Informace k zákonu o střetu zájmů

Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění od 1. 9. 2017

Dne 25. 1. 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony (dále jen "novela zákona o střetu zájmů" a ?zákon o střetu zájmů"). Touto novelou zákona o střetu zájmů dochází od 1. 9. 2017 k zásadním změnám v oblasti této právní úpravy, které lze shrnout do níže uvedených bodů:

  • Zřízení registru oznámení jako informačního systému veřejné správy a určení gestora tohoto registru a zákona o střetu zájmů (Ministerstvo spravedlnosti);
  • zavedení tzv. podpůrných orgánů, které budou plnit registr oznámení zákonem stanovenými údaji;
  • stanovení povinností podpůrným orgánům spojených s prvotním zapsáním údajů do registru oznámení;
  • stanovení povinnosti veřejných funkcionářů podat oznámení na počátku výkonu funkce (tzv. vstupní oznámení);
  • změna způsobu nahlížení veřejnosti do registru oznámení;
  • stanovení nových omezení v oblasti veřejných zakázek a poskytování dotací a investičních pobídek.

Od 1. 9. 2017 byl zřízen ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o střetu zájmů registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Od tohoto data byl opuštěn systém jednotlivých evidenčních orgánů s tím, že nově je jediným ústředním orgánem pro přijímání oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů Ministerstvo spravedlnosti a dosavadní evidenční orgány se staly tzv. "podpůrnými orgány". Podpůrné orgány mají především povinnost zapisovat vstupní informace o veřejných funkcionářích do registru oznámení, přičemž veřejní funkcionáři následně již na základě jejich zápisu samostatně podávají zákonem stanovená oznámení.

Povinnost podávat oznámení podle zákona o střetu zájmů se vztahuje v podmínkách Jihočeského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací na veřejné funkcionáře v postavení členů zastupitelstva kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, členů rady kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (tzv. "volení funkcionáři"), vedoucích úředníků územního samosprávného celku za současného splnění dodatečných zákonných podmínek, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích zaměstnanců ve 2. až 4. stupni řízení v krajem zřízených příspěvkových organizacích (vyjma škol a školských zařízení) opět za současného splnění zákonem stanovených podmínek.

Podle § 14a odst. 1 zákona o střetu zájmů ve znění od 1. 9. 2017 je krajský úřad povinen neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, do registru oznámení zapsat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých veřejný funkcionář působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastává, a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce, s výjimkou utajované informace podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. O této skutečnosti je pak krajský úřad povinen veřejného funkcionáře neprodleně informovat, stejně jako ho informovat o tom, do jaké doby 
je povinen podat příslušná oznámení podle zákona o střetu zájmů.

S ohledem na to, že od 1. 9. 2017 se vytváří pomyslná "startovací čára", je tento postup částečně modifikován přechodnými ustanoveními zákona o střetu zájmů (čl. II odst. 3 a 4 novely zákona o střetu zájmů), kdy krajský úřad jako podpůrný orgán zapisuje stanovené údaje do registru oznámení s tím, že veřejní funkcionáři jsou povinni 
do 30. 11. 2017 podat mimořádná vstupní oznámení.

Oznámení podávají veřejní funkcionáři za podmínek a v rozsahu údajů blíže specifikovaných ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, modifikovaných pro první zápis čl. II bodu 3 přechodných ustanovení novely zákona o střetu zájmů. Oznámení se podává elektronickou formou vyplněním příslušného formuláře (prostřednictvím registru oznámení nebo datovou zprávou s ověřenou totožností). Veřejní funkcionáři, kteří podají výše uvedené oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení novely zákona o střetu zájmů, budou mít následně povinnost podat do 30. června 2018 na základě čl. II bodu 4 přechodných ustanovení novely zákona o střetu zájmů oznámení o příjmech nebo jiných majetkových výhodách nabytých během výkonu funkce v roce 2017.

Vyjma těchto mimořádných vstupních oznámení budou veřejní funkcionáři podávat vybraná oznámení podle § 12 odst. 1 až 3 tohoto zákona jak při nástupu do funkce, průběžná oznámení vždy k 30. 6. následujícího roku a oznámení při ukončení výkonu funkce. 
 

Oznámení volených veřejných funkcionářů jsou dostupná na stránkách Ministerstva spravedlnosti bez dalšího. 
Na oznámení veřejných funkcionářů z příspěvkových organizací zřízených krajem a zaměstnanců kraje, zařazených do krajského úřadu, je možné nahlédnout na základě individualizované žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti.

V případě, že bude požadováno nahlédnutí do oznámení podaných před 1. 9. 2017, kdy plnil funkci evidenčního orgánu ředitel krajského úřadu, je k vyřízení této žádosti příslušné rovněž Ministerstvo spravedlnosti a žádost se tedy podává u tohoto ministerstva, které si oznámení vyžádá u předchozího evidenčního orgánu a žadateli ho následně zpřístupní.

Bližší údaje o novém registru oznámení a souvisejících povinnostech jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE

Registr oznámení je dostupný na internetových stránkách: https://cro.justice.cz/

Pro úplnost lze dodat, že novela zákona o střetu zájmů zanesla do textu zákona nová ustanovení § 4a až § 4c, která upravují některá omezení volených veřejných funkcionářů v oblasti veřejných zakázek, dotací a provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku.

Tento text byl vypracován ve stavu ke dni 12. 9. 2017.