Dotace schválené

Vyhledání dotací

Seznam dotací

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2024

Charakteristika

Předmětem programu je příprava a realizace projektů obcí Jihočeského kraje s cílem podpořit rozvoj obcí, obnovu a výstavbu obecních objektů, občanského vybavení a technické infrastruktury.

Kontakty

Odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Ing. Magda Křepelková, tel.: 386 720 317, e-mail: krepelkova@kraj-jihocesky.cz; Ilona Nocarová, tel.: 386 720 188, e-mail: nocarova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 DP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastuktury

Charakteristika

Cílem DP je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2000 obyvatel, čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2000 obyvatel.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora činnosti ČUS a sportovních svazů

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu. Opatření č. 1: Podpora činnosti krajských sportovních svazů - Cílem opatření je podpora činnosti krajských sportovních svazů a oblastních komisí za účelem organizace a rozvoje daného sportu na území Jihočeského kraje. Opatření č. 2: Podpora činnosti České unie sportu - Cílem opatření je přispět na zajištění provozu okresních pracovišť a jihočeské krajské organizace České unie sportu, které zajišťují servisní činnosti pro sportovní subjekty v Jihočeském kraji.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Ing. Šárka Matějková, tel.: 386 720 936, e-mail: matejkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, dále na novou výstavbu a rekonstukci požárních zbrojnic a na technické zhodnocení a modernizaci požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Ing. Vladimíra Slípková, tel. 386 720 578, slipkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na neinvestiční financování potřeb jednotek SDH obcí, které vedou ke zvyšování akceschopnosti a zkvalitnění požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a podpora nezbytných oprav vybraných požárních zbrojnic. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Ing. Vladimíra Slípková, tel. 386 720 578, slipkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Charakteristika

Cílem je rozvoj systému EVVO a EP v Jihočeském kraji na co možná největším území kraje. Podpora neinvestičních projektů, které jsou v širokém spektru aktivit zaměřeny na environmentální vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentální poradenství. Podpora inovativních projektů a projektů, které reagují na aktuální témata a společenské potřeby (např. klimatické vzdělávání, propojování formálního a neformálního vzdělávání). Cílem je též usnadnit regionálním organizacím spolufinancování projektů realizovaných s podporou nadregionálních poskytovatelů dotací (stát, EU, nadace apod.).

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz; Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 - Ing. Libuše Jozková tel. 386 720 803; jozkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO

Charakteristika

Cílem programu je poskytnout účelové dotace na neinvestiční projekty, které pomohou k zachování provozu venkovských prodejen s převážně potravinářským zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu pro poskytnutí dotace) v obcích nebo místních částech obcí na území Jihočeského kraje, program tedy přispěje k zajištění základní infrastruktury v menších obcích v regionu.

Kontakty

Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jana Hanzalová, tel.: 386 720 286, e-mail: hanzalova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu

Charakteristika

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže 21 mil. Kč. Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže 22 mil. Kč. Opatření č. 3: Podpora výkonnostního sportu - kolektivní sporty 9 mil. Kč. Opatření č. 4: Podpora výkonnostního sportu - individuální sporty 1 mil. Kč. Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením 1 mil. Kč.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jčk: Ing. Miloslava Selingerová, tel. 386 720 236, e-mail: selingerova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Ludmila Valdová, tel. 386 720 325, valdova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Martin Sláma, tel. 386 720 931, slama@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 8.3.2024 Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů

Charakteristika

Účelem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. Předmětem podpory je poskytnutí finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na stavební záměry, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 tis. obyvatel v oblasti bytové výstavby.

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje: Ing. Miloslava Selingerová, tel. 386 720 236, e-mail: selingerova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu: Ing. arch. Tereza Janotková: tel. 386 720 213, janotkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 8.3.2024
Datum vyhlášení: 8.4.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.4.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Rozvoj venkova a krajiny

Charakteristika

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně: Opatření č. 1: Ochrana druhů - je rozděleno na část 1.A Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy a část 1.B Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.. Opatření č. 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích - jedná se o podporu zarybňování tekoucích vod původními druhy ryb. Opatření č. 3: Podpora chovu včel - je rozděleno na část 3.A Podpora včelařů a část 3.B Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s.. Opatření č. 4: Výsadba klimatické zeleně - podpora aktivit obcí v oblasti nové výsadby vhodné zeleně, která povede mimo jiné ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá:Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz;OP 1.A: Ing. Libuše Jozková,tel. 386 720 803,jozkova@kraj-jihocesky.cz;OP 2: Ing. Josef Klement, tel. 386 720 725, klement@kraj-jihocesky.cz;OP 1.B, 3: Ing. Ludmila Kuthanová,tel. 386 720 745, kuthanova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Jan Němec, tel. 386 720 724, nemecj@kraj-jihocesky.cz , OP 4: Ing. Hana Machartová tel. 386 720 866, e-mail: machartova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora kultury

Charakteristika

Opatření č.I. Podpora kultury. 1.) Oblast: Živé umění (hudba, tanec, výtvarné umění, divadlo atp.) 2.) Oblast: Folklor a tradiční lidová kultura (festivaly s historií min. 3 roky; filmová činnost, divadelní a spolkové aktivity, řemesla /jarmarky a řemeslné workshopy/ atp.) 3.) Oblast: Tradiční Jčk festivaly (jihočeské festivaly s min. 3letou tradicí trvání v oblasti filmu, divadla, hudby atp.) 4.) Oblast: Rezidenční pobyty (cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí. Podpora je určena na rezidenční pobyt Jihočeském kraji. Výzva se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti performativního umění se zvláštní pozorností na divadlo, tanec, výtvarné umění nebo literaturu.) 5.) Oblast: Publikační tvorba (publikace je hlavním výsledkem projektu) 6.) Oblast: Ostatní (nezařaditelné do výše uvedených oblastí) Opatření č.II. Podpora soutěží a přehlídek. Všeobecným cílem dotačního programu je rozšíření kulturní nabídky Jihočeského regionu a podpora tvořivosti dětí a dospělých, kteří realizují své aktivity formou postupových přehlídek a soutěží.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Bc. Jitka Šálená tel. 386 720 270 salena@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče: PhDr. Monika Zárybnická , tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 24.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací

Charakteristika

Cílem programu je zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Monika Karaarslan, tel.: 386 720 544, email: havlikova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora sportovních aktivit

Charakteristika

Cílem programu je podpora pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit a mezinárodních aktivit v oblasti sportu.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu:Mgr. Martin Sláma, tel.: 386 720 931, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem dotačního programu je podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji na udržení nebo k případnému rozšíření aktivit na území kraje zaměřených na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve, které zajistí svojí činností dostatečný počet dárců krve.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, Mgr. Ivana Turková, tel.: 386 720 774, e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Charakteristika

Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 , formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Opatření č. 1, 3, 4, 5: Bc. Jiří Anděl, tel.: 386 720 933, e-mail: andel@kraj-jihocesky.cz; Opatření č. 2: Mgr. Marcela Soukupová, Tel. 386 720 934, soukupova2@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika

Podporovány budou projekty poskytovatelů služeb, kteří zajišťují mobilní specializovanou paliativní péči (dále MSPP) prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve vlastním sociálním prostředí pacienta s ohledem na potřebnost v každém okrese Jihočeského kraje. Cílem je podpora vzdělávání pracovníků v oblasti poskytování paliativní péče se zaměřením na multidisciplinaritu, komplexnost a specializaci týmu. Opatření č. 1 Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji; Opatření č. 2 Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Petra Sedláková, tel. 386 720 362, e-mail: sedlakova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, Mgr. Ivana Turková, tel. 386 720 600, e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Charakteristika

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit umožnit osobám zapojit se do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení. Opatření 1 Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory; Opatření 2 Podpora dobrovolnictví; Opatření 3 Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu: Petra Sedláková, tel. 386 720 362, e-mail: sedlakova@kraj-jihocesky.cz; odborné dotazy Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, e-mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora muzeí a galerií

Charakteristika

Opatření I. Úpravy v expozicích: je určeno na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám. Opatření II. Propagace muzeí a galerií: je určeno na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informační tabule, webové stránky a jejich úpravy. Opatření III. Podpora tvorby a realizace edukačních a kreativních programů a doprovodných aktivit ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám, které jsou pro školní skupiny vytvářeny v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Klasickou školní výuku tak doplňují o prvky kreativního učení, objektového vyučování, kritického myšlení, ale i o regionální témata.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Eva Kordíková,tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kultury a zřizovaných organizací, PhDr. Monika Zárybnická, tel. 386 720 884, e-mail: zarybnicka@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 24.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Charakteristika

Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním nebo celorepublikovým významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na významných mezinárodních akcích v ČR a zahraničí. Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit celorepublikového nebo mezinárodního významu na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu. Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR a zahraničí.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Ing. Šárka Matějková, tel. 386 720 936, e-mail: matejkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora rodinné politiky

Charakteristika

Všeobecným cílem programu je zajištění podpůrného systému služeb pro rodiny a umožnění koncepčního přístupu k rodinám a k jejich prostředí. Program cílí na podporu sociálních kontaktů rodin s dětmi a na prevenci jejich sociálního vyloučení. Podporovány budou projekty, činnosti a aktivity, jež vedou především k podpoře rozvoje partnerských, rodičovských a výchovných kompetencí a mezigeneračních vztahů, předcházení rozpadu rodin a podpory ohrožených rodin. Program sleduje nejen potřebu předcházení tvorby různých překážek v rodinách, ale také efektivní umožnění jejich odstranění a podporu následné stabilizace rodinného systému jako celku.Dotační program má tři opatření: Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských a rodinných center, Opatření č. 2 Podpora asistovaných kontaktů a předávání,Opatření č. 3 Podpora mediací, psychologické a psychoterapeutické pomoci poskytované dětem a mládeži.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, Mgr. Ing. Alexandra Kindlová, tel.: 386 720 928, e-mail: kindlova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Kulturní dědictví

Charakteristika

Podpora zachování a obnovy objektů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Dotační program má tři opatření: Opatření č.I Obnova drobné sakrální architektury - je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů; Opatření č. II Nemovité kulturní památky – je určeno na záchranu a zachování nemovitých kulturních památek obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení; Opatření č. III Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích – je určeno na podporu zvýšených nákladů obnovy staveb v památkově chráněných územích, pokud si tyto zvýšené náklady obnovy vyžádají použití tradičního stavebního, technologického a materiálového řešení.

Kontakty

Kontaktní informace: Opatření č. I. Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz; Opatření č. II a III. Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel.: 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 24.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2024

Charakteristika

Účelem DP je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Všeobecným cílem programu je stabilizace protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – MŠMT, MPSV, MZ a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP).

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail:janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail:nerud@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora cestovního ruchu

Charakteristika

Opatření č. 1: Vytvoření nových tematických produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit (sociální sítě, PPC, tištěná inzerce, klíčová slova, famtrip a prestrip, B2B setkání k těmto produktům a další). Aktualizace/oživení/inovace/rozšíření stávajících produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit (sociální sítě, PPC, tištěná inzerce, klíčová slova, famtrip a prestrip, B2B setkání k těmto produktům a další). Marketingové aktivity dle aktuálního tematického roku. Opatření č. 2: Podpora destinačních managementů dle certifikace Jihočeské centrály cestovního ruchu. Opatření č. 3: Vytváření, údržba a správa informačních systémů Jčk (informační tabule, navigační systémy apod.). Doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj CR i v průběhu roku. Podpora vzniku nových naučných stezek a obnova stávajících. Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit CR všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí, odpočívadla, nájezdové rampy, navigační systémy pro sluchově a zrakově postižené apod.). Doprovodná infrastruktura v rámci venkovské turistiky (vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách – např. zpracování vlny, související řemesla, zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod., podpora regionálních značek aj.) Opatřemí č. 4: Podpora kempingu a karavaningu (budování karavanových stání a jejich technologií, rekonstrukce a modernizace infrastruktury kempů.).

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu: Jana Janků, tel. 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, Ing. Markéta Chromá. tel. 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Podpora sportovní infrastruktury

Charakteristika

Cílem programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje. Opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy sportovišť, opatření č. 2 Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť, opatření č. 3 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Bc. Ludmila Valdová, tel. 386 720 325, e-mail: valdova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, e-mail: vlasakova2@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Charakteristika

Cílem programu je podpora rozvoje kultury. Opatření č. 1 Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje, opatření č. 2 Reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Bc. Ludmila Valdová, tel. 386 720 325, e-mail: valdova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury a zřizovaných organizací: Mgr. Petra Luňáčková, tel. 386 720 882, e-mail: lunackova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 24.1.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.7.2023 Účelová dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje.

Kontakty

Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646, mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz; Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz;

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2023
Datum vyhlášení: 15.9.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Vysokorychlostní internet

Charakteristika

Cílem tohoto programu je výstavba sítě elektronických komunikací, modernizace, rozšiřování sítě elektronických komunikací nebo výstavba technologie pro zajištění pokrytí mobilním signálem.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Ing. arch. Petr Hornát, tel.: 386 720 423, email: hornat@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 24.1.2024 do 12 hodin

Vypsáno 27 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz