Nemocnice Strakonice slaví 130. narozeniny. Vznikla jako Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa

První zářijový den neznamená jen začátek školy. Před 130 lety to byl den, kdy se začala psát historie strakonické nemocnice. Přesně 1. září 1892 byla veřejnosti otevřena „Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I.“ Od té doby se z jedné budovy rozrostla a dnes využívá k léčbě pacientů tři velké pavilony a řadu menších budov v rozlehlém areálu. Ani po 130 letech není rozvoj nemocnice u konce. „Jen za posledních 10 let byla do inovací investována více než miliarda korun a plány máme i na další roky. Chceme vybudovat urgentní příjem. Dále máme v plánu propojení lůžkových pavilonů nadzemním koridorem.“ upřesňuje další rozvoj nemocnice ředitel Tomáš Fiala. Letošní kulaté narozeniny nemocnice oslaví Zdravotnickým plesem, ale také výstavou nebo odbornou konferencí.

Původně byla nemocnice tvořena pouze budovou dnešního „Dětského centra Jihočeského kraje“ a umrlčí komorou, která v rámci rekonstrukce nemocnice v 90. letech 20. století ustoupila budově nynější ústavní lékárny a odborných ambulancí. V nemocnici zpočátku pracoval pouze primář MUDr. Josef Jirsa s jedním sekundářem a ošetřovatelky z řad řádových sester řádu sv. Karla Boromejského. Dnes v nemocnici pracuje přes 700 zaměstnanců, z toho více než 130 lékařů, přes 200 všeobecných, dětských či praktických sester a porodních asistentek a do 200 ostatních zdravotnických pracovníků.

Nemocnice se v průběhu let rozrůstala a také měnila jména. Na rozvoj nemocnice měly vliv epidemie tyfu, světové války a další historické události minulého století a samozřejmě také rostoucí populace města i přilehlých obcí. Nemocnice za svou existenci vystřídala různá jména. Nesla jméno MUDr. Karla Hradeckého, byla bezejmenným OUNZem, neboli Okresním ústavem národního zdravý, který vystřídalo Sdružené zdravotnické zařízení a Okresní nemocnice Strakonice. Od roku 2003 je nemocnice příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a od roku 2007 akciovou společností.

Nemocnice mohla ve Strakonicích vzniknout díky štědrosti strakonických rodáků a movitých měšťanů. Tak třeba P. J. Schmidinger odkázal 1000 zlatých, stejně jako A. Renner. Fond na stavbu nemocnice byl zřízen v roce 1876, jeho úkolem bylo získávat peníze. V roce 1888 měl fond k dispozici 65 tisíc zlatých. Stavba nemocnice trvala tři roky a náklady činily 145 477 rakouských korun. Město poskytlo pozemky a stavební materiál ze svých cihelen a lomů. Protože nemocnice vznikla za široké podpory obyvatel a ve své době podobné léčebné ústavy nebyly rozšířeny, byli občané Strakonic a okolí na svou nemocnici právem hrdí. 

V současnosti je ve strakonické nemocnice ročně hospitalizováno okolo 15 tisíc pacientů a provedeno 140 tisíc ambulantních ošetření. Pacientům je k dispozici osm lůžkových oddělení a desítky ambulantních pracovišť včetně několika specializovaných oborů a centrové péče. Nemocnice je vyhledávána nejen pacienty ze Strakonicka, pro které je přirozenou spádovou oblastí, ale míří sem i pacienti z Klatovska, Prachaticka, Písecka a vzdálenějších koutů republiky. Důvodem je moderní zdravotní péče zprostředkovaná zkušeným personálem a komfortní zázemí. Za to byla nemocnice dvakrát vyhlášena nejlepší českou nemocnicí. „V posledních letech byla naplno využita možnost modernizace přístrojového vybavení, čímž mohla vzniknout i zcela nová a v regionu unikátní pracoviště, např. klienty vyhledávané gastroenterologické centrum či pracoviště magnetické rezonance,“ vysvětlil ředitel Fiala. 

Kulaté 130. narozeniny bude Nemocnice Strakonice, a.s., slavit tancem i odbornou konferencí. Už 17. září se v Kulturním domě uskuteční Zdravotnický ples, na kterém vystoupí Petra Janů a kapela De Facto Band. V Maltézském sále strakonického hradu bude od 4. do 30. října k vidění výstava „130 let strakonické nemocnice“. Ta připomene nejen zaměstnance nemocnice, ale také to, jak se zařízení rozrůstalo, měnily se budovy a technické vybavení. Slavnostní vernisáž bude 3. října. „Slavit budeme také odborně. A to konkrétně uspořádáním konference, na které bude hlavním řečníkem profesor Pavel Kolář, světoznámý odborník na rehabilitační medicínu, přednosta Rehabilitační kliniky FN Motol,“ vysvětluje organizátor konference, náměstek pro řízení kvality péče strakonické nemocnice Michal Pelíšek. 
 

07.09.2022 Bc. David Hocke