Podávání žádostí

Po přihlášení do aplikace Portálu občana Jčk se mi nezobrazují některé formuláře žádostí?

Pokud se na Portál občana Jčk hlásíte jako fyzická osoba nepodnikající, zobrazí se Vám formuláře žádostí u dotační programů, kde je oprávněným žadatelem fyzická osoba nepodnikající. Pokud chcete žádat za právnickou osobu (spolek apod.) příp. OSVČ, je nutné vstupovat na Portál občana Jčk jako právnická osoba, příp. OSVČ. Formuláře žádostí u dotačních programů jsou dostupné dle typu subjektu, za který chcete podávat žádost o dotaci.

Jak mohu doplnit údaje o přihlášené osobě uživatele (e-mail)?

E-mail je nutné doplnit ještě před zahájením vyplňování formulářů žádostí po přihlášení přes datovou schránku.

Doplnění údajů o přihlášené osobě (FO, PO, OSVČ, …) lze doplnit v OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (po přihlášení do Portálu občana Jčk najdete v pravém horním rohu kliknutím na jméno přihlášeného uživatele).

Při autentifikaci (tzn. přihlášení) prostřednictvím IS DS (= datové schránky) nejsou všechny informace předávány, např. e-mail, telefon, toto je nutné tímto způsobem vyplnit v osobních údajích.

Lze duplikovat žádosti?

Duplikovat žádost nelze, v případě potřeby vytvoření nové žádosti/shodné si lze dlouhé texty uložit např. do poznámkového bloku, příp. přes „opis k tisku“ z první žádosti vytvořit .pdf, ze které je možné dlouhé texty přenést. Předpokládáme ale, že není cílem vytvořit více shodných žádostí, je důležité, aby byla každá jednotlivá žádost vyplněna individuálně.

Jaký je doporučený operační systém, příp. internetový prohlížeč?

Pro úspěšnou práci doporučujeme novější operační systémy Windows (10 a vyšší), pro práci v aplikaci a instalaci doplňku pro podepisování pak internetový prohlížeč Google Chrome.  Vyplnění formuláře je možné v podstatě na všech platformách, nicméně podepisování (odeslání formuláře s podpisem) není možné v prostředí macOS (Apple).

Problém s podpisem v prostředí macOS lze vyřešit vyexportováním podpisu z prostředí macOS (Apple) a přenést do prostředí Windows. Následně při přihlášení z Windows lze podepsat formulář vyplněný v macOS a odeslat.

Je možné podepsat žádost prostřednictvím více el. podpisů?

Při odeslání žádosti je možné vložit pouze jeden el. podpis – jednoho statutárního zástupce, příp. osoby zplnomocněné k zastupování spolku (v případě zastupování je nutno doložit plnou mocí).

Pokud vyvstane potřeba ze strany žadatele podepsat žádost o dotaci prostřednictvím el. podpisů více statutárních zástupců (např. dle stanov spolku je nutný podpis více statutárních zástupců a tento způsob jednání se vztahuje i na úkony spojené s podáním žádostí o dotace), pak je zde varianta podepsání již odeslané žádosti s prvním podpisem, kterou si přes „opis tisku“ (najdete ji jako odeslanou v „moje formuláře“ na Portálu občana Jčk) stáhnete jako PDF dokument a tento dokument následně bude podepsán dalšími el. podpisy a zaslán prostřednictvím DS příp. jiným způsobem po domluvě s konkrétním administrátorem, jakým způsobem doručit.

Pokud nevyplývá ze stanov spolku a způsobu jednání nutnost podpisu žádosti o dotaci více podpisy, stačí podpis pouze jednoho statutárního zástupce a není nutné toto ani žádným způsobem dokládat.

Lze podepsat žádost v jiném systému než Windows?

Nelze.

Je nutné všechny kolonky formuláře vyplnit?

Červeně vybarvená pole jsou povinná případě chybně vyplněná, nicméně i ostatní kolonky je dobré pročíst a vyplnit, pokud se Vás nebo Vašeho projektu týkají.

Jak přiložím přílohy a jaké typy příloh jsou povolené, jak tyto přílohy ideálně pojmenovat, jaká je max. velikost přílohy?

Přílohy se vkládají prostřednictvím ikonky . Po přiložení přílohy se automaticky změní zatržítko u přílohy na ANO. Jako vhodné typy příloh jsou soubory s příponou .pdf, .doc., .docx, .xls, xlsx. U některých typů dotačních programů mohou být povoleny jiné formáty, toto je následně uvedeno u konkrétního formuláře dotačního titulu. Max. velikost jednotlivých kolonek příloh je ve většině formulářů žádostí 10 MB. Přílohy je vhodné mít pojmenované krátkými výstižnými názvy (bez speciálních znaků).

Musím žádost podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem, i když jsem se přihlásil prostřednictvím datových schránek?

Ano. Pokud se autentifikujete (tzn. přihlásíte) do webové aplikace Portál občana Jčk přes datové schránky, znamená to pouze to, že se předávají Vaše údaje uvedené v systému datových schránek a vy nemusíte připravovat registraci do této aplikace. Dále již pracujete v této aplikaci. Samotné odeslání žádosti pak probíhá pouze prostřednictvím webové aplikace Portál občana Jihočeského kraje, nikoli přes datové schránky, což nesplňuje požadavky zákona odesílání formou datových schránek.

Následným krokem žádostí jsou smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavírány elektronicky, i z tohoto důvodu bude každý úspěšný žadatel elektronický podpis potřebovat.

Přihlásil jsem se prostřednictvím DS, lze také odeslat přes DS?

Žádost je nutné odesílat prostřednictvím aplikace Portál občana Jčk. V případě právnických osob včetně OSVČ vždy s kvalifikovaným certifikátem elektronického podpisu. V případě fyzických osob nepodnikajících je možné žádost odeslat též s kvalifikovaným certifikátem elektronického podpisu nebo bez elektronického podpisu, kdy je následně nutné doručit formulář (již bez příloh) prostřednictvím datové schránky žadatele, popř. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na podatelnu KÚ.

Aplikace hlásí, že nelze elektronicky podepsat. Co s tím?

Pro správnou funkci podpisu v aplikaci Portálu občana Jčk je nutná doinstalace doplňku pro podepisování (nabídka instalace se objeví v aplikaci a po kliknutí se spustí Průvodce instalací). Podrobný popis pro instalaci je uveden v NÁVODU (najdete na webu KÚ nebo na úvodní obrazovce Portálu občana Jčk – před přihlášením – v pravém dolním rohu).

Jaký typ podpisu potřebuji?

Obce, OVM a jejich zřizované organizace – kvalifikovaný elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát vydaný uznávanou certifikační autoritou na certifikovaném nosiči (kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů – token, čipová karta),

Ostatní právnické osoby (spolky aj.) – zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu vydaný uznávanou certifikační autoritou nemusí být uložen na certifikovaném nosiči (kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů – token, čipová karta) nebo kvalifikovaný certifikát uznávaných certifikačních autorit,

Fyzické osoby podnikající (OSVČ) i nepodnikající - zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu vydaný uznávanou certifikační autoritou nemusí být uložen na certifikovaném nosiči (kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů – token, čipová karta) nebo kvalifikovaný certifikát uznávaných certifikačních autorit.

Kde získám kvalifikovaný certifikát?

Toto je možné přes certifikační autority poskytující služby zřízení elektronických podpisů:

PostSignum https://www.postsignum.cz/

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) https://www.ica.cz/

eIdentity a.s. https://www.eidentity.cz/