Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Proplácení kompenzačního příspěvku za ubytování po ukončení nouzového stavu

1. Proplacení kompenzačního příspěvku za ubytování poskytované do 30. 6. 2022

Zpětné proplacení kompenzačního příspěvku ubytovatelům za ubytování osob z Ukrajiny za měsíce únor až červen 2022, se kterými uzavřel Jihočeský kraj smlouvu o poskytnutí ubytovacích kapacit, bude ukončeno k 20. 7. 2022. Do této doby je nutné zaslat fakturaci za období do 30. 6. 2022 (poslední faktury budou přijaty 20. 7. 2022; faktury obdržené po tomto datu již nebudou proplaceny).  

Uzavřené smlouvy zůstávají dále v platnosti. Smlouvy, které jsou v procesu uzavírání a nebudou do 30.  6. 2022 uzavřeny, budou považovány za smlouvy uzavřené od 1. 7. 2022

Ubytovatelé, kteří ukončili ubytovávání uprchlíků do 30. 4. 2022 a nemají proplacen kompenzační příspěvek, mohou požádat o proplacení na základě žádosti zde. Termín pro podání žádosti je do 20. 7. 2022; žádosti obdržené po tomto datu již nebudou zpracovávány ani propláceny.

Od 1. 7. 2022 budou smlouvy o poskytnutí ubytovacích kapacit uzavírány se zájemci o poskytnutí ubytování s tím, že kompenzační příspěvek bude poskytován až po uzavření smlouvy. V případě zájmu o ubytování, vyplňte dotazník zde.

Kompenzační příspěvek bude zpětně proplacen za následujících podmínek:

 1. Ubytovatel poskytl ubytování ubytovaným osobám bezplatně.
 2. Ubytované osoby splňovaly podmínky pro poskytnutí nouzového ubytování a to
 3. do ČR přišly po 24. 2. 2022,
 4. měly vízum dočasné ochrany vydané od 23. 3. 2022 nebo vízum dočasného strpění vydané po 24. 2. 2022 do 22. 3. 2022,
 5. měly nahlášeno místo ubytování v daném ubytovacím zařízení.
 6. K žádosti musí být doloženy kopie domovní/ubytovací knihy (lze je nahradit přihlašovacími tiskopisy s podpisy ubytovaných, tzv. ubytovací lístky, řazenými za sebou v čase, doručenkou z aplikace UbyPort, nebo jinými listinnými dokumenty podepsanými cizincem obsahující údaje dle ubytovací knihy), které prokazují, že osoby uvedené ve výkazu ubytovaných osob, na které je žádán kompenzační příspěvek, byly ubytovatelem skutečně ubytovány.

Dotazy k proplacení kompenzačního příspěvku zasílejte na krajský úřad na e-mail: ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz. V předmětu mailu prosím uveďte název ubytovacího zařízení–žádost kompenzační příspěvekPřípadně volejte na čísla 386 720 277, 386 720 367 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

 

2. Kompenzační příspěvek (paušální náhrada) za ubytování poskytované od 1. 7. 2022

Po ukončení nouzového stavu je od 1. 7. 2022 úhrada nákladů za ubytování poskytována formou paušální náhrady na základě zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace zde a prováděcími předpisy Nařízení vlády zde a Usnesení vlády zde.

Od 1. 7. 2022 budou smlouvy o poskytnutí ubytovacích kapacit uzavírány se zájemci o poskytnutí ubytování s tím, že paušální náhrada bude poskytována až po uzavření smlouvy. V případě zájmu o ubytování, vyplňte dotazník zde.

Výše paušální náhrady je stanovena nařízením vlády podle druhu ubytování a druhu provozovatele ve výši od 200 – 250 Kč za ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá..

 • 200 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší a při poskytnutí stravy nebo potravin; provozovatel může poskytovat základní prostředky osobní hygieny.
 • 200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 250 Kč při zajištění nouzového ubytování v ostatních případech bez rozdílu typu ubytování a stanovení maximální částky u bytů právnických osob.

Podmínkou pro vyplacení paušální náhrady je, aby ubytování bylo poskytnuto

 1. jako veřejná služba bezplatně ubytovaným osobám, kterým byla udělena dočasná ochrana; za období, v němž je provozovateli vyplácena paušální náhrada nelze za současné právní úpravy požadovat od ubytovaných žádnou další platbu či poplatky (např. za energie, amortizaci, apod.)
 2. v objektech zařazených do evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší (dále jen „databáze HUMPO“). O zařazení objektu do databáze HUMPO rozhoduje Jihočeský kraj;
 3. za osoby, které jsou prostřednictvím HZS kraje zapsány v databázi HUMPO a mají místo pobytu v ČR v místě ubytovacího zařízení.

 

Pozn.: Při přidělení ubytování ubytované osoby obdrží od HZS kraje ubytovací příkaz, který při ubytování odevzdají ubytovateli.  Ubytování je možné bez ubytovacího příkazu, např. u hromadného přeubytování ze zařízení, které již nebude poskytovat ubytování. Zápis provede HZS kraje, a to pouze těch osob, které mají místo pobytu v místě ubytovacího zařízení.

Paušální náhrada se neposkytuje za osoby, které svévolně opustily nebo odmítly přidělené ubytování. Tyto osoby si již ubytování hradí samy.

Poskytnutí paušální náhrady za ubytovanou osobu a noc bude poskytováno výhradně podle údajů vedených v databázi HUMPO. Od 1. 7. 2022 nebude brán zřetel na „čestné prohlášení“ ubytovatele, jako podklad pro fakturaci bude sloužit výhradně výpis z databáze HUMPO, který nahradí dosavadní výkaz evidence ubytovaných – postup zpracování výpisu zdeJe nutné, aby v databázi HUMPO byly důsledně vedeny všechny požadované údaje o ubytovaných osobách.

 • Ubytované osoby s udělenou dočasnou ochranou zapisuje, provádí změny nebo vyřazuje z ubytovacího zařízení v databázi HUMPO HZS kraje na KACPU (krajské koordinační centrum pomoci Ukrajině), kam se ubytované osoby musí osobně dostavit.
 • Pouze v případě hromadné změny ubytování více než 10 osob, které je organizováno HZS kraje, bude na základě žádosti ubytovatele přepis místa ubytování v databázi HUMPO proveden HZS kraje bez nutnosti osobně se dostavit na KACPU (viz bod 3 výše).
 • Nástup ubytovaných osob a zejména ukončení jejich pobytu v ubytovacím zařízení zapisuje do databáze HUMPO ubytovatel, a to do půlnoci daného dne (heslo do databáze HUMPO bylo zasláno po podpisu smlouvy).
 • Doba ubytování, která se započítává do nároku na paušální náhrady, je od zápisu ubytované osoby do HUMPO.
 • Jestliže se cizinec v ubytovacím zařízení, kde má hlášený pobyt, nezdržuje déle než 15 dní, zruší údaj o místě hlášeného pobytu Ministerstvo vnitra - odbor azylové a migrační politiky na základě informace policie nebo obce, kde má cizinec místo hlášeného pobytu na území ČR. Místem pobytu cizince se stává adresa příslušného úřadu tzv. ohlašovna. V případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 15 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala, ubytovatel této osobě zruší nejpozději 15. den od posledního pobytu rezervaci lůžka a bezprostředně poté provede zápis o ukončení pobytu v databázi HUMPO. Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončí pobyt v databázi HUMPO i dříve. Do databáze Ministerstva vnitra se údaj o změně pobytu na ohlašovnu provede automaticky.
 • Pokud provozovatel věděl, že ubytovaná osoba odjíždí na delší dobu a rozhodl se mu místo držet, ač mohl ubytování ukončit, neměl by si za dobu nepřítomnosti ubytované osoby paušální náhradu vykazovat.

Údaje o ubytovaných osobách průběžně kontrolujte. Případné požadavky nebo dotazy k ubytovávání a evidenci ubytovaných osob v databázi HUMPO zasílejte HZS kraje přes adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz nebo přímo na HZS kraje na adresu: humpo@jck.izscr.cz. V předmětu mailu prosím uveďte číslo smlouvy–název ubytovacího zařízení–evidence HUMPO (př. 085-penzion Buchta-evidence HUMPO). Případně volejte na číslo: 950 230 400 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

FAKTURU k proplacení paušální náhrady je nutné zaslat na e-mail: ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz do 5., nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, za který uplatňujete nárok na paušální náhradu. Po tomto datu již NENÍ možné faktury proplácet. Rozhodující není datum vystavení faktury, ale datum doručení na krajský úřad.

 

Další informace k ubytování a úhradě paušální náhrady od 1. 7. 2022

 • Udělení dočasné ochrany je vyznačeno vízový štítkem do cestovního dokladu, případně je dočasně učiněn záznam o udělení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj.
 • Cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území ČR do 3 pracovních dnů ode dne změny na Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky v případě, že předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 15 dní.
 • Ubytovatel hlásí nejpozději do 3 dnů na cizineckou policii místo pobytu ubytované osoby
  v ČR
  , tzn. adresu ubytovacího zařízení, na které bude uplatňována paušální náhrada (viz zde  https://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx). Kontakt na místně příslušné oddělení cizinecké policie lze získat na telefonu stálé služby odboru cizinecké policie v Českých Budějovicích na čísle 974 221 880 (24/7).
 • Ubytovatel není povinen pro potřeby žádosti o proplacení paušální náhrady vést evidenci ubytovaných (ubytovací knihu). Evidenci nahradí výkaz ubytovaných osob vedený v databázi HUMPO. Povinnosti vedení evidence ubytovaných cizinců ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR tímto není dotčena.
 • Cizinec žádající o dočasnou ochranu na území České republiky je dnem 28.6.2022 povinen při podání žádosti doložit doklad o ubytování a to zejména „nájemní smlouvou“, „podnájemní smlouvou“ nebo formulářem prohlášení vlastníka nebo jiného ubytovatele „Potvrzení o zajištění ubytování“ zde. Tyto dokumenty musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii. Orgán udělující dočasnou ochranu bude kontrolovat, zda ubytování bylo poskytnuto v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním.

      Z této povinnosti jsou vyjmuti cizinci, kterým je poskytnuto ubytování HZS kraje. Podrobnosti viz stránky MVCR: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 • O vymazání ubytovacího zařízení nebo snížení kapacit v databázi HUMPO před uplynutím doby, na kterou bylo ubytování do databáze HUMPO zařazeno nebo snížení uvedené kapacity provede krajský úřad na základě písemného požadavku ubytovatele s účinností k 15.dni.

 

Krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn provádět u ubytovatele kontrolu dodržování povinnosti a podmínek pro poskytování paušální náhrady.