Text na řeč

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této rubrice.

1. Úplný název povinného subjektu

Úplný název povinného subjektu: Jihočeský kraj

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základním předpisem odůvodňujícím vznik Jihočeského kraje je ústavní zákon č. 347/97 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR.

Kraj a jeho orgány vymezuje zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, respektive dnem 1. ledna 2001.

Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami kraje.

Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti.

Orgány kraje jsou povinny záměry rozvoje kraje vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, jichž se dotýkají.

Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají jeho samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny předem projednat s orgány kraje opatření dotýkající se samostatné působnosti kraje.

Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatné údaje a informace pro výkon jejich působnosti. Tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí. Ochrana osobních údajů podle zvláštních předpisů zůstává nedotčena.

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí:

 1. při vydávání závazných vyhlášek zákonem,
 2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Kraj vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.

Text zákona 129/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Organizační struktura orgánů Jihočeského kraje - Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu

Jihočeský kraj spravuje své záležitosti samostatně, v tzv. "samostatné působnosti",

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí 
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

Prostřednictvím svých orgánů rovněž vykonává státní správu, tedy tzv. "přenesenou působnost", jejíž rozsah je stanoven zákonem.


Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí 
a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

Orgány kraje jsou: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Hejtman zřizuje pro výkon přenesené působnosti kraje zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje jsou výbory, iniciativní a poradní orgány rady kraje jsou komise.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje se skládá z 55 volených členů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo zřídilo tyto výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány:

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 • Výbor pro podporu hospodářského rozvoje 
 • Dopravní výbor
 • Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí

Rada Jihočeského kraje, v jejímž čele stojí hejtman kraje, má 11 členů a je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni kraje. Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu. Rada může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Rada kraje zřídila jako iniciativní a poradní orgány: 

 • Komisi pro zdravotnictví a sociální péči
 • Komisi pro kulturu a cestovní ruch
 • Komisi sportovní
 • Komisi pro inovace Jihočeského kraje
 • Komisi Smart region Jižní Čechy

Hejtman Jihočeského kraje zastupuje kraj navenek. Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.

Krajský úřad Jihočeského kraje tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí.
Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.
V čele krajského úřadu stojí ředitel, který je nadřízeným všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a další funkce svěřené mu zákonem.

Vnitřní organizace krajského úřadu:
Pravomoc a působnost krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, ve vztahu k obcím zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Krajský úřad se člení na odbory a samostatná oddělení. Odbory lze dále vnitřně členit na nižší organizační stupně, kterými jsou oddělení. Oddělení se již dále vnitřně nečlení. V čele odboru a oddělení stojí vždy jejich vedoucí.

Schéma aktuální organizační struktury ke stažení (k 1. 9. 2018)

Podrobné informace o vnitřní organizaci krajského úřadu včetně náplní činnosti jednotlivých organizačních útvarů najdete v sekci Krajský úřad.

Seznam zřizovaných organizací

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Hlavní budova: 
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Krajský úřad - odbory: školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí, zdravotnictví, životního prostředí, zemědělství a lesnictví
B. Němcové 49/3, České Budějovice

Krajský úřad - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence
Generála Svobody 1986/10, České Budějovice

4.3. Úřední hodiny:

Budovy úřadu jsou veřejně přístupné:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 17,00 hodin
 • Úterý a čtvrtek: 8,00 - 16,00 hodin
 • Pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Otevírací hodiny podatelny:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 17,00 hodin
 • Úterý a čtvrtek: 8,00 - 16,00 hodin
 • Pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Úřední hodiny - matrika:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
 • Pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Vidimace a legalizace:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
 • Úterý a čtvrtek: 8,00 - 14,00 hodin
 • Pátek: 8,00 - 13,00 hodin

Pokladní hodiny:

 • Pondělí a středa: 9,00 - 11,30 , 13,00 - 15,30 
 • Úterý a čtvrtek: 9,00 - 11,30 hodin
 • Pátek: 9,00 - 11,00 hodin

Úřední záležitosti na jednotlivých odborných útvarech Krajského úřadu Jihočeského kraje je možné vyřizovat:

 • Pondělí a středa: 8,00 - 17,00 hodin
 • Úterý, čtvrtek a pátek: 8,00 - 14,00 hodin

Úřední jednání na odborných útvarech mimo výše uvedené hodiny doporučujeme dohodnout předem.

4.4. Telefonní čísla

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje naleznete ZDE

4.5. Adresa internetové stránky

http://www.kraj-jihocesky.cz

4.6. Adresa e-podatelny

E - podatelna - elektronická adresa: posta@kraj-jihocesky.cz

Identifikátor datové schránky: kdib3rr

5. Případné platby lze poukázat

Účty Jihočeského kraje:

1. Základní běžný účet č. 170320242/0300, který je zejména používám pro vztahy kraje 
a obce a slouží výhradně pro tyto typy příjmů:


- finanční vypořádání z minulých let prostředků poskytnutých krajem
- daňové příjmy od FÚ
- vratky návratných finančních výpomocí a půjček
- ostatní transfery od obcí, DSO, příspěvkových organizací, regionálních rad, podnikatelských a neziskových subjektů


2. Příjmový bankovní účet č. 199783021/0300 slouží pro příjem příjmů typu:


- poplatky 
- pokuty
- příjmy z prodeje a pronájmu majetku
- vystavené faktury
- penále


3. Základní běžný účet u ČNB č. 94-3126231/0710 sloužící výhradně pro:


- příjem všech typů státních dotací pro vlastní užití i zprostředkování jiným subjektům, zejména obcím (poskytování dotace prostřednictvím kraje, včetně průtoku)
- finanční vypořádání státních dotací poskytnutých prostřednictvím kraje

Pozn.: Užití těchto účtů není výhradní, pokud je ve smluvních ujednáních stanoveno užití jiných speciálních účtů kraje.

6. IČO

Identifikační číslo Jihočeského kraje: 708 906 50

7. DIČ

Daňové identifikační číslo: CZ70890650

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat písemně nebo ústně v úředních hodinách:

 • v podatelně (1.podlaží - č.1038)
 • v odboru Kancelář hejtmana - oddělení informací a styku s veřejností:

          Bc. Kamila Křížová, kancelář číslo: 2025

          tel.:386 720 225

          na pracovištích věcně příslušného odboru

 • nebo elektronicky vyplněním formuláře a jeho odesláním elektronickou poštou

          adresa e-podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz

          datová schránka ID kdib3rr

          Formulář žádosti o informace (lze podat písemně i elektronicky) 


Odpovědi na podané žádosti o informace jsou zveřejněny v rubrice Odpovědi na žádosti o informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna přijímá podání:

 • v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu
 • v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny
 • v digitální podobě (datové zprávy) podaná na přenosném technickém nosiči  osobně na podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu
   

Adresa podatelny:

Jihočeský kraj - Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Příjem žádostí a dalších podání je možný v podatelně (1. patro - č. 1038)
   

Otevírací hodiny podatelny:

Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek:    8:00 - 16:00
Pátek:                  8:00 - 14:00

Telefonní číslo podatelny:  386 720 171, 386 720 296

Datová schránka - název a identifikátor: Jihočeský kraj, kdib3rr
E - podatelna - elektronická adresa:         posta@kraj-jihocesky.cz  

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • TXT, HTM, HTML, RTF, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. V případě pochybností lze bližší informace získat prostřednictvím e-podatelny, kde odpovědní zaměstnanci zodpoví Váš dotaz ohledně akceptovatelnosti formátu datové zprávy. Povolená velikost datových zpráv je max 20. MB
 • Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Dotazy k provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@kraj-jihocesky.cz, případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy ohledně technických parametrů úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

11. Opravné prostředky

I. Opravné prostředky proti rozhodnutím povinného subjektu, pokud rozhodoval v prvním stupni - odvolání

1. Místo podání:
Krajský úřad Jihočeského kraje - funkčně příslušný odbor uvedený v rozhodnutí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

2. Lhůta:
a) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
b) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace, popř. části žádosti

3. Způsob:
písemně

4. Požadavky:
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu ("Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí.") a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pozn.: Poučení o odvolání je náležitostí každého rozhodnutí vydávaného správním orgánem na prvním stupni.

II. Mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím povinného subjektu, pokud rozhodoval jako odvolací orgán

A. Přezkumné řízení - lze podat pouze podnět, který není návrhem na zahájení řízení

1. Místo podání
Krajský úřad Jihočeského kraje - funkčně příslušný odbor uvedený v rozhodnutí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

2. Lhůta:
tak, aby příslušný správní orgán, který je povinen vydat usnesení o zahájení přezkumného řízení do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, mohl vydat toto usnesení nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci

3. Způsob:
písemně

4. Požadavky 
Podnět lze podat v případě, že lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.

B. Obnova řízení

1. Místo:
u kteréhokoli orgánu, který ve věci rozhodoval - tj. buď u orgánu, který rozhodoval v prvním stupni nebo u Krajského úřadu Jihočeského kraje

2. Lhůty:
do 3 měsíců ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl, nejpozději však do 3 let od právní moci rozhodnutí

3. Způsob:
písemně

4. Požadavky
žádost lze podat jen pokud:
a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo
b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování

Pro podání odvolání, podnětu pro zahájení přezkumného řízení nebo obnovy řízení nejsou stanoveny formuláře.

Ekvivalentem písemného podání je elektronické podání prostřednictvím e-podatelny, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

12. Formuláře 

V současné době můžete používat níže dostupné formuláře:
 
Formuláře na stránkách odboru živnostenský úřad

Tiskopisy na stránkách odboru dopravy

Formuláře na stránkách odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Formuláře na stránkách odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Formuláře na stránkách odboru kancelář hejtmana

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Dotazník na spolupráci s partnery v zahraničí

Podpora obnovy majetku subjektů provozujících energetické liniové stavby - formuláře 

Žádost o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení

Žádost o nostrifikaci zahraničního vysvědčení

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy, uvedené v této rubrice Vám umožní vyhledat úřad, který je územně a věcně příslušný k řešení daného problému. K mnoha konkrétním potřebám v oblasti občanských i podnikatelských aktivit a záležitostí najdete podrobné návody na stránkách Portálu veřejné správy nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR

Návody na řešení životních situací na stránkách MVČR

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled vybraných zákonů, vztahujících se k práci kraje je dostupný ke stažení ZDE.
 

Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím tohoto odkazu Sbírka zákonů na stránkách Ministerstva vnitra ČR

14.2. Vydané právní předpisy 

Vydané právní předpisy jsou dostupné ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací.

Poskytování informací může být zpoplatněno a to podle pravidel stanovených ve Směrnici o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Sazebník naleznete ZDE

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení tohoto typu nebylo v posledních 2 letech přijato.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor návrhu licenční smlouvy

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (17.) a Výroční zprávy JčK

Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2018.                                        (zveřejněna 15.02.2019)

Výroční zpráva ke stažení