Realizované projekty

Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu


Projekt „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“

 

IROP + MMR

 

Dne 31.12.2017 končí realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Klíčovou aktivitou je pořízení simulačních modelů pro vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality přednemocniční neodkladné péče, dovedností a odborných znalostí zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje včetně pracovníků ostatních základních složek integrovaného záchranného systému. Pro praktickou výuku a odbornou přípravu byly nakoupeny moderní pacientské simulátory velice věrně napodobující anatomii a fyziologii člověka především u vlastností důležitých pro nácvik moderních nejen resuscitačních technik. 

Pořízeny byly pacientské trenažéry pro nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělých. Pro porodnický trénink byl zakoupen porodnický simulátor Sim Mom včetně novorozence, který imituje průběh porodu. Je určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence i v nestandartních situacích s možností simulace celého spektra možných porodních komplikací.  Celotělový model pacienta SimMan, který bude používán pro nácvik dovedností pro přednemocniční péči s programovatelnými reakcemi na všechny zásahy záchranářů. Simulátor umožňuje nastavit všechny základní životní funkce i řadu různých patologických stavů, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Dokáže hovořit, napodobit řadu klinických příznaků vedoucích k diagnostickému rozhodnutí a strategii léčby, v rámci které lze činit úkony, na něž model reaguje jako skutečný pacient. 

Realizovaný projekt „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“ svou klíčovou aktivitou přispěje k upevnění standartních dovedností používaných v přednemocniční neodkladné péči, ale i v přípravě na nestandartní situace, se kterými se mohou zasahující složky integrovaného zdravotnického systému v přednemocniční péči setkat.

Název projektu: Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/16_035/0003163
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Doba realizace projektu: 01.09.2016 - 31.12.2017
Operační program: Integrovaného regionálního operačního programu
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


 

Zahájení realizace projektu „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003163
Doba realizace: 01.09.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Jihočeský kraj zahájil realizaci projektu s názvem „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje". Projekt je financovaný z Integrovaného regionální operačního programu se spoluúčastí Jihočeského kraje.

Cílem projektu je zkvalitnění a posílení vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje pro rozvoj odborných znalostí a nácvik praktických dovedností vedoucích ke zvyšování kvality při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jedná se o nákup technického a technologického vybavení zejména simulačních modelů, výukového SW a výcvikových a školících pomůcek. Pro medicínskou výuku a nácvik dovedností bude pořízen model pacienta s možností naprogramování různých patologických stavů a klinických příznaků nemoci, na němž si zdravotníci mohou vyzkoušet nácvik jednotlivých výkonů a vyšetření. Jiným pořizovaným modelem bude porodnický simulátor včetně modelu novorozence určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence a to i v nestandardních situacích např. v situacích, kdy je účastníkem dopravní nehody těhotná žena.

Vybavení nakoupené v rámci projektu podpoří modernizaci vzdělávacího střediska, které plní důležitou funkci při zajištění úkolů zdravotnické záchranné služby v oblasti vzdělávání zdravotníků, ale i příslušníků složek IZS, čímž přispívá k profesnímu rozvoji pracovníků v činnostech souvisejících s poskytováním zdravotní péče a první pomocí. Pravidelný výcvik složek IZS na moderních simulačních technologiích vede k zmírnění následků a snižování negativních jevů záchranných a likvidačních prací konaných při řešení mimořádné události na území Jihočeského kraje.

Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj

Projekt realizovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020


Interreg logo
Název projektu: Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj

Zkrácený název projektu: Healthacross for future
Registrační číslo projektu: ATCZ125
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.05.2017 - 31.12.2021

Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb. Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedním Jihočeském kraji využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitostí k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu, zde konkrétně oblast České Velenice – Gmünd, optimálně využívat zdravotní služby na obou stranách státních hranic. 

Cílem projektu Healthacross for future bylo podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi regiony Dolní Rakousko – Jihočeský kraj.  Dlouhodobým cílem projektu bylo sladit služby příslušných systémů zdravotní péče, kdy bude možné umožnit rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranice a optimálně využít sítě zdravotních služeb na obou stranách česko-rakouské hranice. 
Podmínky a možnosti pro udržitelnou spolupráci v oblasti poskytování zdravotní péče přeshraničně shrnuje Analýza přeshraničního poskytování zdravotní péče, která je jedním z výstupů projektu. 

Výsledky projektu „Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj“ jsou shrnuty ve dvojjazyčném prospektu, který naleznete zde.

Realizovaný projekt navazuje na dva přeshraniční projekty „Healthacross“ a „Healthacross in Practice“ realizované v programovém období 2007-2013, v jejichž rámci byl ověřován základní potenciál pro poskytování přeshraniční zdravotní péče.    

Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Projekt realizovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020


logo

Název projektu: Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Registrační číslo projektu: ATCZ22
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu: 01.04.2016 - 31.12.2021

Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb nemocnic a spolupráce při zajištění akutní zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb.

Partnery Jihočeského kraje při realizaci projektu jsou Jihomoravský kraj a Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby byly dosud organizovány na národní úrovni a končily na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedních českých krajích – Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji – využívala vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitosti k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu optimálně využívat zdravotnické služby na obou stranách státních hranic.  

V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce je podpořena přeshraniční harmonizace zdravotnických záchranných služeb. Tento projektový záměr výrazně přispívá k zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Díky propojení zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb je možné společně disponovat vozidly záchranných služeb.

Aby bylo možné společně disponovat vozidlem, které může na místo události dorazit nejrychleji, bez ohledu na jeho „státní příslušnost“, byla v rámci projektu provedena technická úprava, která propojuje zdravotnická operační střediska v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Díky tomuto technickému řešení jsou dostupné prostředky záchranných služeb na obou stranách hranice viditelné pro zdravotnická operační střediska a je zaručeno vyslání prostředku, který může na místo dorazit nejrychleji.

Tento přístup přispívá k uspokojení potřeb místních obyvatel a zajištění rychle dostupné a vysoce kvalitní zdravotní péče v blízkosti místa jejich bydliště, neboť pomůže zkrátit dojezdové časy vozidel ZZS, což může být obzvláště důležité v akutních případech nebo u chronicky nemocných osob.

Výstupy přeshraniční kooperace v akutních případech zlepší spolupráci okamžitě, nadřazeným cílem projektu je však praktická spolupráce regionů Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj ve zdravotnictví a vytvoření kooperačních struktur pro podporu trvale udržitelné spolupráce mezi Dolním Rakouskem a českými regiony.
Realizace projektu byl úspěšně ukončena k 31. 12. 2021.

Další informace o projektu naleznete ZDE.

Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky

Projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“, realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s finanční podporou z Evropské unie.


IROP + MMR

 

Identifikační číslo: 117D03C000273
Identifikační číslo EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001084
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 19. výzva – TECHNIKA PRO IZS
Prioritní osa: PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: IP 5 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Specifický cíl: SC 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


Dne 30. 6. 2022 skončila realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí Jihočeského kraje. Cílem projektu byl nákup moderní techniky a specifického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako základní složku Integrovaného záchranného systému.


Celkem bylo pořízeno devět sanitních vozů se zvýšenou terénní dostupností, tři dodávkové automobily (mikrobusy) s tažným zařízením k transportu osob a materiálu, devět transportních defibrilátorů/monitorů životních funkcí, sloužících k monitoraci srdečního rytmu a obnově správné činnosti srdce při kardiopulmonální resuscitaci, devět přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, které zajišťují vysoce kvalitní nepřerušovanou kompresi hrudníku pacienta při kardiopulmonální resuscitaci i během transportu a devět transportních ventilátorů s příslušenstvím k zahájení a provádění řízené umělé plicní ventilace pacienta. Pořízená technika bude sloužit ke snížení negativních jevů mimořádných událostí nebo krizových situací, ke zvýšení kvality záchranných prací a snížení časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí na exponovaných územích Jihočeského kraje.


Realizovaný projekt „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ pomůže k zachování funkčnosti a akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, ke zlepšení systému připravenosti na rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí a povede ke zmírnění dopadů na zdraví a životy obyvatel Jihočeského kraje.