Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odbor ekonomický

  Základní informace o odboru

  Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

  Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

  Oddělení rozpočtu a financování

   

  Na úseku správy daní a poplatků

  • podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhoduje na základě předaných podnětů od poskytovatelských odborů KÚ o uložení odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použily nebo zadržely prostředky patřící či svěřené kraji, a návazně rozhoduje o vyměřování penále
  • poskytuje metodickou pomoc odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech zjištění porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje
  • poskytuje metodickou pomoc zřizovatelským odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a při přípravě materiálů pro radu kraje
  • přijímá žádosti o plné či částečné prominutí odvodů a penále do rozpočtu Jihočeského kraje jako uplatnění mimořádných opravných prostředků ve věci vydaných rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně nad dotacemi výhradně z rozpočtu kraje a zpracovává materiály pro rozhodnutí samosprávy
  • spolupracuje s kontrolními orgány ve věci podezření a výzev poskytovatele a případně dále vedených řízení FÚ za porušení rozpočtové kázně proti kraji jako příjemci dotace a dle pokynu ředitele KÚ navrhuje a zpracovává podání opravných prostředků

  Na úseku rozpočtu a financování vlastních (samosprávných) prostředků kraje

  • je gestorem sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování od vydávání metodiky pro oddělení a odbory pro přípravu návrhů rozpočtu kraje z hlediska zdrojů příjmů a zaměření výdajů a vyjádření vztahů ke zřizovaným PO, obcím a ostatním příjemcům přes sumarizaci jednotlivých částí do ucelených návrhů pro balancování rozpočtu až po schvalovací řízení a rozpis
  • je gestorem sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů, k tomu zpracovává makroekonomické analýzy hospodářského vývoje, každoročně sestavuje návrhy aktualizace a zajišťuje návaznost na roční rozpočtový proces
  • zabezpečuje rozpis ukazatelů rozpočtu vlastních prostředků kraje pro obce
  • zabezpečuje metodiku rozpisu ukazatelů rozpočtu kraje pro zřizované PO, založené právnické osoby a ostatní příjemce dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) v gesci OEKO; zabezpečuje a usměrňuje hospodaření podle rozpočtu a zajišťuje kontrolu jeho čerpání v rámci zajišťování realizace systému financování veřejné správy prostřednictvím řízení peněžních toků
  • stanovuje metodické postupy v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary kraje
  • zajišťuje zpracovávání finančních a rozpočtových analýz pro rozhodování orgánů kraje
  • jako správce rozpočtu zajišťuje přezkoumávání a vyhodnocení operací v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
  • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládá je pro rozhodování samosprávy a  zajišťuje jejich provádění
  • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) pro kraj a je správcem daňových příjmů kraje a rozpočtové rezervy
  • podílí se na stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dotací a NFV kraje, na koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a provádí analytickou činnost, podílí se na zpracování a předkládání závěrečného vypořádání těchto dotací a podpor
  • na úseku poskytování dotací a NFV prostřednictvím OEKO zajišťuje systém poskytování v souladu s vnitřními předpisy kraje, včetně zajištění souladu s pravidly veřejné podpory, a zajištění veřejnosprávní kontroly užití prostředků příjemci
  • zajišťuje koordinaci a metodické usměrňování procesu financování programu rozvoje kraje
  • posuzuje a analyzuje možnosti kraje v kofinancování projektů ze strukturálních fondů a z programů EU, předfinancování vlastních projektů, komunikuje s bankou při zakládání a spravování speciálních účtů pro zajištění financování těchto projektů
  • metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků fondů EU
  • připravuje programy kraje pro spolupráci ČR s EU z hlediska financování
  • vypracovává hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje, řídí proces vypracování podkladů finančního vypořádání dotací a NFV poskytnutých z krajských prostředků a zajišťuje jejich sumarizaci pro závěrečný účet kraje (ZÚK) a je gestorem sestavení ZÚK pro jeho schvalování v orgánech kraje
  • pro jednání orgánů kraje připravuje materiály v oblasti rozpočtu a ekonomiky a zajišťuje plnění jejich usnesení
    

  Oddělení účetnictví

  • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
  • vede účetnictví o rozpočtovém hospodaření kraje:
   • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
   • zajišťuje devizový zúčtovací a platební styk s bankou, včetně nákupu valut
   • účtuje a vede evidenci podmíněných pohledávek, pohledávek, záloh na transfery, vystavuje faktury za běžné příjmy na základě smluv apod.
   • účtuje a vede evidenci podmíněných závazků, závazků, tzn. centrální evidenci přijatých faktur a dále smluv, ze kterých vyplývá finanční plnění
   • účtuje o daňových příjmech
   • účtuje o pořízení majetku 
   • účtuje o pokladních operacích 
   • účtuje o ceninách
   • účtuje o zásobách 
   • účtuje o úvěrech a kontokorentu
   • účtuje o termínových vkladech
   • účtuje o zhodnocování dočasně volných prostředků rozpočtu
   • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci samostatné působnosti
   • zajišťuje výplatu dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí a záštit z prostředků Jihočeského kraje obcím, dobrovolným svazkům obcím, příspěvkovým organizacím, krajům a dalším fyzickým a právnickým osobám
   • vede komplexní agendu peněžních fondů zřízených Jihočeským krajem a provádí analýzu hospodaření těchto fondů
   • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách
   • účtuje o depozitním účtu (složené jistoty a kauce)
  • vede kompletně agendu DPH a daně z obratu v zahraničí:
   • kompletně zabezpečuje agendu DPH, včetně daňového přiznání DPH a metodiky pro Jihočeský kraj
   • zajišťuje koordinaci vztahů Jihočeského kraje s finančními úřady EU v ekonomické oblasti (např. SRN, Rakousko) k realizaci daňových přiznání k dani z obratu, zabezpečuje odevzdání těchto daňových přiznání na příslušné finanční úřady EU, včetně předání podkladů ORF k proplacení daně z obratu
  • vede kompletně agendu spojenou s Pomocným analytickým přehledem (dále jen PAP) a zajišťuje přípravu na konsolidaci:
   • kompletně zabezpečuje odborné a metodické činnosti v oblasti PAP pro potřeby účetní jednotky Jihočeský kraj
   • stanovuje metodiku PAP Jihočeského kraje, postupy statistického účtování, uspořádání položek statistických pohybů, IČ partnera aktiv a pasiv, IČ partnera transakce a jejich obsahové vymezení, stanovuje kontroly a postup pro zajištění předání včasných a správných dat do CSÚIS v souladu s ustanoveními technické vyhlášky
   • návazně na administraci PAP zajišťuje přípravu na proces konsolidace
  • zajišťuje agendy spojené s koncem roku:
   • provádí dokladovou inventuru
   • na základě rozhodnutí k provedení inventarizace se účastní fyzických inventur
   • připravuje podklady pro daňové přiznání Jihočeského kraje k dani z příjmů právnických osob
   • sestavuje účetní závěrku kraje a výkazy o jeho hospodaření, vyhotovuje účetní výkazy, včetně přílohy k účetní závěrce
   • provádí rozbor výsledku hospodaření pro závěrečný účet Jihočeského kraje
   • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
   • zabezpečuje administraci ke schválení účetní závěrky Jihočeského kraje
  • ostatní agendy prováděné v průběhu roku:
   • analyzuje podmíněné pohledávky, pohledávky, podmíněné závazky a závazky
   • analyzuje finanční situaci Jihočeského kraje a průběžně sleduje stav finančních prostředků na bankovních účtech kraje
   • stanovuje metodické postupy účtování pro všechny organizační jednotky krajského úřadu, včetně aktualizace příslušných vnitřních předpisů a číselníků
   • koordinuje a usměrňuje hospodaření s majetkem kraje
   • pro jednání rady a zastupitelstva kraje připravuje materiály v oblasti hospodaření kraje a zajišťuje plnění jejich usnesení
   • zabezpečuje předání dat do centrálního systému účetních informací státu

  Oddělení výkaznictví

  • pro potřeby vybraných účetních jednotek (obcí, DSO a příspěvkových organizací) zajišťuje metodickou pomoc formou aktuálních sdělení na webových stránkách „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“, metodických pokynů, informačních listů a individuální metodické pomoci s cílem zajištění souladu základních principů účtování v rámci realizace účetnictví státu
  • v účetnictví obcí, dobrovolných svazků obcí provádí kontrolu účetnictví a rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením na správnost zaúčtování přijatých dotací poskytnutých resorty, státními fondy, krajem apod. 
  • zajišťuje a provádí analýzy a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní, dotací a popřípadě zadluženosti za vybrané obce a dobrovolné svazky obcí
  • v účetnictví příspěvkových organizací provádí kontrolu účetnictví krajských příspěvkových organizací podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením účetnictví krajských příspěvkových organizací v oblasti sociální, zdravotní a kultury
  • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro krajské i obecní příspěvkové organizace, obce a dobrovolné svazky obcí
  • ve spolupráci se zřizovatelskými odbory komplexně zabezpečuje proces sjednocení metodiky v oblasti účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti sociální, zdravotní a kultury pro následné rozborové činnosti jejich hospodaření
  Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

  Oddělení rozpočtu a financování

  Na úseku správy daní a poplatků

  • provádí dozorčí, rozhodčí a kontrolní činnost při výkonu státní správy na úseku výběru místních poplatků obcemi kraje dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a platných vyhlášek na území obce
  • poskytuje metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje na úseku místních poplatků a jejich výběru a vymáhání včetně jejich příslušenství dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
  • jako odvolací orgán rozhoduje o postoupených odvoláních proti vydaným rozhodnutím obce v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a platných vyhlášek na území obce, včetně jejich příslušenství, dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
  • ve věci rozhodnutí o odvodu a penále do rozpočtu Jihočeského kraje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění na základě předaných podnětů vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně provádí v přenesené působnosti veškeré úkony příslušných řízení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
  • přijímá odvolání jako uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutím o odvodu a penále do rozpočtu kraje ve věci porušení rozpočtové kázně vydaných v samostatné působnosti, rozhoduje o nich nebo je postupuje k rozhodnutí MF jako nadřízenému orgánu správce daně
  • přijímá žádosti o plné či částečné prominutí odvodu a penále jako uplatnění mimořádných opravných prostředků ve věci porušení rozpočtové kázně v případě krajem zprostředkovaných prostředků státního rozpočtu v přenesené působnosti a postupuje je k rozhodnutí řediteli KÚ
  • jako odvolací orgán a nadřízený správce daně rozhoduje o postoupených odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů o uložených odvodech a penále do rozpočtu obce ve věci porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  • na základě podnětů předaných příslušnými odvětvovými odbory ve věci pohledávek vzniklých podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zabezpečuje jejich vymáhání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a ve věci vede následné úkony daňového řízení až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
  • zajišťuje správu pohledávek kraje až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV, ve spolupráci nebo na návrh OLVV připravuje podklady pro odpis pohledávek a vydává rozhodnutí o odpisu nedoplatku pro nedobytnost dle ust. § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, případně rozhoduje o jejich výmazu 
  • jako nadřízený orgán správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění rozhoduje o námitkách účastníků v rámci probíhajícího výkonu rozhodnutí na úrovni obcí kraje 

  Na úseku rozpočtu a financování transferů a státních dotací (vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje i k rozpočtům obcí kraje)

  • v procesu sestavování návrhu ročního rozpočtu kraje je gestorem a metodikem pro odbory a oddělení KÚ pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů do příjmů a výdajů rozpočtu kraje
  • v procesu sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje a při každoroční aktualizaci je gestorem obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů v návaznosti na rozpočtový výhled státního rozpočtu pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů
  • zabezpečuje rozpis státního rozpočtu (souhrnného dotačního vztahu SR) pro obce kraje a pro KÚ vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy SR (VPS)
  • je gestorem a prostředníkem uplatňování požadavků nároků na SR (MF, resorty a státní fondy) jako podkladů pro sestavování státního rozpočtu
  • zabezpečuje a zprostředkovává metodiku postupů SR, resortů a státních fondů v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary krajského úřadu a pro obce kraje
  • zprostředkovává finanční politiku státu v jednom anebo více oborech činnosti státní správy, provádění rozpisu závazných ukazatelů SR, resortů a státních fondů k zajištění chodu spravovaného území 
  • zabezpečuje a usměrňuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu, resortů a státních fondů a zajišťuje kontrolu jejich čerpání v rámci krajského úřadu
  • řídí peněžní toky dotačních titulů a transferů státního rozpočtu, resortů a státních fondů
  • zpracovává finanční analýzy dotačních titulů a transferů pro rozhodování orgánů kraje
  • jako správce rozpočtu přezkoumává a vyhodnocuje operace související s dotačními tituly a transfery v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
  • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření z finančního vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje a obcím kraje pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládání pro rozhodování samosprávy a zajišťuje jejich provádění
  • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) podle predikcí SR
  • zajišťuje koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace a NFV ze SR, resortů a státních fondů, podílí se na sestavování postupů a zásad výběru žadatelů, včetně vyhodnocování projektů a koordinuje zpracování a předkládání závěrečného vypořádání dotací a NFV
  • podílí se na realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů a její uplatňování v praxi 
  • zajišťuje hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a koordinuje vypracování podkladů pro finanční vypořádání se SR, resorty a státními fondy za kraj a obce kraje a provádí jejich sumarizaci
  • zajišťuje vyhodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a obcí kraje ve formě podkladů pro státní závěrečný účet (SZÚ), včetně sumarizace za kraj a obce kraje
  • na základě metodiky MF ČR stanovuje pravidla pro čerpání prostředků Fondu solidarity EU, spolupracuje při administraci žádostí o dotace z Fondu solidarity EU, zpracovává souhrnnou žádost za Jihočeský kraj a komunikuje s MF ČR

  Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

  Na úseku přezkoumávání hospodaření

  • přejímá a eviduje žádosti obcí a dobrovolných svazků obcí o přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok nebo jejich oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
  • zpracovává časové plány přezkoumání hospodaření na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku a předkládá je ve stanoveném termínu ministerstvu financí
  • přejímá a eviduje závazné informace od obcí a dobrovolných svazků obcí o uzavření smlouvy s auditorem (auditorskou společností) na provedení přezkoumání hospodaření
  • v souladu s časovým plánem a ve smyslu ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dílčí a jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Jihočeského kraje
  • provádí kontroly plnění opatření, přijatých přezkoumávanými subjekty k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu (zprávě) z provedeného přezkoumání
  • z každého provedení přezkoumání hospodaření pořizuje ze zákona příslušný zápis nebo zprávu, kterou prokazatelně předává v jednom vyhotovení přezkoumávanému subjektu
  • přejímá a eviduje stejnopisy zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření obcí nebo dobrovolných svazků obcí provedených auditorem (auditorskou společností)
  • v souladu s podmínkami stanovenými zákonem ukládá přezkoumávaným subjektům pořádkové pokuty
  • každoročně po skončení přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok zpracovává komplexní analytickou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje
  • v obdobném časovém intervalu připravuje vždy informativní materiál o průběhu a výsledcích přezkoumání hospodaření pro vedení Jihočeského kraje
  • ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí v oblasti jejich hospodaření, a to přímo na místě při výkonu přezkoumání hospodaření, zpracováním odpovědí na písemné dotazy metodického charakteru a jejich zveřejňováním a na vyžádání účelovými metodickými návštěvami konkrétních územních celků
  • v rámci připomínkových řízení zpracovává stanoviska a vyjádření k novým nebo aktualizovaným předpisům, vztahujícím se k přezkoumání hospodaření nebo v této oblasti zjišťovaným přestupkům.

  Na úseku veřejnoprávních kontrol

  • koordinuje za ekonomický odbor zpracování pololetních plánů kontrol prováděných krajským úřadem v rámci výkonu přenesené působnosti a následně i zpracování příslušných zpráv o jejich plnění.

  Na úseku vyřizování přestupků

  • eviduje a projednává v prvním stupni v přenesené působnosti spáchané přestupky obcemi a dobrovolnými svazky obcí ve správním obvodu Jihočeského kraje dle ustanovení § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
  • v souladu s ustanovením citovaného § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb. a § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb. ukládá dotčeným subjektům za spáchání přestupku správní trest v řízení o přestupku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

  Oddělení účetnictví 

  • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
  • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
  • zajišťuje devizový zúčtovací platební styk s bankou
  • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci přenesené působnosti
  • zajišťuje výplatu dotací a příspěvků obcím, dobrovolným svazkům obcí a dalším fyzickým a právnickým osobám z prostředků státního rozpočtu a státních fondů
  • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a státních fondů ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
  • účtuje o finančním vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy
  • účtuje o limitních dotacích pro kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem
  • vede účetní agendu související s čerpáním prostředků z fondů EU, kontroluje náležitosti účetních dokladů předložených v rámci žádostí o čerpání prostředků z Fondu solidarity EU

  Oddělení výkaznictví

  • kontroluje účetnictví a rozpočty obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 5/2014 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro CSÚIS
  • kontroluje správnost účetních výkazů předkládaných příspěvkovými organizaci zřízenými územně samosprávnými celky, tj. obcemi i Jihočeským krajem, podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb.) pro CSÚIS
  • provádí metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví a kontroly
  • u obcí a dobrovolných svazků obcí kontroluje správnost zaúčtování přijatých dotací a půjček ve vazbě na údaje ze systému CSÚIS od jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů a řeší případné rozdíly 
  • spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování při kontrole správnosti podkladů předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí pro finanční vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy ve smyslu vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
  • poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí na úseku účetnictví a rozpočtu ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
  • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované obcemi

  Odborem zveřejňované informace

  Informace k přezkoumávání hospodaření obcí

  Termíny k zabezpečení přezkoumání hospodaření obcí a DSO

  Podání žádosti o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

  Oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

  O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí krajský úřad nejpozději: do 31. 1. následujícího roku

  Termíny stanoveny zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

   


  Informace a tiskopisy ke stažení

  Vzory žádosti o přezkoumání hospodaření obce a DSO krajským úřadem

  Vzor oznámení a podání informace krajskému úřadu (přezkoumání hospodaření bude provádět auditor)

  Vzory tiskopisů - nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz

   


  Plán a výsledky přezkoumávání hospodaření obcí

  Plán konečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků v Jč. kraji za rok 2022

  V přiloženém přehledu zveřejňujeme naplánované termíny konečných a jednorázových přezkoumání výsledků hospodaření dle stavu plánu k 20. 2. 2023. Tato přezkoumání hospodaření probíhají opět formou kontroly na místě v sídle přezkoumávaného územního celku. Veškeré změny termínů provedení přezkoumání hospodaření, dohodnuté mezi územním celkem a kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání, již dále nebudou v tomto přehledu promítnuty.

  Plán konečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků Krajským úřadem Jihočeského kraje za rok 2022


  Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2021

  Ekonomický odbor krajského úřadu zveřejňuje tuto zprávu v souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje ji k využití všem představitelům územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnancům obecních úřadů i zájemcům z řad veřejnosti.

   

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz

   


  Metodická pomoc

  Účetnictví státu a účetní závěrka

  Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

  MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO - změna č. 15
  MP_28_OEKO_změna_č. 14 vloženo: 20.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 13 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 12 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 11 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 10 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 9 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 8 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 7 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 6 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 5 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 4 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 3 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 2 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 1 vloženo: 22.03.2019
  MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO
  MP_22_OEKO_změna č._15 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._14 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._13 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._12 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._11 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._10 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._9 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._8 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._7 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._6 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._5 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._4 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._3 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._2 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._1 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._0 vloženo: 29.11.2019

   

   

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


  Problematika DPH

  MP/73/OEKO Evidence a účtování DPH - změna č. 11

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


  Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

  MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 6

  Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


  Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


  Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

  Zpráva za rok 2020 a 2021
  Zpráva za rok 2019 vloženo: 08.07.2020
  Zpráva za rok 2018 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2017 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2016 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2015 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2014 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2013 vloženo: 18.04.2019

  Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


  Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2022

  Pracovní pomůcka

  Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz

  Informace pro obce a dobrovolné svazky obcí Jihočeského kraje

  Metodická pomoc

  Účetnictví státu a účetní závěrka

  Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

  MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO - změna č. 15
  MP_28_OEKO_změna_č. 14 vloženo: 20.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 13 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 12 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 11 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 10 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 9 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 8 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 7 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 6 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 5 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 4 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 3 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 2 vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 1 vloženo: 22.03.2019
  MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO
  MP_22_OEKO_změna č._15 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._14 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._13 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._12 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._11 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._10 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._9 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._8 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._7 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._6 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._5 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._4 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._3 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._2 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._1 vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._0 vloženo: 29.11.2019

   

   

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


  Problematika DPH

  MP/73/OEKO Evidence a účtování DPH - změna č. 11

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


  Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

  MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 6

  Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


  Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


  Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

  Zpráva za rok 2020 a 2021
  Zpráva za rok 2019 vloženo: 08.07.2020
  Zpráva za rok 2018 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2017 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2016 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2015 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2014 vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2013 vloženo: 18.04.2019

  Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


  Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2022

  Pracovní pomůcka

  Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz


  Finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet 

  OBCE – Dopis_Finanční vypořádání a Státní závěrečný účet za rok 2022
  OBCE – Příloha č. 1 k dopisu_Finanční vypořádání za rok 2022
  OBCE – Příloha č. 2 k dopisu_Státní závěrečný účet za rok 2022
  DSO – Dopis_Státní závěrečný účet za rok 2022
  DSO – Příloha č. 1 k dopisu_Státní závěrečný účet za rok 2022
  FV 2022 – tabulka Příloha č. 7, část A_předvyplněný souhrn
  FV 2022 – tabulka Příloha č. 7, část B_předvyplněný souhrn
  FV 2022 – tabulka Příloha č.7, části A,B_vzor
  FV 2022 – tabulka Příloha č. 3, části A,B_vzor
  SZÚ 2022 – Metodický pokyn MF ČR ze dne 13. 12. 2022

  Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Francová, e-mail: francova@kraj-jihocesky.cz


  PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE NA ROK 2023

  Rozdělení příspěvku na výkon státní správy pro obce na rok 2023 do úrovně jednotlivých obcí vychází z parametrů zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

  Toto rozdělení je součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2023.

  S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny v lednu 2023. 

  Kontaktní osoba: Bc. Monika Wolfová, e-mail: wolfova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 331


  Účetní konsolidace státu a PAP

  Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2023 a výkaz PAP

  Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. - výkaz PAP

  Metodika tvorby PAP

  Příloha č. 3b k vyhl. 383/2009 Sb. výkaz seznam

  Kontaktní osoby:


  Číselníky UZ, ORG

  Krajské účelové znaky

  Státní účelové znaky

  Číselník ORGnumů obcí a DSO platné od 1. 1. 2016

  Kontaktní osoba: Tomáš Budík, e-mail: budik@kraj-jihocesky.cz

  Informace pro příspěvkové organizace Jihočeského kraje

  Účetní konsolidace státu a PAP

  Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2023 a výkaz PAP

  Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. - výkaz PAP

  Metodika tvorby PAP

  Kontaktní osoby:


  Metodická pomoc

  Účetnictví státu a účetní závěrka

  Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - PO

  MP/23/OEKO Účetní závěrka příspěvkových organizací
  MP_23_OEKO_změna_č _15 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _14 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _13 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _12 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _11 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _10 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _09 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _08 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _07 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _06 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _05 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _04 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _03 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _02 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _01 vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _00 vloženo: 04.12.2019

   

  Kontaktní osoba: Ing. Aleš Zajac, e-mail: zajac@kraj-jihocesky.cz


  Ostatní metodická pomoc

  Metodický postup vedení účetní evidence projektů IROP

  Kontaktní osoby:


  Číselník UZ

  Krajské účelové znaky

  Kontaktní osoba: Tomáš Budík, e-mail: budik@kraj-jihocesky.cz


  Další informace

  Informace o zpracovávání osobních údajů

  Informace o zpracování osobních údajů OEKO

  Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová, e-mail: bartosovae@kraj-jihocesky.cz

  Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

  Zprávy MF ročník 2021

  Zprávy MF 1-2021

  Zprávy MF 2-2021

  Zprávy MF 3-2021

  Zprávy MF ročník 2020
  Zprávy MF ročník 2019 vloženo: 03.02.2020
  Zprávy MF ročník 2018 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2017 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2016 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2015 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2014 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2013 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2012 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2011 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2010 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2009 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2008 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2007 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2006 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2005 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2004 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2003 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2002 vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2001 vloženo: 22.03.2019

  Kontaktní osoba: Ing. Adéla Hochová, e-mail: hochova@kraj-jihocesky.cz