Životní situace

Odkazy, uvedené v této rubrice Vám umožní vyhledat úřad, který je územně a věcně příslušný k řešení daného problému. K mnoha konkrétním potřebám v oblasti občanských i podnikatelských aktivit a záležitostí najdete podrobné návody na stránkách Portálu veřejné správy nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR

Návody na řešení životních situací na stránkách MVČR


Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR má 1 místo trvalého pobytu na území ČR (objekt pro bydlení, ubytování, individuální rekreace, označení č.p., č.ev., č.or.)

Kdo může ohlásit místo trvalého pobytu

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Kde je možné ohlásit místo trvalého pobytu

 • ohlašovna v místě nového trvalého pobytu, tj.: na obecním úřadu, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Co musí občan předložit

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, např. cestovní pas, řidičský průkaz.
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 Jaké jsou formuláře

Nutno vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně. 

Jaká je výše správního poplatku

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Ukončení trvalého pobytu

Kdo může ukončit místo trvalého pobytu

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.  

Kde je možné ukončit místo trvalého pobytu

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, nebo v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.  

Co musí žadatel předložit

 • Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen: sdělit tuto skutečnost písemně. 
 • Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
 • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.  

Jaké jsou formuláře

Neexistuje standardizovaný tiskopis. Sdělení je realizováno volnou formou. 

Jaká je výše správního poplatku

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč
Za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300 Kč

Poskytnutí údajů z evidence obyvatel

Kdo může žádat o poskytnutí údajů

Žádost může podat obyvatel starší 15 let.
Za obyvatele mladšího 15 let a za občana,
jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem, dále zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

 • Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
 • Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
 • Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.
 • Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
 • Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4), krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu. 
 • Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (autentizace pomocí bezpečnostního osobního kódu, pokud má obyvatel bezpečnostní osobní kód zadán, a identifikace pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu). 
 • Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. 
 • Při písemném podání lze využít tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

Co musí žadatel předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele; to neplatí v případě, kdy obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k převzetí žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy, obyvatel ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Jaké jsou formuláře

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému", je k dispozici mimo jiné na příslušném úřadu, včetně možnosti stažení z webu Ministerstva vnitra.

Jaká je výše správního poplatku

Obyvatel za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku).

Zavedení (změna, zrušení) – Doručovací adresa

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému evidence obyvatel ve formátu:

 • adresa v České republice;
 • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa;
 • adresa mimo území České republiky;
 • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku.

Kdo může žádat o zavedení doručovací adresy

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

Kde je možné žádat o zavedení doručovací adresy

Ohlášení doručovací adresy (její změnu nebo zrušení) provedete na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky, tj.

 • obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, (dále též "příslušný úřad").

Co musí žadatel předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Jaké jsou formuláře

 • Doporučený vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici mimo jiné na příslušném úřadu.
 • Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.

Jaká je výše správního poplatku

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Zprostředkování kontaktu

Kdo může žádat o zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. 
Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Ministerstvo vnitra, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o předání kontaktních údajů hledané osobě nebo o výsledku hledání v následujících případech:

 • pokud se kontaktovanou osobu nepodaří základním registru obyvatel a v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
 • pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
 • pokud kontaktovaná osoba zemřela. Byla-li kontaktovaná osoba ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).

V případě zprostředkování kontaktu zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informace o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení důvodu pro zprostředkování kontaktu, byl-li tento důvod v žádosti uveden, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Kde je možné požádat o zprostředkování kontaktu

Žádost lze podat na:

 • matričním úřadu,
 • obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
 • na krajském úřadu,
 • Ministerstvu vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4).

Co musí žadatel předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem

Jaké jsou formuláře

Ke zprostředkování kontaktu slouží formulář ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti.
Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

Jaká je výše správního poplatku

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, VS = číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823 nebo 1111297. SS = 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby.
 

Zrušení trvalého pobytu

Kdo rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu

 • ohlašovna z moci úřední,
 • ohlašovna na návrh navrhovatele – vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněné osoby (dále jen "oprávněná osoba") za splnění zákonných podmínek.
 • Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
  • a] byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
  • b] byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  • c] zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Kdo může žádat o zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu podá oprávněná osoba na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tj.:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Co musí žadatel předložit

 • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Jaké jsou formuláře

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení adresy místa trvalého pobytu.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Jaká je výše správního poplatku

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč.
 

Matrika

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. 

Kam se obrátit

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Jaké doklady snoubenci předkládají

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
 
Dle zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Dle zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis z evidence obyvatel o osobním stavu nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.
 
Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
 
S písemnou žádostí o vydání tohoto osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
 
Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o  rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad). 

Jaká je výše správního poplatku

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 3000 Kč. 

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 2 000 Kč. 

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů.

Kdo může podat žádost o změnu jména nebo příjmení

 • fyzická osoba – občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, jen má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

Povolení změny jména

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem, 
 • změna jména se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Povolení změny příjmení

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod,
 • změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte,
 • za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů,
 • mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí,
 • mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého,
 • mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.

 
Kde je možné žádost o povolení změny jména, nebo příjmení podat

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti:

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte,
 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky,
 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměli, příslušný k projednání žádosti je Úřad městské části Praha 1,
 • jsou-li pro to vážné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, které má být změněno, zapsáno.

 Co musí žádost o povolení změny jména, nebo příjmení obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

 Co musí žadatel předložit

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

 Tento souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud:

 • druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list),
 • pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek), nebo
 • pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče,
 • pokud občan České republiky žije v manželství s cizincem, k žádosti o povolení změny příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, jestliže se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

 
Povolení změny jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví
Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení:

 • na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
 • na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.
 
Jaká je výše správního poplatku 

Vydání povolení změny:

 • příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení). Dále za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí - 100 Kč
 • jména nebo příjmení v ostatních případech - 1 000 Kč

 
Osvobození

 • Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 • Od poplatku je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
 • Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

 
Poznámky

 • Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 • Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
 • Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení a na základě nově vydaného matričního dokladu po povolené změně je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.
Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (nejčastěji se jedná o přidání přípony „ová“).  

Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude užívat, v mužském tvaru.
Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.

Žádost o užívání téhož příjmení ženy v mužském tvaru lze bezplatně podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru (po předchozím návratu k přechýlené formě) jsou posuzovány jako změna příjmení.

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.
 
Kdo podává žádost

Žena nebo rodiče (zákonní zástupci) nezletilého dítěte ženského pohlaví.

Jak a kam se obrátit

 • Na matriční úřad v místě uzavření manželství nebo vstupu do partnerství při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství; při zápisu narození na základě žádosti rodičů na matriční úřad v místě narození dítěte.
 • Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že příjmení ženy je již zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice a na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice.
 • Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že žena užívá své příjmení v mužském tvaru a nadále chce užívat své příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.

 Co musíte předložit

 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,
 • jde-li o nezletilé dítě - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem.
 • příp. písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let.

 Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Prohlášení o volbě druhého jména
 • Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě svého trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Do matriční knihy lze na pozici druhého jména zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Zapsaná dvě jména nesmí být stejná. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan České republiky povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Je-li při zápisu narození občana České republiky do zvláštní matriky (zvláštní matrika tj. Úřad městské části Brno-střed, který je příslušný k zápisu státního občana České republiky narozeného v cizině) na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může prohlásit (za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci), které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat. 
 • Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsána k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.
 • Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace poskytne kterýkoli matriční úřad.
 • Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.

 
Kdo může učinit prohlášení

Fyzická osoba, popřípadě zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká. U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.
 
Kde je možné učinit prohlášení

 • matričního úřadu podle místa trvalého pobytu fyzické osoby
 • u matričního úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno

Co musí žadatel předložit

K prohlášení se připojí:

 • rodný list fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká,
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě druhého jména,
 • a další matriční doklady, které jsou volbou druhého jména dotčeny. Bližší informace vždy pro konkrétní případ v této věci získáte na kterémkoliv matričním úřadě.

 
Jaká je výše správního poplatku

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Kdo a za jakých podmínek
Oznámení podává:

 • rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela
 • rozvedený/á manžel/ka, který/á přijal příjmení druhého manžela s tím, že ke společnému příjmení připojil své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení

Jak a kam se obrátit

 • Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.
 • Oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s oddacím listem a dokladem o rozvodu manželství s údajem o právní moci matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství.
 • Bylo-li manželství občana České republiky uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také  prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo přímo u zvláštní matriky.

 
Co musíte předložit

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož je uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti
 • není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Předkládá-li rozvedený manžel pravomocný cizozemský rozsudek o rozvodu manželství, je třeba, aby měl náležitosti veřejné listiny, tj. musí být případně opatřen potřebným vyšším ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak a úředně přeložen do českého jazyka.
 
Poplatky

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství v zákonné lhůtě je osvobozeno od poplatku.

Zápis matriční události do zvláštní matriky

Kde se podává žádost

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně.

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství            a úmrtí státních občanů ČR (dále jen "občan"), ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, v cizině u zastupitelského úřadu České republiky. Žádost lze podat i přímo na zvláštní matrice.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html

Co musí žadatel předložit

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (tj. narození, nebo uzavření manželství, registrovaného partnerství anebo úmrtí občana), jež má být zapsána do zvláštní matriky. Cizozemská veřejná listina má důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným vyšším ověřením, nejde-li o listiny vydané ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, anebo o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v cizině). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin.  
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (např. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden).
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v cizině).

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny a které jsou podkladem pro zápis, dodatečný zápis, anebo dodatečný záznam v matriční knize, nebo opravu zápisu v matriční knize, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka, nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.

https://seznat.justice.cz/?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

Listiny uvedené v předchozím odstavci musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nejde-li o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-cs.do

Nahlížení do matričních knih a sbírky listin - vyhledávání

Kdo může nahlédnout

Matriční úřad fyzické osobě povolí nahlédnout do matriční knihy (nebo do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958) anebo povolí vyhledávat a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může do takového zápisu v matriční knize nahlédnout jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, na jejíž matriční zápis (příp. na listiny založené ve sbírce listin k dotčenému matričnímu zápisu) požaduje nahlížet.

Jaká je výše správního poplatku

Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 činí správní poplatek ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu.

Nahlížení do matričních knih a sbírky listin

Kdo může nahlédnout

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy (nebo sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958) a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Kde je možné nahlédnout

Žadatel se dostaví na matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chce nahlédnout. V případě nahlížení do sbírky listin, která již byla předána matričním úřadem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu, obrátí se žadatel na daný úřad.

Jestliže má žadatel pochybnosti, který matriční úřad vede matriční knihu, do které chcete nahlédnout, popř. na který obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad se obrátit ve věci nahlížení do sbírky listin, příslušné informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

Co musí žadatel předložit

 • žádost (zpravidla tiskopis u příslušného úřadu),
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se zápis týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

Jaká je výše správního poplatku

Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis činí správní poplatek ve výši 50 Kč.

Vydávání matričních dokladů matričních knih

Jaký matriční úřad vydává matriční doklady

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika). Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize.

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed (zvláštní matriku).

Kdo může podat žádost o matriční doklady

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Co musí žadatel předložit

 • žádost
 • průkaz totožnosti,
 • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

Jaká je výše správního poplatku

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství činí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Ověřování platnosti dokladů pro použití v cizině

Možnosti vyššího ověření

Má-li být rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/ke vstupu do registrovaného partnerství, vydaný v České republice předložen k úřednímu jednání v cizině, musí být opatřen náležitým ověřením a úředním překladem do příslušného cizího jazyka.

 • S některými státy uzavřela Česká republika smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, na základě, kterých listiny vydané nebo ověřené příslušným orgánem v České republice mají v cizině důkazní veřejných listin a mohou být použity v řízení před cizími úřady bez dalšího ověření, popř. je v nich přesně stanoveno, jakým orgánem musí být doklad ověřen, aby měl důkazní moc veřejné listiny i na území druhé smluvní strany. Takové listiny se předkládají k úřednímu jednání opatřené pouze úředním překladem do příslušného cizího jazyka. Seznam smluvních států lze nalézt na webové stránce: https://www.justice.cz/web/msp/dvoustranne-smlouvy.
 • Česká republika dále přistoupila k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (sdělení MZV č. 45/1999 Sb.), dále jen "Haagská úmluva". Má-li být český matriční doklad nebo vysvědčení předložen k úřednímu jednání ve státě, který stejně jako Česká republika přistoupil k Haagské úmluvě, musí být opatřen ověřovací doložkou "Apostille" a poté úředně přeložen do příslušného cizího jazyka. Seznam signatářů Haagské úmluvy lze nalézt na webové stránce https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41.
 • Má-li být český matriční doklad nebo vysvědčení předložen k úřednímu jednání ve státě, se kterým Česká republika neuzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, ani tento stát nepřistoupil k Haagské úmluvě, potom matriční doklad nebo vysvědčení musí být opatřen superlegalizační doložkou a poté úředně přeložen do příslušného cizího jazyka.
 • Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen "nařízení"), které bylo vyhlášeno v úředním věstníku EU pod č. 2016/1191 dne 26. 7. 2016 (L 200/1). 

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad v České republice k matričnímu dokladu nebo k vysvědčení pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář. Podle uvedeného nařízení musí být stanovené veřejné listiny, které byly vydány orgány jednoho členského státu EU, přijaty orgány jiného členského státu EU jako pravé, aniž by pravost dané listiny musela být ověřena. Formulář nemůže být vydán samostatně, vždy doprovází veřejnou listinu a údaje v něm zanesené musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Každý formulář obsahuje rovněž vícejazyčný glosář názvů standardních položek i názvů specifických pro danou zemi ve všech úředních jazycích orgánů EU. Vydání formuláře není spojeno s úhradou žádného správního poplatku.

Kde se podává žádost

Matriční doklad nebo vysvědčení na žádost vydá příslušný matriční úřad. Poté příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad provede na žádost ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka úřadu, který matriční doklad nebo vysvědčení vydal. Konečné ověření provede Ministerstvo zahraničních věcí.

Jaká je výše správního poplatku

Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí činí správní poplatek ve výši 100 Kč za každý podpis nebo otisk razítka (obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad).

Ověření (doložka Apostille) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí činí správní poplatek ve výši 300 Kč (Ministerstvo zahraničních věcí ČR).

Ověřování (vidimace a legalizace)

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.

Kde je možné podat žádost

 • krajské úřady
 • obecní úřady obce s rozšířenou působností
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • újezdní úřady
 • držitel poštovní licence
 • Hospodářská komora České republiky

Kdy nelze legalizaci ze zákona provést

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text
 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, k prokázání své totožnosti platný doklad (doklady totožnosti viz níže)
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
 • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského
 • je-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívající zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu
 • jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři

Co musí žadatel předložit

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů) nebo
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu (§ 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Doklad podle písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

Jaká je výše správního poplatku

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Kde je možné podat žádost
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") provádějí:

 • krajské úřady
 • obecní úřady obce s rozšířenou působností
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • újezdní úřady
 • držitel poštovní licence
 • Hospodářská komora České republiky

Jaká je výše správního poplatku

Správní poplatek za vidimaci činí 30 Kč za každou i započatou stánku (každou započatou stránkou se pro účely vyměření správního poplatku rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší).

Legalizace podpisu na tiskopisu „Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí“

https://www.mvcr.cz/clanek/metodika-na-useku-matrik.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

 • Některé státy mohou požadovat pro vstup nezletilého na své území souhlas obou rodičů s jeho vycestováním, a to jak v případě, že dítě cestuje jen s jedním z rodičů nebo cestuje bez rodičů v doprovodu jiné osoby (např. v doprovodu prarodičů či jiných příbuzných). Udělený souhlas také může předcházet komplikacím v případě, že je při kontrole cizími orgány třeba osvědčit, že cestování s dítětem není únosem, ale skutečně jen cestou na dovolenou či za jiným krátkodobým účelem.
 • Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí doporučuje, z důvodu předcházení komplikacím, mít s sebou souhlas druhého rodiče anebo obou rodičů, pokud dítě cestuje v doprovodu jiné osoby. Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí zároveň doporučuje, aby byl souhlas vyhotoven v anglickém jazyce anebo v jazyce země, do níž se cestuje, a s úředně ověřenými podpisy. Vhodnou variantou je mít souhlas udělen česky a pořídit úřední překlad souhlasu do angličtiny a/nebo do jazyka země, do které je s dítětem cestováno. Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí na svých web. stránkách uvádí také vzor souhlasu ve dvoujazyčném česko-anglickém znění.
 • Předloží-li žadatel k legalizaci formulář, který obsahuje předtištěné dvojjazyčné, resp. vícejazyčné rubriky, pro vyplnění osobních údajů, které jsou pořízeny a současně i vyplněny v českém nebo slovenském jazyce, pak lze legalizaci podpisu na takové listině provést.

Jaká je výše správního poplatku

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území ČR

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Kam se obrátit

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.
Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

 

Jaké doklady snoubenci předkládají

Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu. Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Dle zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Podle ustanovení zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis z evidence obyvatel o osobním stavu nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Podle zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 
Údaje o státním občanství a osobním stavu mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
Snoubenec, který je cizincem, předloží dále matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Podrobné informace sdělí na dotaz matriční úřad.

Tlumočník

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. 
Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb). Znění slibu předkládá matrikářka.
Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Jaká je výše správního poplatku

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 3000 Kč. 

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 2 000 Kč. 

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.

Státní občanství

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky

Kdo může učinit prohlášení

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31 zákona o státním občanství České republiky může učinit fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem 1.1.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení může také učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Kde je možné učinit prohlášení

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky (pokud fyzická osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, rozhodne o přijetí prohlášení Úřad městské části Praha 1),
 • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, činíte-li prohlášení v cizině.

Co musí prohlašovatel předložit

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad souhlas dítěte staršího 15 let s učiněním prohlášení


Jaká je výše správního poplatku

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství podle § 31 je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky

Kdo může učinit prohlášení

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud

 • má na území České republiky povolen trvalý pobyt 1
 • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena


Co musí prohlašovatel předložit

 • Prohlašovatel k prohlášení připojí
 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců

 

Kde je možné učinit prohlášení

Prohlášení se činí u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého prohlašovatele.


Jaká je výše správního poplatku

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství podle § 35 je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Udělení státního občanství České republiky

Kde je možné podat žádost

 • Žádat o udělení českého státního občanství mohou státní občané cizího státu nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky.
 • Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.
 • Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.

 

Podmínky pro podání žádosti o udělení státního občanství České republiky a přehled předkládaných dokladů:

https://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx

 

Jaká je výše správního poplatku

Za přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky se úřadu příslušnému k přijetí žádosti hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč v případě dospělého žadatele, v případě nezletilého žadatele a žadatele, který je azylantem se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele poplatek snížit až na částku 500 Kč, v případě nezletilého dítěte a azylanta až na 100 Kč.

V případě, že žádosti o udělení státního občanství není po provedeném správním řízení vyhověno, správní poplatek za přijetí žádosti se nevrací.

Osvědčení o státním občanství České republiky 

Kdo podává žádost

 • fyzická osoba zletilá, o jejíž státní občanství se jedná
 • za dítě mladší 15 let
  • zákonný zástupce
  • opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení,
  • osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím svěřeno do péče
  • ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí
 • za zemřelou osobu
  • příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec
  • fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

  
Kde je možné podat žádost
Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky podejte u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

 

Co musí žadatel předložit

 • rodný list, oddací list, pokud jste uzavřel manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud jste vstoupil do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, máte-li tyto doklady k dispozici
 • dříve vydané doklady o Vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, máte-li tyto doklady k dispozici,
 • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky (K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.)
 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
 • jiné doklady na vyžádání krajského úřadu, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

 

Jaká je výše správního poplatku

Výše správního poplatku za přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky činí 100 Kč.

Doklady totožnosti

Občanské průkazy

Kdo má povinnost mít občanský průkaz

Občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. 

 • na žádost lze vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

Občanský průkaz se vydává

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok

 
Lhůty pro vyřízení

 • do 30 dnů ode dne podání žádosti, 
 • anebo ve zkrácené lhůtě, a to do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů

  
Kdo a za jakých podmínek

O vydání občanského průkazu žádá: 

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

    
Jak a kam se obrátit

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části 
 • ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části 

 

Co předložit k podání žádosti

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území ČR:

 • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství České republiky.


K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR, nebo po ukončení pobytu v cizině:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

 
K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,
 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana. 

K vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz.

K vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) občan předkládá:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu
 • doklad o státním občanství České republiky

 
Kde lze občanský průkaz převzít

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost; ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;
 • ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;
 • ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

Poplatky

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 1000,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč

    občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,- Kč

  
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč

     občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 300,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let 200,- Kč
 • občanům mladším 15 let 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 100,- Kč
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 200,- Kč
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy 200,- Kč
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200,- Kč
Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč

Cestovní pasy

Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává

 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, 
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. 

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.
 
Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává 

 • ve lhůtě 30 dnů; 
 • je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů

   
Kdo a za jakých podmínek

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, k žádosti předkládá písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu nebo u zastupitelského úřadu.
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let, jemuž brání duševní porucha samostatně jednat, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

     
Jak a kam se obrátit
 
Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,
 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.
 

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu, například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list),
 • doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky); osvědčení o státním občanství lze vyžadovat, pokud by byly o státním občanství žadatele pochybnosti,
 • rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let, podá-li žádost jeho zákonný zástupce,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jemuž jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 18 let člen domácnosti;
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

      
Kde lze cestovní pas převzít

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 

 • 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.
 • do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
 • do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.
 • 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

 • správní poplatek činí 600 Kč
 • u občana mladšího 15 let 100 Kč 

Za převzetí cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání 100 Kč 


Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 6 000 Kč, 
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 4 000 Kč, a převzetí u Ministerstva vnitra 2 000 Kč

Občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1 500 Kč, a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 2 000 Kč, a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč

Při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 3 000 Kč

Občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč, a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1 000 Kč
   

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Míšková, e-mail: miskova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 153