Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj podává žalobu na Správu národního parku Šumava a Ministerstvo životního prostředí

V pondělí 5. srpna rozhodla Rada Jihočeského kraje jednomyslně o podání správní žaloby na proces přípravy nové zonace národního parku, v jehož průběhu Správa národního parku Šumava (NPŠ) za součinnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP) prakticky vyloučila z jednání kraj i jednotlivé obce a neposkytla dostatek odborných materiálů k posouzení nových zón národního parku. 

„Jihočeský kraj se nemůže smířit se způsobem projednání návrhu zonace, s protichůdnými informacemi, které ho provázely, ani s tím, že bez jakékoliv hlubší diskuse bude minimálně na dalších 15 let stanoven takový režim národního parku Šumava, který bude zásadním způsobem ovlivňovat život a rozvoj v obcích nejen na území parku, ale na území celého kraje, a to bez možnosti ho v průběhu této doby změnit,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

K podání žaloby kraj vedl dlouhodobý vývoj, který započal v roce 2017 přijetím novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato novela přinesla mimo jiné úpravu zonací všech národních parků včetně NPŠ, přičemž změna zonace se měla začít projednávat do dvou let od nabytí účinnosti novely zákona. To znamená letos. „Postup, který k projednání nových zonací zvolila Správa národního parku Šumava, je z pohledu kraje zcela nepřípustný. Jedním z problémů je skutečnost, že Správa NPŠ dlouhodobě nijak nereflektuje připomínky ze strany kraje a některých obcí a nemá ani snahu je jakýmkoli přezkoumatelným způsobem vypořádat,“ říká Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje. 

První návrh nové zonace NPŠ zveřejnila správa parku na svém webu 22. ledna 2019. „Návrh nové zonace představovala jen mapa, ze které bylo možné pouze vyčíst, do které zóny území spadá. Naprosto chybělo jakékoli zdůvodnění, proč tomu tak je, na základě kterých skutečností bylo území do dané zóny začleněno, chyběla analýza ekosystémů, vyhodnocení dosavadní péče a rizik a k nalezení nebyly ani jakékoli odborné poznatky ze současného stavu přírody jak na Šumavě, tak i na celém území České republiky. Vzhledem k současné kůrovcové apokalypse považujeme takový postup za ohrožující nejen chráněné území parku, ale i celé okolní území,“ doplňuje hejtmanka.

Správa NPŠ dala necelé dva měsíce na připomínkování. „Základní, nikoliv však dostatečný přehled opatření a navrhované způsoby péče o jednotlivé zóny se na stránkách Správy národního parku Šumava objevily až začátkem letošního dubna. K těmto materiálům však Správa NPŠ žádnou lhůtu na připomínky nestanovila. Přitom způsob péče o jednotlivé zóny ochrany přírody je zcela zásadní pro občany a obce, neboť tímto Správa NPŠ vstupuje do jejich práv,“ upozornila k tomuto postupu hejtmanka Stráská.

„Jihočeský kraj považuje takový postup projednávání zonace, která bude platná minimálně dalších 15 let, za zcela nepřijatelný. Z těchto důvodů máme za to, že bylo zasaženo nejen do práv Jihočeského kraje, který je podle zákona o krajích povinen pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, ale i do všech práv jeho občanů s ohledem na právo na příznivé životní prostředí, jak vyplývá z článku 35 Listiny základních práv a svobod,“ uvedla hejtmanka Stráská s tím, že Jihočeský kraj nikterak nezpochybňuje existenci NPŠ ani jeho cíle či poslání. Nicméně je přesvědčena, že i Správa NPŠ a s ní MŽP mají povinnost při výkonu své činnosti postupovat zákonným a přezkoumatelným způsobem jako každý jiný správní orgán. 

„Když vyloučíte všechny odlišné názory a jakoukoli diskusi, obzvláště pak v případě, pokud zrovna nesouzníte se stanoviskem Správy NPŠ, Ministerstva životního prostředí a s nimi spřátelených vědců, nemůžete čekat, že jako kraj bez výhrad přijmeme stanovení nové zonace národního parku Šumava. My jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o majetek a zájem obcí a všech občanů, nejen obou výše zmíněných správních orgánů. Proto by takto závažné kroky s dopadem fakticky na celé území ČR měly být široce diskutovány, včetně zohlednění oprávněných námitek či podnětů jak laické, tak odborné veřejnosti,“ uvedl náměstek hejtmanky Hroch.

Kraj nyní proto po jednomyslném schválení radou kraje přistupuje k podání správní žaloby proti Správě NPŠ. Hlavní důvody jsou:

  1.  Absence projednání zonace v zastupitelstvech obcí 
  2. Absence zásad péče
  3. Absence uceleného návrhu zonace
  4. Nesprávně provedená arondace mezi jednotlivými zónami
  5. Cestní síť a její nedostatečné vymezení včetně absence zásad péče o ni
  6. Vymezení zóny kulturní krajiny v rozporu se zákonem (území, kde se obce mohou rozvíjet a může být vykonávána „běžná“ činnost)
  7. Péče o lesy na území NPŠ

„Je mi líto, že v diskusích, které jsme vedli, jsme nenašli pochopení pro naše požadavky na zpracování analýzy rizik, zásad péče a posunu termínu rozhodnutí o nové zonaci na podzim, kdy budeme znát dopady kůrovcové kalamity za letošní léto, a to ani u parku, ani u ministerstva,“ uzavřela Stráská.
 

Pá, 09.08.2019 - 15:16 Bc. David Hocke