Odbor kancelář hejtmana

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Úsek vedoucího odboru

 • plní všechny úkoly související s výkonem funkce hejtmana a dalších uvolněných členů rady kraje (RK)
 • organizuje pracovní program, připravuje hejtmanovi a uvolněným členům rady denní rozvrhy jejich práce, organizuje a zajišťuje pracovní jednání a schůzky vč. zápisů z jednání dle pokynů,
 • podílí se na organizaci a zajištění pracovních a společenských akcí, a to i mimo budovu krajského úřadu 
 • vyřizuje příchozí a odchozí korespondenci podle pokynů, přiděluje korespondenci příslušným odborům a oddělením k vyřízení, zajišťuje práce spojené s vedením spisové služby GINIS 
 • sleduje a zabezpečuje plnění úkolů hejtmana a členů rady uložených RK a zastupitelstvem kraje (ZK)
 • vede listinnou a elektronickou evidenci plných mocí vydaných hejtmanem a přijatých plných mocí
 • připravuje podklady pro agendu záštit 
 • zajišťuje komunikaci s dalšími orgány veřejné správy a vede agendy s tím spojené
 • vyřizuje pozvánky a provádí předběžná jednání podle pokynů 
 • organizuje porady hejtmana a dalších členů rady, vč. zápisů, zajišťuje pro ně podklady 
 • zajišťuje podpis hejtmana, jeho zástupce nebo pověřených členů rady na dokumentech, smlouvách schválených RK a ZK a jiných písemnostech 
 • eviduje, ukládá a provádí skartaci písemností podle spisového a skartačního řádu 
 • zajišťuje dary hejtmana v rámci prezentace kraje, vede jejich evidenci
 • organizuje a zajišťuje pracovní cesty, cestovní příkazy a odpovídá za jejich předkládání vč. všech náležitostí ekonomickému odboru 
 • zajišťuje pohoštění pro jednání 
 • připravuje podklady pro jednání RK a ZK 
 • zabezpečuje osobní přepravu hejtmana a další činnosti související s provozem vyčleněného vozidla. 
 • připravuje podklady pro vyúčtování nákladů na provoz svěřeného vozidla uvolněných členů rady kraje.
 • poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; vedení evidence a zpracování výroční zprávy o poskytnutých informacích za příslušný rok 

Oddělení organizační

 • zodpovídá za komplexní zajištění zasedání ZK a schůzí RK včetně výjezdních (organizace, příprava podkladů podle platné vnitřní normy a jednacích řádů, soustředění podkladových materiálů, příprava návrhu programu, vyhotovení zápisů, výpisů usnesení, evidence usnesení, archivace podkladů dle spisového řádu v tištěné a také v elektronické podobě, rozesílání podle jednacího řádu a vnitřních norem)
 • zabezpečuje zveřejňování zápisů, usnesení a pokladových materiálů týkajících se jednání RK a ZK na internetu a intranetu 
 • zabezpečuje zpracování, distribuci a archivaci zápisů z valných hromad obchodních společností kraje
 • připravuje podkladové materiály pro jednání RK a ZK - pravidelně: zprávu o činnosti rady, zprávu o plnění usnesení, zprávu o vyřizování dotazů a připomínek, záštity s finančním příspěvkem a další 
 • vede veškerou správu financí odboru, zajišťuje hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu, zabezpečuje zpracování rozpočtu v příslušných odpovědných místech (pro zastupitele a pro odbor kancelář hejtmana) a čerpání rozpočtu vč. kontroly hospodárnosti, připravuje podklady pro provádění rozpočtových opatření
 • provádí evidenci a financování veškerých individuálních dotací z rozpočtu KHEJ, financování a proplácení dotací z Ministerstva vnitra
 • vede evidenci smluv za odbor kancelář hejtmana a zabezpečuje jejich anonymizaci a zveřejňování 
 • připravuje podklady pro zpracování střednědobého rozpočtového výhledu
 • provádí konzultace a připomínkování obsahu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva 
 • vede agendu Fondu zastupitelů JK 
 • zajišťuje pro veřejnost a členy zastupitelstva k nahlédnutí zápis o průběhu ZK, usnesení RK, a výpisy přijatých usnesení, apod. 
 • koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva, vyžaduje si k tomu příslušné podklady 
 • organizuje další jednání dle pokynu hejtmana (např. jednání Rady AKČR)
 • zabezpečuje agendu odměn a dalších peněžitých plnění členů zastupitelstva a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, zpracovává příslušné podklady pro jejich výplatu, spolupracuje s personálním oddělením kanceláře ředitele a s ekonomickým odborem 
 • zpracovává zásady a směrnice kraje v oblasti odměňování a dalších peněžitých plnění zastupitelům 
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic, statutů a dalších norem schválených RK a ZK, zajišťuje jejich vydávání v platném znění, zveřejnění na internetu a intranetu 
 • zabezpečuje agendu vydávání věstníku kraje - evidenci vydaných částek, předtiskovou kontrolu podkladů, tisk, distribuci a vyúčtování předplatitelům 
 • zabezpečuje agendu přísedících krajského soudu 
 • odpovídá za vedení aktuálního seznamu členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí
 • zabezpečuje nastupování náhradníků na uprázdněný mandát v ZK, v průběhu volebního období kontroluje na základě údajů sdělených zastupiteli slučitelnost jejich funkce,
 • zabezpečuje zpracování a projednání návrhů jednacích řádů orgánů kraje a návrhů jejich změn 
 • vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva kraje, eviduje úkoly uložené zastupitelstvem a radou kraje, sleduje a kontroluje podle pokynů hejtmana a rady plnění usnesení rady a zastupitelstva kraje, vyžaduje si k tomu příslušné podklady
 • podílí se na organizační přípravě návrhu na složení výborů ZK a komisí RK, soustřeďuje a předkládá radě návrhy na jmenování a odvolání předsedů a členů výborů a komisí 
 • koordinuje činnost tajemníků výborů ZK a komisí RK
 • vede evidenci členů komisí RK a výborů ZK
 • metodicky řídí zaměstnance zpracovávající usnesení v elektronické aplikaci iUsnesení, navrhuje inovace v aplikaci, zajišťuje školení ve spolupráci s odborem informatiky
 • zajišťuje informační servis pro členy zastupitelstva kraje, vytváří podmínky pro činnost zastupitelských klubů 
 • shromažďuje písemnosti určené zastupitelstvu a radě kraje, jejich orgánům nebo jejich členům; zajišťuje jejich předání adresátovi 
 • sleduje e-klep v oblastech zákonných norem, které se týkají činností kanceláře hejtmana, a připravuje připomínky
 • zajišťuje občerstvení pro zasedání RK a ZK 

Oddělení krizového řízení

 • zabezpečuje bezpečnost u orgánů Jihočeského kraje Jihočeského kraje, zajišťuje činnost „Bezpečnostní komise“ 
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti související s bezpečnostní politikou KÚ s ohledem na negativní jevy v činnosti či provozu úřadu, zabezpečuje činnosti a úkony související s vyhodnocováním, přípravou a zajišťováním nezbytných opatření ke zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací, 
 • zpracovává plán akceschopnosti krajského úřadu, organizuje nácviky vedoucí ke zdokonalení znalostí a činností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a řešení mimořádných událostí nebo krizových situací v rámci krajského úřadu,
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací a ochranu zvláštních skutečností, vedení, ukládání a skartaci těchto písemností, stanovuje a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, 
 • plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací, 
 • zajišťuje a organizuje činnosti spojené s ochranou osob a ostrahou budov KÚ a vykonává dohled nad režimem vstupu a pohybu osob v objektech, 
 • zajišťuje ochranu uživatelů a osob nacházejících se v areálech KÚ,
 • zajišťuje, administruje a kontroluje poskytování a čerpání dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalším dobrovolným sdružením a organizacím s humanitárním zaměřením na činnost a akce, 
 • vede administraci dotačních programů - stanovuje pravidla dotačních programů, provádí kontrolu dodržování SM/107/ZK.

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce 
Hlavní úkoly vnější a zahraniční sekce:

 • připravuje a konzultuje s hejtmanem i vedením kraje operativně strategii zapojení kraje do aktivit přeshraniční spolupráce, informuje vedení kraje o relevantním dění a událostech zejména v nejbližších partnerských regionech kraje a pečuje o pozitivní image kraje u zahraničních partnerů 
 • organizuje a zajišťuje vnější a zahraniční pracovní cesty hejtmana, členů rady a zastupitelstva kraje, ředitele a příp. dalších zaměstnanců krajského úřadu 
 • zajišťuje přijímání zahraničních návštěv hejtmana, vedení kraje a připravuje pro to nezbytné podklady 
 • asistuje v potřebném rozsahu při organizačním zajišťování akcí jiných útvarů JK s mezinárodní a tuzemskou dimenzí 
 • zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby pro operativní potřebu 
 • zajišťuje veškerou agendu spolupráce s partnerskými regiony kraje v zahraničí a vede k tomu potřebnou evidenci 
 • vede a navazuje spolupráci se zahraničními subjekty působícími v ČR, které jsou pro zahraniční spolupráci kraje významné (zahraniční velvyslanectví v ČR atd.) 
 • administruje individuální dotace tematicky zaměřené na přeshraniční spolupráci
 • spolupracuje podle potřeby s institucemi a sdruženími se sídlem v partnerských regionech v zahraničí, se kterými se kraj podílí na organizaci společných akcí, nebo na podpoře společných záměrů (např. hospodářské komory v DR, HR, DB, Euroregion Mülviertel, EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn, Euroregion Silva Nortica, Evropský region Dunaj -Vltava, atd.) 
 • vede agendu zapojení kraje do mezinárodních organizací 
 • připravuje koncepci rozvoje vnějších a zahraničních styků kraje
 • zajišťuje komunikaci a příslušnou agendu AKČR pro hejtmana kraje
 • zabezpečuje úkoly související s funkcí zřizovatele příspěvkové organizace v oblasti cestovního ruchu - metodické vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR)

Hlavní úkoly sekce informací a styku s veřejností:

 • vytváření komplexních mediálních projektů a koncepcí mediální politiky kraje pro tištěná i elektronická média včetně stanovení jejich odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce, a to i pro oblast zahraničních vztahů kraje 
 • koordinace poskytování výstupních informací o činnosti kraje a všech jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti celostátním i regionálním sdělovacím prostředkům i občanům kraje 
 • pořizování a vedení fotoarchivu a fotodokumentace z činnosti samosprávy Jihočeského kraje i organizačních složek Krajského úřadu JK 
 • obsahová příprava a organizační zajišťování pravidelných tiskových konferencí funkcionářů orgánů kraje se zástupci hromadných sdělovacích prostředků 
 • spolupráce s co nejširším okruhem sdělovacích prostředků a médií, poskytování aktuálních informací o výsledcích práce všech orgánů kraje formou rozesílaných tiskových zpráv 
 • zabezpečování pravidelného monitoringu tisku a zpravodajství ČTK pro potřeby orgánů kraje a vedení úřadu 
 • zajišťování neprodlených odpovědí na dotazy, vznesené sdělovacími prostředky 
 • podíl na přípravě a realizaci informačních a propagačních kampaní Jihočeského kraje 

V oblasti elektronických médií sekce informací a styku s veřejností zajišťuje:

 • zpracování a aktualizace koncepcí komplexního zajištění webových informačních služeb, jejich odborného a věcného obsahu 
 • příprava koncepcí rozšiřování existujících webových stránek integrací nových technických a technologických možností v oblasti elektronických komunikačních služeb včetně využití zvuku a videa 
 • celková koordinace zveřejňovaných informačních výstupů z jednotlivých organizačních útvarů kraje 
 • zajištění souladu webových informačních služeb s ustanoveními příslušných legislativních norem, vnitřních norem kraje a krajského úřadu včetně jejich přístupnosti (distribuce) pro všechny skupiny uživatelů včetně handicapovaných 
 • příprava grafického a funkčního řešení subsystémů pro zveřejňování informací na doménách 3. řádu, zpracování projektů interních aplikací pro jednotlivé odbory KÚ k on-line zveřejňování informací na webových stránkách 
 • koordinace jednotné grafické úpravy a jednotné hierarchické struktury stránek www.kraj-jihocesky.cz 
 • aktualizace a rozšiřování informačního obsahu webových stránek na základě podkladů, dodaných jednotlivými útvary


Hlavní úkoly sekce marketingu a cestovního ruchu: 

 • zajišťuje zpracování marketingové koncepce kraje, její aktualizaci a implementaci 
 • sestavuje návrh částí rozpočtu kraje v oblasti marketingu, PR a propagace, spravuje ve své kapitole přidělené prostředky 
 • naplňování jednotné koncepce prezentace Jihočeského kraje a Krajského úřadu JK 
 • správa manuálu logotypu JK, rozhodování o užívání znaku kraje a logotypu
 • vytváření a implementace corporate identity a design JK a KÚ 
 • stanovení jednotné grafické podoby všech tiskových materiálů kraje, internetových stránek JK, reklamních předmětů a darů 
 • vytváření ročního plánu marketingových opatření JK 
 • správa a aktualizace image brožur JK 
 • pořizování propagačních předmětů Jihočeského kraje a propagační předměty pro oblast cestovního ruchu a tištěné propagační materiály 
 • metodické vedení a koordinace agendy marketingu zřizovaných a zakládaných organizací 
 • provádění mediálních marketingových kampaní dle pokynů hejtmana nebo schválených ročních plánů marketingových opatření JK 
 • produkce (včetně organizace a zajištění) marketingových a image akcí kraje na základě ročního plánu nebo pokynů hejtmana
 • tvorba marketingových produktů a produkce v rámci eventmarketingu
 • administruje individuální dotace na podporu cestovního ruchu v JK 
 • pro rozhodování orgánů kraje navrhuje vytváření dotačních podpor pro financování rozvoje cestovního ruchu v kraji 

Oblast cestovního ruchu je zajišťována Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR), která je zřizovanou organizací kraje a metodicky je vedena oddělením vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, sekcí marketingu a cestovního ruchu. 
Jihočeská centrála cestovního ruchu:

 • provádí analýzy rozvoje odvětví cestovního ruchu v kraji 
 • zpracovává koncepci rozvoje cestovního ruchu na území kraje a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu, koordinuje její územní dopady a vymezuje hlavní územní problémy a priority, dozoruje a provádí implementaci strategie na podporu CR 
 • tvorba produktové nabídky v oblasti cestovního ruchu dle aktuálních trendů a poptávky 
 • tvorba či spolupráce na projektech zaměřených na cestovní ruch JK 
 • distribuce propagačních materiálů pro infocentra 
 • vykonává poradenskou činnost pro orgány obcí v oblasti cestovního ruchu a pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu 
 • spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Českou centrálou cestovního ruchu - agentura CzechTourism, s podnikatelskou a neziskovou sférou, s rozvojovými agenturami a s orgány památkové péče a ochrany přírody v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu v kraji, stejně tak s regionálními organizacemi a institucemi (např. Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská univerzita, vysoké školy atd.)  
 • připravuje a realizuje prezentaci kraje na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu 
 • vydávání tištěných propagační materiálů 
 • sledování úrovně webu pro cestovní ruch 
 
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Úsek vedoucího odboru

 • plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení krizového řízení

 • podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky,
 • připravuje koncepci a zajišťuje připravenost kraje na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění metodické a kontrolní činnosti v této oblasti,
 • zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje,
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO,
 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími správními úřady kraje a poskytuje jim metodickou pomoc,
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací,
 • vykonává činnosti pro zajištění vládního utajovaného spojení,
 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území kraje, zpracovává podklady do krizového plánu kraje,
 • zpracovává a aktualizuje Plán nezbytných dodávek,
 • podílí se na přípravě a realizaci regulačních opatření,
 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových a mimořádných situací včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci,
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady kraje a její součinnost s Bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami obcí, plní funkci sekretariátu bezpečnostní rady kraje
 • organizuje činnosti krizové štábu kraje a pracoviště krizového řízení kraje,
 • zvyšuje odbornou připravenost účastí na seminářích, kurzech a dalších aktivitách spojených s činností oddělení,
 • zajišťuje podle pokynů hejtmana a ředitele úřadu další výkon činností a působností daných zákony o zajišťování obrany, o rozsahu branné povinnosti, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o hasičském záchranném sboru, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy. 
Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru

Seznam zřizovaných organizací

Odborem zveřejňované informace

Krizové řízení

Krizové řízení je zaměřeno na realizaci a požadavky ke zpracování dokumentace připravenosti na řešení krizových situací. Krizová připravenost v sobě vedle havarijní připravenosti zahrnuje i plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti (sem patří např. i hrozba terorismu), dále eliminace negativních dopadů ekonomických rizik (surovinové krize - např. nedostatek potravin, pitné vody, ropy a ropných produktů) včetně ohrožení finančních a devizových trhů, řešení epidemií spojených s ohrožením zdraví obyvatel, nákazy hospodářských zvířat apod. V těchto oblastech se prolínají působnosti mnoha dalších resortů.

ilustrační obrázek

 

 

Základní informace
Krizové řízení lze rozdělit do těchto základních oblastí:

 • oblast bezpečnostních rad, krizových štábů (bezpečnostní rada kraje, krizový štáb kraje, bezpečnostní rada určené obce, krizový štáb určené obce, krizový štáb obce která nezřizuje bezpečnostní radu) 
 • oblast krizových stavů 
 • oblast pro řešení nevojenských krizových situací 
 • oblast pro řešení vojenských krizových situací - obranné plánování 
 • oblast hospodářských opatření pro krizové stavy 
 • oblast havarijního plánování 
 • ochrana utajovaných skutečností - zvláštní skutečnosti, ochrana osobních údajů 
 • pravidla základní hygieny po záplavách 

Přejít na stránky krizového řízení

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030

Cestovní ruch je v Jihočeském kraji již dlouhodoběji vnímán jako významný ekonomický rozvojový faktor. Jihočeský kraj je považován za jeden z turisticky nejatraktivnějších regionů ČR. Tuto pozici by měl Jihočeský kraj do budoucna nejen udržet, ale také výrazně posílit.

K tomu má kraj velmi dobré předpoklady. Jeho atraktivita je dána polohou, přírodním bohatstvím, četnými kulturními a historickými památkami a obecně vhodnými podmínkami pro rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky a rodinné dovolené spojené se zážitky.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030

Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2023 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2022 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2021 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2020 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2019 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2018 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2017 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2016 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2015 naleznete ZDE

Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti v oblasti krizového řízení za rok 2014 naleznete ZDE


Kontaktní osoba: Pavla Poppová, tel.: 386 720 128

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů KHEJ

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Odkazy na užitečné internetové stránky

Internetové stránky, doporučované odborem kancelář hejtmana jako zdroj informací:

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Generální ředitelství HZS ČR

Krajská hygienická stanice Č. Budějovice

Český hydrometeorologický ústav

Formuláře a vzory smluv - individuální dotace, záštity

Veškeré informace naleznete v sekci Potřebuji si vyřídit