Odbor kancelář ředitele

Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Pracovní náplň v samostatné působnosti

Pracovní náplň v samostatné působnosti

 • organizuje pracovní program ředitele 
 • koordinuje porady s tajemníky obcí   
 • navrhuje organizační změny KÚ řediteli KÚ na základě jeho požadavků nebo z podnětu vedoucích odborů
 • vydává a aktualizuje organizační řád a další vnitřní předpisy úřadu, vede jejich evidenci v listinné i elektronické podobě, zajišťuje zveřejňování na intranetu 
 • spravuje informace o představitelích a zaměstnancích KÚ
 • zabezpečuje agendu materiálů zpracovaných odborem do RK a ZK
 • zabezpečuje ukládání dokumentace
 • zajišťuje metodickou agendu KÚ směrem k obcím, vydává Informační listy KÚ pro obce Jčk
 • zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce (v listinné i elektronické formě), vede evidenci zveřejňovaných dokumentů
 • organizuje porady s tajemníky obcí JčK
 • je garantem rozpočtu KRED
 • komplexně zajišťuje agendu stížností, připomínek, podnětů a petic občanů /dále jen SPPP/ v souladu s vnitřní směrnicí č.  SM/4/RK, a to zejména:
 • vedení centrální evidence stížností, připomínek, podnětů a petic občanů /SPPP/ 
 • stanoví a koordinuje postup jednotlivých odborů KÚ při vyřizování SPPP
 • vypracovává pololetní přehled pro Radu kraje
 • zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v oblasti ICT

oddělení personálních věcí a vzdělávání

 • komplexně zabezpečuje personální rozvoj organizace v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.
 • zabezpečuje veškeré personální agendy pro zaměstnance úřadu, systemizaci pracovních míst 
 • zabezpečuje platovou agendu zaměstnanců 
 • zpracovává roční rozpočet KÚ v částech personální, platové a vzdělávání
 • zpracovává statistické přehledy v oblasti personální a platové agendy
 • organizuje a metodicky usměrňuje výběr nových zaměstnanců
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení na zaměstnance a vedoucí zaměstnance úřadu
 • zajišťuje agendu pracovní doby 
 • zabezpečuje agendu spojenou se zdravotním, sociálním a důchodovým pojištěním
 • zabezpečuje agendu pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců
 • zpracovává koncepce vzdělávání zaměstnanců včetně ročních plánů finančních prostředků a sledování jejich čerpání
 • organizuje účast zaměstnanců na dalším zvyšování jejich kvalifikace, včetně jazykových kurzů
 • zabezpečuje pořádání školení pro zaměstnance kraje i další účastníky, je garantem hospodářské činnosti v oblasti poskytování vzdělávacích služeb
 • vytváří a administruje vzdělávací projekty
 • spolupracuje s odborem hospodářské a majetkové správy při zabezpečování agendy BOZP
 • metodicky spolupracuje se zřizovatelskými odbory v oblasti personální a platové problematiky ve vztahu ke zřizovaným organizacím
 • administruje personální části projektů EU a PRK
 • vede agendu studia při zaměstnání a stáží zaměstnanců KÚ
 • zajišťuje ve spolupráci s Úřadem práce a školami praxe a rekvalifikační stáže na KÚ pro studenty a absolventy
 • zajišťuje účast zaměstnavatele na kolektivním vyjednávání vč. zpracování příslušných dokumentů a podkladů 
 • zajišťuje spolupráci s odborovou organizací
 • zajišťuje agendu sledování životních výročí zaměstnanců
 • vede kompletní mzdovou agendu:
  • připravuje podklady pro výplatu mezd a odměn a souvisejících výdajů zaměstnanců krajského úřadu a zastupitelů Jihočeského kraje
  • zpracovává výkazy související se mzdovou agendou, včetně vedení mzdových a evidenčních listů
  • zabezpečuje zúčtování mezd a souvisejících výdajů
  • provádí roční zúčtování na základě žádosti zaměstnance
  • vystavuje potvrzení o výši platu na základě žádosti zaměstnance
  • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách
Pracovní náplň v přenesené působnosti

Pracovní náplň v přenesené působnosti

 • zajišťuje organizaci tajemníků obcí II a III. stupně a porad se starosty všech obcí JK
 • zajišťuje agendu výkaznictví a analýz pro MV ČR
 • v odpovídajícím poměru zajišťuje servis popsaný v části „samostatná působnost“ v oblasti agend a činností v působnosti přenesené
 • v odpovídajícím poměru poskytuje služby v oblasti popsané v části samostatná působnost i pro agendu a personální obsazení určené k výkonu přenesené působnosti

Odborem zveřejňované informace

Projekt z OP LZZ - Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje

Motto:
Moderní, přátelský a efektivní úřad"

Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje"

Základní údaje

Jihočeský kraj realizuje individuální projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Začátek: 15. 9. 2009

Konec: 14. 9. 2012

Objem prostředků: 2 459 067,60 Kč

Financování: 85 % Evropský sociální fond, 15 % Jihočeský kraj

Stručný popis:

V rámci projektu „Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje" bude zajištěno průběžné vzdělávání prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha (IMS). Při vzdělávání bude využito jak prezenční formy výuky, tak i formy bezplatného využití centrálního výukového eLearningového prostředí IMS, které bude přístupné všem zaměstnancům v kteroukoliv dobu. Kurzy budou obsahovat řadu funkcionalit jako např. informační systém datových schránek, autorizovanou konverzi dokumentů, Czech POINT atd. V souladu s pravidly bude využito možnosti upravit témata školení podle nabídky institutu tak, aby vzdělávání efektivně naplňovalo svůj smysl. Vzdělávání je určeno pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva kraje a zaměstnance krajem zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Součástí projektu je obnova vybavení počítačové učebny v objemu 400 tis. Kč, v níž bude probíhat většina prezenčních kurzů.

Projekt tak počítá s proškolením většiny úředníků v několika kurzech během tří let, dále počítá s využitím vzdělávacích kurzů pro zřizované organizace tak, jak projevili jejich zástupci zájem v anketě, možnost mají i krajští zastupitelé.

loga

 

 

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A KRAJSKÉHO ROZPOČTU

Ukončení projektu

Kontrola prováděná KÚ v rámci výkonu přenesené působnosti

Rok 2024

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2024

Rok 2023

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2023

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2023

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2023

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2023 

Rok 2022

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2022

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2022

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2022

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2022


Rok 2021

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2021

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2021

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2021

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2021


Rok 2020

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2020

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2020

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2020

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2020


Rok 2019

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2019

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2019

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2019

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2019

 


Rok 2018

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2018

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2018

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2018

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2018

 


Rok 2017

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2017

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2017

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2017

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti za I. pololetí 2017

 


Rok 2016

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na II. pololetí 2016

Souhrnný plán kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesené působnosti na I. pololetí 2016

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za II. pololetí 2016

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK v rámci výkonu přenesení působnosti za I. pololetí 2016

Kodex etiky zaměstnance krajského úřadu

Kodex etiky zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Jihočeského kraje vychází z Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě, vydaného jako příloha k usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012.

Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru občanů ve veřejnou správu, konkrétně jeden z orgánů Jihočeského kraje - krajský úřad.

Kodex etiky zaměstnance krajského úřadu

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů KRED

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Oznámení o vyhlášení soutěže „ÚŘAD NA CESTĚ K ROVNOSTI“ 2020
uradroku2020

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Ministerstvo vnitra České republiky a Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dnem 20. června 2020 soutěž „Úřad na cestě k rovnosti“. Tématem letošního ročníku soutěže je „Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů“.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní a městské úrovni. V případě zájmu prosíme o vyplnění dotazníku, a to do 31. července 2020.  Dotazník podle kategorie obce a města ve formátu docx., naleznete v dolní části této stránky a po vyplnění jej lze odeslat e-mailem na adresu j.cas@institutpraha.cz nebo poštou na adresu: Jiřina Castorena, oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce, Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 863 553.

Hodnotící komise v průběhu srpna vyhodnotí dotazníky přihlášených na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, typu) a udělí ocenění Úřad roku 2020 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 12. listopadu 2020 na konferenci Úřad na cestě k rovnosti, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě.

Odborná část konference bude věnována problematice bezpečnosti a prevence kriminality v obcích a městech.

Účast na konferenci je bezplatná. Registrace do 15. října 2020 na e-mailové adrese: j.cas@institutpraha.cz.
Dotazník – obce I. typu – 2020
Dotazník – obce II. a III. typu – 2020