Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Právě byl vyhlášen 3. ročník "Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v letech 2020-2021"

Jihočeský kraj v čele s hejtmanem Martinem Kubou spouští 13. června 2022 příjem přihlášek do 3. ročníku „Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (CSR) v letech 2020 a 2021“. Do ocenění se mohou přihlásit firmy, neziskové organizace, obce a mikropodniky, které v letech 2020–2021 realizovaly aktivity s pozitivním dopadem na společnost a životní prostředí. 

Témata jako udržitelnost, odpovědné podnikání, ohleduplnost, respekt k zaměstnancům a okolí stále více rezonují celou společností. Na všechny typy organizací je vyvíjen větší a větší tlak, aby se chovaly udržitelně a odpovědně. Nestačí se ovšem dívat pouze na ekologickou stránku, ale je zapotřebí pohlížet komplexně i na ekonomické a sociální hledisko. Z ekologického pohledu je zapotřebí šetřit suroviny a přírodní zdroje, sociální stránka představuje starost o lidské zdroje včetně zajištění rovných příležitostí a hledání souladu mezi pracovním a osobním životem. Z ekonomického pohledu firma transparentně řídí finanční zdroje a odpovědně přistupuje ke svým zákazníkům a dodavatelům. 

„Pokud se společenská odpovědnost stala součástí Vaší firemní kultury a strategie, jste správnými kandidáty na toto ocenění,“ vyzývá hejtman Kuba, „udržitelný a odpovědný přístup neznamená pouze peníze navíc, ale v konečném důsledku představuje konkurenční výhodu, ať již se pohybujete v ziskovém nebo neziskovém prostředí.“ Oceněním by hejtman rád poděkoval organizacím, které i v nelehké době pandemie COVID-19 na tato témata nerezignovaly a zajímaly o své zaměstnance i okolí. Zároveň by chtěl dobrými příklady motivovat další subjekty, které se dosud na rozvoj společensky-odpovědných a udržitelných aktivit nezaměřovaly. 

Přihlášení do ocenění je velice jednoduché. Na webových stránkách www.oceneni-csr-jck.cz jsou pro jednotlivé kategorie připraveny sebehodnotící dotazníky, které je zapotřebí vyplnit do 31. července 2022. Následně budou zaslané podklady vyhodnoceny externími experty z Rady kvality ČR při Ministerstvu průmyslu a obchodu a v průběhu října 2022 proběhne slavnostní vyhlášení oceněných v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 


Pod pojmem CSR rozumíme koncept, kterým se organizace otevřeně přiznává ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti a tento koncept integruje do své každodenní činnosti. Společensky odpovědné chování je představováno aktivitami, které jsou nejen nad rámec zákonných povinností, ale i v souladu s etickými, komerčními a společenskými očekáváními. Zásady společenské odpovědnosti (CSR) je vhodné integrovat do systému řízení, strategie a hodnot organizace. S tím souvisí i stanovení etických standardů, minimalizace negativních dopadů své činnosti na životní prostředí, péče o zaměstnance o zaměstnance a podpora regionu.  

13.06.2022 Bc. David Hocke