené působnosti kraje v insolvenčním řízení a návrhy na vymáhání pohledávek vzniklých z výkonu přenesené působnosti kraje
 • spolupracuje s odbory krajského úřadu při navrhování a vydávání nařízení kraje v oblastech jejich věcné působnosti, navrhuje vydání nařízení kraje v oblastech věcné působnosti odboru
 • vede Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv a Ústředního věstníku EU k nahlédnutí veřejnosti
 • zastupuje krajský úřad před soudem v řízení ve věcech ve věcné působnosti odboru v přenesené působnosti, pokud není odbor zastoupen jinak
 • plní činnosti podpůrného orgánu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • objednává, protokolárně vydává obcím, eviduje a provádí roční vyúčtování pokutových bloků
 • zajišťuje fyzickou likvidaci poškozených a neupotřebitelných pokutových bloků po předchozím souhlasu MF ČR

Pracovní náplň oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad

Státní občanství

 • vydává osvědčení o státním občanství
 • přijímá žádosti o udělení státního občanství ČR
 • přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku
 • přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky dle zvláštní úprava
 • přijímá prohlášení o nabytí podle § 31, § 32, § 33, § 34 a § 35 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • přijímá prohlášení o pozbytí státního občanství ČR
 • vede evidenci osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky (resp. České socialistické republiky, Československé republiky)
 • vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, pro úřady s rozšířenou působností zařazené v jeho správním obvodu
 • vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958
 • povoluje nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisů matriční knihy vedených do 31. prosince 1958
 • provádí legalizaci matričních dokladů (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, úmrtní list) vydaných matričními úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, mají-li být užity v cizině
 • nabírá žádosti o zápis do zvláštní matriky v souvislosti se složením státoobčanského slibu nebo učiněním prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
 • kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu
 • kontroluje matriční úřady podle ust.  § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • provádí zkoušku odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (dále jen "zkouška") u zaměstnance obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen "matrikář"), který je zařazen do jeho správního obvodu
 • vede vzory otisků úředních razítek matričních úřadů a podpisové vzory matrikářů včetně jejich změn
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti matriční agendy
 • vede řízení při odvolání a řízení mimo odvolání proti rozhodnutí správních orgánů prvního stupně ve věcech podle zákonů o matrikách, jménu a příjmení
 • rozhoduje o povolení uzavřít manželství zmocněncem, jestliže má být manželství uzavřeno v jeho správním obvodu 
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů
 • vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně jejich změn
 • provádí zkoušky úředníků zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • kontroluje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku vymezeném zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti ověřování
 • zprostředkovává žádosti obecních úřadů o zařazení či vyřazení z přílohy č. 1 Vyhlášky č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, příp. základního registru obyvatel vedené Ministerstvem vnitra ČR
 • vede řízení při odvolání a řízení mimo odvolání proti rozhodnutí správních orgánů prvního stupně ve věcech podle zákonů o evidence obyvatel občanských průkazech a cestovních dokladech
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 
 • uskutečňuje metodické semináře pro obce na úseku evidence obyvatel
 • přijímá žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu s jiným občanem
 • zajišťuje kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti obcemi ve správním obvodu kraje v oblastech ve věcné působnosti oddělení
 • zajišťuje metodickou činnost pro obce ve správním obvodu kraje pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblastech ve věcné působnosti oddělení
 • zajišťuje agendu CZECHPOINT a provádí konverze dokumentů
   

Krajský živnostenský úřad

 • provádí cenové kontroly zaměřené na dodržování ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:
  • ČÁST II (regulace cen)
  • § 11 (cenová evidence) 
  • § 12 (cenové informace)
  • § 13 (označování zboží cenami) 
 • ukládá a vybírá pokuty za porušení cenových předpisů, je-li zjištěno porušení cenových předpisů při jím provedené cenové kontrole (§ 4 odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů).
 • připravuje podklady pro vydání nařízení kraje, který v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může: 
  • stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem, 
  • stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem (§ 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů)
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím v oblasti podnikání v zemědělství a v oblasti provádění cenových kontrol ve správním obvodu kraje
 • provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí v rámci svých kompetencí
 • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu kraje
 • je oprávněn nařídit obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu kraje provedení živnostenské kontroly
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve správním obvodu kraje
 • vede živnostenský rejstřík v působnosti správního obvodu kraje
 • spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy

Oddělení správní

 • vede registr dobrovolných svazků obcí
 • zajišťuje činnosti volebního orgánu pro volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, zastupitelstev krajů, zastupitelstev obcí a prezidenta ČR podle příslušných volebních zákonů
 • zajišťuje činnosti příslušející krajskému úřadu podle zákona o krajském referendu
 • vede agendu veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi ve správním obvodu kraje, vyjma veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi s rozšířenou působností
 • vydává osvědčení k zahájení veřejné sbírky a kontroluje veřejné sbírky
 • přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady ve správním obvodu kraje, jako správními orgány prvního stupně, ve věcech přestupků proti pořádku ve státní správě a na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti občanskému soužití, přestupků proti majetku a přestupků podle zvláštních zákonů
 • zajišťuje další agendy v řízení o přestupcích, vydává stanoviska k aplikaci správního řádu, příp. zvláštních předpisů, při přezkumu rozhodnutí orgánů I. stupně ostatními odbory krajského úřadu
 • zajišťuje kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti obcemi ve správním obvodu kraje v oblastech ve věcné působnosti oddělení
 • zajišťuje metodickou činnost pro obce ve správním obvodu kraje pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblastech ve věcné působnosti oddělení
 • zajišťuje řešení sporů z veřejnoprávních smluv 
 • provádí odvolací řízení ve věci povolování loterií a jiných podobných her či ve věci ukládání sankcí za provozování loterií a jiných podobných her v rozporu se zákonem nebo povolením 
 • zajišťuje metodickou pomoc obcím na úseku loterií a jiných podobných her 
 • zpracovává vyjádření k žalobám ke krajskému soudu proti rozhodnutím o odvolání 


Odborem zveřejňované informace

Registr dobrovolných svazků obcí

Seznam svazků obcí

Agendu dobrovolných svazků obcí vede Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení správní.

DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ

Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53)

Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen "svazek obcí") za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.


NÁZEV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Dle ustanovení § 132 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) "Jménem právnické osoby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý"

Dále dle ustanovení § 3042 NOZ "Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívá-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat".


REGISTR SVAZKŮ OBCÍ

Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do registru svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do registru svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; registr svazků obcí je veřejný registr, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede registr svazků obcí v přenesené působnosti.

Vzhledem k tomu, že zákon o obcích, občanský zákoník, a ani jiný obecně platný právní předpis neukládá dobrovolným svazkům obcí povinnost oznamovat jakoukoliv změnu údajů, nemusí tento registr obsahovat aktuální údaje!

NÁVRH NA ZÁPIS DO REGISTRU SVAZKŮ OBCÍ

K návrhu na zápis do registru svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

 

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ MOHOU BÝT ZEJMÉNA:

a. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
c. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
d. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
e. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
f. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

 

VE STANOVÁCH MUSÍ BÝT UVEDENO:
a. název a sídlo členů svazku obcí,
b. název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
c. orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
d. majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
e. zdroje příjmů svazku obcí,
f. práva a povinnosti členů svazku obcí,
g. způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
h. podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
i. obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.


OBČANÉ OBCÍ SDRUŽENÝCH VE SVAZKU OBCÍ

kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:
a. účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b. podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,
c. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.

Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.


Kontakty
Bc. Alena Hoffelnerová
tel.: 386 720 227
e-mail: hoffelnerova@kraj-jihocesky.cz

Informace k zákonu o střetu zájmů

Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, stanoví omezení výkonu některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost vybraných veřejných funkcí s jinými funkcemi (§ 4 až 6 zákona o střetu zájmů) a upravuje povinnost podávat různé druhy oznámení, která mají evidenčnímu a kontrolnímu orgánu sloužit primárně ke zjištění skutečností nasvědčujících existenci střetu zájmů (§ 7 až 12 zákona o střetu zájmů).

Kdo je veřejný funkcionář

Definice veřejného funkcionáře je obsažena ve výčtu v § 2 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů.

V podmínkách Jihočeského kraje a obcí na jeho území se dle § 2 odst.1 zákona o střetu zájmů jedná o

 • člena zastupitelstva kraje, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 • člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
 • starosta obce, místostarosta obce s pověřeným obecním úřadem nebo obce s rozšířenou působností, nebo členové rady obce s rozšířenou působností, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Veřejným funkcionářem je mimo jiné dle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů dále 

 • člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení,
 • vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení,
 • vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu či do krajského úřadu,

a to za podmínky, jestliže v rámci výkonu činnosti (veřejné funkce) zároveň splňuje některou z následujících podmínek (§ 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů):

 • je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
 • bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
 • rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo
 • podílí se na vedení trestního stíhání.


Povinnosti veřejného funkcionáře

Veřejný funkcionář má zejména povinnost upřednostňovat veřejný zájem před zájmy osobními včetně zákazu ohrozit veřejný zájem (§ 3 zákona o střetu zájmů). 

Veřejný funkcionář povinen se zdržet každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely zákona o střetu zájmů rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře anebo právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. 

Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.


Oznámení, která podává veřejný funkcionář

Veřejný funkcionář je povinen podávat oznámení o:

 • osobním zájmu (V průběhu jednání orgánu územního samosprávného celku, oznámí veřejný funkcionář svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci, by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem, nejpozději však předtím, než orgán přistoupí k hlasování podle § 8 zákona),
 • jiných vykonávaných činnostech, formou čestného prohlášení, podle § 9 zákona,
 • majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, formou čestného prohlášení, podle § 10 zákona,
 • příjmech, darech a závazcích, formou čestného prohlášení, podle § 11 zákona.


Lhůty pro podání oznámení

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích se podává při nástupu do funkce (tzv. vstupní), průběžně vždy k 30.06. následujícího roku (tzv. průběžné) a při ukončení výkonu funkce (tzv. výstupní).

Vstupní a výstupní oznámení musí veřejný funkcionář podat do 30 dnů ode dne, kdy jej do Centrálního registru oznámení zapíše příslušný podpůrný orgán.

Veřejný funkcionář je povinen podat vstupní oznámení, průběžné oznámení a výstupní oznámení i v případě, že jsou tato oznámení tzv. negativní, tedy tehdy, kdy veřejný funkcionář k rozhodnému datu nevykonává žádné činnosti, nevlastní či nenabyl žádný majetek a nemá žádné příjmy či závazky, na něž se oznamovací povinnost vztahuje.

 

Centrální registr oznámení

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích přijímá a eviduje Centrální registr oznámení, který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, jenž je také jediným evidenčním orgánem.

S účinností od 1. 9. 2017 se dosavadní evidenční orgány se staly tzv. „podpůrnými orgány“, které mají především povinnost zapisovat vstupní informace o veřejných funkcionářích do registru oznámení, přičemž veřejní funkcionáři následně na základě jejich zápisu, podávají zákonem stanovená oznámení.

Oznámení podávají veřejní funkcionáři dle zákona a za podmínek a v rozsahu údajů dle vyhlášky č.  79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Oznámení se podává elektronickou formou vyplnění příslušného formuláře na internetových stránkách https://cro.justice.cz/.

Veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení zapisují tzv. podpůrné orgány. Jednotlivé veřejné funkcionáře identifikuje a zapíše do Centrálního registru oznámení ten podpůrný orgán, v oboru jehož působnosti veřejní funkcionáři vykonávají svou funkci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. 

Při zápisu podpůrný orgán veřejného funkcionáře identifikuje jeho jménem a příjmením, datem a místem jeho narození, organizací, ve které veřejný funkcionář působí, funkcí, kterou v této organizaci zastává, a datem zahájení, resp. skončení výkonu funkce. V případě, že veřejný funkcionář funkci ukončí, má podpůrný orgán povinnost do Centrálního registru oznámení tento údaj zapsat, a to do 15 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

Podpůrné orgány mají dále povinnost po provedeném zápisu do Centrálního registru oznámení neprodleně veřejného funkcionáře o tomto zápisu informovat, jakož ho informovat i o jeho povinnosti podat v zákonné lhůtě příslušné oznámení (vstupní nebo výstupní). Pro účely podávání oznámení podpůrné orgány při zápisu vygenerují a následně veřejnému funkcionáři přidělí jeho přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení do Centrálního registru oznámení, to i opětovně v případě ztráty či zapomenutí údajů.

Oznámení jsou v Centrálním registru oznámení uchovávána po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce dotyčného veřejného funkcionáře.


Nahlížení do registru

Novelou zákona o střetu zájmů jsou s účinností ode dne 1. 7. 2022 oznámení všech veřejných funkcionářů dostupná pouze na základě individualizované žádosti. Žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1, 2 zákona o střetu zájmů musí být adresována Ministerstvu spravedlnosti.

Žádost musí obsahovat:

 • v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby,
 • jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. 

Žádost o nahlížení do Centrálního registru oznámení lze podat: 

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na listině s úředně ověřeným podpisem žadatele, 
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, je-li žádost opatřena uznávaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele, nebo
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele.

Z nahlížení jsou vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, a dále údaje, které tito veřejní funkcionáři poskytují Ministerstvu spravedlnosti dobrovolně (např. adresa pro doručování).

Každý veřejný funkcionář má v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, právo na informaci o tom, jaké osoby na jeho oznámení na základě individualizované žádosti nahlížely.

Veškeré údaje vedené v Centrálním registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů uvedených          v § 2 odst. 1 a odst. 2 zákona o střetu zájmů mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem o střetu zájmů.

Přestupky 

Veřejný funkcionář s výjimkou soudců a státních zástupců se v souvislosti s oznamovací povinností dopustí přestupku, pokud:
a)    v oznámení uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo
b)    neučiní oznámení v příslušné zákonné lhůtě.

Jiná fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a)    po skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře neučiní v zákonné lhůtě výstupní oznámení nebo v něm uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,
b)    sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do Centrálního registru oznámení, nebo
c)    používá nebo dále zpracovává údaje vedené v Centrálním registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem o střetu zájmů.

Za přestupky veřejných funkcionářů a jiných fyzických osob lze uložit v závislosti na konkrétní skutkové podstatě a povaze a závažnosti spáchaného přestupku pokutu ve výši od 1 000 Kč až do 500 000 Kč a v některých případech napomenutí. 


Odkazy

Registr oznámení a další podrobnější informace týkající se střetu zájmů jsou dostupné na internetových stránkách: https://cro.justice.cz/.
 

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OPZU

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Formuláře k veřejným sbírkám

Oznámení veřejné sbírky - tiskopis

Čestné prohlášení fyzická osoba

Čestné prohlášení právnická osoba

Formuláře a tiskopisy ke stažení - vzory k novému přestupkovému zákonu

Vzor č. 1 - Předvolání k podání vysvětlení

Vzor č. 2 - Zahájení řízení - předvolání obviněného

Vzor č. 3 - Předvolání svědka

Vzor č. 4 - Předvedení svědka

Vzor č. 5 - Žádost o předvedení svědka

Vzor č. 6 - Uložení pořádkové pokuty svědkovi

Vzor č. 7 - Poučení osoby přímo postižené spácháním přestupku

Vzor č. 8 - Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody nebo vydání bezdůvodného obohacení (ústní jednání)

Vzor č. 9 - Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody nebo vydání bezdůvodného obohacení

Vzor č. 10 - Protokol o ústním jednání

Vzor č. 11 - Záznam o podání vysvětlení podle § 137 SŘ

Vzor č. 12 - Usnesení o odložení věci - po 1. 7. 2017

Vzor č. 13 - Vyrozumění osoby přímo postižené jednáním osoby podezřelé ze spáchání přestupku

Vzor č. 14 - Rozhodnutí o narovnání

Vzor č. 15 - Příkaz - první úkon v řízení

Vzor č. 16 - Příkaz - další úkon v řízení

Prezentace a vzory k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Seminář ke 106 pro obce - květen 2018

Shrnutí k poskytování informací

Vzor č. 1 - Žádost o informace

Vzor č. 2 - Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace - příloha

Vzor č. 3 - Výzva k doplnění žádosti - příloha

Vzor č. 4 - Výzva k upřesnění žádosti - příloha

Vzor č. 5 - Výzva Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti - příloha

Vzor č. 6 Odkaz na zveřejněnou informaci - příloha

Vzor č. 7 Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti - samostatná působnost

Vzor č. 7a Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti - platy

Vzor č. 8 Vzor rozhodnutí o odmítnutí žádosti - přenesená působnost

Vzor č. 9 Licenční smlouva

Vzor č. 10 Sazebník úhrad

Vzor č. 11 - Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace - příloha

Vzor č. 12 - Vyrozumění o podané žádosti o poskytnutí informací a výzva k vyjádření se k poskytnutí informací- příloha


Pro bližší informace kontaktujte:

Registr smluv pro příspěvkové organizace

Registr smluv pro příspěvkové organizace - prezentace

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení- vzor pro PO JčK

Semináře pro nové zastupitele obcí

Seminář pro členy zastupitelstev obcí

Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad

Základní právní předpisy upravující živnostenské podnikání

Seznam základních právních předpisů, upravující živnostenské podnikání.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský zákon | MPO

Zákon 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Znění nařízení (odkaz na stránky MPO)


Kontaktní osoba: Ing. Milena Vastlová, tel. č. 386 720 430, e-mail: vastlova@kraj-jihocesky.cz

Informační servis krajského živnostenského úřadu

V níže dostupných souborech najdete základní informace z oblasti živnostenského podnikání. 

Informační servis KŽÚ - textová část ke stažení

Adresář a seznam kontaktů na živnostenské úřady

Průvodce živnostenským podnikáním pro zahraniční i české osoby

Hlavním úkolem tohoto materiálu je začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům, kteří hodlají zahájit podnikatelskou činnost nebo již provozují některou z činností, která je dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živností, poskytnout přehledným způsobem informaci o základních požadavcích, které právní předpisy stanoví pro zahájení, ale i pro průběh živnostenského podnikání.

Průvodce živnostenským podnikáním | MPO


Kontaktní osoba: Ing. Milena Vastlová, tel. č. 386 720 430, e-mail: vastlova@kraj-jihocesky.cz

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o Nařízení Evropoského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394  ze dne 12. prosince 2017 („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394  ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.

Odkaz na EUR-Lex

Podněty o porušování právních předpisů v souvislosti s ochranou společných zájmů spotřebitelů, týkající se klamavé a srovnávací reklamy, je možné podávat na Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Kontaktní osobou k vyřízení podnětů je:


Kontaktní osoba: Bc. Dagmar Sárová, e-mail: sarova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 412

Průvodce pro spotřebitele

Ministerstvem průmyslu a obchodu byl vytvořen informační systém Průvodce pro spotřebitele, který má pomoci spotřebitelům v případech, kdy si neví rady při řešení spotřebitelského problému. Poskytuje kontakty na příslušné organizace či instituce, seznámí spotřebitele se základními životními situacemi, do kterých se mohou při nákupu zboží či služeb dostat a jejich řešením, informuje o systémech, kde se spotřebitelé dozvědí o nebezpečných výrobcích v České republice a v Evropské unii. V případě problému při nákupu zboží či služeb můžete využít služeb spotřebitelských organizací. Tento systém nabízí informace o mimosoudním řešení sporů, Evropském spotřebitelském centru a soudech.

Pokud chcete využít informační systém Průvodce pro spotřebitele klikněte zde.

S žádostí o pomoc a informace se mohou spotřebitelé obrátit osobně či telefonicky také na pracovníky odboru právního a krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, kontakty jsou zveřejněny v seznamu na internetových stránkách Jihočeského kraje, Krajský úřad, odbor právní a krajský živnostenský úřad v sekci Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Rovněž je možné se obrátit s žádostí o pomoc na kterýkoliv živnostenský úřad v Jihočeském kraji. Jejich seznam je uveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje, Krajský úřad, odbor právní a krajský živnostenský úřad v sekci Informační servis krajského živnostenského úřadu.


Kontaktní osoba: Alena Jarošová, BBus, tel.: 386720450, e-mail: jarosova2@kraj-jihocesky.cz

Informace o výsledcích kontrol za rok 2023

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem právním a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělením státního občanství a krajský živnostenský úřad, v roce 2023.     

Informace o výsledcích provedených kontrol za rok 2023


Kontaktní osoba: Alena Jarošová, BBus, tel.: 386720450, e-mail: jarosova2@kraj-jihocesky.cz

Informace o výsledcích kontrol za rok 2022

Informace o výsledcích provedených kontrol za rok 2022

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem právním a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělením státního občanství a krajský živnostenský úřad, v roce 2022.     

1.    Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol 
Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:   
a)    zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o regulaci reklamy, zejména pak na dodržování ust. § 2 odst. 1 písm. b), ust. § 2 odst. 3 a ust. § 4 tohoto zákona (zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu, reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy a reklama na alkoholické nápoje)  
b)    zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“).  


2.    Počet provedených kontrol
V roce 2022 bylo odborem právním a krajský živnostenský úřad provedeno celkem 13 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli, právnickými osobami, se zaměřením na dodržování výše uvedených ustanovení tohoto zákona. 
V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor právní a krajský živnostenský úřad celkem 11 cenových kontrol, týkajících se dodržování ust. § 13 odst. 2 zákona o cenách. Také v tomto případě se jednalo o kontroly právnických osob. 
 
3.    Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti
V rámci dozorové činnosti odboru právního a krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách, nebylo zjištěno porušení těchto právních předpisů. 


Kontaktní osoba: Alena Jarošová, BBus, tel.: 386720450, e-mail: jarosova2@kraj-jihocesky.cz

Informace o výsledcích kontrol za rok 2021

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2020     

1.    Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol 

Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:   
a)    zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o regulaci reklamy, zejména pak na dodržování ust. § 2 odst. 1 písm. b), ust. § 2 odst. 3 a ust. § 4 tohoto zákona (zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu, reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy a reklama na alkoholické nápoje)  
b)    zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“).  

2.    Počet provedených kontrol

V roce 2021 bylo odborem krajský živnostenský úřad provedeno celkem 14 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli, právnickými osobami, se zaměřením na dodržování výše uvedených ustanovení tohoto zákona. 
V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad celkem 7 cenových kontrol, týkajících se dodržování ust. § 13 odst. 2 zákona o cenách. Také v tomto případě se jednalo o kontroly právnických osob. 
 
3.    Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách, nebylo zjištěno porušení těchto právních předpisů. 


Kontaktní osoba: Alena Jarošová, BBus, tel.: 386720450, e-mail: jarosova2@kraj-jihocesky.cz

Další informace

Tiskopisy a formuláře ke stažení

Tiskopisy vydávané Ministerstvem průmyslu a obchodu - Jednotný registrační formulář (JRF), slouží ke splnění oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu podnikání ke stažení zde.

Tiskopisy vydávané Ministerstvem vnitra – odbor správních činností, úsek občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel a rodných čísel a dále matriční agenda ke stažení zde.

Informace pro nové státní občany České republiky
DOTAZNÍK ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
Správní poplatky na úseku státního občanství, matrik a ověřování
Žádost k dotazníku osvědčení
Žádost o potvrzení ze sbírky listin
Žádost o superlegalizaci


Důležité odkazy:

Ověřování platnosti dokladů pro použití v cizině

Portál BusinessInfo.cz

Portál BusinessInfo.cz nabízí ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, určený pro podnikatele a exportéry. Zkušenosti z ekonomicky vyspělých zemí ukazují, že sdružením, utříděním a prezentací informací o podnikání a pro podnikání na jednom dostupném a přehledném místě (na internetu) lze výrazně přispět k posílení informační konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a jejich vývozních schopností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto začalo ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi budovat portál BusinessInfo.cz. Realizaci portálu zajišťuje od roku 2001 agentura CzechTrade.