Zastupitelé schválili rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020

S celkovými příjmy 19 117 121 200 a výdaji 19 997 837 100 korun počítá rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020. Ve čtvrtek 12. prosince jej schválili krajští zastupitelé, když z celkového počtu 52 přítomných hlasovalo 50 zastupitelů. 34 bylo pro, 7 proti a 9 se zdrželo. Tři zastupitelé nebyli přítomni.

Z rozdílu mezi navrženými příjmy a výdaji vyplývá, že výsledkem je schodek ve výši 880 715 900 korun. „Jako dobří hospodáři pokryjeme i tento schodek ze svých zdrojů, konkrétně z finančních rezerv z minulých let,“ uvedl náměstek hejtmanky pro finance Jaromír Novák.

Mezi hlavní priority návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 patří:

 • Pokračování realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 až 2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje pro předfinancování těchto projektů
 • Finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje přijatých v běžném rozpočtovém období
 • Finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje
 • Obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní
 • Eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce 2020, tak i v následujících letech 2021 a 2022, jako nástroje k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti

Největším balíkem v rámci vlastních příjmů jsou příjmy ze sdílených daní, tedy příjmy, které jdou kraji ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení daní. Činí zhruba 6,7 miliardy korun, tedy 35 procent z celkových příjmů rozpočtu kraje na rok 2020. Meziročně jde o nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2019 o zhruba tři procenta.

Celkové výdaje ve výši 19,9 miliardy korun jsou rozčleněny na běžné a kapitálové, tedy investiční. Běžné výdaje, které lze obecně charakterizovat jako provozní, činí 15,8 miliardy.

Kapitálové výdaje pak činí 4,1 miliardy korun. Rozhodující vliv na objem celkových investic má vlastní realizace evropských projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 - 2020. Tyto výdaje jsou navrženy pro rok 2020 v celkovém objemu 1,9 miliardy, což představuje více než 45,8 procenta celkových kapitálových výdajů. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřizeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Významnou součástí také těchto výdajů pak tvoří dotační politika kraje, naznačil Novák.

Ten na závěr dodal, že kraj v současné době nesplácí žádný úvěr a zároveň se snaží průběžně navyšovat fond rezerv.

Výběr - nejvýznamnější kapitálové výdaje v roce 2020 v tisících Kč

Odbor zdravotnictví - investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje

 • Nemocnice České Budějovice, a. s. - Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu: 250 000
 • Nemocnice Český Krumlov, a. s. - Rekonstrukce LDN - sítě sociálního zařízení II. Etapa: 45 700

Odbor zdravotnictví - investiční transfery zřizovaným organizacím

 • Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - pořízení 10 nových sanitních vozů včetně vybavení: 33 000

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 • Silnice II/15811 od křižovatky II/15810 - Pohorská Ves - I. Etapa: 63 850
 • Rekonstrukce II/15529 - Plavská - I. Etapa: 51 700

Odbor dopravy a silničního hospodářství - investiční transfery zřizovaným organizacím

 • Příspěvek na pořízení základních mechanizmů a vozidel: 200 000

Odbor kultury a památkové péče - investiční transfery zřizovaným organizacím

 • Divadlo O. Nedbala Tábor - dokončení rekonstrukce diváckých prostor: 25 700

Strukturální fondy

 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - "Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1" (IROP): 103 531,54
 • Nemocnice Tábor, a. s. - "Nová psychiatrie" (IROP): 50 946,73
 • Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. - "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP): 34 134,92
 • Alšova jihočeská galerie - "Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně“ (IROP): 32 431,54
 • Přeložka II/128 Číměř (IROP): 28 082,89

Fond rozvoje školství - investiční transfery zřizovaným organizacím

 • Krajské školní hospodářství, České Budějovice - rekonstrukce Zadov (Chata Mládí) - I. etapa - objekt A, parkoviště, zařízení kuchyně a apartmánů: 30 000

Fond rozvoje sociální oblasti - investiční transfery zřizovaným organizacím

 • Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - Demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88, včetně vybavení: 37 000
 • Domov pro seniory Horní Stropnice - Demolice dílny a výstavba kotelny a technického a dalšího zázemí budovy domova pro seniory: 45 000
 • Domov PETRA Mačkov - Zdravotní pavilon Mačkov: 60 000

Odbor veřejných zakázek a investic

 • Modernizace letiště Č. Budějovice (včetně ČOV, rekonstrukce vozovky u LZS a dopravního napojení na silnici I/3): 202 000
 • Most ev. č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní: 32 000
 • Most ev. č. 157-024 přes Dobrovodskou stoku v Č. Budějovicích: 30 000
 • Most ev. č. 14325-5A přes silnici I/3u obce Boršov nad Vltavou: 23 000
   
13.12.2019 Bc. David Hocke