Odbor veřejných zakázek a pozemních staveb

Pracovní náplň v samostatné působnosti kraje

Pracovní náplň v samostatné působnosti kraje:

 • sestavuje rozpočet ORPS na kalendářní rok, vč. komentářů a spolupracuje s OEKO
 • koordinuje finanční toky ORPS
 • průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s ORPS, vypracovává reporty o cash flow a rozpočtu 
 • předkládá návrhy rozpočtových změn OEKO a sleduje jejich projednání v RK, příp. ZK
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za ORPS
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění rozpočtu ORPS, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS GINIS, které jsou spojeny s rozpočtem ORPS a proplácení faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OHMS při inventurách dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení i vyřazení majetku, inventurní seznamy, účast v invent. komisích)
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti ORPS
 • spolupracuje s ostatními útvary KÚ při koncepčních, strategických, právních otázkách
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení při mimořádných situacích
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky (tiskové odd.) za ORPS
 • zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru 
 • koordinuje spolupráci mezi odděleními odboru 
 • organizuje jednání související s činností ORPS, zajišťuje podklady a zápisy z jednání
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály jimi vydané
 • zajišťuje monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a KÚ 
 • zajišťuje spisovou službu na ORPS
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti ORPS dle Spisového a skartačního řádu KÚ 
 • vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je k vyjádření zaměstnancům 
 • koordinuje na odboru plnění podmínek ochrany utajovaných skutečností 
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí, zpracovává příslušné materiály
 • sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
 • koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje přitom s KRED
 • vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
 • zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
 • zajišťuje monitorování projektů, součinnost při kontrolách a publicitu realizace projektů
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti investic a velkých oprav majetku kraje – pozemních staveb
 • zabezpečuje přípravu investic a velkých oprav – pozemních staveb, které jsou v rozpočtu kraje v působnosti ORPS, na vyžádání též pro jednotlivé odbory KÚ Jihočeského kraje a příspěvkové a krajem založené organizace
 • zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnost v rámci své působnosti
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení projektové dokumentace do účetní evidence u akcí zajišťovaných ORPS
 • zajišťuje podklady a zpracovává návrh ročního investičního plánu kraje a dlouhodobého investičního výhledu
 • na základě přeložených požadavků provádí technické posouzení investičních záměrů
 • zpracovává příslušné podklady pro žádosti do dotačních titulů z fondů (ČR, EU) atd. a zajišťuje agendu spojenou s dotačním řízením, vypořádáním, kontrolou
 • zajišťuje příslušné podklady a evidenci u akcí realizovaných za účasti finančních prostředků státního rozpočtu (ISPROFIN) v oblastech, které jsou v působnosti ORPS
 • připravuje podklady pro zadání veřejných zakázek, které jsou v rozpočtu ORPS
 • jedná na obecných i speciálních stavebních úřadech a s dotčenými orgány státní správy, ve věci vydání příslušných povolení a vyjádření dle platné legislativy
 • prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u akcí v působnosti ORPS
 • účastní se předání staveniště, kontrolních dnů staveb, předání dokončených staveb a zajišťuje závěrečnou kontrolní prohlídku stavby ve spolupráci s TDS 
 • zabezpečuje realizaci a vyhodnocení veřejných zakázek, které jsou v působnosti ORPS
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u zajišťovaných akcí
 • metodicky usměrňuje ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti investic
 • na vyžádání poskytuje nebo zajišťuje technickou pomoc při posuzování otázek z oblasti investic a velkých oprav pozemních staveb pro jednotlivé odbory KÚ, příspěvkové a krajem založené organizace
 • sestavuje rozpočet OVZS na kalendářní rok, vč. komentářů a spolupracuje s OEKO
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OVZS
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění rozpočtu OVZS
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS GINIS, které jsou spojeny s rozpočtem OVZS a proplácení faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OHMS při inventurách dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení i vyřazení majetku, inventurní seznamy, účast v invent. komisích)
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti OVZS
 • spolupracuje s ostatními útvary KÚ při koncepčních, strategických, právních otázkách
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení při mimořádných situacích
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky (tiskové odd.) za OVZS
 • organizuje jednání související s činností OVZS, zajišťuje podklady a zápisy z jednání
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály jimi vydané
 • zajišťuje monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a KÚ 
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti OVZS dle Spisového a skartačního řádu KÚ 
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí, zpracovává příslušné materiál
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti veřejných zakázek („VZ“)
 • zajišťuje na základě usnesení Rady Jihočeského kraje přípravu, organizaci a realizaci zadávání veřejných zakázek, pro odbory krajského úřadu, příspěvkové/zakládané organizace Jihočeského kraje, zejména v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a vnitřní směrnicí Jihočeského kraje - SM/18/RK)
 • zajišťuje přípravu a aktualizaci zásad pro zadávání veřejných zakázek (SM/18/RK)
 • metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti veřejných zakázek, na vyžádání zabezpečuje komplexní poradenský a organizační servis při jejich zadávání
 • účastní se jednání komisí hodnotících komisí a interních hodnotících komisí v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje, dohlíží na činnost komisí a průběh zadávacího/výběrového řízení
 • řeší ve spolupráci s právním odborem nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky
 • zajišťuje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace veřejných zakázek kraje 
Pracovní náplň v přenesené působnosti kraje

Pracovní náplň v přenesené působnosti kraje:

 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve spolupráci s ekonomickým odborem
Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OVZS