Text na řeč

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení správy sítě

 • navrhuje, spravuje a aktualizuje strukturu počítačové sítě, 
 • spravuje a administruje technické a programové prostředky zabezpečující síťové prostředí informačního systému krajského úřadu,
 • spravuje hardwarové vybavení krajského úřadu včetně zpracování návrhů na pořízení jednotného a kompatibilního technického vybavení,
 • spravuje datová centra krajského úřadu (Technologické centrum kraje), 
 • spravuje operační systémy stanic a serverů,
 • spravuje prostředí pro virtualizaci,
 • navrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat, 
 • definuje bezpečnostní politiky provozu počítačové sítě a přístupových práv,
 • spravuje komunikační nástroje v rámci krajského úřadu (e-mail, telefonní ústředna, mobilní telefony, atd.), 
 • zajišťuje podklady pro smluvní vztahy a plnění smluv při dodávkách služeb provozovatele pevných telefonních linek a služeb poskytovatelů mobilních telefonních operátorů,
 • odpovídá po technické stránce za vytvoření prostředí pro běh oficiálních www stránek Jihočeského kraje a dalších portálů ve správě krajského úřadu,
 • zajišťuje a provádí pravidelné zálohování dat na serverech krajského úřadu,
 • eviduje hardwarové vybavení a zpracovává podklady k jeho inventarizaci,
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli hardwarového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v oblasti ICT.

Oddělení správy aplikací a GIS

 • navrhuje, realizuje, provozuje a rozvíjí informační systém krajského úřadu,
 • spravuje softwarové vybavení krajského úřadu včetně zpracování návrhů na pořízení jednotného a kompatibilního softwarového vybavení,
 • instaluje, spravuje a udržuje aplikační programového vybavení krajského úřadu,
 • zajišťuje integrační vazby mezi informačními systémy včetně vazby na registry veřejné správy,
 • zajišťuje dodržování právních předpisů v oblasti vazeb na informační systémy veřejné správy a v oblasti práva autorského,
 • zajišťuje kompletní podporu uživatelů v oblasti aplikačního programového vybavení,
 • eviduje softwarové vybavení a zpracovává podklady k jeho inventarizaci,
 • sleduje trendy v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií,
 • navrhuje a realizuje systém ochrany dat,
 • ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana technicky odpovídá za vývoj a rozvoj oficiálních www stránek Jihočeského kraje,
 • technicky odpovídá za provoz a rozvoj intranetu krajského úřadu,
 • technicky odpovídá za provoz HelpDesku krajského úřadu, 
 • zajišťuje a koordinuje tvorbu geografického informačního systému (GIS),
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli softwarového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v oblasti ICT.

Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu

 • zajišťuje dodržování zákonů, norem a standardů souvisejících s provozem informačního systému krajského úřadu a ochranou dat,
 • koncepčně a analyticky zpracovává projekty vyplývající z programů státní informační politiky,
 • spravuje datové tržiště pro rozhodovací činnosti krajského úřadu,
 • spravuje systém hostované spisové služby pro zřizované organizace Jihočeského kraje a obce Jihočeského kraje,
 • koordinuje rozvojové činnosti se státními orgány a orgány EU,
 • zajišťuje ekonomiku a rozpočet odboru informatiky,
 • zajišťuje zadávání veřejných zakázek odboru informatiky v oblasti ICT,
 • zajišťuje další ucelené agendy odboru informatiky (účetnictví, ekonomické rozbory apod.) vč. průběžného sledování a kontroly čerpání rozpočtu odboru informatiky, zpracovává rozpočtová opatření, připravuje návrh rozpočtu odboru informatiky na další období,
 • zajišťuje organizační stránku chodu odboru informatiky,
 • spolupracuje s ostatními odděleními odboru informatiky při zajištění smluvních vztahů s dodavateli hardwarového a softwarového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v oblasti ICT.