Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajský investiční fond

Charakteristika:

Cílem Krajského investičního fondu je pomoci obcím a městům při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. Jako příklad akce, na jejíž financování je fond zřízen, lze uvést výstavbu nové mateřské školy s financováním třetinových podílů ze strany obce, státu a kraje.

Vyloučeno je financování akcí, které svým předmětem spadají pod některý z již vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje.

 V souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2022 je ve fondu připraveno opět 200 mil. Kč, o které se mohou ucházet obce a města Jihočeského kraje na spolufinancování připravených investičních projektů na svém území. Z fondu lze přitom obci nebo městu poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 % celkových nákladů investiční akce, maximálně však do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje. Naopak vítáno je spolufinancování ze státního rozpočtu či z prostředků evropských fondů. Nově je preferováno efektivní užití dotace v daném rozpočtovém roce, což předpokládá a vyžaduje jednoznačnou připravenost jejich samotné realizační fáze.

Pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace budou podle aktualizovaného Statutu fondu posuzována zejména tato kritéria:

 1. perspektiva dalšího rozvoje obce/města,
 2. počet potencionálních uživatelů mezi obyvateli,
 3. podpora rozvoje obce/města z jiných finančních zdrojů (např. z prostředků EU nebo z dotací státního rozpočtu či od jiných subjektů),
 4. výše spolufinancování ze zdrojů obce/města,
 5. čerpání dotace v daném rozpočtovém roce,
 6. umístnění obce v hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje.

Podání žádosti bude probíhat výhradně elektronicky včetně dokládání všech příloh. Žádosti o poskytnutí dotace eviduje administrátor, který je postupuje speciální komisi fondu k vyhodnocení. Konečné rozhodnutí je vyhrazeno Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Výzva pro rok 2022:

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 412/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021 bylo schváleno zveřejnění výzvy podávání žádostí do Krajského investičního fondu na rok 2022 s harmonogramem:

 1. vyhlášení výzvy 17. 12. 2021
 2. příjem žádostí 19. 1. – 14. 2. 2022 do 16:00 hod.
 3. projednání v hodnotící komisi 28. 2. 2022
 4. projednání v radě kraje 17. 3. 2022
 5. schválení příjemců zastupitelstvem kraje 31. 3. 2022

Soubory ke zpracování žádostí:

Statut fondu

Vzor smlouvy

Příručka pro publicitu

Žádost o platbu

Závěrečná zpráva

Vyhodnocení žádostí přijatých do 14. 2. 2022 - 1. výzva

včetně částek návrhu poskytnutí dotace, schválených Usnesením č. 53/2022/ZK-15 na jednání Zastupitelstva kraje dne 31. 3. 2022.

Usnesení ZK ze dne 31_3_2022

KIF přehled okresy návrh schválený v ZK

Podle usnesení ZK byla rozpočtová alokace pro rok 2022 v 1. výzvě vyčerpána.

Historie:

Výzva pro rok 2021

 


Kontakt:

Ing. Petra Prantlová, tel. 386720246, email: prantlova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Stanislav Bůžek tel.: 386720251