Hejtmanka vyhlásila období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí od 9.4.2020 od 12:00 hodin do odvolání 

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská vyhlásila s účinností od dnešní dvanácté hodiny období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí do odvolání a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem jsou mimořádné klimatické podmínky, které způsobilo déletrvající sucho a dlouhodobá absence dešťových srážek.

Zásadní nařízení se týká vody, kdy se nesmí spotřebovávat voda ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než právě k hašení. S tímto zákazem jde ruku v ruce i zákaz rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně.

Během období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí zákaz rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně v lese a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje. Stejně tak zákaz platí i pro lesopark, park, zahradu a další zeleň, nebo plochy zemědělských kultur, které jsou svým charakterem schopny vznícení a přenesení požáru.


Kompletní a podrobné informace naleznete v rozhodnutí a jeho přílohách:

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Jihočeského kraje
č. 1 /2020 ze dne 9.4.2020
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  

Podle Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016 ze dne 21. dubna 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje č.2/2016“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením
č. 509/2015/RK-64 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje


v y h l a š u j i 

OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

na dobu od 9.4.2020 od 12:00 hodin do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

Článek 1
Omezení a opatření

 

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení kraje č.2/2016 zakazuje

a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
b) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek) na místech uvedených v článku 3 nařízení kraje č. 2/2016. 

Článek 2
Sankce

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu.7) 

Článek 3
Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtmanka kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.

V Českých Budějovicích, dne 9.4.2020                    
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje


NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 2/2016 ze dne 21. 4. 2016
Příloha č. 2 k Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016

09.04.2020 Bc. David Hocke