Odbor hospodářské a majetkové správy

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení provozně správní

Úsek vedoucího odboru
1. Energetika

 • Vykonává koncepční činnost v oblasti hospodaření s energií v organizaci, koordinace přípravy a realizace investic v oblasti hospodaření s energií. Navrhuje a koordinuje implementaci koncepcí, nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií v organizaci nebo organizacích.
 • Připravuje podklady pro zpracování a aktualizaci Územní energetické koncepce Jihočeského kraje.
 • Posuzuje investiční záměry Jihočeského kraje z pohledu spotřeb energií; posuzuje koncepční a strategické dokumenty z pohledu energetiky, klimatických změn.
 • Zavádí principy monitoringu a targetingu, a energetického managementu na majetku JčK.
 • Naplňuje závěry Územní energetické koncepce Jihočeského kraje.
 • Spolupracuje se státními orgány na úseku energetiky (MPO, SEI,ERU, atd.).
 • Naplňuje zákon o hospodaření energií, včetně naplňování příslušných prováděcích vyhlášek, dále povinnost zařadit budovy kraje do Systému monitoringu spotřeby energie MPO, dle příslušných předpisů, aktualizace energetických auditů dle potřeby a legislativy.
 • Naplňuje legislativu EU – zejména Směrnici o energetické účinnosti.
 • Monitoruje a analyzuje spotřebu energie a vody Jihočeského kraje a jeho organizací; připravuje podklady pro výběrová řízení na dodavatele energií.
 • Monitoruje a analyzuje vhodnost odběrných míst elektrické energie a zemního plynu, případně dalších médií.
 • Vytváří podmínky směřující k předcházení havarijních stavů energetických systémů organizací Jihočeského kraje.
 • Komplexně zajišťuje přípravu a koordinuje realizaci střednědobých energetických projektů kraje.
 • Poskytuje v této oblast metodickou pomoc zřizovaným organizacím.

2. ostatní

 • zajišťuje úkony a činnosti při pořizování, evidenci, používání a likvidaci úředních razítek a dalších razítek


Hospodářská správa a správa budov
1. zajišťuje správu a provoz majetku Jihočeského kraje, který není svěřen do správy žádné zřizované organizaci Jihočeského kraje zejména

 • přípravu, úplné zajištění podkladů pro smluvní vztahy a zajištění plnění smluv na úseku provozních potřeb areálů krajského úřadu při 
  • dodávkách elektrické energie 
  • dodávkách plynu
  • dodávkách tepla, TUV, studené vody a odvodu dešťových a splaškových vod
  • dodávkách služeb při zajištění úklidu v areálech krajského úřadu, včetně údržby zeleně, zimní údržby venkovních prostor, provozu a údržby venkovního osvětlení a mobiliáře
  • zajištění požární ochrany objektů v budovách sídla Jihočeského kraje - krajského úřadu 
  • zajištění správy a provozu "gastroprovozů" (vývařovna, jídelny a prodejny občerstvení) v areálech krajského úřadu dle uzavřených nájemních smluv s nájemci
  • zajištění technické obsluhy prostor při jednáních zastupitelstva a rady (sál zastupitelstva a zasedací místnost rady)
  • zajištění správy a provozu vlajkových stožárů u areálu krajského úřadu
 • přípravu, úplné zajištění podkladů pro smluvní vztahy a zajištění plnění smluv na úseku materiálně technického zabezpečení činností orgánů samosprávy a krajského úřadu při 
  • dodávkách vnitřního vybavení prostor areálu krajského úřadu 
  • dodávkách periodického a neperiodického tisku a vizitek 
  • dodávkách služeb při provádění drobné údržby a oprav budov, které jsou v areálech krajského úřadu
  • dodávkách služeb při provádění drobné údržby a oprav vnitřního vybavení v areálech krajského úřadu
  • dodávkách OOPP, jejich evidence a výdej pro členy samosprávy a zaměstnance zařazené do krajského úřadu
 • zajištění provozu, prohlídek, zkoušek a předepsaných revizí technologických celků, zařízení a přístrojů v areálech krajského úřadu zejména
  • vzduchotechnické a klimatizační celky a jednotky 
  • slaboproudé rozvody, kamerové systémy, EZP, EPS, MaR 
  • elektrická zařízení, zařízení a spotřebiče
  • sledování a kontrola odběrových diagramů elektrické energie, vč. zajištění nepřekročení sjednaného maxima 
  • výtahy a zdvihací zařízení, 
  • sanitární a zdravotní zařízení, 
  • náhradní zdroje elektrické energie
  • systém generálního klíče krajského úřadu

2. zajišťuje administrativní a organizační činnosti pro periodická školení v oblasti BOZP a požární ochrany prostřednictvím odborně způsobilé osoby


Ekonomická činnost
1. zajištění provozně ekonomických agend při správě a provozu majetku Jihočeského kraje zejména

 • kontrolu čerpání rozpočtu odboru, rozpočtová opatření a změny týkající se činnosti odboru
 • přípravu podkladů a ekonomických rozborů pro návrh rozpočtu odboru na další období
 • metodická činnost a úkony spojené s odepisováním majetku Jihočeského kraje
 • vypracování podkladů pro vystavování faktur za plnění Jihočeského kraje
 • vypracování podkladů pro likvidaci došlých faktur za plnění poskytnutá Jihočeskému kraji
 • evidenci a přihlašování rozhlasových a televizních přístrojů ve vlastnictví Jihočeského kraje umístěných v areálech krajského úřadu a v jeho služebních vozidlech, platby rozhlasových a televizních koncesionářských poplatků
 • příjem dotací a příspěvků na činnost odboru, jejich čerpání, užití a vyúčtování vůči poskytovateli

2. zajišťuje činnosti pokladních služeb pro potřeby orgánů samosprávy, krajského úřadu a veřejnosti při

 • příjmových a výdajových pokladních operací korunové pokladny
 • příjmových a výdajových pokladních operací valutové pokladny
 • zúčtování a výplata cestovních náhrad
 • vybírání správních a dalších poplatků vyměřených útvary krajského úřadu

3. zajišťuje přípravu, podklady a realizaci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro odbor a zajišťuje podklady pro realizaci veřejných zakázek odboru administrovaných OVZS;

4. zajišťuje činnosti při nakládání s majetkem Jihočeského kraje zejména

 • zajišťuje úkony a činnosti při pronájmech nebytových prostor v budovách krajského úřadu a při provozu služebních pokojů

Autoprovoz

 • zajišťuje požadavky na přepravu členů samosprávy a zaměstnanců zařazených do krajského úřadu služebními vozidly zejména
  • vede přehled, eviduje a zpracovává jednotlivé požadavky na přepravu služebními vozidly
  • provádí optimalizaci požadavků na přepravu jejich slučováním, redukcí a přesuny
 • vede záznamy o provozu, opravách a údržbě služebních vozidel, včetně vyhodnocení údajů ze záznamů zejména 
  • zajišťuje činnosti a provádí úkony při přihlášení nebo odhlášení služebních vozidel do nebo z centrální evidence motorových vozidel
  • zajišťuje a zpracovává podklady pro zákonné a havarijní pojištění 
  • zajišťuje nákup tuzemských a zahraničních dálničních známek a ekologických známek 
  • sleduje, vyhodnocuje a kontroluje hospodárnost provozu a ekonomiku nákladů provozu služebních vozidel 
  • provádí kontrolu služebních vozidel před a po ukončení služební jízdy, 
  • zajišťuje odborný servis služebních vozidel 
  • zajišťuje prohlídky STK, servisních prohlídky služebních vozidel
  • provádí drobné opravy, doplňování provozních náplní, mytí I. a II. stupně a suché čištění služebních vozidel 
  • zajišťuje sezónní výměnu pneumatik
 • zajišťuje periodické školení řidičů referentských vozidel pro potřeby orgánů samosprávy a zaměstnance zařazené do krajského úřadu

Oddělení spisové služby
1. zajišťuje spisovou službu pro potřeby orgánů samosprávy a krajského úřadu

 • provádí úkony podatelny při příjmu došlé pošty
 • obsluhuje a spravuje centrální e-mailovou adresu krajského úřadu
 • rozděluje doručené pošty na jednotlivé útvary krajského úřadu
 • provádí výdej přijaté a rozdělené pošty jednotlivým útvarům krajského úřadu
 • vede podací deníky a deníky doporučené pošty
 • provádí úkony výpravny při vypravení pošty
 • zajišťuje činnosti při přepravě pošty mezi jednotlivými areály krajského úřadu
 • zajišťuje materiálně technický a administrativní provoz hlavní spisovny krajského úřadu
 • zajišťuje činnosti a úkony při skartačním řízení dokumentů
 • zajišťuje centrální skartaci dokumentů
 • provádí rozdělování periodického tisku pro orgány samosprávy a útvary krajského úřadu
 • provádí dohledávácí činnost v hlavní spisovně pro potřeby fyzických a právnických osob

2. zajišťuje provoz, servis a údržbu centrálního reprocentra a lokálních kopírovacích strojů, skartátorů a vázacích a řezacích přístrojů zejména

 • obsluhu kopírovacích strojů v centrálním reprocentru a koordinaci obsluhy lokálních kopírovacích strojů umístněných v budovách krajského úřadu
 • zajišťuje a provádí kopírování, kompletaci a vázání materiálů pro potřeby orgánů samosprávy a krajského úřadu

Oddělení majetkové správy
1. zajišťuje evidenci a správu majetku Jihočeského kraje. Zejména přípravu, zajištění podkladů o provádění evidence a účtování o majetku Jihočeského kraje při

 • vedení evidence nehmotného majetku, tj. její pořizování, úpravy a aktualizace
 • vedení evidence hmotného movitého a nemovitého majetku, tj. její pořizování, úpravy a aktualizace
 • pohybu majetku a jeho operativní evidenci

zajišťuje úkony na úseku inventarizace majetku Jihočeského kraje zejména

 • přípravu a návrh vnitřních předpisů o postupu inventarizačních prací krajského úřadu
 • zajištění přípravy a průběhu inventarizace majetku a závazků Jihočeského kraje spadající do působnosti krajského úřadu
 • kontrolu evidence nemovitého majetku Jihočeského kraje na základě předložených inventarizací příspěvkových organizací
 • odstraňování inventarizačních rozdílů a zjištění ve spolupráci s příslušnými příspěvkovými organizacemi za součinnosti resortních odborů

2. zajišťuje činnosti při nakládání s majetkem Jihočeského kraje kromě majetku spravovaného Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zejména

 • přípravu a zpracování rozborů hospodaření s nemovitým majetkem kraje
 • zajišťování a koordinace činností v rámci své působnosti v souvislosti s nabýváním majetku do vlastnictví kraje a s převodem majetku z vlastnictví kraje
 • spolupracuje s ostatními útvary krajského úřadu (resortními odbory) při přebírání nemovitostí do majetku kraje
 • zpracovává podklady pro vyhotovení dodatků zřizovacích listin v oblasti majetku Jihočeského kraje pro resortní odbory

3. prověřuje a odsouhlasuje návrhy nového uspořádání pozemků na základě pozemkových úprav 
4. provádí činnosti a zabezpečuje úkony spojené s agendou kácení dřevin 
5. vede evidenci smluv vypracovaných na základě jednotlivých majetkových dispozic 
6. zakládá, vede, kompletuje spisy dokumentace nemovitého majetku, včetně jeho uložení do hlavní spisovny a provádění skartačního řízení
7. zajišťuje účast a provádění úkonů u správních řízení v rámci stavebního zákona

 • zajišťuje činnosti a úkony k vydávání vyjádření v řízeních podle stavebního zákona

8. zajišťuje činnosti při pojištění osob (členů samosprávy a zaměstnanců zařazených do krajského úřadu) a majetku Jihočeského kraje

 • přípravu podkladů pro uzavírání pojistných smluv pro centrální pojištění Jihočeského kraje
 • pojištění odpovědnosti osob a příspěvkových organizací
 • pojištění majetku Jihočeského kraje a to zejména nemovitého, movitého - služebních vozidel, vnitřního vybavení budov, elektroniky atd.
 • koordinaci a spolupráci s vybraným pojišťovacím makléřstvím při pojištění osob a majetku Jihočeského kraje

9. metodická a poradenská činnost pro potřeby zřizovaných organizací a krajského úřadu zejména v oblastech

 • správy a nakládání s majetkem
 • odepisování majetku
 • pojištění majetku
 • inventarizace majetku

10. zajišťuje spolupráci při kontrolní činnosti související s majetkem kraje zejména

 • samostatné provádění kontrol a spolupráce na kontrolách zřizovaných organizací v majetkové agendě u majetku kraje

11. zajišťuje úkony, činnosti a spolupráci s katastrálním úřadem
12. zpracovává daňovou agendu na úseku

 • přiznání k dani z nemovitostí

13. zpracovává materiály a předkládá návrhy pro jednání orgánů Jihočeského kraje - rada, zastupitelstvo, finanční výbor zastupitelstva - týkající se jednotlivých činností odboru a oddělení zejména

 • majetkové dispozice s movitým a nemovitým majetkem kraje
 • pojištění majetku kraje
 • užívání, nájmy a výpůjčky majetku kraje
 • zatížení majetku kraje cizími právy, jako jsou věcná břemena
 • zatížení cizího majetku právy kraje
 • nakládání s nepotřebným majetkem kraje

14. zajišťuje úkony a spolupráci s realitními kancelářemi, osobami oprávněnými prováděním veřejných dražeb při nakládání s majetkem kraje
15. zajišťuje úkony při reklamní a inzertní činnosti pro potřeby nakládání s prodejným nepotřebným majetkem kraje
16. dohledává a zpracovává podklady pro vyřizování stížností a jiných podání fyzických a právnických osob dotýkajících se majetkové oblasti 
17. zajišťuje přípravu, podklady a realizaci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro odbor u agendy majetkových dispozic a pojištění majetku a zajišťuje podklady pro realizaci veřejných zakázek odboru administrovaných OVZS u uvedené agendy
18. zajišťuje úkony a činnosti při pořizování, evidenci, používání a likvidaci odborné literatury
19. zajišťuje správu a provoz majetku Jihočeského kraje, který není svěřen do správy žádné zřizované organizaci Jihočeského kraje zejména

 • přípravu, úplné zajištění podkladů pro smluvní vztahy a zajištění plnění smluv na úseku provozních potřeb areálů krajského úřadu při
 • dodávkách služeb při provádění třídění a likvidace odpadů produkovaného v areálech krajského úřadu
 • přípravu, úplné zajištění podkladů pro smluvní vztahy a zajištění plnění smluv na úseku materiálně technického zabezpečení činností orgánů samosprávy a krajského úřadu při
 • dodávkách kancelářských potřeb
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Úsek vedoucího odboru

 • dohledává a poté na podkladě listin sděluje výši nedoplatku přídělové ceny pro potřeby pozemkového úřadu

Další informace

Informace k ocenění OOP/testů

MŠMT - protokol o předání antigenních testů - srpen

MŠMT - protokol o předání antigenních testů - červen

MŠMT - protokol o předání antigenních testů - květen II.

MŠMT - protokol o předání antigenních testů - květen I.


Kontaktní osoba: Ing. Jana Motejzíková, tel.: 386 720 141, e-mail: motejzikova@kraj-jihocesky.cz

Vzory smluv

Darovací smlouva o převodu movitých věcí

Kupní smlouva o převodu movitých věcí

Smlouva o výpůjčce movitých věcí

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků SPÚ - VARIANTA I

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků SPÚ - VARIANTA II

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků SPÚ - VARIANTA III

Zbytný majetek

Aplikace zbytného majetku

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OHMS


Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová