Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

 • sestavuje rozpočet OREG na kalendářní rok jako celek, včetně komentářů a spolupracuje s ekonomickým odborem
 • zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení OREG 
 • průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s OREG, vypracovává reporty o cash flow rozpočtu 
 • předkládá návrhy rozpočtových změn za OREG ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OREG 
 • zajišťuje administraci a správu Statutu Fondu stavebního řádu zřízeného jako návratnou finanční výpomoc obcím se sídlem obecného stavebního úřadu
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu OREG, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem OREG a následné proplácení veškerých faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
 • spolupracuje s ostatními organizačními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
 • organizuje jednání související s činností celého odboru 
 • vytváří podmínky pro uplatnění příslušných dotačních titulů v rámci vyhlášených projektů EU a vyhlášených dotačních programů Jihočeským krajem
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
 • zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru 
 • koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru 
 • zajišťuje tematický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a Krajského úřadu pro potřeby odboru
 • zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru 
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ 
 • vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům. 
 • zajišťuje spisovou službu na OREG
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
 • koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečností
 • koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje při tom s OPVV
 • vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení a na odboru je koordinátorem při mimořádných situacích
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály vydané těmito orgány 
 • koordinuje spolupráci odboru s městy a obcemi kraje
 • sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
 • zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
 • spolupracuje na velkých projektech s příslušnými odbory KÚ, oddělením regionálního rozvoje, či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
 • ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje 
 • aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd. 
 • zajišťuje právní službu pro potřeby OREG
 • prostřednictvím pověřeného právníka odboru zastupuje JK-KÚ před soudy v řízení ve věcech náležejících do funkční působnosti OREG

Úsek vedoucího odboru

 • zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobých koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje z hlediska zejména bytové politiky, kultury, infrastruktury (zejména silniční, železniční, vodní doprava atd.), zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu, venkova, zdravotnictví, sociálních věcí, péče o lidské zdroje, sportu, mládeže, tělovýchovy a školství
 • zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje 
 • analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje územního obvodu a jeho částí, včetně stavu rozvoje a rozmístění jednotlivých sektorů a odvětví z hlediska bytové politiky, kultury, infrastruktury (silniční, železniční, vodní doprava atd.), zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu, venkova, zdravotnictví, sociálních věcí, péče o lidské zdroje, sportu, mládeže, tělovýchovy a školství
 • vyhodnocuje územní disparity hospodářského a sociálního rozvoje kraje, navrhuje základní cíle a hlavní věcné priority rozvoje jednotlivých mikroregionů a vymezuje mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje
 • podílí se spolu s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů podpory regionálního rozvoje 
 • zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí, řeší otázky rozvoje specifických oblastí (např. Šumava, Lipensko, Boleticko, lázeňství atd.) 
 • analyzuje stav a navrhuje způsob a formu podpory malého a středního podnikání v rámci kraje 
 • zajišťuje komplexní agendu prezentace investorských příležitostí pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání na území kraje a spolupracuje při prezentaci Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu zejména s JCCR, KHEJ, atd.
 • vyhledává ekonomické zdroje pro rozvoj kraje 
 • zabezpečuje a koordinuje kontakty s podnikatelskými subjekty podnikajícími na území kraje 
 • spolupracuje a zabezpečuje kontakty s neziskovými nevládními organizacemi, nadacemi, komorami (Agrární komora, JHK), agenturami podporující rozvoj kraje (RERA, JAIP, RRA Šumava, JSRLZ atd.), odbornými pracovními skupinami (pro Šumavu, pro mimořádně události atd.), Euroregionem Šumava, Euroregionem SILVA NORTICA, dále spolupracuje s VŠ a výzkumnými ústavy 
 • zajišťuje spolupráci KÚ s Úřadem RRRS NUTS II a konzultuje materiály pro jednání orgánů JčK, RR 
 • zajišťuje a koordinuje činnosti v rámci strategie a koncepce rozvoje energetiky územního obvodu Jihočeského kraje 
 • zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územně plánovacích podkladů a ÚP VÚC 
 • zajišťuje a koordinuje činnosti spjaté s hraničními přechody 
 • sleduje a projednává s příslušnými institucemi kraje a subjekty dotčenými průmyslem, dobýváním nerostných surovin a sanací těchto exploatací, jakož i s provozovateli těchto činností sídlícími na území kraje, vlivy těchto činností na rozvoj území kraje a to jak z hlediska hospodářského vývoje, tak i z hlediska sociálních aspektů zaměstnanosti 
 • koordinuje koncepční otázky na úseku politiky bydlení, obchodu a služeb 
 • podílí se na přípravě podkladů potřebných v oblasti statistiky
 • zajišťuje výkon funkce tajemníka Česko-bavorské pracovní skupiny pro regionální rozvoj, případně další obdobně zaměřené pracovní skupiny, jejichž činnost je na KÚ organizována v působnosti OREG
 • v rámci rozpočtu odboru poskytuje veřejnou finanční podporu obcím i jiným subjektům např. v rámci rozvoje kraje, energetické koncepce, podpory vědy, výzkumu a inovací 
 • zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu u jím poskytnutých finančních podpor
 • spolupracuje s OEKO a MF ČR při stanovení pravidel čerpání Fondu solidarity EU, komunikuje se žadateli o dotaci, administruje a kontroluje skutečnosti rozhodné pro poskytnutí prostředků z Fondu solidarity EU, spolupracuje s OEKO při zpracování souhrnné žádosti za Jihočeský kraj
 • navrhuje a vypracovává návrhy programů pro rozvoj venkova
 • aktivně se podílí na činnosti místních akčních skupin ČR, mikroregionů Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova a spolupracuje s nimi při rozvoji jihočeského venkova
 • podílí se na přípravě a realizaci krajského kola soutěže Vesnice roku
 • v rámci rozpočtu odboru poskytuje veřejnou finanční podporu dalším organizacím podílejícím se na rozvoji venkova např. MAS, SPOV atd.
 • zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u poskytnutých finančních podpor v oblasti venkova
 • koordinuje vypracování koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje z hlediska rozvoje venkova
 • analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje územního obvodu a jeho částí z hlediska venkova

Oddělení stavebního řádu

 • iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje, přispívá k řešení úkolů krajské samosprávy (podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje, poskytuje informace a materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje potřebné pro výkon jejich funkce), zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
 • vyřizuje připomínky, náměty a stížnosti občanů i organizací postoupené vedoucím odboru
 • v rámci legislativní činnosti JK se podílí na tvorbě návrhů právních předpisů územních samosprávných úřadů nebo obcí

Oddělení územního plánování

 • pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje (dále jen ZÚR)
 • pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na schválení zadání ZÚR a návrh na schválení pokynů pro zpracování návrhu ZÚR
 • připravuje pro Zastupitelstvo kraje návrh na vydání regulačních plánů pro území vymezená v ZÚR 
 • předkládá Zastupitelstvu kraje návrh na výběr nejvhodnější varianty z návrhu ZUR po společném jednání
 • pro Jihočeský kraj samostatně zpracovává ZÚR a její aktualizace a další koncepční materiály na úseku územního plánování (projekční činnost) 
 • podílí se na tvorbě programu rozvoje kraje, jeho akčních plánů a na tvorbě dalších rozvojových, koncepčních a strategických materiálů kraje z hlediska územního plánování a urbanismu
 • pro rozhodování orgánů kraje spolupracuje při vytváření podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí
 • soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území kraje, předkládá zastupitelstvu kraje zprávu o uplatňování ZÚR, návrh zprávy konzultuje s obcemi kraje a s dotčenými orgány
 • zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územních studií, ZÚR a do územních plánů měst a obcí
 • iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje
 • podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
 • poskytuje informace a připravuje materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 • zajišťuje a koordinuje činnost pracovní skupiny Horní Lipensko
 • zajišťuje činnost pracovních skupin týkajících se územního plánování ve spolupráci s oddělením DTM a ÚAP, včetně jejich administrace
 • zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením územních podmínek pro realizaci rozvojových záměrů na území kraje
 • aktivně se účastní mezinárodních projektů kraje v oblasti územního plánování 
 • je členem a prosazuje zájmy kraje v rámci konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR
 • je členem a prosazuje zájmy kraje v rámci Pracovní skupiny pro aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR
 • vyjadřuje se k rozhodnutím dotýkající se samosprávy (zejména takových, kde se JČK může odvolat proti rozhodnutí MŽP, popř. jiných ministerstev jako účastník řízení)
 • zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
 • zpracovává materiály propagující Jihočeský kraj a činnost úřadu, zejména tvorba posterů, letáků a jiných materiálů z oblasti územně plánovací činnosti
 • zajišťuje administraci a správu agendy úhrady nákladů na pořízení změn územních plánů ve vazbě na ZUR
 • je odborným garantem pro dotační programy kraje, majících vazbu na územní plánování
 • pořizuje a zpracovává analýzy, studie, programy, projekty a jiné materiály jako podklady pro strategické rozhodování vedení kraje v rámci rozvoje kraje
 • spolupracuje při provozování a dalším vývoji „Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ v rámci Digitální mapy veřejné správy (Geoportál Jihočeského kraje) a dále koordinuje ve spolupráci s oddělení DTM a ÚAP využívání těchto nástrojů v Jihočeském kraji
 • vyhledává a aktivně se podílí na projektech spojených s územně plánovací činností financovaných z fondů EU
 • připravuje podklady pro zveřejnění územně plánovací dokumentace obcí na Geoportálu Jihočeského kraje, územně plánovací dokumentace obcí a kraje a dále územní studie vkládá do Geoportálu a připravuje mapové služby pro jejich publikování,

Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů

 • Pro Zastupitelstvo kraje připravuje územně analytické podklady k projednání.
 • koordinuje pořizování průběžných aktualizací územně analytických podkladů pro účely fungování Geoportálu Jihočeského kraje.
 • Pořizuje a zpracovává analýzy, studie, programy, projekty a jiné materiály jako podklady pro strategické rozhodování vedení kraje v rámci rozvoje kraje.
 • Zastupuje Jihočeský kraj v pracovních skupinách řešících digitalizaci stavebního řízení a územního plánování.
 • Spolupracuje při vývoji a naplňování Geoportálu Jihočeského kraje v rámci Digitální mapy veřejné správy, ve spolupráci s oddělením územního plánování koordinuje využívání Geoportálu pro územně plánovací činnost.
 • Přispívá k řešení úkolů krajské samosprávy, iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje na svěřeném úseku.
 • Zpracovává materiály pro jednání Rady Jihočeského kraje, Zastupitelstva Jihočeského kraje a dalších orgánů kraje.
 • Zpracovává podklady pro informování sdělovacích prostředků o činnostech souvisejících s územním plánováním v oblasti územně analytických podkladů a digitální technické mapy.
 • Prostřednictvím vedoucího odboru poskytuje informace a materiály členům Rady Jihočeského kraje, Zastupitelstva Jihočeského kraje a dalším orgánům kraje potřebné pro výkon jejich funkce.
 • Spolupracuje při tvorbě programu rozvoje kraje, jeho akčních plánů a při tvorbě dalších rozvojových, koncepčních a strategických materiálů kraje z hlediska územně plánovací činnosti,
 • Spolupracuje a poskytuje potřebné podklady pro koncepční činnost Jihočeského kraje.
 • Aktivně spolupracuje s ostatními odbory dle pokynů vedoucího odboru.
 • Aktivně se podílí na zpracování projektů financovaných z EU v oblasti územně analytických podkladů, DTM a GIS.
 • Zpracovává analýzy, projekce, vytváří nové datové vrstvy a další odborně náročné výstupy v prostředí GIS včetně převodů mezi GIS a CAD formáty a propojení externích databází.
 • zajišťuje velkoformátový tisk pro potřeby orgánů kraje
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)
 • je gestorem uplatňování zákona o informacích na odboru.
 • archivace příslušných materiálů

Úsek vedoucího odboru

 • realizuje ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s ekonomickým odborem
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných  hrobech a pietních místech

Oddělení stavebního řádu

 • provádí řízení a vydává rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, popřípadě stanovuje, který z prvoinstančních stavebních úřadů povede příslušné správní řízení a vydá rozhodnutí
 • vykonává činnost odvolacího orgánu vůči obecným stavebním úřadům  
 • zabezpečuje činnosti týkající se vyřizování podnětů, stížností a petic, jejíž obsah se dotýká stavebního řádu 
 • je orgánem příslušným k nápravě vad řízení a rozhodnutí vydaných za použití mimořádných opravných prostředků a opravných prostředků správního dozoru ve smyslu správního řádu 
 • řeší rozpory ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu vzniklé v rámci rozhodovací činnosti stavebních úřadů  
 • řídí, sjednocuje a kontroluje výkon státní správy prováděný, dle stavebního zákona 
 • metodicky řídí obecné stavební úřady, za účelem sjednocení výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, organizuje pro ně pracovní porady, semináře a instruktáže 
 • vyhrazuje si pravomoc stavebního úřadu u jednotlivých zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí v jejich okolí 
 • vypracovává příslušná stanoviska k podnětům, stížnostem a podáním směřujícím proti činnosti oddělení stavebního řádu, které jsou vyřizovány na úrovni ústředních orgánů státní správy 
 • spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku stavebního řádu při tvorbě právních předpisů 
 • vydává souhlasy k uzavření dohody mezi obcí, která je stavebním úřadem s jinou obcí, pro niž bude vykonávat tato obec působnost stavebního úřadu 
 • napravuje nesprávná opatření vydaná stavebním úřadem  
 • řeší stížnosti týkající se umisťování staveb a stavebního řádu
 • na žádost obce po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovává podklady pro nařízení kraje, kterým se určuje obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod
 • pokud nebude stavební úřad splňovat podmínky pro řádný výkon působnosti po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj  zpracovává podklad pro nařízení kraje, kterým se odejímá působnost stavebního úřadu obecním úřadům
 • přezkoumává oznámení stavebního záměru (o uzavření smlouvy stavebníka s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace) z hlediska souladu s právními předpisy a rozhoduje o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr stavebnímu úřadu  je v rozporu s právními předpisy, nebo o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost uplatněných k oznámenému stavebnímu záměru 
 • podílí se na zabezpečování metodické činnosti v rozsahu funkční působnosti OREG pro obecní úřady, v tomto rozsahu poskytuje právní poradenství
 • vykonává činnost odvolacího orgánu vůči vyvlastňovacím úřadům

Oddělení územního plánování

 • pořizuje zásady územního rozvoje kraje (ZÚR) a jejich aktualizace, 
 • pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu
 • pořizuje územní studie v působnosti kraje, zejména studie vymezené v Politice územního rozvoje nebo v ZÚR, popř. územní studie sloužící jako podklad pro aktualizaci ZUR
 • spolupracuje s oddělením DTM a ÚAP při zpracování úplné aktualizace ÚAP,
 • vydává závazná stanoviska pro záměry na území více obcí s rozšířenou působností
 • přezkoumává závazná stanoviska vydaná úřady územního plánování,
 • v odvolacích řízeních posuzuje závazná stanoviska vydaná úřady územního plánování,
 • vykonává práce spojené s archivací ÚPD a ÚS, vede přehledy o územně plánovací dokumentaci předávané krajskému úřadu
 • provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti obcí iLAS
 • provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti krajů iKAS
 • zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace
 • zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územních studií
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje (§ 67 zákona o krajích) v oblasti územně plánovacích dokumentací a územních studií,
 • posuzuje návrhy územních plánů měst a obcí v Jihočeském kraji z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR, regulační plány vydané Jihočeským krajem) 
 • uplatňuje požadavky na obsah návrhu zadání územního plánu a jeho změny, popř. ke zprávě o uplatňování
 • vyjadřuje se v dalších zákonem stanovených případech k návrhu územního plánu
 • vykonává činnosti související s aplikací standardizace územních plánů a ZÚR,
 • provádí přezkumná řízení ve věci souladu opatření obecné povahy (vydání územních plánů, vydání regulačních plánů, vydání vymezení zastavěného území, stavební uzávěry) s právními předpisy podle §174 správního řádu
 • zabezpečuje činnosti týkající se stížností a petic, jejíž obsah se dotýká územního plánování
 • připravuje podklady pro nařízení kraje o stavební uzávěře a o asanaci území a rozhodnutí o výjimkách z těchto nařízení
 • spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku územního plánování při tvorbě právních předpisů
 • provádí kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku územního plánování (bez agendyÚAP),
 • organizačně zajišťuje porady úřadů územního plánování na území kraje, včetně jejich administrace
 • zabezpečuje administraci radonového programu na území kraje
 • vyhodnocuje úroveň územního plánování jednotlivých obcí a měst Jihočeského kraje
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona na úseku územního plánování
 • připravuje podklady pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve vazbě na územní plánování s výjimkou záležitostí v oblasti územně - analytických podkladů,
 • vede seznam oprávněných investorů na území kraje
 • vykonává státní odborný dozor na úseku územního plánování 

Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů

 • Koordinuje výkon státní správy na úseku územního plánování v oblasti pořizování územně analytických podkladů včetně posuzovací, metodické a konzultační činnosti v působnosti kraje.
 • Zajišťuje kontrolní činnost ve vztahu k úřadům územního plánování na úseku územně analytických podkladů obcí.
 • Koordinuje a zpracovává aktualizaci územně analytických podkladů Jihočeského kraje, včetně rozboru udržitelného rozvoje území.
 • Předkládá Zastupitelstvu Jihočeského kraje k projednání zpracované úplné aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje,
 • Zajišťuje průběžnou aktualizaci databáze sledovaných jevů dle přílohy vyhlášky.
 • Koordinuje a vyhodnocuje úroveň územně analytických podkladů obcí v Jihočeském kraje a kontroluje a hodnotí úroveň jednotlivých úřadů územního plánování v Jihočeském kraji v oblasti územně analytických podkladů.
 • V rámci zajištění metodické činnosti vůči úřadům územního plánování vede činnost pracovní skupiny dle dohody pro pořizování územně analytických podkladů v Jihočeském kraji, organizuje a vede pravidelné porady pracovní skupiny.
 • Spolupracuje při přípravě potřebných podkladů pro pořizování a zpracování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje včetně jejich aktualizací.
 • Spolupracuje při přípravě potřebných podkladů pro pořizování územních studií zadávaných Jihočeským krajem.
 • Sleduje a vyhodnocuje strategické a jiné koncepční dokumenty a zapracovává je do územně analytických podkladů, zejména rozboru udržitelného rozvoje území,
 • Spolupracuje s oddělením územního plánování při aplikaci standardizace územních plánů a ZÚR, 
 • Spolupracuje s oddělením územního plánování na mezinárodních projektech v oblasti územního plánování,
 • Vytváří GIS KÚ pro potřeby územního plánování, navrhuje modely ukládání dat, struktury datových vrstev a formy zobrazování dat a toto průběžně aktualizuje.
 • Aktivně pracuje v GIS, vč. metodického vedení ostatních pracovníků odboru.
 • Poskytuje obcím a obecním úřadům celého kraje odbornou metodickou pomoc v oblasti GIS ve vazbě na územně analytické podklady a na digitální technickou mapu.
 • Provádí všechny základní administrativní úkony související se svěřenými agendami.
 • Zabezpečuje další úkoly na základě pokynů vedoucího odboru, v rámci výkonu funkce se dále odborně vzdělává, průběžně studuje právní normy a další předpisy, zúčastňuje se školení a služebních cest podle pokynů vedoucího odboru.
 • Spolupracuje na zabezpečení úkolů vyplývajících ze směrnice INSPIRE na úseku územního plánování.
 • spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku územního plánování při tvorbě právních předpisů, zejména v oblasti územně analytických podkladů a digitalizace stavebního řádu a územního plánování,
 • připravuje podklady pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve vazbě na územně analytické podklady,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje (§ 67 zákona o obcích) v oblasti územně analytických podkladů a digitální technické mapy,
 • Koordinuje výkon státní správy na úseku pořizování digitálně technické mapy kraje.
 • Řídí a koordinuje správu rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy.
 • Spolupracuje na přípravě zadávání veřejných zakázek v oblasti sběru prostorových dat a informačního systému DTM.
 • Koordinuje činnosti zajišťující funkčnost a stabilitu informačního systému DTM, jeho napojení na celostátní Informační systém digitální mapy veřejné správy.
 • Sleduje legislativní a technologický vývoj s následnou implementací pro zajištění stabilního fungování informačního systému DTM.
 • Koordinuje aktivitu povinných subjektů pro řádné a jednotné naplňování informačního systému daty, zejména s obcemi v působnosti Jihočeského kraje.
 • Spolupracuje s jinými správci informačních systémů a gestory odvětvových dat.
 • Vykonává metodickou činnost zajišťující plnění požadavků na naplnění dat informačního systému, poskytuje technickou podporu.
   

Odborem zveřejňované informace

Digitální technická mapa Jihočeského kraje

Projekt "Digitální technická mapa Jihočeského kraje", reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).

Digitální technickou mapou kraje (DTM) se rozumí geografický databázový soubor, který obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře.

Aktivity projektu

 • pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM);
 • pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).

Realizace projektu začala nabytím účinnosti smlouvy o dílo „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ dne 7. 1. 2022.

Cílem projektu je formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM JČK.

Kompletní informace jsou zveřejněny na portálu Digitální technické mapy Jihočeského kraje

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027 je zastřešujícím střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který vymezuje strategické cíle a jednotlivá intervenční opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji Jihočeského kraje. Cílovým stavem je konkurenceschopný region, jenž je úspěšný na rostoucích a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro podnikatelské subjekty a jenž je atraktivním místem k životu. PRK 2021-2027 plní funkci základního strategického dokumentu orgánů Jihočeského kraje pro koordinaci rozvoje sledovaného území při zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.

Dokument je členěn do tří vzájemně provázaných sekcí. Tou první je část analytická, jejímž předmětem je představení sociálně-ekonomického profilu Jihočeského kraje. Cílem je popis aktuálních podmínek sledovaného regionu ve všech relevantních oblastech, které determinují dlouhodobě udržitelný ekonomický rozvoj a přispívají ke spokojenému životu místních obyvatel. Analytická část má odvětvovou povahu, kdy obsahuje klíčové skutečnost a vývojové charakteristiky Jihočeského kraje dle jednotlivých  segmentů (demografie, podnikatelské prostředí, trh práce, vzdělávání, dopravní napojení, sociální služby, zdravotnictví apod.). V závěru každé z kapitol je vždy uvedeno stručné shrnutí, které představuje klíčové skutečnosti a identifikovaná zjištění. V závěru analytické části je prezentována analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb rozvoje Jihočeského kraje, jež je rozčleněna na všeobecné závěry pro celý Jihočeský kraj a dále je podrobněji členěna dle jednotlivých prioritních os Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. 

Druhou sekci tvoří část návrhová. V té jsou nejprve představena hlavní východiska jakožto výsledky souhrnných analytických prací. Zde je vytvořena silná vazba na analytickou část Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027, jež je ukotvena v datech. Výchozí stav je srovnáván s průměry za Českou republiku tak, aby bylo zřejmé, jak si sledovaný region stojí v komparaci s ostatními kraji v jednotlivých oblastech. Rovněž jsou v úvodu této části shrnuty základní vývojové tendence Jihočeského kraje vycházející ze zpracovaných analýz se zaměřením na jednotlivé prioritní osy. Klíčovou kapitolu představuje „Strategie rozvoje Jihočeského kraje“ sestávající se ze strategických cílů, optimalizačních opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Zhotovitel se po celou dobu realizace zaměřoval na stěžejní témata, která budou v blízké budoucnosti představovat nové výzvy a významné změny ve společnosti, jako je např. čtvrtá průmyslová revoluce, digitální ekonomika, sdílená ekonomika, inteligentní města a obce, klimatické změny, demografické stárnutí apod. Proto byl kladen důraz na rozvoj Jihočeského kraje v souladu s konceptem SMART regionu. Z toho důvodu je v závěru návrhové části PRK 2021-2027 zařazena samostatná kapitola „Inovace v prioritních osách PRK 2021-2027“. 

Závěrem PRK 2021-2027 je pak představena implementační a organizační struktura a institucionální a organizační zajištění realizace Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. Předmětem této části je rovněž identifikace potenciálních zdrojů financování z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také „ESIF“) a představení střednědobého rozpočtového výhledu, který vychází ze skutečností známých k datu schválení tohoto strategického dokumentu.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 200/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021 schválilo Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027.

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027
Příloha č. 1 - Zhodnocení minulého programového období
Příloha č. 2 - Vymezení Hospodářsky slabých regionů
Příloha č. 3 - Oblasti ohrožené vysídlením
Příloha č. 4 - Přehled vybraných strategických a koncepčních dokumentů
Příloha č. 5 - Seznam měst, městysů a obcí
Příloha č. 6 - Seznam kulturních památek v Jihočeském kraji
Prohlášení PR JČK 2021-2027_návrh - 2207


Kontaktní osoba: Mgr. Milena Skřičilová, tel.: 386 720 190, e-mail: skricilova@kraj-jihocesky.cz

Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 

Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje je dokument, který chce podpořit v Jihočeském kraji uplatňování konceptu „chytrého regionu“ s využitím inovačních technologií a přístupů. Plán je prováděcím dokumentem pro klíčové hráče na území Jihočeského kraje. Nadřazeným dokumentem pro tento smart plán je Program rozvoje Jihočeského kraje. 

Posláním předkládaného strategického plánu je nastavení rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby kraj prosperoval jako celek. Strategický plán definuje vizi směřování města a hlavní cíle, které pomohou pomocí navržených opatření dosažení vytčené vize. Záměrem je podpořit potenciál Jihočeského kraje a díky implementaci chytrých řešení dosahovat zvýšení kvality života, podpory definovaných cílů a zvýšení technické připravenosti a konkurenceschopnosti kraje. 

Na základě provedené analýzy a definování priorit byla navržena opatření, která umožní rozvoj Smart Regionu Jižních Čech. V rámci analýzy prostředí byly definovány následující oblasti: mobilita, eGovernment & digitalizace, energetika, životní prostředí, sociální a zdravotní služby a efektivní správa území & inovace, které se následně staly hlavními prioritami pro následující období 2019-2023.

Přílohy:
Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje (SRJK)


Kontaktní osoba: 

Ing. Lucie Jakubcová
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
tel.: 386 720 422

Územní plánování

Kompletní informace územně plánovací činnosti jsou zveřejněny na Portálu digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje

územní plánování

 


Na portálu jsou vytvořeny níže uvedené sekce:

Územně plánovací dokumenty a územně plánovací podklady Jihočeského kraje:


Územně plánovací dokumenty a územně plánovací podklady obcí v Jihočeském kraji:


Ostatní informace:

Spolupráce s neziskovým sektorem

Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství mezi Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. a Jihočeským krajem

Dne 13. ledna 2016 byla na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 23/2016/RK/-79 uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství mezi Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. a Jihočeským krajem. Jednotlivé odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje, v jejichž náplni je oborová spolupráce s neziskovým sektorem, samostatně spolupracují s Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s


Adresář nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. v prosinci 2015 za podpory Jihočeského kraje zpracovala mezioborový adresář nestátních neziskových organizací aktivně působících v Jihočeském kraji.

Adresář ke stažení

Aktuální znění adresáře naleznete na internetových stránkách Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s

Národní dotační programy MMR ČR v oblasti regionální politiky

Podrobné informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Jihočeský vědeckotechnický park

Jihočeský vědeckotechnický park

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP) je akciovou společností založenou v roce 2008 Jihočeským krajem za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu.

Obsah obrázku jídlo, kreslení, světlo

Popis byl vytvořen automaticky

Posláním a smyslem JVTP je podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů, dotační poradenství, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře, monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů, zprostředkování poradenství v oblasti digitální transformace procesů a služeb, pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví, marketingová podpora, organizace vzdělávacích a iniciace vzájemné spolupráce subjektů v regionu, ať už jde o spolupráci v rámci odborných témat a iniciativ, nebo smysluplnou spolupráci napříč obory propojující různé typy organizací.

Zázemím Jihočeského vědeckotechnického parku je moderní objekt s užitnou plochou 3097 m2 vhodný jak pro malé a střední inovativní firmy řešící otázku prostor pro svůj růst, tak pro absolventy univerzit, kteří mohou v prostorách parku realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak kariéru v optimálních podmínkách.

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. je řádným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP), která JVTP udělila akreditační osvědčení. Splněním požadavků SVTP na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb poskytuje JVTP garantovanou úroveň těchto služeb.

Prostor pro vaše nápady

 

Programy Jihočeského vědeckotechnického parku

 

Programy JVTP

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OREG


Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová, e-mail: bartosovae@kraj-jihocesky.cz

Formuláře a tiskopisy ke stažení

V této sekci nejsou přístupné žádné tiskopisy a formuláře

Vzory smluv

Smlouva o zajištění dočasného editorství

Smlouva o spolupráci při digitalizaci objektů technické infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Jihočeského kraje


Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Vávrová, e-mail: vavrova@kraj-jihocesky.cz

ARCHIV

Projekt UNICREDS
unicreds logo

 

Webové stránky projektu ZDE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU UNICREDS

Zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity se spolu s delegáty ze šesti evropských regionů sešli ve Finsku na závěrečné pracovní konferenci projektu UNICREDS (University Collaboration in Regional Development Spaces - Rozvoj spolupráce university s regionem). Výsledky z této konference i z celého tříletého projektu, budou prezentovány v říjnu na závěrečném setkání v Cornwallu ve Velké Británii, v sídle koordinátora projektu.

Konference se uskutečnila dne 12. června ve městě Seinäjoki. Jejím hlavním tématem byla role inovace a jejich využití v rozvoji regionu, především pokud jde o jeho dlouhodobý ekonomický růst. Svůj projev přednesl i Marc Botman z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj. Ve svém projevu se zaměřil především na aktuální problematiku "chytré specializace (smart specialization)".

Marc Botman vysvětluje: "Chytrá specializace" znamená odhalení jedinečných možností a potenciálu každého státu a každého regionu, s ohledem na jeho konkurenční výhodu. V rámci „chytré specializace" je třeba, aby se zainteresovaní partneři sjednotili na tom, v čem je jejich region výjimečný a jak lze této výjimečnosti v budoucnu co nejlépe využít. Tato forma strategie bude podporována z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) v příštím programovacím období 2014-2020.

Co se týče Jihočeského kraje, tato forma strategie bude navržena jako jeden z cílů připravovaného střednědobého plánovacího dokumentu Programu rozvoje kraje na období 2014-2020.
Nicolas Wallet, projektový manažer projektu UNICREDS, uvedl: "Toto je naše závěrečná pracovní konference projektu. Každá z našich konferencí měla jiné zaměření, ovšem jejich společným, zastřešujícím tématem bylo zvyšování úrovně zkušeností a znalostní ekonomiky v regionech, které leží na okraji z hlediska geografické polohy i ekonomického rozvoje. Zlepšení podmínek ekonomiky regionu má být dosaženo prostřednictvím partnerství a spolupráce mezi univerzitami, podniky a veřejným sektorem. Konkrétní výsledky a případové studie budou zohledněny v politických doporučeních, která budou předložena Evropské komisi koncem letošního roku. Hlavním cílem těchto doporučení je pomoci ostatním regionům, které se potýkají s podobnými problémy jako regiony v projektu UNICREDS."

Konference je součástí €2 milionového projektu, který je zaměřen na rozvoj modelu rozvoje regionu, který může být přijat Evropskou komisí. Model je založen na myšlence spolupráce hlavních aktérů rozvoje regionu (univerzit, regionální správy a podnikatelů) s důrazem na roli vzdělání. Projekt UNICREDS (v rámci programu INTERREG IVC) je z velké části financován EU s finančním podílem každého z jeho 15 partnerů. Všechny regiony spojené s projektem UNICREDS mají podobné vlastnosti, jako je vzdálenost od hlavních měst, počet obyvatel a problémy se závislostí na tradičních průmyslových odvětvích.

První pracovní setkání účastníků projektu UNICREDS ve Švédsku

Ve dnech 22.6. až 25.6. proběhla ve Švédském univerzitním městě Skellefteå první pracovní konference mezinárodního projektu UNICREDS, který je zaměřený na rozvoj spolupráce mezi univerzitami a regionálními vládami a na sdílení zkušeností jednotlivých partnerů z různých zemí.

Konference se zúčastnili zástupci univerzit i regionů ze Švédska, Velké Británie, Finska, České republiky, Maďarska a Bulharska. Za Českou republiku byl zastoupen Jihočeský kraj a Jihočeská univerzita.
Hlavní příspěvky na této konferenci přednesli účastníci ze severního Švédska, o svoje zkušenosti se podělili také zástupci Velké Británie - Skotska. Tématem jejich přednášek bylo přizpůsobení vzdělávací struktury regionu složitým geografickým podmínkám. V obou případech šlo o rozlehlé oblasti s velmi řídkým osídlením a složitou dopravou.

Ve Švédsku založili tzv. „Multi-univerzitní kampus", což v praxi znamená, že několik menších univerzit a výzkumných institucí z různých míst severního Švédska navzájem spolupracuje na půdě kampusu umístěného ve městě Skellefteå. Tento kampus postavila, vlastní a podporuje obec města. Špičkové technické vybavení umožňuje i několik typů studia na dálku pomocí internetu pro studenty z odlehlých míst.

Pět evropských zemí zahájilo spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání

V jihoanglickém Cornwallu byl oficiálně zahájen projektu UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces (Rozvoj spolupráce univerzity s regionem). Jihočeský kraj zastupuje Jihočeská univerzita.

UNICREDS je tříletý projekt s rozpočtem dva miliony Euro, který zkoumá, jak různé modely vysokoškolského vzdělávání mohou přispět k regionálnímu hospodářskému rozvoji. Jeho cílem je předvést, jak spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a veřejným sektorem může pomoci při transformování opomíjených nebo okrajových regionů ve významná centra výzkumu a inovací. Partneři si mezi sebou budou předávat zkušenosti a znalosti s cílem co nejvíce stimulovat hospodářský rozvoj. Konečným cílem je rozvíjet tento přístup 'trojité šroubovice' (odtud také logo projektu) tak, aby budoucí vzdělávací programy a programy regionálního rozvoje vytvořily převoditelný model, který může být přijat Evropskou komisí.

V čele projektu UNICREDS, který je z velké části financován Evropsku unií, stojí Cornwallská Rada. Na jeho financování se podílí i každý z 15 partnerů ze Švédska, Finska, České republiky, Bulharska a Maďarska. Českou republiku v projektu UNICREDS zastupuje Jihočeský kraj a Jihočeská univerzita.

unicreds
Spolupráce s neziskovým sektorem

Setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v roce 2016

Dne 16. června 2016 se v prostorách sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v rámci partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Více než šedesát zástupců organizací celého spektra oblastí činnosti NNO, včetně některých úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje se zúčastnilo semináře „Dopady nového Občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“.

Tisková zpráva


Adresář vybraných nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji

V prosinci 2015 Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, z.s. zpracovala ve spolupráci a za podpory Jihočeského kraje mezioborový adresář nestátních neziskových organizací aktivně působících v současné době v Jihočeském kraji.

Adresář ke stažení


Setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v roce 2015

Dne 21. září 2015 se v prostorách sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo setkání jihočeských nestátních neziskových organizací za účasti téměř 60 zástupců 46 jihočeských nestátních neziskových organizací.
Materiály prezentované na setkání včetně prezentací lektorů:

Prezentace ke stažení


Týden charity 2014

Dne 15. září 2014 byla opět po roce slavnostně zahájena výstava Týdne charity v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, která se konala jako společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské. V týdnu od 15. do 19. září 2014 měli návštěvníci možnost seznámit se s činností Diecézní Charity na území Jihočeského kraje v oblasti zdravotně sociálních služeb. Informační panely představily projekty Dobrovolnického centra, Intervenčního centra Poradny Eva - poradny pro ženy a dívky v nouzi, Poradny pro cizince a migranty, Humanitární a rozvojové pomoci a také činnost Domu sv. Františka - chráněného bydlení ve Veselí nad Lužnicí. Případným zájemcům bylo v rámci celé akce poskytnuto bezplatné sociální poradenství.

Týden charity v roce 2013

V roce 2013 pokračoval společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice „Týden charity" zaměřený na podporu medializace a propagace činnosti Diecézní charity České Budějovice. V termínech 4. 6. - 25. 6. 2013 a 17. 9. - 31. 12. 2013 se uskutečnil projekt Konzultační semináře 2013 - představení terénního krizového týmu a činnosti Diecézní charity České Budějovice pro pracovníky obecních úřadů, zástupce místních charit a škol na území měst (Týn nad Vltavou, Kaplice, Vimperk, Milevsko, Netolice, Vodňany, Bechyně, Blatná, Trhové Sviny, Vyšší Brod, Nové Hrady) včetně malých obcí. V sálech jednotlivých obecních úřadů či místních charit byly uspořádány konzultační semináře, představen terénní krizový tým jako okamžité řešení aktuálních krizových situací, dále byla představena činnost a projekty DCHCB (Poradna Eva - sociální poradenství, Poradna Eva - terénní programy, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Poradna pro cizince a migranty, Dům chráněného bydlení pro seniory a lidi se zdravotním postižením - Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, Dobrovolnické centrum, Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka). Po dobu následujícího týdne byla o činnosti DCHCB formou výstavy prezentačních panelů informována veřejnost.

Týden charity 2012

Společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice „Týden charity" zaměřený na podporu medializace a propagace činnosti Diecézní charity České Budějovice pokračoval ve dnech 18. 9. - 30.10. 2012 zajištěním konzultačních seminářů pro pracovníky obecních úřadů na území bývalých okresních měst. Společná setkání a týdenní prezentační výstavy určené veřejnosti v Českém Krumlově, v Písku, v Táboře, ve Strakonicích, v Jindřichově Hradci a v Prachaticích seznámily účastníky s problematikou Diecézní charity, její strukturou a s projekty místních charit. Setkání poskytla prostor pro získání informací o možnostech řešení konkrétních místních problémů s využitím služeb charity či prostor pro výměnu zkušeností a navázání kontaktů.

Týden charity - Jihočeský kraj a Diecézní charita České Budějovice

Dne 7. června 2012 byl v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje zahájen Týden charity. Jde o společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice, konaný pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské. V rámci Týdne charity bude představena dvacetiletá činnost Diecézní charity na území Jihočeského kraje v oblasti zdravotně sociálních služeb. Úvodní konferenci zahájila Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Přítomné účastníky pozdravil Otec Biskup Pavel Posád, prezident Charity ČR a Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity České Budějovice. Konference pokračovala představením projektů Dobrovolnického centra, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, a dalších projektů Městské charity České Budějovice. Farní charita Prachatice prezentovala Pomoc lidem bez domova, Oblastní charita Vimperk seznámila hosty s projektem Domácí péče a domov pro seniory. Přítomní ocenili obětavou práci dobrovolníků i zaměstnanců. Ti zde pracují v období, které je z hlediska financování neziskových organizací velmi nepříznivé. Do své práce kromě fyzické péče přinášejí i duchovní rozměr, naději a lidskost. Ve 13. hod. proběhla vernisáž výstavy představující činnost Diecézní charity. Veřejnost může výstavu navštívit ve vestibulu Krajského úřadu do 14. června.

Fotogalerie ke stažení

Prezentace ke stažení - část 1.

Prezentace ke stažení - část 2.

Prezentace ke stažení - část 3.


Týden pro neziskový sektor

Ve dnech 14. - 23. března 2011 se ve vestibulu KÚ uskutečnila výstava prezentující činnost dvanácti neziskových organizací působících v Jihočeském kraji v rámci Týdne pro neziskový sektor. Druhý ročník Týdnů pro neziskový sektor vyhlásila Asociace NNO v ČR s cílem prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Regionálním koordinátorem akce v Jihočeském kraji byla ANNO JČK.

Výstavu zahájil společně s předsedou ANNO JČK Mgr. Krejsou vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Ing. Bc. Ludvík Zíma, který krátce představil dosavadní spolupráci mezi Jihočeským krajem a ANNO JČK, zdůraznil důležitost neziskového sektoru ve společnosti. Předseda ANNO JČK poděkoval Krajskému úřadu Jihočeského kraje za spolupráci, která byla navázána v závěru roku 2010 společným uspořádáním úvodního semináře pro NNO. Zahájení výstavy se zúčastnili pracovníci KÚ, místostarosta města Prachatice a dále zástupci neziskových organizací.


Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Jihočeským krajem a nestátními neziskovými organizacemi v kraji považuje Jihočeský kraj za důležité. Ve shodném zájmu o rozvoj regionu je potřeba vytvářet prostor pro komunikaci, konzultaci a vzájemnou spolupráci samosprávy a občanské společnosti. Prosazování společných cílů a zájmů, koordinace aktivit, výměna zkušeností a dobré praxe jsou oblasti spolupráce, jejímž cílem je aktivní účast dotčených subjektů na řešení krajských priorit a na posílení efektivity při realizaci rozvojových programů kraje.

Jihočeský kraj každoročně podporuje neziskový sektor v rámci svých grantových schémat, stává se součástí programových dokumentů. O konkrétních dotačních titulech informují odbory krajského úřadu samostatně na internetových stránkách kraje.

Činnosti nestátních neziskových organizací může pomoci Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, která byla založena v roce 2010 se sídlem v Českých Budějovicích. Cílem asociace je zejména napomáhat rozvoji občanské společnosti, dále společný postup při jednání s orgány státní správy i místní samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran. Asociace nabízí koordinaci společných zájmů v oblasti finanční, legislativní i informační, napomáhá prohlubovat vzájemnou informovanost mezi členy Asociace, koordinuje jejich aktivity. Asociace si klade za cíl vybudovat informační, poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji a jejich společnou prezentaci vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru. Více informací na internetových stránkách ANNO JČK http://www.annojck.cz/.

Společným jednáním ANNO JČK s hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou a s Odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic byla zahájena snaha o vytváření a posilování partnerských vztahů mezi samosprávou kraje a nestátními neziskovými organizacemi.

Úvodní setkání k problematice NNO v Jihočeském kraji

Společné setkání zástupců nestátních neziskových organizací a zástupců Krajského úřadu se konalo ve středu 15. prosince 2010 v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Akci organizoval Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Účastníci setkání byli informováni o činnosti a grantové politice odborů i možné spolupráci s NNO, představena byla Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, která vznikla v letošním roce.

Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic doporučuje nestátním neziskovým organizacím působících na území Jihočeského kraje účast a spolupráci s Asociací, zároveň však garantuje, že s neziskovými organizacemi bude spolupracovat jak přímo, tak i přes Asociaci. Je potřeba nadále hledat cesty k rozvoji spolupráce nejen na bázi finanční, ale i formou lepší komunikace.

konference

 

Podklady k registraci NNO v Jihočeském kraji v ANNO JČK

Dopis NNO

ANNO přihláška

Registrace členství ANNO JČK

ANNO Memorandum

Stanovy ANNO JČK