Kraj rozdělí v dodatečné výzvě dalších téměř 30 milionů na kotlíkových dotacích. Žádosti lze podávat od 6. září

Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení 2. výzvy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“. Další Jihočeši si budou moci vyměnit starý kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. V této dodatečné výzvě Jihočeský kraj rozdělí 29,3 mil. Kč. Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje.

Kraj získal tyto prostředky na jaře od Ministerstva životního prostředí nad rámec původně přidělené částky pro 3. kolo kotlíkových dotací. „Částka je oproti předchozím kolům, v nichž bylo k dispozici vždy kolem 300 mil. Kč, poměrně nízká, a uspokojit z ní tedy bude možné jen omezený počet žádostí. Přesto je důležité říct, že každý vyměněný kotel pomůže zlepšit životní prostředí v našich obcích a městech,“ řekl náměstek pro krajské dotace Pavel Hroch s tím, že žádosti se budou podávat výhradně elektronicky. Následně bude nutné do 10 pracovních dnů doložit podepsaný výtisk a povinné přílohy.

Rámcové podmínky pro získání dotace zůstávají stejné jako ve 3. kole kotlíkových dotací. Mění se pouze způsob podávání žádosti. Ten bude v tomto případě probíhat přes krajskou webovou aplikaci Portál občana,“ upřesnil Hroch. Pro registraci do portálu i pro vyplnění a podání žádosti je připraven podrobný písemný návod, který je ke stažení společně s dokumentací k podání žádosti na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

Na přípravu žádosti mají žadatelé čas více než měsíc. Elektronické žádosti bude možné podávat od 6. 9. 2021 od 18 hod. do 30. 9. 2021 do 14 hod. (pokud nebude z důvodu vysokého počtu podaných žádostí v poměru k disponibilní částce příjem žádostí ukončen rozhodnutím rady kraje v dřívějším termínu). Listinné žádosti je možné doručovat na podatelnu Jihočeského kraje od 
7. 9. 2021 od 8 hod.

Pokračování kotlíkových dotací se plánuje i v dalších letech, avšak za změněných podmínek. Krajské úřady by měly v následujícím období rozdělovat finanční prostředky na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva pouze nízkopříjmovým domácnostem. Ostatní žadatelé budou moci získat dotaci prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, který administruje Státní fond životního prostředí. Přesné podmínky by měly být zveřejněny do konce roku.Základní parametry 2. výzvy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“:

Předmět podpory: výměna zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (pouze kotle nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu) v rodinných domech za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. 

Maximální dotační sazby pro jednotlivé nové zdroje tepla: 

  • max. 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč
  • max. 80 % způsobilých výdajů v případě pořízení kotle na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
  • max. 75 % způsobilých výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč

Žadatelé z vymezených prioritních obcí, kde došlo v uplynulých letech k překročení jednoho ze sledovaných imisních limitů, mají nárok na dotační bonus ve výši 7 500,- Kč.  

Oprávnění žadatelé: fyzické osoby (nikoli jako podnikatelé) vlastnící rodinný dům s maximálně 3 bytovými jednotkami v Jihočeském kraji (žadatelé nemusejí mít v nemovitosti trvalé bydliště, resp. ani nemusejí bydlet v Jihočeském kraji).

Příjem žádostí: výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku žádosti a povinných příloh do 10 pracovních dnů dle postupu popsaného v pravidlech 2. výzvy dotačního programu. 

Rozhodné kritérium pro získání dotace: čas podání elektronické žádosti (za předpokladu následného doručení listinné verze vč. příloh do 10 pracovních dnů a splnění ostatních podmínek dotačního programu). 

Uznatelnost výdajů: zpětně od 15. 7. 2015.

Vyplácení dotace: výhradně ex post, tzn. poté, co žadatelé doloží úhradu veškerých výdajů spojených s výměnou zdroje tepla z vlastních prostředků. 
 

30.07.2021 Bc. David Hocke