Volby

Další informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/

Kontaktní osoba na Krajském úřadu Jihočeského kraje: Ing. Věra Marková, markova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 235, mobil: 728 264 976

 

Volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 20. - 21. září 2024

Volby do zastupitelstva kraje konané v roce 2024

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podat:

 

- politické strany a politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí u Ministerstva vnitra. (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran)

 

Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice pro volby do téhož zastupitelstva kraje.

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 16. 7. 2024 do 16.00 hodin krajskému úřadu. Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Způsob podání kandidátní listiny:

 • osobně 
  • na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje
  • na odboru právním a krajský živnostenský úřad, oddělení správní (doporučujeme zavolat předem – možnost objednat si konkrétní termín):
   Ing. Věra Marková, tel. 386 720 235, č. dv. 1.064          
   JUDr. Lenka Malovcová, tel. 386 720 228, č. dv. 1.067
 • poštou – na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor právní a krajský živnostenský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
 • prostřednictvím datové schránky zmocněnce – do datové schránky kdib3rr (viz. dokument)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na posta@kraj-jihocesky.cz (viz. dokument)
Náležitosti kandidátní listiny

Kandidátní listina obsahuje:

 • název kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo název koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (je "bez politické příslušnosti"),
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.

Pozor! Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.

Kandidát se může před zahájením voleb písemně vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvoláním je nutno doručit krajskému úřadu; toto prohlášení nelze vzít zpět.

Přílohy ke kandidátní listině:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb, dále že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva kraje

 Na prohlášení kandidát uvede místo jeho trvalého pobytu a datum narození.


 

Proces registrace kandidátní listiny

Dnem podáním kandidátní listiny u krajského úřadu je zahájen proces registrace. Krajský úřad potvrdí zmocněni podání kandidátní listiny. 

Ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, tj. od 16. 7. - 22. 7. 2024, probíhá přezkum kandidátních listin.

Do 60. dne přede dnem voleb, tj. do 22. 7. 2024, mohou ještě kandidující subjekty doplňovat další kandidáty na kandidátní listině či vzájemně měnit jejich pořadí. 

V případě, že je kandidátní listina se všemi jejími přílohami bezvadná, krajský úřad ji ve stanovené lhůtě zaregistruje.

V případě, že podaná kandidátní listina není bezvadná, krajský úřad vyzve kandidující subjekt skrz zmocněnce v určité lhůtě (zpravidla do 58. dne přede dnem voleb) k odstranění vad na kandidátní listině, které zmocněnec musí odstranit zpravidla nejpozději do 50. dne přede dnem voleb, tj. do 1. 8. 2024. Vady na kandidátní listině lze v dané lhůtě odstranit i bez výzvy.

Krajský úřad následně (50 - 48 dnů přede dnem voleb, tj. od 1. 8. - 3. 8. 2024) rozhodne o podaných kandidátních listinách:

 • bezvadné kandidátní listiny zaregistruje,
 • kandidátní listiny, u nichž nebyla vada odstraněna pouze v souvislosti s konkrétním kandidátem (např. nemá dostatečný věk, je u něj špatně uvedena adresa trvalého pobytu, nebylo ke kandidátní listině přiloženo jeho prohlášení), zaregistruje, nicméně bez daného kandidáta (registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci kandidátní litiny a rozhodnutí o škrtnutí kandidáta)
 • kandidátní listiny, jejichž vadu nelze napravit škrtnutím kandidáta (např. na kandidátní listině chybí podpis oprávněné osoby, kandidátní listina byla podána po lhůtě), odmítne.

Registrační úřad vydá rozhodnutí o škrtnutí kandidáta, rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny a zašle jej tomu, kdo je oprávněn domáhat se ochrany u soudu proti tomuto rozhodnutí. 

Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Ze zákona se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení.

Soudní ochrana ve věcech registrace

Proti rozhodnutí o registraci je možné podat návrh na soud. 

Ochrany u soudu je možné domáhat se v případě, že kandidátní listina byla odmítnuta, byl škrtnut kandidát na kandidátní listině nebo kandidátní listina byla registrována.

Domáhat ochrany se může:

 • proti odmítnutí kandidátní listiny - subjekt, kterému příslušný volební zákon umožňuje podat kandidátní listinu
 • proti škrtnutí kandidáta na kandidátní listině - subjekt, kterému příslušný volební zákon umožňuje podat kandidátní listinu a škrtnutý kandidát;
 • proti registraci jiné volební strany - subjekt, kterému příslušný volební zákon umožňuje podat kandidátní listinu.

Domáhat se soudní ochrany při volbách do zastupitelstva krajů je možné u příslušného krajského soudu, a to do 2 dnů od doručení rozhodnutí ve věci registrace (zmeškání lhůty nelze prominout).

Subjekty se mohu domáhat:

 • vydání rozhodnutí o povinnosti registračního orgánu kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci registrovat,
 • vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině,
 • vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny/přihlášky k registraci jiné volební strany.

Soud rozhodne usnesením do 15 dnů poté, kdy návrh došel soudu a usnesení soudu nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může před zahájením voleb písemně vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se kandidatury a jejím odvoláním je nutno doručit krajskému úřadu; toto prohlášení nelze vzít zpět.

V případě, že se kandidát vzdá/je odvolán před registrací, nebude uveden na hlasovacím lístku. V případě, že se vzdá/je odvolán po registraci, bude uveden na hlasovacím lístku, při zjišťování výsledků se však k jeho přednostním hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží.

Delegování členů do okrskových volebních komisí

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 

Seznam delegovaných členů a náhradníků se doručí starostovi buďto osobně nebo v elektronické podobě.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena.

Seznam může dále obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do vybraných okrskových volebních komisí starosta.

Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, případně zmocněnec jiné volební strany, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

V případě doručení elektronického podání je třeba postupovat obdobně jako v případě elektronického podání kandidátní listiny (viz zde).

Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něj překážka výkonu volebního práva a není kandidátem pro příslušné volby (ve volbách do zastupitelstev krajů je možné, aby byl kandidát členem komise v jiném kraji, než ve které kandiduje).

Při souběhu voleb do zastupitelstev obcí nebo krajů s volbami do 1/3 Senátu

Na základě usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23/2014 ze dne 20.  listopadu 2014 mají právo delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí též subjekty kandidující v daném okrsku pouze ve volbách do Senátu.

Soudní ochrana po volbách

U soudu je možné podat návrh na:

 • neplatnost hlasování
 • neplatnost voleb 
 • neplatnost volby kandidáta.

Kdo může návrh podat:

 • politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována,
 • každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen.

Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování.

Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb.

Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.

Domáhat se soudní ochrany při volbách do zastupitelstva krajů je možné u příslušného krajského soudu, a to do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (zmeškání lhůty nelze prominout).

Soud rozhodne usnesením do 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu a usnesení soudu nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Co je mandát a kdy vzniká

Mandát je označení pro časově omezené pověření či oprávnění vykonávat určitou funkci, jejímž obsahem je soubor práv a povinností.
 
Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování (v sobotu ve 14 hodin). 
  
Zvolený zastupitel následně obdrží osvědčení o zvolení a musí složit slib. 

Kdo může volit ve volbách 

Voličem je:

 • státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen k trvalému v obci, která náleží do územního obvodu kraje,

zároveň nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva, omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. Překážkou výkonu volebního práva je rovněž výkon vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Každý volič v těchto volbách může hlasovat pouze jednou. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je tam zapsán v seznamu voličů. 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan České republiky se prokazuje platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 

Voličský průkaz

Voličské průkazy vydává obecní úřad, který vede stálý seznam voličů, u občana České republiky je to obecní úřad dle místa trvalého pobytu. 

O voličský průkaz může požádat volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku. Volič, který bude hlasovat na voličský průkaz, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, kde bude volit. 

O voličské průkazy je možné zažádat ode dne vyhlášení voleb. Dva dny přede dnem voleb se již voličské průkazy nevydávají. 

Hlasovací lístky a způsob hlasování

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Rovněž je mohou obdržet v den voleb ve volební místnosti. 

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici samostatně. Volič si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič (zakroužkováním pořadového čísla) udělit nanejvýš 4 kandidátům preferenční hlas.  Pokud volič zakroužkuje více než 4 kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Volby do 1/3 Senátu konané ve dnech 20. - 21. září 2024

Volby do 1/3 Senátu se budou konat ve volebním obvodu č. 14 České Budějovice - registračním úřadem je Magistrát města České Budějovice

Senátní obvod č. 14 - České Budějovice - seznam obcí