Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této rubrice.

1. Úplný název povinného subjektu

Úplný název povinného subjektu: Jihočeský kraj

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základním předpisem odůvodňujícím vznik Jihočeského kraje je ústavní zákon č. 347/97 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR.

Kraj a jeho orgány vymezuje zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, respektive dnem 1. ledna 2001.

Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami kraje.

Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti.

Orgány kraje jsou povinny záměry rozvoje kraje vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, jichž se dotýkají.

Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají jeho samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny předem projednat s orgány kraje opatření dotýkající se samostatné působnosti kraje.

Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatné údaje a informace pro výkon jejich působnosti. Tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí. Ochrana osobních údajů podle zvláštních předpisů zůstává nedotčena.

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí:

 1. při vydávání závazných vyhlášek zákonem,
 2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Kraj vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.

Text zákona 129/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Organizační struktura orgánů Jihočeského kraje - Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu

Jihočeský kraj spravuje své záležitosti samostatně, v tzv. "samostatné působnosti",

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí 
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

Prostřednictvím svých orgánů rovněž vykonává státní správu, tedy tzv. "přenesenou působnost", jejíž rozsah je stanoven zákonem.


Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí 
a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

Orgány kraje jsou: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Hejtman zřizuje pro výkon přenesené působnosti kraje zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje jsou výbory, iniciativní a poradní orgány rady kraje jsou komise.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje se skládá z 55 volených členů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo zřídilo tyto výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány (výbory).

Rada Jihočeského kraje, v jejímž čele stojí hejtman kraje, má 11 členů a je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni kraje. Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu. Rada může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Rada kraje zřídila jako iniciativní a poradní orgány (komise).

Hejtman Jihočeského kraje zastupuje kraj navenek. Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.

Krajský úřad Jihočeského kraje tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí.
Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.
V čele krajského úřadu stojí ředitel, který je nadřízeným všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a další funkce svěřené mu zákonem.

Vnitřní organizace krajského úřadu:
Pravomoc a působnost krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, ve vztahu k obcím zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Krajský úřad se člení na odbory a samostatná oddělení. Odbory lze dále vnitřně členit na nižší organizační stupně, kterými jsou oddělení. Oddělení se již dále vnitřně nečlení. V čele odboru a oddělení stojí vždy jejich vedoucí.

Organizační struktura Krajského úřadu Jihočeského kraje

Podrobné informace o vnitřní organizaci krajského úřadu včetně náplní činnosti jednotlivých organizačních útvarů najdete v sekci Krajský úřad.

Seznam zřizovaných organizací

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Hlavní budova: 
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Krajský úřad - odbory: školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí, zdravotnictví, životního prostředí, zemědělství a lesnictví
B. Němcové 49/3, České Budějovice

Krajský úřad - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence
Generála Svobody 1986/10, České Budějovice

Krajský úřad – Odbor ekonomický - Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
B. Němcové 1824/8, 37001 České Budějovice

4.3. Úřední hodiny:

Budovy úřadu jsou veřejně přístupné:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 17,00 hodin
 • Úterý a čtvrtek: 8,00 - 16,00 hodin
 • Pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Otevírací hodiny podatelny:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 17,00 hodin
 • Úterý a čtvrtek: 8,00 - 16,00 hodin
 • Pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Úřední hodiny - matrika:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
 • Pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Vidimace a legalizace:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
 • Úterý a čtvrtek: 8,00 - 14,00 hodin
 • Pátek: 8,00 - 13,00 hodin

Pokladní hodiny:

 • Pondělí a středa: 9,00 - 11,30 , 13,00 - 15,30 
 • Úterý a čtvrtek: 9,00 - 11,30 hodin
 • Pátek: 9,00 - 11,00 hodin

Úřední záležitosti na jednotlivých odborných útvarech Krajského úřadu Jihočeského kraje je možné vyřizovat:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 17,00 hodin
 • Úterý, čtvrtek a pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Úřední jednání na odborných útvarech mimo výše uvedené hodiny doporučujeme dohodnout předem.

4.4. Telefonní čísla

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje naleznete ZDE

4.5. Adresa internetové stránky

http://www.kraj-jihocesky.cz

4.6. Adresa podatelny

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Kancelář č. dveří: 1039

4.7. Elektronická adresa podatelny

E - podatelna - elektronická adresa: posta@kraj-jihocesky.cz

4.8. Datová schránka

Identifikátor datové schránky: kdib3rr

5. Případné platby lze poukázat

Účty Jihočeského kraje:

1. Základní běžný účet č. 170320242/0300, který je zejména používám pro vztahy kraje 
a obce a slouží výhradně pro tyto typy příjmů:


- finanční vypořádání z minulých let prostředků poskytnutých krajem
- daňové příjmy od FÚ
- vratky návratných finančních výpomocí a půjček
- ostatní transfery od obcí, DSO, příspěvkových organizací, regionálních rad, podnikatelských a neziskových subjektů


2. Příjmový bankovní účet č. 199783021/0300 slouží pro příjem příjmů typu:


- poplatky 
- pokuty
- příjmy z prodeje a pronájmu majetku
- vystavené faktury
- penále


3. Základní běžný účet u ČNB č. 94-3126231/0710 sloužící výhradně pro:


- příjem všech typů státních dotací pro vlastní užití i zprostředkování jiným subjektům, zejména obcím (poskytování dotace prostřednictvím kraje, včetně průtoku)
- finanční vypořádání státních dotací poskytnutých prostřednictvím kraje

Pozn.: Užití těchto účtů není výhradní, pokud je ve smluvních ujednáních stanoveno užití jiných speciálních účtů kraje.

6. IČO

Identifikační číslo Jihočeského kraje: 708 906 50

7. DIČ

Daňové identifikační číslo: CZ70890650

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat písemně nebo ústně v úředních hodinách:

 • v podatelně (1.podlaží - č.1038)
 • v odboru Kancelář hejtmana - oddělení informací a styku s veřejností:

          Bc. Kamila Křížová, kancelář číslo: 2025

          tel.:386 720 225

          na pracovištích věcně příslušného odboru

 • nebo elektronicky vyplněním formuláře a jeho odesláním elektronickou poštou

          adresa e-podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz

          datová schránka ID kdib3rr

          Interaktivní formulář žádosti o informace (lze podat pouze elektronicky)

          Formulář žádosti o informace (lze podat písemně i elektronicky) 


Odpovědi na podané žádosti o informace jsou zveřejněny v rubrice Odpovědi na žádosti o informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna přijímá podání:

 • v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu
 • v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny
 • v digitální podobě (datové zprávy) podaná na přenosném technickém nosiči  osobně na podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu
   

Adresa podatelny:

Jihočeský kraj - Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Příjem žádostí a dalších podání je možný v podatelně (1. patro - č. 1038)
   

Otevírací hodiny podatelny:

Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek:    8:00 - 16:00
Pátek:                  8:00 - 14:00

Telefonní číslo podatelny:  386 720 171, 386 720 296

Datová schránka - název a identifikátor: Jihočeský kraj, kdib3rr
E - podatelna - elektronická adresa:         posta@kraj-jihocesky.cz  

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • TXT, HTM, HTML, RTF, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. V případě pochybností lze bližší informace získat prostřednictvím e-podatelny, kde odpovědní zaměstnanci zodpoví Váš dotaz ohledně akceptovatelnosti formátu datové zprávy. Povolená velikost datových zpráv je max 20. MB
 • Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Dotazy k provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@kraj-jihocesky.cz, případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy ohledně technických parametrů úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled vybraných zákonů, vztahujících se k práci kraje je dostupný ke stažení ZDE.
 

Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím tohoto odkazu Sbírka zákonů na stránkách Ministerstva vnitra ČR

11.2. Vydané právní předpisy 

Předpisy vydané do 31. 12. 2021 jsou dostupné zde, případně ve věstníku kraje.

Právní předpisy vydané po 1. 1. 2022 jsou dostupné ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů
 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací.

Poskytování informací může být zpoplatněno a to podle pravidel stanovených ve Směrnici o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Směrnice a sazebník o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

MV-9553-2_ODK-2020 Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o výši úhrad za poskytnutí informací

MMR-39188_2018-83-2554 Rozhodnutí MMR o výši úhrad za poskytnutí informací.pdf

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor návrhu licenční smlouvy

13.2. Výhradní licence

Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. a Výroční zprávy JčK

Výroční zprávy Jihočeského kraje naleznete ZDE.