Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2010

 Seznam potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou v rámci výběrových řízení

 Stavba původně otevřeného přístřešku na pozemku stav. p. č. 405/1 v k. ú. Bechyně

 Názvy hlavních projektů realizovaných v letech 2007 a 2008 na ochranu životního prostředí

 Informace, týkající se soudních řízení

 Informace o správě majetku

 Poskytnutí kopií dokumentace ke spisu KUJCK 1626/2010/OZZL

 Urgence vyřízení žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti MěÚ Český Krumlov

 Chybějící náležitosti podání (oznámení) Jihočeského divadla stavebnímu úřadu MěÚ Č. Krumlov

 Informace o soudních řízeních

 Informace o soutěži Vesnice roku

 Výdaje odboru regionálního rozvoje na Program obnovy venkova

 Přesná hodina narození

 Kopie listin - řešení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Horní Planá

 Grantové programy v rámci OP VK

 Zaslání kopie spisu

 Finanční částka spojená s činností orgánů životního prostředí v Jihočeském kraji

 Mlýn Hoslovice

 Projekt internetizace knihoven

 Termíny prázdnin 2010-2011

 Finanční kontroly v krajské samosprávě

 Seznam došlých faktur, daňových dokladů a dobropisů nad 40000 Kč

 Úprava provozu na silnici I/3

 Projekt Mlýn Hoslovice

 Cestovní ruch – rozpočet, kvalifikační požadavky

 Povinně zveřejňované informace na webu

 Cenové kontroly a cenová regulace

 Rozhodnutí o užívání stavby silnice I/4 Nová Houžná-Hniliště

 Protihluková opatření – Lidická třída

 Vyrovnávací platby za závazky veřejné služby nemocnicím

 Ukončení správního deliktu ve věci připojení k vodovodu a kanalizaci, sloužící veřejné potřebě

 Dotaz na místní referenda

 Dotaz na finanční dary, poskytnuté společností ČEZ, a.s. Jihočeskému kraji

 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

 Podání informace o údajném neoprávněném záboru částí pozemku

 Žádost o zprávu interního auditu k zadávání veřejných zakázek

 Rámcová smlouva o spolupráci uzavřené mezi ČEZ, a.s. a Jihočeským krajem - plán propagace

 Zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem v letech 2009 a 2010

 Kam lze zaslat připomínky k jízdnímu řádu ČD na rok 2010/2011