Byl zveřejněn Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027 je zastřešujícím střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který vymezuje strategické cíle a jednotlivá intervenční opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji Jihočeského kraje. Cílovým stavem je konkurenceschopný region, jenž je úspěšný na rostoucích a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro podnikatelské subjekty a jenž je atraktivním místem k životu. Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027 plní funkci základního strategického dokumentu orgánů Jihočeského kraje pro koordinaci rozvoje sledovaného území při zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.

Dokument je členěn do tří vzájemně provázaných sekcí: analytické a návrhové. Třetí sekcí je implementační a organizační struktura a institucionální a organizační zajištění realizace.

Cílem je popis aktuálních podmínek sledovaného regionu ve všech relevantních oblastech, které determinují dlouhodobě udržitelný ekonomický rozvoj a přispívají ke spokojenému životu místních obyvatel. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 200/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021 schválilo Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027.

Kompletní informace včetně příslušných dokumentů naleznete ZDE.

09.07.2021 Bc. David Hocke