Odbor evropských záležitostí

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení evropské integrace

 • administrace programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou a Rakouskem 
 • poskytování konzultací potenciálním žadatelům před podáním projektové žádosti 
 • příjem projektových žádostí 
 • kontrola formálních náležitostí a hodnocení projektů 
 • účast na monitorovacích výborech přeshraničních programů 
 • účast na řídících výborech Fondu malých projektů
 • administrace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ v rámci OP Životní prostředí
 • správa Matice projektů (evropské projekty spolufinancované z rozpočtu kraje
 • příprava a administrace smluv pro vyplácení spolufinancování z rozpočtu kraje
 • kontrola vyúčtování poskytnutého spolufinancování z rozpočtu kraje
 • správa Zásobníku projektů
 • kohezní politika EU
 • zajišťování konzultační a poradenské činnosti v oblasti kohezní politiky a evropské integrace 
 • monitorování a poskytování informací o čerpání prostředků z evropských dotačních titulů a zpracovávání příslušných materiálů
 • vypracovávání analýz a stanovisek pro potřebu centrálních orgánů, orgánů kraje, měst a obcí v souvislosti s problematikou kohezní politiky
 • spolupráce a zabezpečování kontaktů s Úřadem RRRS NUTS II Jihozápad, resp. jeho nástupnickými subjekty
 • příprava materiálů pro samosprávné orgány kraje týkajících se programů přeshraniční spolupráce, Matice projektů a Zásobníku projektů, kohezní politiky EU, projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ a výkonu sekretariátu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
   

 Oddělení realizace systémových projektů

 • Realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu v Jihočeském kraji II
  • podpora polytechnického vzdělávání
  • jihočeské centrum pedagogické podpory
 • Realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu v Jihočeském kraji III
  • podpora polytechnického vzdělávání
  • impuls pro kariéru a praxi
  • podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (tzv. šablon)
 • Realizace projektu Smart akcelerátor+ I v Jihočeském kraji v letech 2023 - 2026
  • energetika
  • digitální region
  • chytrá řešení pro region
  • podpora vyšší inovační výkonnosti regionu
  • transfer znalostí a technologií
 • Realizace projektů na podporu činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2016 – 2029 
  • implementace územní dimenze
  • tvorba, aktualizace a vyhodnocení plnění Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje 2021+
  • zajištění činnosti a financování sekretariátu RSK JK 
 • Udržitelnost projektu Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji v letech 2023 až 2027 
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – spolupráce s Ministerstvem financí a OEKO  
  • globální granty v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání
  • globální granty v prioritní ose 3 Další vzdělávání


Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje

 • Oddělení je zodpovědné za administraci  a kontrolu realizace dotačních programů Jihočeského kraje: 
  • o dotační programy - metodická příprava podmínek dotačních programů, tvorba směrnic a vyhlašování dotačních programů, příprava smluv s příjemci, koordinace realizace dotací a kontrola čerpání a užití jednotlivých dotací.
 • v rámci administrace dotací  provádí kontroly:
  • před zahájením prací (ex-ante) - kontrola formálních náležitostí žádosti, kontrola příloh žádosti 
  • v průběhu realizace dotace (interim) - kontrola čerpání zdrojů, 
  • po skončení realizace dotace (ex-post) - kontrola dokladů, faktur, závěrečné zprávy, u vzorku dotací probíhá kontrola na místě, výstupem je „Zápis z fyzické kontroly" 
 • analyzuje možnosti využívání prostředků z fondů a programů Evropského společenství a posuzuje jejich využití pro dotační politiku JčK

Odborem zveřejňované informace

Kotlíkové dotace

Veškeré informace o kotlíkových dotacích se dozvíte na našem speciálním portálu ZDE.

kotlíkové dotace

 

 

 

 

 

Smart akcelerátor v Jihočeském kraji

Výzva Smart akcelerátor má umožnit rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích České republiky s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, případně její relevantní krajské přílohy a umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery. Tento proces "podnikatelského objevování" nových příležitostí v kraji zahrnuje soukromý sektor, akademickou sféru, veřejný sektor a staví na vnitřních silných stránkách každého regionu, na jeho podnikavosti a konkurenčních výhodách. Využitím tohoto procesu mohou strategie inteligentní specializace uvolnit ekonomickou transformaci pomocí modernizace, diverzifikace nebo radikální inovace ve všech regionech.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.risjk.cz.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.

Projekt Connecting Regions AT-CZ
logo

Základní informace o projektu:

 • Název projektu: Connecting Regions AT-CZ
 • Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020
 • Číslo projektu: ATCZ1
 • Délka trvání projektu: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2019
 • Alokované prostředky EFRR: 1 584 574,61 €
 • Vedoucí partner: Kraj Vysočina
 • Projektoví partneři: Jihočeský kraj Jihomoravský kraj, Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Regionalmanagement Oberösterreich GmBH, NÖ.Regional.GmBH

 

Projekt Connecting Regions AT-CZ byl podán do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 v březnu 2016 a následně projednán a schválen na 2. zasedání monitorovacího výboru programu v červnu 2016. 
Projekt bude realizován v období od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2019 a klade si za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů obecně. 
Do projektu jsou zapojeny tři české kraje - Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - a spolková země Horní Rakousko s Regionalmanagementem OÖ a dále také NÖ.Regional.GmbH (organizace spoluzaložená spolkovou zemí Dolní Rakousko). Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner. Díky plošnému zapojení všech regionů je zajištěn pozitivní dopad na celé území programu. Zároveň dojde k zintenzivnění a koordinaci přeshraniční spolupráce především v bezprostředním příhraničí.
Dalším z cílů projektu je posilování institucionální spolupráce mezi rakouskými zeměmi a českými kraji s důrazem na aktivní kooperaci v oblasti strategického plánování a společné optimalizované informační politiky. Úkolem je také poskytnout žadatelům a realizátorům přeshraničních projektů odpovídající přehled o možnostech a výhodách přeshraniční spolupráce. 
Cílů projektu je možné dosáhnout pouze společně koordinovaným přeshraničním přístupem.
V rámci projektu jsou aktivity rozděleny do dvou úrovní, které jsou jednotlivě popsány v pracovních balíčcích.

Balíček 1 je zaměřen na nadregionální úroveň a na koordinaci regionální politiky zúčastněných českých a rakouských regionů. Za tímto účelem bude zorganizováno 5 konferencí pro odbornou veřejnost a 10 tematických síťových setkání zaměřených na témata relevantní pro příhraničí.

V rámci pracovního balíčku 2 bude podpořen rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů. Žadatelé budou informováni o možnostech podpory přeshraniční spolupráce AT-CZ a bude jim poskytnuta možnost zprostředkování kontaktů pro realizaci přeshraničních aktivit a projektů. Během přípravy přeshraničních aktivit budou projektovými partnery organizovány přeshraniční kulaté stoly za účasti regionálních koordinátorů z obou stran hranice. V regionech budou organizovány regionální semináře pro žadatele/příjemce. V rámci těchto seminářů bude probíhat identifikace témat pro možnou přeshraniční spolupráci v regionu a iniciace projektových záměrů podporovatelných v rámci programu Interreg V-A AT-CZ 2014-2020 i mimo něj.

Projekty technické pomoci v rámci česko-bavorského přeshraničního programu

logologo

 

 

 

Projekt č. 12 Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121 a č. 13 Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123

Základní informace o projektech:

Název projektu:

Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121

Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123

Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Číslo projektu:

12

13

Délka trvání projektu (oba projekty) : 1. 1. 2016 - 31. 12. 2023
Alokované prostředky ERDF:

Projekt č. 12 - 238 000,- EUR

Projekt č. 13 - 41 999,99 EUR

Projektoví partneři: (oba projekty) Jihočeský kraj
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie


Projekty technické pomoci pro Jihočeský kraj s názvem "Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121" a "Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123" byly podány a schváleny v rámci 5. prioritní osy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 na začátku roku 2016 s dobou realizace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023.

Jihočeský kraj si v rámci obou projektů klade za cíl ve vzájemné spolupráci s dalšími subjekty a nadřízenými orgány přispět k úspěšné implementaci a čerpání programu. Dalším cílem projektů je zajištění podpory potencionálních zájemců a žadatelů o příspěvek z ERDF, a to především při vyhledávání vhodných přeshraničních kontaktů a partnerů v česko-bavorské příhraniční oblasti, a dále poskytování nezbytných informací pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů.

Za tímto účelem bude v průběhu realizace projektu Jihočeský kraj poskytovat žadatelům individuální konzultace k jejich projektovým záměrům, organizovat informační regionální semináře pro žadatele a podílet se na propagaci programu. 

Projekt Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj)
logo

Základní informace o projektu:

Název projektu: Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj)
Dotační titul: Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020
Číslo projektu: ATCZ107
Délka trvání projektu: 1. 5. 2016 - 31. 12. 2023
Alokované prostředky EFRR: 20 000,50 €
Vedoucí partner: Jihočeský kraj
Projektoví partneři: Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung


Projekt Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj) byl podán a následně schválen v rámci Programu spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020 na jaře 2016.

Projekt bude realizován v období od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2023 a klade si za cíl zvýšení kvality přeshraničních projektů podpořených z programu Interreg V A Rakousko - ČR 2014-2020, a to díky zajištění hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím nezávislých odborných hodnotitelů. Toto hodnocení, které bude prováděno jak na české, tak i na rakouské straně, se stane podkladem pro rozhodnutí monitorovacího výboru o schválení projektu.

Každý podaný projekt, u něhož bude úspěšně ukončena kontrola přijatelnosti, tak projde nezávislým odborným hodnocením provedeným na základě checklistu schváleného monitorovacím výborem programu. Na české straně byli za tímto účelem nominováni v každém zapojeném kraji odborní hodnotitelé pro každou prioritní osu/investiční prioritu, přičemž každý projekt bude vždy hodnocen jedním hodnotitelem z každého kraje.

V rámci předloženého projektu bude v Jihočeském kraji zajištěno financování odborného hodnocení kvality podaných přeshraničních projektů prostřednictvím odborných hodnotitelů nominovaných za Jihočeský kraj pro konkrétní prioritní osu, resp. investiční prioritu.

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OEZI

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Archiv

Fondy a programy EU 2007-2013

Fondy a programy Evropské unie 2007 - 2013 administrované krajem

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

K hlavním cílům programu patří zlepšení dopravní dostupnosti česko-rakouského příhraničí, ochrana životního prostředí, podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu, vzdělávání a sociální integrace, posílení spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií či podpora přeshraniční spolupráce územních samospráv. Pro českou stranu (tzn. kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina) činí celková alokace z fondů EU 69,12 mil. EUR na období 2007 - 2013.

Finanční prostředky jsou alokovány na tři prioritní osy:

1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how 
Oblasti podpory:

 • Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
 • Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
 • Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
 • Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

2. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 
Oblasti podpory

 • Doprava a regionální dostupnost
 • Životní prostředí a prevence rizik
 • Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce (včetně Dispozičního fondu)

3. Technická pomoc (není určena žadatelům, slouží implementačnímu orgánu k zajištění jeho chodu)
Základním předpokladem každého projektu je jeho pozitivní přeshraniční dopad a zapojení rakouského partnera. Všechny projekty musí dále naplnit nejméně 2 z následujících 4 kritérií:

 • společná příprava
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování

Oproti programu INTERREG IIIA je v současné době uplatňován v rámci přeshraniční spolupráce tzv. „Lead partner princip" (tzn. projekt podává a odpovědnost za realizaci nese vždy jen jeden partner za obě strany). Maximální výše dotace činí 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % z prostředků státního rozpočtu.

Příjem projektových žádostí probíhá průběžně. Termín odevzdání žádosti tak, aby byl projekt projednán na nejbližším zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, který projekty schvaluje, je vždy zveřejněn na webových stánkách Programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013 a na webových stránkách Jihočeského kraje. Zasedání Monitorovacího výboru se konají zpravidla 2 krát ročně.

Projektové žádosti se předkládají na Krajském úřadu Jihočeského kraje, oddělení evropské integrace, které je administruje až do fáze schválení projektu a poskytuje konzultace. Kontaktní osobou je Mgr. Vanda Pánková, tel.: 386720162, e-mail: pankova@kraj-jihocesky.cz a Mgr. Radka Šilhavecká, tel. 386720215, e-mail: silhavecka@kraj-jihocesky.cz.
Kontrolu realizace projektu, finanční kontrolu atd. provádí Centrum pro regionální rozvoj, Pobočka pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek (kontaktní osoba - Ing. Naděžda Burešová, e-mail: buresova@crr.cz).

Kdo může být žadatelem:
Mezi oprávněné žadatele patří veřejnoprávní instituce, organizace ovládané veřejnoprávními právnickými osobami a neziskové organizace.

Kde získáte podrobnější informace:
Národním orgánem OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Internetové stránky: 
Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Strukturální fondy

Dispoziční fond
Dispoziční fond je určen pro malé projekty přeshraniční spolupráce do max. 20 000 EUR příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje a bude otevřen v průběhu roku 2008. U projektů v rámci Dispozičního fondu není uplatňován princip „Lead partnera". Projekty lze předkládat ve všech oblastech podpory. Administraci projektů a správu Dispozičního fondu zajišťuje Jihočeská Silva Nortica.


Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko

Mezi hlavní cíle programu patří podpora přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj a podpora cestovního ruchu, vzdělání a sociální integrace, ochrana životního prostředí a zlepšení dopravní dostupnosti pohraničí. Pro českou stranu (tzn. kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský) činí celková alokace z fondů EU 55,04 mil. EUR na období 2007 - 2013.

Finanční prostředky jsou alokovány na dvě prioritní osy:

1. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
Oblasti podpory:

 • Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
 • Cestovní ruch, volný čas a rekreace
 • Profesní vzdělávání a trh práce
 • Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami
 • Sítě včetně Dispozičního fondu
 • Technická pomoc (není určena žadatelům, slouží implementačnímu orgánu k zajištění jeho chodu)

2. Rozvoj území a životního prostředí
Oblasti podpory:

 • Životní prostředí a ochrana přírody
 • Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
 • Doprava
 • Výstavba a zlepšení přeshraničních komunikačních a informačních systémů a technologií

Základním předpokladem každého projektu je jeho pozitivní přeshraniční dopad a zapojení bavorského partnera. Všechny projekty musí dále naplnit nejméně 2 z následujících 4 kritérií:

 • společná příprava
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování

Oproti programu INTERREG IIIA je v současné době uplatňován v rámci přeshraniční spolupráce tzv. „Lead partner princip" (tzn. projekt podává a odpovědnost za realizaci nese vždy jen jeden partner za obě strany). Maximální výše dotace činí 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % z prostředků státního rozpočtu.

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko byl vyhlášen 24. ledna 2008. Příjem projektových žádostí probíhá průběžně. Termín odevzdání žádosti tak, aby byl projekt projednán na nejbližším zasedání česko-bavorského Monitorovacího výboru, který projekty schvaluje, je vždy zveřejněn na webových stránkách Strukturálních fondů a na webových stránkách Jihočeského kraje. Zasedání Monitorovacího výboru se konají zpravidla 2 krát ročně.

Projektové žádosti se předkládají na Krajském úřadu Jihočeského kraje, oddělení evropské integrace, které je administruje až do fáze schválení projektu a poskytuje konzultace. Kontaktní osobou je Mgr. Vanda Pánková, tel.: 386720162, e-mail: pankova@kraj-jihocesky.cz, a Mgr. Radka Šilhavecká, tel.: 386720215, e-mail: silhavecka@kraj-jihocesky.cz
Kontrolu realizace projektu, finanční kontrolu atd. provádí Centrum pro regionální rozvoj, Pobočka pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek (kontaktní osoba - Ing. Naděžda Burešová, e-mail: buresova@crr.cz).

Kdo může být žadatelem:
Mezi oprávněné žadatele patří veřejnoprávní instituce, organizace ovládané veřejnoprávními právnickými osobami a neziskové organizace.

Kde získáte podrobnější informace:
Národním orgánem OP Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Internetové stránky: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Strukturální fondy 
Příručka pro žadatele a projektová žádost

Dispoziční fond
Dispoziční fond je určen pro malé projekty přeshraniční spolupráce do max. 25 000 EUR způsobilých výdajů a bude otevřen v průběhu roku 2008. U projektů v rámci Dispozičního fondu není uplatňován princip „Lead partnera". Projekty lze předkládat ve všech oblastech podpory. Správu Dispozičního fondu zajišťuje Euroregion Šumava.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPVK - podrobné informace k prioritním osám a oblastem podpory, které administruje Jihočeský krajFondy a programy Evropské unie 2007 - 2013 neadministrované krajem

Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad

Regionální operační programy (ROP) jsou typem programových dokumentů, které se vztahují pouze na určité území České republiky. Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP JZ) je určen pouze pro region soudržnosti Jihozápad, který se skládá z Jihočeského a Plzeňského kraje. 
Tento program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti center prostřednictvím podpory výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a na odstraňování bodových závad na těchto silnicích a místních komunikacích, modernizaci prostředků veřejné dopravy apod., na revitalizaci a regeneraci měst a obcí, na podporu infrastruktury veřejných služeb (školství, sociální integrace, zdravotnictví) a na podporu rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu.
Řídícím orgánem ROP JZ je Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích, Jeronýmova 1750/21.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 619,65 mil. EUR. Maximální výše podpory může obecně činit až 85 % z fondů EU, ale konkrétní výše podpory z fondů EU je stanovena vždy v příslušné výzvě ROP.


Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, církevní právnické osoby, školy, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, profesní organizace, občané a další

Finanční prostředky jsou alokovány na čtyři prioritní osy:

 1. Dostupnost center
 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí
 3. Rozvoj cestovního ruchu
 4. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Kde získáte podrobnější informace:
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Strukturální fondy

Infolinka: 389 058 600

Kontaktní email: info@rr-jihozapad.cz.


Operační program Podnikání a inovace

Řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace (OP PI) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odbor Strukturálních fondů. Zprostředkujícími subjekty jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechIvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).
Operační program Podnikání a inovace je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikání, zkvalitnění infrastruktury a služeb pro podnikání, navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi i urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry. Program podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, zvýšení inovačního potenciálu firem, zavádění nových technologií, výrobků a služeb a využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem je také podpořit malé a střední podniky při vstupu na zahraniční trhy.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 3,04 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na sedm prioritních os:

 1. Vznik firem
 2. Rozvoj firem
 3. Efektivní energie
 4. Inovace
 5. Prostředí pro podnikání a inovace
 6. Služby pro rozvoj podnikání
 7. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Strukturální fondy

Bezplatná infolinka k OPPI (9:00 - 13:00): 800 800 777

Kontaktní email: info@mpo.cz, info@czechinvest.cz, info@cmzrb.cz.


Operační program Životní prostředí

Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor fondů EU. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí (SFŽP), Úsek řízení projektů.
Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Cílem programu je zlepšit stav přírody a krajiny, přispět ke zlepšení stavu ovzduší, vody, půdy, řešit problematiku odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží, omezovat průmyslová znečištění, efektivněji využívat obnovitelné zdroje energie nebo podporovat vybudování infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 4,92 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.

Finanční prostředky jsou alokovány na osm prioritních os:

 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
 3. Udržitelné využívání zdrojů energie
 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
 5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
 8. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • územní samosprávné celky, správci povodí, vodních toků a nádrží, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, bytová družstva, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, občanská sdružení a církve, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny a další

Kde získáte podrobnější informace:
Operační program Životní prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí 
Státní fond životního prostředí 
Strukturální fondy 

Bezplatná infolinka k OPŽP (7:30 - 16:00): 800 260 500

Kontaktní email: info@env.czdotazy@sfzp.cz.


Operační program Doprava

Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (OP D) je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor fondů EU. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Operační program Doprava je zaměřen na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dopravní dostupnosti. Cílem programu je modernizace železniční a silniční sítě v úsecích patřící do tzv. Transevropské dopravní sítě (TEN-T) i mimo tuto síť. Finanční prostředky jsou určeny např. na modernizaci a prodlužování železničních koridorů, výstavbu nových úseků dálniční a silniční sítě nebo rekonstrukci stávající sítě (TEN-T, rychlostní komunikace, silnice I. třídy). Dotace jsou také určeny na zlepšení dopravní situace v Praze nebo na rozvoj multimodální nákladní dopravy či vnitrozemské vodní plavby.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 5,77 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.

Finanční prostředky jsou alokovány na sedm prioritních os:

 1. Modernizace železniční sítě TEN-T
 2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
 3. Modernizace železniční sítě mimo síť TENT
 4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
 5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
 6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
 7. Technická pomoc OP Doprava (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další

Kde získáte podrobnější informace:
Operační program Doprava 
Ministerstvo dopravy ČR 
Strukturální fondy 

Kontaktní email: opd.info@mdcr.czinfo@opd.cz.


Integrovaný operační program

Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu (IOP) je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů.
Integrovaný operační program je určen pro řešení problémů národního i regionálního charakteru. Cílem IOP je např. podpora modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a územního rozvoje - rozvoj informačních technologií, digitalizace vybraných datových zdrojů, eGovernment, zlepšování infrastruktury v oblasti sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik, zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu, regenerace bytových domů v problémových lokalitách, rozvoj systémů tvorby územních politik apod.
IOP je v rámci České republiky určen pro všechny regiony soudržnosti NUTS II, tj. včetně území hl. města Prahy (jen vybrané prioritní osy).
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 1,58 mld. EUR. Z celkové částky je pro cíl Konvergence (celé území ČR mimo území hl. města Prahy) vyčleněno 1,55 mld. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (pouze území hl. města Prahy) pak 29,4 mil.EUR. 
Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.

Finanční prostředky jsou alokovány na sedm prioritních os:

1A. Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
1B. Modernizace veřejné správy - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
4A. Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
4B. Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
5. Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
6. Technická pomoc - Cíl Konvergence
7. Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Pozn. Technická pomoc je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu.

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníků jednotek, veřejné výzkumné instituce a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Strukturální fondy 

Kontakty: www.strukturalni-fondy.cz/iop/kontakty-38


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor řízení strukturálních fondů EU. Zprostředkujícími subjekty jsou přímo řízené organizace MŠMT a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. 
Cílem programu je podporovat budování nových a obnovu stávajících výzkumných a vývojových laboratoří, ústavů či institucí a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou. Podpora je směřována také na výstavbu, rekonstrukci a rozšíření kapacit využitelných pro terciární vzdělávání (např. rozšíření nabídky studijních programů na vysokých školách, budování vysokoškolských kampusů apod.)
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 2,07 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.

Finanční prostředky jsou alokovány na čtyři prioritní osy:

 1. Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
 2. Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji
 3. Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání
 4. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • státní a soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Strukturální fondy 

Kontaktní email: opvyzkum@msmt.cz.


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF. Na pozici zprostředkujících subjektů jsou pro jednotlivé části operačního programu věcně příslušné úseky Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen zejména na snižování nezaměstnanosti obyvatelstva a na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů např. formou profesního vzdělávání zaměstnanců nebo tvorbou podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance. Prostřednictvím vzdělávacích a poradenských programů a kurzů napomáhá začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti nebo dlouhodobě nezaměstnaným do pracovního procesu. 
Cílem programu je také zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 1,84 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.

Finanční prostředky jsou alokovány na šest prioritních os:

 1. Adaptabilita
 2. Aktivní politiky trhu práce
 3. Sociální integrace a rovné příležitosti
 4. Veřejná správa a veřejné služby
 5. Mezinárodní spolupráce
 6. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty), podniky procházející změnami - jejichž zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další

Kde získáte podrobnější informace:
Evropský sociální fond 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Strukturální fondy

Kontaktní email: esf@mpsv.cz.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Řídícím orgánem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor řízení strukturálních fondů EU.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvyšování úrovně vzdělanosti, a to prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení. Podpora směřuje také na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu dotování činnosti výzkumných týmů i činnosti jedinců, mobility výzkumných pracovníků mezi pracovišti apod.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 1,83 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:

 1. Počáteční vzdělávání
 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 3. Další vzdělávání
 4. Systémový rámec celoživotního učení
 5. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Strukturální fondy

Kontaktní email: opvzdelavani@msmt.cz.

V rámci OP VK se Jihočeský kraj stal administrátorem čtyř oblastí podpory - podrobnější informace naleznete zde.


Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova pro období 2007 - 2013 je programový dokument připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty pro poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova. 
Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova (PRV) je Ministerstvo zemědělství ČR. Administraci a kontrolu žádostí o podporu provádí Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).
Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, modernizace zemědělských podniků, investice do lesů, zlepšování stavu životního prostředí a krajiny, podpora biodiverzity nebo ochrana přírodních zdrojů. Program je zaměřen také na zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova (podpora cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, vytváření nových pracovních míst apod.)
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 2,82 mld. EUR.


Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:

 1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
 2. Zlepšování životního prostředí a krajiny
 3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
 4. Leader
 5. Technická infrastruktura (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • fyzická a právnická osoba, OSVČ, sdružení, subjekty podnikající v zemědělství, lesnictví a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo zemědělství ČR 
Státní zemědělský a intervenční fond 

Infolinka: 221 812 184, 221 812 425 (Ministerstvo zemědělství ČR)
222 871 620 (Státní zemědělský a intervenční fond)

Kontaktní email: info@szif.cz.


Operační program Rybářství

Řídícím orgánem Operačního programu Rybářství je Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).
Operační program Rybářství je zaměřen na zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. V rámci jednotlivých opatření je podporována produkce založená na zvýšení domácí, případně zahraniční poptávky po sladkovodních rybách a produktech z nich. 
Dotace lze poskytnout např. na investice do produkce a akvakultury, na ochranu vodního prostředí, na opatření v oblasti zdraví ryb, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh nebo na podporu a rozvoj nových trhů a propagační kampaně.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 27,1 mil. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 75 % z celkových veřejných výdajů.


OP Rybářství se dělí na pět prioritních os, pro Českou republiku jsou relevantní pouze následující prioritní osy:

2. Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh
3. Opatření společného zájmu
5. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo zpracování ryb provozovaných vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářské svazy, uživatelé rybářských revírů, Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond jako Zprostředkující subjekt a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo zemědělství ČR 
Státní zemědělský a intervenční fond 

Infolinka:
221 812 184, 221 812 425 (Ministerstvo zemědělství ČR)
222 871 620 (Státní zemědělský a intervenční fond)

Kontaktní email: info@szif.cz.


Evropská meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce patří mezi operační programy Cíle 3 „Evropská územní spolupráce" a je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Řídícím orgánem Operačního programu Meziregionální spolupráce je Conseil Régional Nord - Pas de Calais (Francie), v České republice je Národním kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb.
Cílem programu je prohlubování spolupráce veřejných orgánů, vzájemná výměna zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které povedou k vyšší efektivitě politiky regionálního rozvoje. Mezi hlavní oblasti spolupráce patří inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 321,32 mil. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je maximálně 85 %.

Finanční prostředky jsou alokovány na tři prioritní osy:

 1. Inovace a znalostní ekonomika
 2. Životní prostředí a předcházení rizikům
 3. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • veřejné orgány a instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům

Kde získáte podrobnější informace:
Strukturální fondy 
Oficiální webové stránky OP (v angličtině) 

Kontaktní e-mail: interreg3c@mmr.czinfo@interreg4c.net.


Evropská nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce patří mezi operační programy Cíle 3 „Evropská územní spolupráce". Řídícím orgánem Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, který má celkovou odpovědnost za realizaci programu. V České republice je kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb. 
Cílem programu je zlepšování vzájemné spolupráce a výměny zkušeností především v oblasti inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Program podporuje šíření a aplikaci inovací i informačních a komunikačních technologií, přispívá k rozvoji znalostí a technologií šetrných k životnímu prostředí či mobility. Podpořené projekty mají přispět ke zlepšování konkurenceschopnosti regionů a kvality života ve střední Evropě.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 37,46 mil. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je maximálně 85 %.

Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:

 1. Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
 2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
 3. Odpovědné užívání životního prostředí
 4. Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů
 5. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

 • veřejné orgány, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty

Kde získáte podrobnější informace:
Strukturální fondy 
Oficiální webové stránky OP (v angličtině) 

Kontaktní e-mail: nadnarodni@mmr.czinfo@central2013.eu.Projekty

Projekt SoNorA

sonora (20.39 KB)

Projekt SoNorA (South-North Axis)

 • projekt je financován z programu Central Europe a z fondu ERDF
 • přímo navazuje na projekt A-B Landbridge
 • doba trvaní projektu je 40 měsíců (11. 2008 - 2. 2012)
 • do projektu je zapojeno 25 partnerů z 6 zemí EU (Itálie, Česká republika, Polsko, Rakousko, Německo, Slovinsko) a dalších 35 přidružených institucí z 9 zemí EU
 • vedoucí partner projektu: Veneto Region Itálie
 • českými partnery projektu SoNorA jsou Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a České dráhy, a.s.
 • Jihočeský kraj v rámci projektu vyčerpá přibližně 10 milionů korun (v závislosti na kurzu CZK/EUR)

Cíle projektu:

 • podpora dokončení dopravní sítě v prostoru CENTRAL EUROPE
 • zahájení a zlepšení služeb v oblasti nákladní dopravy a logistiky
 • vytvoření společného nadnárodního plánu rozvoje dopravní infrastruktury
 • podpora nových příležitostí regionálního rozvoje díky zlepšení dopravní dostupnosti

Více o projektu: www.sonoraproject.eu
Cental Europe program: www.central2013.eu

Informační leták o projektu


Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji

Základní informace

Jihočeský kraj realizuje v rámci Integrovaného operačního programu projekt s názvem "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji" s alokací 158 mil. Kč.

Klíčové aktivity projektu:

 • digitalizace fondu kulturního dědictví
 • instalace digitalizační jednotky
 • implementace systému KDS (Krajská digitální spisovna)
 • implementace systému KDR (Krajský digitální repozitář)
 • vybudování garantovaného úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů 

Části projektu:

 • Elektronická spisová služba
 • Digitální mapa veřejné správy
 • Digitalizace a ukládání dat
 • Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
 • Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
 • Technologické centrum 

Cíle a přínosy projektu:

 • zajišťování nástrojů pro digitalizaci, archivaci, ukládání a zpřístupňování hodnotných dokumentů a dat
 • subjekty zapojené do projektu - krajský úřad, organizace kraje, města a obce a jejich organizace
 • výstupy - digitalizovaná a bezpečně uložená data a dokumenty, krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, garantované úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů
 • vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů a ochrana kulturního dědictví

 Více informací na stránkách programu.

Fondy a programy EU - 2004-2006

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program (SROP) byl zaměřen na podporu a rozvoj regionů ČR. Cílem SROP bylo především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

V současné době již nelze do SROP předkládat žádosti o dotace.

Společný regionální operační program - informace na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Společný regionální operační program - Grantová schémata 

V současné době již nelze do SROP - Grantová schémata předkládat žádosti o dotace.


Společný regionální operační program - Opatření 3.3

Více o projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje v opatření 3.3 SROP najdete na speciálních stránkách projektu, kde jsou dostupné všechny potřebné informace. Na stránkách kraje použijte záložku Partnerství nebo zadejte přímou adresu stránek, která je http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz.


Operační program Průmysl a podnikání

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb, na podporu výzkumu a vývoje v oblasti průmyslu a na rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky v České republice.

V současné době již nelze do OPPP předkládat žádosti o dotace.

Operační program Průmysl a podnikání - základní informace

Operační program Průmysl a podnikání – informace na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR


Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) byl zaměřen na zvyšování úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, na integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

V současné době již nelze do OPRLZ předkládat žádosti o dotace.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů - základní informaceOperační program Rozvoj lidských zdrojů - Opatření 3.3.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 - 2006. Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.


Dne 24.8.2006 byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu z ESF v rámci 3. kola Výzvy. Celková částka pro tuto Výzvu byla 13 646 650,90 Kč. Bylo podáno 35 projektových žádostí v celkové hodnotě 79 441 273,- Kč. Dne 1.11. 2006 Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č.307/2006/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro 11 projektů. V příloze je seznam podpořených projektů a seznam všech podaných projektů.

Zpráva o výsledku výběrového procesu - 3. kolo

Dne 10.3.2006 byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu z ESF v rámci 2. kola Výzvy. Celková částka pro tuto Výzvu byla 27 691 416 Kč. Bylo podáno 39 projektových žádostí v celkové hodnotě 108 615 789,10 Kč. Dne 20.6.2006 Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č.173/2006/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro 12 projektů. V příloze je seznam podpořených projektů a seznam všech podaných projektů.

Výsledky výběrového řízení - 2. kolo

Dne 22.7.2005 byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu z ESF v rámci 1. kola Výzvy. Celková částka pro tuto Výzvu byla 41 880 000 Kč. Bylo podáno 24 projektových žádostí v celkové hodnotě 74 321 899 Kč. Dne 11.10.2005 Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č.316/2005/ZK schválilo poskytnutí finanční podpory pro 7 projektů. V příloze je seznam podpořených projektů a seznam všech podaných projektů.

Výsledky výběrového řízení

Další informace jsou dostupné na stránkách www.esfcr.cz.


Operační program Infrastruktura

Operační program Infrastruktura byl zaměřen na ochranu a zlepšování stavu životního prostředí (ochrana jednotlivých složek životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, odstraňování starých ekologických zátěží) a na rozvoj a modernizaci dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje.

V současné době již nelze do OP Infrastruktura předkládat žádosti o dotace.

Operační program Infrastruktura - základní informace


Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OPRVMZ) byl zaměřen na stabilizaci a rozvoj venkovských částí regionů, na rozvoj multifunkčního a konkurenceschopného zemědělství s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí, na zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství.

V současné době již nelze do OPRVMZ předkládat žádosti o dotace.

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - základní informace

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - informace na stránkách Ministerstva zemědělství ČR


Interreg IIIA

Program INTERREG III, jež má tři části, je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie a je nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. Část A se týká přeshraniční spolupráce, část B je zaměřena na nadnárodní spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. Pro Jihočeský kraj jsou významné iniciativy Interreg IIIA ČR-Bavorsko a Interreg IIIA ČR-Rakousko.

Program iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká Republika - Rakousko a Česká Republika - Bavorsko je v Jihočeském kraji administrován prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení regionálního rozvoje a evropské integrace odboru regionálního rozvoje a evropské integrace.


Upozornění pro žadatele 
Upozorňujeme, že všechny finanční prostředky programu na české straně již byly alokovány.

Z tohoto důvodu již nebude možné předkládat projekty v tomto programovém období. Žadatelé mohou připravovat své záměry na příští období 2007-2013.

O vyhlášení nového programu a možnosti předkládání projektů, budou potenciální žadatelé včas informováni.


Program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika - Bavorsko

Seznam podpořených projektů z programu INTERREG IIIA - Česká republika - Bavorsko

Program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika - Rakousko

Seznam podpořených projektů z programu INTERREG IIIA - Česká republika - Rakousko

Finanční mechanismy EHP a Norska 2004 - 2014
Noreay g

Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska (tzv. norských fondů) přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce a kontaktů se státy ve střední a jižní Evropě.

V letech 2004-2009 byly v České republice formou těchto dotací podpořeny projekty za 104,6 mil. EUR, které se soustředily převážně na uchování kulturního dědictví, podporu zdravotnictví a rozvoj lidských zdrojů.

V období 2009-2014 obdrží Česká republika od dárcovských států 131,8 mil. EUR. Podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí a děti a mladiství. Oblastmi podpory jsou také rozvoj občanské společnosti, prosazování rovnosti žen a mužů, sociální začleňování a ochrana kulturního a přírodního dědictví.

Podrobné informace k FM EHP/Norska najdete na: webových stránkách Ministerstva financí ČR.

Ukončení programu CZ 0043

Ukončení Programu CZ 0043 spolufinancovaného prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy.

Pokyny pro zprostředkovatele k zajištění udržitelnosti a plnění podmínek po ukončení implementace programu/blokového grantu

Kontaktní osoba pro program financovaný z Finančních mechanizmů EHP/Norska

Ing. Petr Lamač, telefonní číslo 386 720 429, e-mail: lamac@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kundrátová, telefonní číslo 386 720 414, e-mail: kundratova@kraj-jihocesky.cz


Monitorovací zpráva o udržitelnosti


Aktuální informace

Udržitelnost sub-projektu

Udržitelnost projektu z FM EHP/Norska je stanovena na 10 let od data ukončení sub-projektu. Monitorovací zprávu o udržitelnosti včetně všech relevantních příloh je nutné vždy dokládat k 15. 1. následujícího roku po ukončení realizace sub-projektu. Příjemce vyplňuje monitorovací zprávu o udržitelnosti dle požadavku poskytovatele podpory do formuláře dostupného na webových stránkách.

Pokud jsou investiční výdaje sub-projektu menší než 50% skutečných oprávněných výdajů sub-projektu, tento sub-projekt není považován za investiční a podmínka údržby se neuplatňuje. Jestliže jsou investiční výdaje sub-projektu v rozmezí 50% až 80% skutečných oprávněných výdajů sub-projektu, příjemce je povinen vyčlenit na oddělený účet určený na údržbu majetku 0,5% ze skutečných celkových výdajů sub-projektu. V případě, že jsou investiční výdaje sub-projektu vyšší než 80% skutečných oprávněných výdajů sub-projektu, příjemce je povinen vyčlenit na oddělený účet určený na údržbu majetku 1% ze skutečných celkových výdajů sub-projektu.

Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti udržovat účel dotace a výsledky sub-projektu (např. rekonstruované objekty, nakoupené zařízení atd.), a to v rozsahu schváleného sub-projektu dle Smlouvy o financování sub-projektu z Finančního mechanismu EHP/Norska v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy.

Kontaktním místem pro Jihočeský kraj je oddělení řízení grantů a projektů, Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Petr Lamač, telefonní číslo 386 720 429, e-mail: lamac@kraj-jihocesky.cz a Mgr. Alena Kundrátová, telefonní číslo 386 720 414, e-mail: kundratova@kraj-jihocesky.cz).


Program Jihočeského kraje CZ 0043

Schválené projekty

Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy odeslalo v 1. Výzvě ke schválení do Bruselu celkem 39 individuálních projektů v celkové výši 22,980 mil. EUR. Do 19. dubna 2007 schválil Výbor finančních mechanismů EHP a Norské ministerstvo zahraničních věcí tituly projektů z České republiky uvedených v rubrice Schválené projekty na webových stránkách Ministerstva financí ČR.
Mezi těmito schválenými projekty se nachází i Program Jihočeského kraje (Program CZ 0043): 
Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy(CZ 0043) .

Popis Programu CZ 0043

Program Jihočeského kraje

Dne 4. 7. 2007 vyhlásil Jihočeský kraj 1.výzvu pro předkládání žádostí o grant pro sub-projekty v rámci Programu CZ 0043, spolufinancovaného prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska :

Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy

V řádném termínu bylo předloženo 99 žádostí o sub-projekt, z toho:
74 žádostí odpovídá Opatření 1 - Modernizace a vybavení jeslí, školek a dětských domovů, 
16 žádostí odpovídá Opatření 2 - Obnova historického a kulturního dědictví v regionech,
9 žádostí spadá do Opatření 3 - Programy podpory dětí se specifickými problémy.
Příjem žádostí byl ukončen ve stanoveném termínu 14.9.2007 a proběhl v souladu s platnými pravidly pro příjem žádostí.

K finálnímu schválení vybraných sub-projektů k realizaci došlo ke dni 11.12.2007, kdy proběhlo zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje. Usnesení č. 445/207/ZK ze zasedání spolu se seznamem vybraných sub-projektů k realizaci , seznamu náhradníků apod. najdete na internetových stránkách Jihočeského kraje v rubrice: Samospráva - Zastupitelstvo kraje

Žadatelé jejichž sub-projekty nebyly vybrány k realizaci si mohou vyzvednout jedno pare Žádosti včetně příloh na KÚ , oddělení řízení grantů a projektů pokud možno do konce ledna 2008. Pokud projevíte zájem o tuto možnost je vítána předchozí domluva s pracovníky OŘGP (Ing. Lenka Metelková).

 


Individuální projekt CZ 0086 - Modernizace SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

 

 


Informace o projektu CZ 0098

Informace o projektu CZ 0098 Operativní systém dlouhodobého monitoringu vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně

srs
Projekty AP PRK

Projekty Akčního plánu Programu rozvoje kraje (AP PRK) byly realizovány v období 2002 - 2007. Jejich charakter byl koncepční, projekty měly zásadní celokrajský význam a jejich prostřednictvím se dále podrobněji rozvíjel Program rozvoje kraje v dané oblasti. Při zpracování projektů bylo využito pracovních týmů pro jednotlivé problémové okruhy:

 • Infrastruktura (dopravní, vodohospodářská, energetická, komunikační a informační),
 • Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy,
 • Podpora a rozvoj podnikání,
 • Zemědělství lesnictví rybářství a rozvoj venkova,
 • Sociální oblast a zdravotnictví,
 • Ochrana životního prostředí,
 • Vzdělávání, věda a sport.

Kompletní přehled projektů schválených v rámci AP PRK 2002 - 2007 naleznete v níže přiloženém přehledu.

Přehled projektů AP PRK ke stažení

Výstupy jednotlivých realizovaných projektů jsou v tištěné i elektronické podobě k dispozici na Odboru evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK.