Okružní křižovatka Včelná dostane konečnou podobu. Provizorní komunikace zmizí

V termínu od půlnoci dne 13. 2. 2023 do 9. 5. 2023 budou zahájeny stavební práce na připojení budované okružní křižovatky ve Včelné na stávající komunikaci III/00354 ve směru Rožnov – Včelná.

V rámci těchto prací dojde ke zrušení provizorní komunikace spojující Včelnou a Rožnov a dokončení obou větví okružní křižovatky v obou směrech. Provizorní komunikaci není možné ponechat do úplného dokončení stavby, protože se nachází v místech napojení Jižní tangenty na stávající komunikaci, je v kolizi s novými větvemi okružní křižovatky.

S ohledem na zkušenosti v loňském roce jsme i pro letošek přijali opaření, která by měly situaci pro Vás při cestách do Českých Budějovic a zpět výrazně zlepšit. V době od uzavření a zrušení provizorní komunikace do úplného zprovoznění okružní křižovatky na Včelné bude umožněno využít pro vozidla do 3, 5 t a autobusovou dopravu již dokončenou novou okružní křižovatku na silnici I/3 a první část Jižní tangenty mezi Včelnou a silnicí I/3 a najet pod Včelnou zpět na včelenskou silnici s přímým napojením na Lidickou třídu. Pouze na krátkém úseku při průjezdu staveništěm křižovatky na Včelné bude kyvadlový provoz řízený semafory a v době dopravní špičky (cca 6:30- 9,00 a 14:30-17,00 hod.) bude provoz řízen pracovníky zhotovitele stavby pro zajištění rychlejšího průjezdu vozidel. 
Stejně se také bude jezdit v opačném směru.  Alternativní trasou pro řidiče je i trasa Mánesova ulice – silnice I. třídy I/3 a dále.

Vedení objízdné trasy je znázorněno tečkovaně na situaci zde.

Při tomto dopravním omezení dojde k omezení následujících spojů a linek:

MHD České Budějovice:

Linka číslo 7 bude v úseku ze zastávky Hrnčířská do zastávky Včelná vedena odklonem po části Jižní tangenty a silnici I/3. Nebude obsluhována zastávka Včelná, Pod Tratí – zastávka bude zrušena. Zastávka Včelná bude dočasně přemístěna o cca 70 m do Nádražní ulice.” Místo náhradní autobusové zastávky je zobrazeno žlutou barvou na níže uvedeném zákresu do ortofotomapy. Zároveň pro úsek Rožnov – Včelná – Boršov nad Vltavou bude upraven jízdní řád linky číslo 7. Výlukový jízdní řád linky 7 bude stejný jako v loňském roce.

Veřejná linková doprava:

Linky 330510 a 330530 budou na zastávce Včelná zastavovat v náhradní zastávce u restaurace U kaštanu tam, kde byla již v roce 2021 a 2022, jízdní řád se nemění.

Linka 320131 neobslouží zastávky Včelná, Pod Tratí a Včelná – bude vydán výlukový jízdní řád.

Ve všech spojích platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus.

Informace o jízdních řádech bude možné zjistit na www.idos.cz a také na dispečinku společnosti JIKORD spol. s. r. o., v pracovních dnech od 6 hod do 22 hod, tel. kontakt je +420 380 309 022. Dále cca od 13. 2. 2023 budou informace o jízdních řádech vyvěšeny na titulní stránce JIKORD.cz. Informace o jízdních řádech mohou poskytnout i obecní úřady Včelná a Boršov nad Vltavou. Platné jízdní řády budou po uvedenou dobu vyvěšeny na úřední desce obcí.

mapa

Železniční doprava:

Během uzavírky proběhne i výluka na železniční trati č. 194 České Budějovice – Boršov nad Vltavou v termínu 26.3. – 4.4.2023 z důvodu zrušení přejezdu na provizorní komunikaci a stavbu přejezdu pro novou cyklostezku Včelná – Rožnov přes Jižní tangentu. Souběžně s touto výlukou proběhnou i další výluky na navazujících úsecích trati do Kájova. Informace o náhradní autobusové dopravě poskytne železniční dopravce GW Train v dostatečném předstihu před výlukou.

Provizorní koridor pro pěší a cyklisty bude v období od 13. 2. do 4. 4. 2023 zrušen bez náhrady. Žádáme cyklisty, aby pro cestu do Českých Budějovic využívali novou cyklostezku Boršov n/Vlt. – Planá – České Budějovice. 

V průběhu dubna 2023 bude otevřená nová cyklostezka přes okružní křižovatku na Včelné, která propojí stávající cyklostezku ze Včelné, z ul. 5. května do Rožnova.
 

10.02.2023 Bc. David Hocke