Krajský úřad schválil Územní studii krajiny Jihočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje schválil k datu 1. 9. 2021 možnost využití Územní studie krajiny Jihočeského kraje. Tento kvalitní mezioborový dokument nás posouvá opět o trochu blíže k vyváženému rozvoji Jihočeského kraje s důrazem na jedinečnost vymezených krajinných oblastí. Územní studie krajiny Jihočeského kraje je územně plánovacím podkladem, který konkrétněji a adresněji hodnotí stávající uspořádání krajiny, vymezuje jedinečné krajinné oblasti a stanovuje základní zásady pro využívání krajiny v měřítku nadmístního významu tak, aby odpovídal současným požadavkům kladeným na její obsah Evropskou úmluvou o krajině.

Krajina Jihočeského kraje má bezesporu potenciál být místem, kde lze skloubit jak hospodářský rozvoj, tak požadavky na kvalitní prostředí pro bydlení a odpočinek obyvatel či návštěvníků. Tohoto potenciálu lze využít jen v případě, že krajina bude obhospodařována a využívána trvale využitelným způsobem, který nebude snižovat hodnoty krajiny, ale řadu z nich bude naopak rozvíjet. Územní studie krajiny v odpovídající podrobnosti vymezuje a popisuje typologické a individuální krajinné jednotky (krajinné typy a krajinné oblasti) a stanovuje územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny. Je důležitým a neopomenutelným podkladem specifikujícím jakými směry se dle definovaných zásad v budoucnu ubírat, tak aby bylo dosaženo stanovených cílů a byly zachovány či dále rozvíjeny hodnoty a podpořeny potenciály, které krajina Jihočeského kraje nabízí.

Do zpracované dokumentace je možné nahlížet na oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Územní studie krajiny Jihočeského kraje je rovněž zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na adrese
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/uzemni-studie/uzemni-studie-krajiny
 

22.09.2021 Bc. David Hocke