Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2011

 Kopie obou odvolání, které podal MěÚ J. Hradec proto rozhodnutím KÚ o zrušení kolaudačního rozhodnutí ve věci úpravy Masarykova nám.

 Písemná zpráva o posouzení nabídek k veřejné zakázce č. 60047414

 Podkladové doklady ve věci udělení plné moci

 Rozsáhlá žádost o různé informace o KÚ

 Stížnost na lékaře

 Schválení reklamní tabule

 Zpráva o hodnocení nabídek zpracovaná na základě §80 zákona č. 137/2006 - ISVZ č.60048340

 Dotace a granty Jčk pro Hnutí Duha

 Výzva k odstranění závad a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení

 Kopie spisu sp. Zn OREG 1623/2011/luka dle § 17 správního řádu

 Úhrada regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních

 Stav stažených výpovědí za jednotlivé krajské nemocnice

 Aktivity realizované v r. 2010 v oblasti spolupráce s rozvojovými zeměmi

 Dotace občanských sdružení

 Administrativní náklady na zadávání veřejných zakázek

 Informace o elektronickém právním informačním systému na KÚ

 Seznam příspěvkových organizací v Jčk

 Odvolací správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu

 Náhrada škody způsobená zvláště chráněnými živočichy dle zák. č. 15/2000 Sb

 Informace k záměru a výstavbě bioplynové stanice v Lipolci (3 obdobné žádosti)

 Rekonstrukce mostu přes potok Pstruhovec ve Starém městě pod Landštejnem

 Odběr elektrické energie

 Čerpání financí z Fondu kultury Zlínského kraje

 Dotace pro neziskové organizace

 Novostavba bytového domu mezi ulicemi Hálkova a Nerudova

 Výsledky z přezkumu hospodaření za roky 2007- 2009

 Zahraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu

 Pokuty právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti

 Veřejné zakázky- v užším řízení s omezeným počtem uchazečů

 Výběr místních poplatků za odpady

 Umístění reklamní plochy

 Písemná zpráva o posouzení hodnotících nabídek

 Vyřizování odvolání na bytový dům mezi ulicemi Hálkova a Nerudova

 Ukončené správní řízení se závěry a sankcemi pro řidiče a provozovatele nákladních vozidel

 Sankce za porušení podmínky integrovaného povolení

 Zjišťovací řízení- projednávání změny územního plánu

 Vzdání souhlasu k umístění reklamní plochy

 Postih chybujícího pracovníka dopravního úřadu

 Dotace na zimní úpravu běžeckých tratí

 Výkazy o hospodaření obce Putim od roku 2008

 Koncepční či strategické dokumenty ve zdravotnictví

 Spotřeba KÚ JčK obálek a papírů do tiskáren v roce 2010

 Grantový program na rekonstrukci drobných sakrálních objektů a na obnovu malých požárních nádrží.

 Rámcová smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

 Soubor informací: příspěvek na provoz pobočky České pošty v areálu KÚ a výše nájmu; počet parkovacích míst a kolostavů na KÚ

 Jmenný seznam zastupitelů, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu

 Seznam poradců, náměstků hejtmana a ředitelů odborů KÚ a výše jejich odměn za rok 2010

 Výše platů, odměn a bonusů náměstků hejtmana, ředitele KÚ, ředitelů odborů a uvolněných radních kraje

 Protikorupční strategie na krajském úřadě

 Jmenný seznam povinných osob dle zákona č. 159/2006 Sb.v roce 2010

 Rozptylové studie a další dokumenty povolovacího procesu provozu firmy BENTEX-Plast s.r.o.

 Poskytnutí smluv mezi KÚ JčK a společnostmi ICOM TRANSPORT a.s. a ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

 Manipulační řád vodního díla

 Počty evidovaných stížností v oblasti zdravotnictví za období 2008-2011

 Strategické plány kraje vymezující rozložení finanční podpory mezi prioritní oblasti

 Případy rozhodování KÚ JčK zda se v konkrétním případě jedná o odpad či nikoliv

 Subjekty poskytující KÚ JčK poradenskou činnost na základě smluvních vztahů

 Výše příspěvku v roce 2010 na zřizované psychologické a pedagogické poradny

 Způsob řešení pochybení úřednice KÚ a nevyslovení podjatosti OLVV

 Kteří pracovníci OŠMT vyřizovali stížnosti evidované KÚ pod konkrétními jednacími čísly

 Stanovisko KÚ k pravidlům převodu vybraných železničních drah v majetku státu

 Průběh, výsledky a závěry kontrola v Domově pro seniory Světlo v roce 2009