Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Rezervace

Názorné video s informacemi, jak celý systém funguje

KRED - Odbor kancelář ředitele

Podávání stížností

OPZU - Odbor právní a krajský živnostenský úřad

ověřování shody listin, ověřování pravosti podpisů, agenda Czechpoint (např. výpisy z evidence Rejstříku trestů, autorizovaná konverze a další)
 

konzultace ke shromažďovacímu právu

ověřování do ciziny

žádosti o udělení státního občanství

potvrzení ze sbírky listin

OREG - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

konzultace ohledně rozsahu pořízené změny

OZZL - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

přeregistrace živočichů, aktualizace fotografií
v případě přeregistrace nutno přinést:

  • originál registračního listu,
  • potvrzení o udělené výjimce ze zákazu komerčních činností (příp. darovací smlouvu),

v případě aktualizace fotografie nutno přinést:

  • barevnou fotografii exempláře o rozměru 10x15 cm

konzultace k závaznému stanovisku ke stavbě v chráněném ložiskovém území

Vymezení nadstavbových titulů AEKO na TTP, vydávání souhlasných stanovisek OOP

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Žádost o vydání vyjádření k projektu vrtných prací

konzultace k provozu zařízení k nakládání s odpady

konzultace k podání žádostí o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby zdroje a povolení provozu zdroje, konzultace ke stanovení poplatku

konzultace k výjimkám rorýsů a netopýrů při zateplování objektů

konzultace k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení přesahuje-li trasa území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností, konzultace k návrhům tras celostátních drah, pozemních komunikací nepřesahují-li území kraje, konzultace k ukončování rekultivací

Žádosti o vydání stanoviska 45i, projednání záměrů, konzultace

Agenda Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje (zpracování změn, proces schvalování, vydávání stanovisek o souladu)

Konzultace k vyhlašovaným ZCHÚ, nahlížení do dokumentace, podání a projednání námitek

Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace (podání žádosti, konzultace)

OSMT - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Konzultace k dotačním pragramům z oblasti sportu a práce s mládeží

Poplatek za nostrifikaci dokladů je 1000Kč.

OZDR - Odbor zdravotnictví

Vyberte si zaměstnance dle okresu dle místa poskytování zdr. služeb (ne dle pobytu)

CB město, nemocnice, PT – Mgr. Kročák,

CB okolí, lékárny – Mgr. Opolcerová,

CK, PI, ST – Ing. Krejčová,

JH, TA, lázně – Bc. Zuzana Nápravník, DiS.

ODSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Projednání žádostí, konzultace k agendě finanční způsobilosti, eurolicence, osvědčení řidiče, OZ

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Okres ČB, ORP Soběslav - Benešová,

okres ČK, JH, ST - Lancíková,

okres PI, PT, ORP TA - Ryšánková

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Odvolací řízení

Povolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Povolování nadměrných přeprav a jízdy a pracovních strojů

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Stavební a územní řízení

Podání a projednání žádosti o udělení výjimky - Počet vozidel žadatele

OKPP - Odbor kultury a památkové péče

Podání a projednání žádosti o dotaci

OEZI - Odbor evropských záležitostí

Pokud již máte žádost o kotlíkovou dotaci podanou, objednejte se prosím výhradně k administrátorovi, který Vaši žádost vyřizuje.

V případě obecných dotazů se můžete obrátit na jakéhokoli administrátora, resp. využít informační linku 386720323 nebo e-mailovou adresu kotliky@kraj-jihocesky.cz.

OSOV - Odbor sociálních věcí

Konzultace k podávání žádostí o účelovou dotaci MPSV

Konzultace k podávání žádostí o Krajský dotační program

Konzultace k podávání žádostí o zařazení do sítě

Podání a projednání žádosti o udělení pověření k výkonu SPOD