Dotace vyhlášené

Návod na podání žádosti přes Portál občana JČK
Metodický pokyn 97 Příručka pro publicitu
Detail dotace se zobrazí kliknutím na řádek dotace.

POZOR - Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele - právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů

Seznam dotací

Datum zveřejnění: 19.12.2023 Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby

Charakteristika

Cílem dotace je podpora realizace audiovizuálních děl v Jihočeském kraji a posílení regionální ekonomiky. Specifickým cílem této dotace je podpora hraných filmů a podpora tvorby hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů. Výzva pro rok 2023 - 2024: harmonogram: 1) vyhlášení výzvy 19. 12. 2023 2) vyplnění registračního formuláře 19. 12. 2023 – 31. 5. 2024. 3) příjem žádostí 1. 6. 2024 – 31. 10. 2024.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor kultury a památkové péče: Mgr. Petra Luňáčková, 386720882, email: lunackova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 19.12.2023
Datum vyhlášení: 1.6.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2024 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 DP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastuktury

Charakteristika

Cílem DP je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2000 obyvatel, čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2000 obyvatel.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora činnosti ČUS a sportovních svazů

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu. Opatření č. 1: Podpora činnosti krajských sportovních svazů - Cílem opatření je podpora činnosti krajských sportovních svazů a oblastních komisí za účelem organizace a rozvoje daného sportu na území Jihočeského kraje. Opatření č. 2: Podpora činnosti České unie sportu - Cílem opatření je přispět na zajištění provozu okresních pracovišť a jihočeské krajské organizace České unie sportu, které zajišťují servisní činnosti pro sportovní subjekty v Jihočeském kraji.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Ing. Šárka Matějková, tel.: 386 720 936, e-mail: matejkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, dále na novou výstavbu a rekonstukci požárních zbrojnic a na technické zhodnocení a modernizaci požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Ing. Vladimíra Slípková, tel. 386 720 578, slipkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na neinvestiční financování potřeb jednotek SDH obcí, které vedou ke zvyšování akceschopnosti a zkvalitnění požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a podpora nezbytných oprav vybraných požárních zbrojnic. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Ing. Vladimíra Slípková, tel. 386 720 578, slipkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Charakteristika

Cílem je rozvoj systému EVVO a EP v Jihočeském kraji na co možná největším území kraje. Podpora neinvestičních projektů, které jsou v širokém spektru aktivit zaměřeny na environmentální vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentální poradenství. Podpora inovativních projektů a projektů, které reagují na aktuální témata a společenské potřeby (např. klimatické vzdělávání, propojování formálního a neformálního vzdělávání). Cílem je též usnadnit regionálním organizacím spolufinancování projektů realizovaných s podporou nadregionálních poskytovatelů dotací (stát, EU, nadace apod.).

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz; Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 - Ing. Libuše Jozková tel. 386 720 803; jozkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO

Charakteristika

Cílem programu je poskytnout účelové dotace na neinvestiční projekty, které pomohou k zachování provozu venkovských prodejen s převážně potravinářským zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu pro poskytnutí dotace) v obcích nebo místních částech obcí na území Jihočeského kraje, program tedy přispěje k zajištění základní infrastruktury v menších obcích v regionu.

Kontakty

Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jana Hanzalová, tel.: 386 720 286, e-mail: hanzalova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu

Charakteristika

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže 21 mil. Kč. Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže 22 mil. Kč. Opatření č. 3: Podpora výkonnostního sportu - kolektivní sporty 9 mil. Kč. Opatření č. 4: Podpora výkonnostního sportu - individuální sporty 1 mil. Kč. Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením 1 mil. Kč.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jčk: Ing. Miloslava Selingerová, tel. 386 720 236, e-mail: selingerova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Ludmila Valdová, tel. 386 720 325, valdova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Martin Sláma, tel. 386 720 931, slama@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji pro rok 2024

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě poskytování zdravotních služeb či u předem definovaného poskytovatele zdravotních služeb založeného či zřízeného Jihočeským krajem. Dotační program je koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem na podněty zdravotních pojišťoven nebo obcí, či dle potřeb zajištění dostupnosti konkrétního oboru zdravotní péče v konkrétním místě u poskytovatele založeného či zřízeného krajem.

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Ivana Turková, tel: 386 720 600, e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 1.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 21.7.2023 Dotační program Obědy pro jihočeské děti

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění bezplatného školního stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Další informace „ZDE“

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí Kontakty: e-mail: obedy@kraj-jihocesky.cz, informační linka: 386 720 477, www stránky: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/ https://obedy.kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.7.2023
Datum vyhlášení: 21.8.2023 od 08 hodin
Datum ukončení: 31.1.2025 do 14 hodin

Datum zveřejnění: 28.6.2023 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Národní rozvojová banka a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

Kontakty

Bližší informace o vyhlášeném programu a podmínkách realizace zvýhodněných regionálních úvěrů poskytne: Ing. Miloš Procházka, tel. 387 318 428, mob. 602 838 537, milos.prochazka@nrb.cz; Mgr. Jan Prener, tel. 386 720 213, prener@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 28.6.2023
Datum vyhlášení: 1.8.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.5.2023 KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY II.

Charakteristika

Účelem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje poskytnutím finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, bytových jednotkách bytových domů a stavbách pro rodinnou rekreaci (Operační program Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3). Další informace „ZDE“

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí, infolinka: 386 720 323, e-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz, kontakty viz. https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz .

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.5.2023
Datum vyhlášení: 26.6.2023 od 17 hodin
Datum ukončení: 31.8.2024 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Příprava a odeslání žádosti (Portál občana)

Datum zveřejnění: 28.1.2022 DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Charakteristika

Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Luděk Petr, DiS, tel: 386 720 629, e-mail: petr@kraj-jihocesky.cz; Ing. Vendula Procházková, tel.: 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 28.1.2022
Datum vyhlášení: 1.3.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2024 do 24 hodin

Vypsáno 13 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz