Kontaminované jednorázové OOP u pracovníků z rizikových profesí  

Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky (OOP), které mohou být kontaminovány infekčním agens je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností „ H9 infekčnost“. Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové čísl: 15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy (N)) 

Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí. 

Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad. Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměly v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít. Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. 

Všichni, kdo s infekčními odpady nakládají musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP. Tato opatření podle platných právních předpisů musí být zapracována do provozních řádů zdravotnických zařízení i zařízení pro nakládání s odpady.  

Na základě výše uvedeného stanoviska SZU všechny jednorázové kontaminované osobní ochranné pomůcky budou předávány příslušné oprávněné firmě k odstranění do spalovny nebezpečného odpadu s tím, že shromažďovací nádoba nebo obal budou označeny kat. č. 150202 kategorie „N“ (nebezpečný odpad), piktogramem pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost a viditelným nápisem „KORANOVIR“.  Toto další označení je bezpodmínečně nutné z důvodu bezpečnosti pro obsluhu. 

V Jihočeském kraji je dostatek oprávněných firem, které vlastní povolení dle platného zákona o odpadech ke sběru a svozu kat. č. 150202. Dle aktuální databáze ISOH disponují tímto povolením všechny velké odpadové společnosti. Celkem má oprávnění k mobilnímu sběru 120 firem. Podle sdělení ředitele společnosti RUMPOLD s. r. o. Petra Adensama má Spalovna nebezpečných odpadů Strakonice dostatečnou kapacitu pro odstraňování tohoto nebezpečného odpadu.   


Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost:

Piktogram pro nebezpečnou vlastnost H9 infekčnost

 

 

 

 

 

(Výtah ze stanoviska Státního zdravotního ústavu)

26.03.2020 Bc. David Hocke