Koncepční materiály

Rozvojové koncepce Jihočeského kraje

Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. K plnění tohoto základního úkolu zpracovává dlouhodobé rozvojové dokumenty, které jsou obsaženy v této rubrice.

Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021-2025

Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025

Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025 byla schválena dne 20.5.2021 Zastupitelstvem Jihočeského kraje.
Veřejné připomínkování probíhalo do 7.7.2020. Došlé připomínky byly vypořádány na společném jednání pracovníků odboru sociálních věcí a odborníků podílejících se na přípravě dokumentu.“


Kontaktní osoba: Mgr., Bc. Lenka Dušková, e-mail: duskova2@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 937

Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 240/2018/ZK-15 ze dne 06.09.2018 dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023. S rozvojem systému paliativní péče a tvorbou strategie paliativní péče v Jihočeském kraji je snaha o zajištění optimální spolupráce a vytvoření koordinovaného a komplexního systému zdravotních a sociálních služeb v oblasti paliativní péče v kraji.

Koncepce mapuje současnou situaci v oblasti paliativní péče, programová část pak navrhuje priority, nastiňuje příležitosti a výzvy a stanovuje opatření nutná k systémovému řešení paliativní péče v Jihočeském kraji. Na tvorbě koncepce se podíleli odborníci z jednotlivých segmentů oblasti paliativní péče, přičemž vycházeli z dostupných dat, informací a ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a jich blízké. Záměry koncepce budou v průběhu pětiletého období vyhodnocovány, přičemž naplňování strategických cílů a priorit, ale i vývoj v oblasti paliativní péče mohou vést k aktualizaci dokumentu.

Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027 je zastřešujícím střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který vymezuje strategické cíle a jednotlivá intervenční opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji Jihočeského kraje. Cílovým stavem je konkurenceschopný region, jenž je úspěšný na rostoucích a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro podnikatelské subjekty a jenž je atraktivním místem k životu. PRK 2021-2027 plní funkci základního strategického dokumentu orgánů Jihočeského kraje pro koordinaci rozvoje sledovaného území při zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.

Dokument je členěn do tří vzájemně provázaných sekcí. Tou první je část analytická, jejímž předmětem je představení sociálně-ekonomického profilu Jihočeského kraje. Cílem je popis aktuálních podmínek sledovaného regionu ve všech relevantních oblastech, které determinují dlouhodobě udržitelný ekonomický rozvoj a přispívají ke spokojenému životu místních obyvatel. Analytická část má odvětvovou povahu, kdy obsahuje klíčové skutečnost a vývojové charakteristiky Jihočeského kraje dle jednotlivých  segmentů (demografie, podnikatelské prostředí, trh práce, vzdělávání, dopravní napojení, sociální služby, zdravotnictví apod.). V závěru každé z kapitol je vždy uvedeno stručné shrnutí, které představuje klíčové skutečnosti a identifikovaná zjištění. V závěru analytické části je prezentována analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb rozvoje Jihočeského kraje, jež je rozčleněna na všeobecné závěry pro celý Jihočeský kraj a dále je podrobněji členěna dle jednotlivých prioritních os Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. 

Druhou sekci tvoří část návrhová. V té jsou nejprve představena hlavní východiska jakožto výsledky souhrnných analytických prací. Zde je vytvořena silná vazba na analytickou část Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027, jež je ukotvena v datech. Výchozí stav je srovnáván s průměry za Českou republiku tak, aby bylo zřejmé, jak si sledovaný region stojí v komparaci s ostatními kraji v jednotlivých oblastech. Rovněž jsou v úvodu této části shrnuty základní vývojové tendence Jihočeského kraje vycházející ze zpracovaných analýz se zaměřením na jednotlivé prioritní osy. Klíčovou kapitolu představuje „Strategie rozvoje Jihočeského kraje“ sestávající se ze strategických cílů, optimalizačních opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Zhotovitel se po celou dobu realizace zaměřoval na stěžejní témata, která budou v blízké budoucnosti představovat nové výzvy a významné změny ve společnosti, jako je např. čtvrtá průmyslová revoluce, digitální ekonomika, sdílená ekonomika, inteligentní města a obce, klimatické změny, demografické stárnutí apod. Proto byl kladen důraz na rozvoj Jihočeského kraje v souladu s konceptem SMART regionu. Z toho důvodu je v závěru návrhové části PRK 2021-2027 zařazena samostatná kapitola „Inovace v prioritních osách PRK 2021-2027“. 

Závěrem PRK 2021-2027 je pak představena implementační a organizační struktura a institucionální a organizační zajištění realizace Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. Předmětem této části je rovněž identifikace potenciálních zdrojů financování z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také „ESIF“) a představení střednědobého rozpočtového výhledu, který vychází ze skutečností známých k datu schválení tohoto strategického dokumentu.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 200/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021 schválilo Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027.

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027
Příloha č. 1 - Zhodnocení minulého programového období
Příloha č. 2 - Vymezení Hospodářsky slabých regionů
Příloha č. 3 - Oblasti ohrožené vysídlením
Příloha č. 4 - Přehled vybraných strategických a koncepčních dokumentů
Příloha č. 5 - Seznam měst, městysů a obcí
Příloha č. 6 - Seznam kulturních památek v Jihočeském kraji
Prohlášení PR JČK 2021-2027_návrh - 2207


Kontaktní osoba: Mgr. Milena Skřičilová, tel.: 386 720 190, e-mail: skricilova@kraj-jihocesky.cz

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020

Program rozvoje Jihočeského kraje je základním střednědobým dokumentem regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku, který kraj zpracovává v samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Hlavním účelem dokumentu je definování strategické rozvojové vize a globálního cíle Jihočeského kraje pro období let 2014-2020. Tato rozvojová vize, resp. globální cíl, je založena na realizaci pěti dílčích cílů na úrovni prioritních os, jež jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření a následně jsou stanoveny konkrétní aktivity a záměry, kterými budou dílčí cíle naplňovány.

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 se skládá z analytické části, která obsahuje socioekomickou analýzu Jihočeského kraje a SWOT analýzu shrnující silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby, dále pak ze strategické části, která se skládá z vize kraje, globálního cíle, pěti prioritních os a 17 opatření. Součástí dokumentu je rovněž vymezení hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, evaluace, indikátory a návrh financování PRK 2014-2020.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 91/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 schválilo Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020.

Formulář pro vyjádření námitky

 

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020 / titulní strana

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 / strategická část

Příloha č. 1 - Hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje 

Příloha č. 2 - Hlavní směry regionální inovační strategie Jihočeského kraje s aspekty inteligentní specializace

Příloha č. 3 - Socioekonomický profil Jihočeského kraje 

Příloha č. 4 - SWOT analýza Jihočeského kraje

Příloha č. 5 - Přehled vybraných strategických a koncepčních dokumentů 

Příloha č. 6 - Vypořádání připomínek k PRK 

Příloha č. 7 - Stanovisko MŽP 


Mapové přílohy

01 - celkový přírůstek 

02 - region a nadregion dopravní vztahy

03 - optimalizace dopravy

04 - cyklotrasy

05 - památky

06 - OPK NATURA

07 - ČSÚ - rozdělení měst a obcí

08 - administrativní členění a infocentra

09 - školská zařízení

10 - nemocnice lázně

11 - MAS mikroregiony

12 - ekonomicky aktivní subjekty

13 - brownfields dle obcí

14 - ubytovací zařízení dle ORP

15 - ubytovací zařízení dle obcí

16 - HSO

17 - vodovody

18 - záplavy

19 - skládky spalovny

20 - výstavba - byty

21 - výstavba - RD

22 - KES

23 - LFA

24 - ovzduší

Soulad projektu s Programem rozvoje Jihočeského kraje

Na základě rozhodnutí ředitele KÚ JčK ze dne 24. ledna 2011 a dle organizačního řádu Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ JčK vydává stanoviska k žádosti (projektům) o finanční prostředky z dotačních titulů EU a potvrzující soulad či nesoulad žádosti s rozvojovou politikou Jihočeského kraje.

Žadatel předloží vyplněnou žádost (viz přiložený formulář) v řádném termínu na Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ JčK, oddělení regionálního rozvoje a tento odbor následně zajistí vydání příslušného stanoviska.

Formulář žádosti o stanovisko ke stažení

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030

Cestovní ruch je v Jihočeském kraji již dlouhodoběji vnímán jako významný ekonomický rozvojový faktor. Jihočeský kraj je považován za jeden z turisticky nejatraktivnějších regionů ČR. Tuto pozici by měl Jihočeský kraj do budoucna nejen udržet, ale také výrazně posílit.

K tomu má kraj velmi dobré předpoklady. Jeho atraktivita je dána polohou, přírodním bohatstvím, četnými kulturními a historickými památkami a obecně vhodnými podmínkami pro rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky a rodinné dovolené spojené se zážitky.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2003

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2003

Jihočeský kraj na základě §4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií zpracoval Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje (dále jen ÚEKJčK). Zpracovatelem byla, na základě výběrového řízení, vybrána firma CityPlan spol s r.o. Tato ÚEKJčK vychází ze Státní energetické politiky přijaté usnesením vlády České republiky č. 50 ze dne 12. ledna 2000 a jejích případných aktualizovaných verzí. Dále respektuje:

  • nařízení vlády České republiky č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce,
  • cíle a principy řešení energetického hospodářství kraje,
  • obsah zákona č. 458/2000 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetickýzákon),
  • cíle státní politiky životního prostředí ČR přijaté usnesením vlády České republiky z 10. ledna 2001 č. 38,
  • nutnost v maximální míře využít obnovitelných zdrojů energie s přihlédnutím ke specifickým přírodním podmínkám Jihočeského kraje,
  • princip trvale udržitelného rozvoje,
  • závazky, které na sebe ČR vzala ratifikací Evropské energetické charty,
  • limity emisí skleníkových plynů, které delegace ČR přijala v rámci tzv. Kjótského protokolu,
  • ÚEKJčK byla posouzena z hlediska "Metodiky posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí" vydané Ministerstvem životního prostředí.

Vaše případné dotazy Vám zodpoví: 


Dokumenty ke stažení:

Hlavní zpráva I 

Hlavní zpráva II

Hlavní zpráva III

Hlavní zpráva IV

Příloha B.1.4

Příloha B.2.3

Příloha B.2.4

Příloha B.2.4 - společnosti - dokument

Příloha B.2.4 - společnosti - šablona

Příloha B.2.7

Příloha B.3.2

Příloha B.3.4

Příloha B.4.2

Soubor ke stažení

Manuál modelu GEMIS

Netechnický souhrn

Ökoenergie-cluster Oberöstereich - dokument

Ökoenergie-cluster Oberöstereich - přihláška

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018 – 2043

Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018 – 2043

V roce 2000 byla do českého právního řádu zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen také „ZOHE“), zakotvena v případě krajů a dalších vymezených územně-správních celků povinnost nechat vypracovat strategický dokument stanovující cíle a zásady nakládání s energií na svém území na období příštích 20 let, formálně nazývaný jako „územní energetická koncepce“ (dále jen „koncepce“ či jen „ÚEK“). Jihočeský kraj (dále jen „kraj“ či zkráceně „JČK“) tuto povinnost v požadovaném termínu splnil a celý dokument v předepsaném rozsahu a členění vypracoval v období 2002-2003.
                
Tento původní legislativní rámec pro ÚEK doznal v  roce 2015 podstatných změn. Příčinou bylo přijetí aktualizace Státní energetické koncepce ČR vládou ČR v květnu 2015 (dále jen „SEK(2015)“), v níž byl mj. nově vytyčen cíl „zajistit plnou provázanost územních energetických koncepcí se SEK a posílit jejich roli pro územní plánování a stavební řízení a povolovací procesy v energetice.“  To vyvolalo vydání novely ZOHE (zákon č. 103/2015 Sb., s platností od 1. 7. 2015), ve které byla mj. zcela přeformulována část zákona věnovaná ÚEK (§4) s následným vydáním nařízení vlády ČR č. 232/2015 Sb., nového prováděcího předpisu pro tvorbu SEK a ÚEK (původní předpis byl zrušen).

Bezprostředním výsledkem těchto legislativních změn je, že kraje jsou nově povinny do 1. 7. 2017 vypracovat a příslušnému ministerstvu (Min. průmyslu a obchodu ČR) zaslat Zprávu o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období, ve formátu a s  podklady, které vymezuje nová legislativa. Pro splnění tohoto úkolu bylo v roce 2017 Krajským úřadem JČK rozhodnuto přistoupit k aktualizaci ÚEK. Jedním z hlavních důvodů bylo uvést stávající energetickou koncepci kraje z roku 2003 do souladu s novou resp. aktualizovanou SEK a se související legislativou, reprezentovanou zejména zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízením vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci. Tuto nově vypracovanou Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje 2018 – 2043, schválenou stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,  projednalo a vzalo na vědomí Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 25.6.2020 Usnesením č. 146/2020/ZK-28. 

Vaše případné dotazy k ÚEK JČK vám zodpoví:


Přílohy:

1/ Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018 – 2043
2/ Prohlášení dle §10g

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III

Soubory Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III


Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji včetně příloh


Koncepční materiály do roku 2020 


VZ o vzdělávací soustavě v JčK 2022-2023 (2.05 MB)
VZ o vzdělávací soustavě v JčK 2021-2022 (2.99 MB) vloženo: 29.03.2023
VZ o vzdělávací soustavě v JčK 2020-2021 (2.98 MB) vloženo: 11.03.2022
VZ o vzdělávací soustavě v JčK 2019-2020 (2.95 MB) vloženo: 22.03.2021
VZ o vzdělávací soustavě v JčK 2018-2019 (2.93 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2017-2018 (3.32 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2016-2017 (3.34 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2015-2016 (1.24 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2014-2015 (895.94 KB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2013-2014 (1.51 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2012-2013 (1.24 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2011-2012 (1.33 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2010-2011 (2.48 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2009-2010 (2.11 MB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2008-2009 (634.23 KB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2007-2008 (624.59 KB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2006-2007 (535.52 KB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2005-2006 (498.94 KB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2004-2005 (592.96 KB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2003-2004 (809.46 KB) vloženo: 12.03.2020
VZ o vzdělávací soustavě v Jčk 2002-2003 (771.88 KB) vloženo: 12.03.2020

 


 


Kontaktní osoby:

 

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

V souladu se Strategií reformy psychiatrické péče schválenou Ministerstvem zdravotnictví ČR byl zpracován návrh Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji. Cílem zpracované koncepce je změna přístupu a způsobu poskytování péče o osoby s duševním onemocněním a to jak v oblasti zdravotní, tak v oblasti sociální.

Pro dosažení cílů reformy je potřeba koordinovat probíhající proces v Jihočeském kraji v souladu s republikovou Strategií reformy psychiatrické péče České republiky, včetně implementačních dokumentů, a legislativními úpravami v této oblasti.

Koncepce reformy se snaží nalézt řešení, jak učinit segment psychiatrie komfortnější pro pacienty i poskytovatele, jak českou psychiatrii modernizovat.

Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 43/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016.

Ke stažení: Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 51/2022/ZK-15 ze dne 31. 03. 2022 dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027 jako základní koncepční listinu Jihočeského kraje v oblasti zdravotnictví. Ve svém obsahu prezentuje strategii, opatření, ale i rizika a výzvy jihočeského zdravotnictví do roku 2027. 

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027


Odbor zdravotnictví informuje, že vypořádal připomínky z veřejného projednání Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022 – 2027. Jejich vypořádání naleznete zde.

Po zapracování připomínek bude Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022-2027 předložena Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení.


Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020. Aktualizace únor 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 25/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020_aktualizace únor 2017.
V souladu se Strategií reformy psychiatrické péče schválenou Ministerstvem zdravotnictví ČR byl zpracován návrh Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji. Z Národní strategie elektronického zdravotnictví vychází hlavní cíle a základní priority rozvoje elektronizace zdravotnictví v Jihočeském kraji, tzv. systému eHealth. Z důvodu příprav na realizaci a uvedení obou systémů do praxe, je potřeba tyto dvě velké změny neprodleně promítnout do schváleného dokumentu.
Dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020 byl aktualizován v bodě 22 Psychiatrická péče, nově byl doplněn bod 27 eHealth Jihočeského kraje, dosavadní body 27 až 29 byly označeny jako 28 až 30, v bodě 16 Následná péče včetně doporučení byla doplněna chybějící informace o zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči v kraji, byly opraveny tiskové chyby.

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020_aktualizace únor 2017


Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 63/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015 dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020 jako základní koncepční listinu, která prezentuje konzistentní pohled do jihočeského zdravotnictví a současně má sloužit k nastavení východisek a opatření pro tuto oblast v pětiletém období. 
Koncepční dokument byl vytvořen Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci se společností Jihočeské nemocnice, a.s., i jednotlivými nemocnicemi. 
Dokument ovšem nelze brát za neměnný. Při jeho tvorbě bylo vycházeno sice z dostupných dat, analýz a skutečností, ale současně bylo počítáno s tím, že na jeho základě budou přijímány další plány pro jednotlivé oblasti zdravotnictví. Vývoj a změny ve zdravotnictví, ale i samotné naplňování strategických cílů Koncepce vedou k provádění aktualizací dokumentu.

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020

RIS3 strategie Jihočeského kraje

RIS3 strategie Jihočeského kraje

RIS3 strategie Jihočeského kraje (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation) je koncepčním dokumentem, který se zaměřuje na identifikaci a rozvoj oblastí ekonomiky Jihočeského kraje, které v maximálním měřítku podpoří transformaci regionálního hospodářství směrem ke znalostní ekonomice. Dokument spoluutváří základní rámec pro orientovaný a aplikovaný výzkum, který má v našem regionu potenciál pro tvorbu konkurenční výhody. Významným prvkem strategie je rovněž současné zohlednění společenských výzev (megatrendů) a regionálních podmínek a specifik. RIS3 strategie Jihočeského kraje je (stejně jako RIS3 strategie ostatních krajů) součástí Národní RIS3 strategie, která má zásadní význam pro zacílení finančních prostředků z evropských, národních, krajských i dalších zdrojů.

RIS3 strategie Jihočeského kraje na roky 2021-2027 - schválená Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 25. 6. 2020

Předcházející verze strategického dokumentu:

Krajská příloha k národní RIS3 - schválená Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 21. 6. 2018

Krajská příloha k národní RIS3 - schválená Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 26. 6. 2014

http://www.risjk.cz/ke-stazeni.html

Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru. Projekt byl realizován od září roku 2009 do listopadu roku 2010. Projekt byl rozdělen na část analytickou a návrhovou. V rámci analytické části byly provedeny rozsáhlé dopravně inženýrské průzkumy, byla provedena analýza stavebně a dopravně-technického stavu silniční sítě, a také dopravně bezpečnostní analýza nehodových lokalit. Hodnocení silniční sítě bylo provedeno formou multikriteriální analýzy. Podkladem multikriteriální analýzy byly výstupy z analytické části. Výstupem tohoto hodnocení bylo stanovení úseků s vysokou, střední a nízkou prioritou. Na základě hodnocení silniční sítě byla následně navržena konkrétní opatření jak investičního, tak i neinvestičního (opravy) charakteru na úsecích silniční sítě a rovněž byly stanoveny priority těchto opatření. Na hodnocené síti byly tedy stanoveny priority opatření jednak dle platné územně plánovací dokumentace a zároveň byly navrženy další (chybějící) opatření u kterých byla stanovena taktéž priorita realizace. Pro přehlednost a názornost propojení všech opatření na území kraje byla zároveň identifikována opatření jejichž investorem není Jihočeský kraj - opatření na nadřazené silniční síti (silnice ve správě ŘSD ČR) a opatření jiných investorů (opatření v souvislosti s výstavbou NJZ). Na základě výstupů projektu Koncepce byla stanovena předpokládaná finanční náročnost navržených opatření v jednotlivých časových horizontech a zároveň bylo vyčísleno čerpání těchto finančních prostředků v jednotlivých časových obdobích, které dle zadání projektu byly stanoveny do 7 let, 7 - 15 let a časový horizont nad 15 let.

Návrhová část

Optimalizace sítě JCK - Návrhová část

Páteřní a základní síť

Páteřní a základní síť - stav

Páteřní a základní síť - výhled

Kapacita komunikací

Kapacitni posouzeni napojení měst na dopravní síť

Kapacity komunikací UKD

Bezpečnostní analýza

Dopravně nebezpečná mista a bodové dopravní závady

Hodnoceni silniční sítě

Hodnoceni silniční sítě

Návrh investičních a neinvestičních opatření

Návrh změn kategorií silnic

Návrh změn oproti UPD a PS

Návrh investičních opatření

Návrh oprav

Neinvestiční opatření II. třídy vyhovující stav

Neinvestiční opatření II. třídy nevyhovující stav

Neinvestiční opatření III. tridy vyhovující stav

Neinvestiční opatření III. třídy nevyhovující stav

Neinvestiční opatření III. třídy havarijni stav

Obce s rozšířenou působností

ORP Blatná

ORP České Budějovice

ORP Český Krumlov

ORP Dačice

ORP Jindřichův Hradec

ORP Kaplice

ORP Milevsko

ORP Písek

ORP Prachatice

ORP Soběslav

ORP Strakonice

ORP Tábor

ORP Třeboň

ORP Trhové Sviny

ORP Tyn n Vltavou

ORP Vimperk

ORP Vodňany

Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje

Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje
Analytická část koncepce ochrany přírody a krajiny schválená Radou JčK dne 20.3.2008 (usnesení č. 256/2008/RK)

Obsah

Kapitola A

Kapitola B


Vzhledem k velikosti souboru je kapitola C zveřejněna jako vícesvazkový archiv. Pro korektní rozbalení je nutné stáhnout všechny jeho části do stejného adresáře a přes soubor kap_C.zip soubor rozbalit.

Kapitola C (kap_C.zip)

Kapitola C - část1

Kapitola C - část 2

Kapitola C - část 3

Kapitola C - část 4

Kapitola C - část 5

Kapitola C - část 6

Kapitola C - část 7

Kapitola C - část 8

Kapitola C - část 9

Kapitola C - část 10

Kapitola C - část 11


Kapitola D

Kapitola E

Kapitola F

Kapitola G

Kapitola H

Kapitola I

Kapitola J

Přílohy - titulní stránka

Seznam příloh

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

Příloha č. 11

Příloha č. 12

Příloha č. 13

Příloha č. 14

Příloha č. 15

Zpracovatelé


Návrhová část koncepce ochrany přírody a krajiny schválená Radou JčK dne 7.10.2008 (usnesení č. 1083/2008/RK)

Návrhová část ke stažení

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (dále jen Koncepce) zhodnotila současný stav ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje, stanovila slabá místa a vymezila cíle ochrany před povodněmi. Součástí Koncepce je i návrh opatření na ochranu před povodněmi v obcích, které nejsou chráněny před povodněmi z vodních toků, nebo jsou před povodněmi z vodních toků zatím chráněny nedostatečně. Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje bude sloužit zároveň i jako podklad Jihočeského kraje pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy a Plán oblasti povodí Dyje. Plány oblastí povodí jsou pořizovány podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úvod


Část 1 - Stav ochrany před povodněmi a vodního režimu


Část 2 - Cíle ochrany před negativními účinky povodní


Část 3 - Extrémní odtokové situace a jejich důsledky


Část 4 - Návrhy opatření

Celkové - Souhrn opatření


Návrhy opatření pro jednotlivé obce


Část 5 - Ekonomická analýza

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody

Kraje jsou povinny zpracovat „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ (dále jen „plán“) podle § 87b vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 544/2020 Sb.).

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody v Jihočeském kraji (veřejná verze)

Více informací zde https://zp.kraj-jihocesky.cz/sucho.html

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Změna č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Změna č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKUK) byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 10.11.2022 usnesením č. 348/2022/ZK-22.

mapa PRVKUK 

3101_Blatná
3102_České Budějovice
3103_Český Krumlov
3104_Dačice
3105_Jindřichův Hradec
3106_Kaplice
3107_Milevsko
3108_Písek
3109_Prachatice
3110_Soběslav
3111_Strakonice
3112_Tábor
3113_Trhové Sviny
3114_Třeboň
3115_Týn nad Vltavou
3116_Vimperk
3117_Vodňany
B_1_nadobecni_systemy_skupinový vodovod__2021_zmena_7
 


Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK) byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 5. 4. 2018 usnesením č. 105/2018/ZK-12.

Mapa vodovodů a kanalizací


 

Aktualizace obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha


Aktualizace obecné části PRVKÚK do roku 2030 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 5. 4. 2018 usnesením č. 105/2018/ZK-12.

 


 

Změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

V rozmezí let 2012 - 2013 byla Jihočeským krajem pořízena Změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Tato změna byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 16. 5. 2013.

 


Zpracovávaná Změna č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

V roce 2010 byla Jihočeským krajem pořízena Změna č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Tato změna byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 21. 12. 2010.

Soubory ke stažení

 B.1 - Popis nadobecních systémů a vodovodů a kanalizací

 B.4 - Krajská vrstva


Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje se realizují na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky podle § 29 odst. 1 písmeno c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace a plánu oblasti povodí, pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje je zpracován v souladu s § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích s výhledem na 10 let (do roku 2015). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje 14. 9. 2004.

V období let 2006 až 2008 byly Jihočeským krajem pořízeny Změna č. 1 a Změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Obě tyto změny schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 27. 5. 2008.


Soubory ke stažení

 

B2 - Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí - komprimováno ve formátu .zip

 B4 - Krajská vrstva


 

Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 27.5.2008.

Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - část 1

Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - část 2


Kontaktní osoba:

Ing. Monika Wögebauerová

Ing. Hana Zahradníková

Bezpečnost silničního provozu

Bezpečnost silničního provozu (BESIP)

Strategie BESIP Jihočeského kraje pro období 2014 - 2020

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jčk

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jčk


Informace týkající se Programů výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území kraje naleznete v rubrice Odboru dopravy a silničního hospodářství - >ZDE

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021 - 2025

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021 – 2025 byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 218/2021/ZK-8 ze dne 24. 06. 2021.

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021 – 2025


Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Vítovcová, telefon: 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Regionální surovinová politika Jihočeského kraje

Potřebné informace jsou na:
REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE

Svozová studie odpadu do ZEVO v Jihočeském kraji

Původním úkolem v zadání Svozové studie do ZEVO bylo najít optimální konsensus pro dopravu skládkovaných odpadů z regionu Jihočeského kraje do místa dlouhodobě plánovaného ZEVO Vráto. V průběhu zpracování studie došlo k zásadním posunům v plánech na výstavbu ZEVO v Jihočeském kraji.

Na prezentaci dne 7. 9. 2021 byly představeny další konkurenční záměry na výstavbu ZEVO v Jihočeském kraji. 

Zadavatelem studie je Krajský úřad Jihočeského kraje a studie musí především posloužit městům a obcím Jihočeského kraje. Proto i na základě nově zjištěných informací nesmí stranit jednomu záměru odklonu především směsných komunálních odpadů od skládkování. Proto je nutno ve studii zohlednit tyto nově vzniklé záměry. 

Studie musí zohlednit i další relevantní skutečnosti související s možným energetickým nebo jiným využíváním SKO nebo dalších skládkovaných odpadů. 

Jedná se především o analýzu dalších záměrů na energetické využívání odpadů v širším okruhu Jihočeského kraje dostupných za určitých podmínek pro odpad jihočeských obcí prostřednictvím překládacích stanic.

Z těchto a dalších důvodů, které budou ve studii dále komentovány, nelze studii pojímat omezeně jako optimalizaci odvozu odpadů do ZEVO Vráto, neboť ani tato na první pohled logická varianta výstavby a provozu kapacitního ZEVO v Českých Budějovicích nemusí být pro obce Jihočeského kraje (dále Jčk) nakonec optimální variantou.

Proto bude snaha koncipovat svozovou studii jako komplexní zhodnocení stávajícího stavu s predikcí možných variant řešení tak, aby obce a města Jčk měly usnadněnou rozhodovací úlohu pro budoucí nasměrování odklonu skládkovaných odpadů.

Tento odklon začíná být aktuální vzhledem k postupnému zvyšování poplatků za skládkování. Komplexně bude problematika ekonomiky zvyšování poplatků v kontextu ekonomiky energetického využívání analyzována ve studii.

Svozová studie odpadu do ZEVO v Jihočeském kraji