Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odbor kultury a památkové péče

KULTURNÍ MOST

 

pc

 

OA

 

rejstřík

 

 

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení památkové péče

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při zpracování a schvalování koncepce rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s rozvojem státní památkové péče v ČR a úkoly při zpracování a schvalování návrhů plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, po projednání s Ministerstvem kultury ČR
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro usměrňování využití kulturních památek v kraji
 • je odborným garantem z hlediska památkové péče při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti památkové péče
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti památkové péče poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí o dotaci z hlediska památkové péče
 • v rámci kontroly vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytuje odbornou pomoc administrujícímu odboru

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při vytváření podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje profesionální a neprofesionální kulturní aktivity občanů kraje a zabezpečuje úkoly při poskytování dotací na ně
 • ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pečuje o udržování tradiční lidové kultury
 • je odborným garantem při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti kultury
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti kultury poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí z odborného hlediska
 • administruje krajské podpory v oblasti kultury (reprezentace, vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje)
 • v rámci administrace těchto podpor provádí kontroly formálních náležitostí žádostí o dotaci, zajišťuje rozesílání a vyúčtování přidělených finančních prostředků
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Alšova jihočeská galerie, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Muzeum Jindřichohradecka, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Jihočeská filharmonie, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
 • předkládá orgánům kraje návrhy zřizovacích listin organizací, které kraj zřizuje, včetně změn a dodatků
 • předkládá orgánům kraje návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných organizací
 • pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje přehled o stavu a činnosti příspěvkových organizací, které zřizuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky a problémy a předkládá návrhy opatření
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje a kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací, které zřizuje
 • ve spolupráci s ekonomickým odborem zabezpečuje ekonomickou a majetkovou agendu zřizovaných organizací
 • zabezpečuje, zpracovává a předkládá podklady pro tvorbu rozpočtu jednotlivých zřizovaných organizací
 • systematicky se podílí na plánech a koncepci činnosti zřizovaných příspěvkových organizací v souladu se strategií i plánem rozvoje Jihočeského kraje, zejména v oblasti prezentace a reprezentace
 • vykonává metodickou činnost vůči zřizovaným organizacím
 • koordinačně participuje se záměry ostatních oddělení odboru, zejména v oblasti cestovního ruchu
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení památkové péče

 • rozhoduje o opatřeních a vydává závazná stanoviska pro provedení obnovy národních kulturních památek pro vlastníky
 • v případě národních kulturních památek vydává vyjádření a stanoviska pro stavební úřady a pro orgány územního plánování
 • rozhoduje o podmínkách pro další výkon nebo zákaz činnosti organizace nebo občana, která by měla negativní vliv na národní kulturní památku
 • rozhoduje o podání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
 • na žádost Ministerstva kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda věc bude prohlášena kulturní památkou nebo bude zrušeno prohlášení věci kulturní památkou
 • požaduje na vlastnících věcí, které by mohly být prohlášeny kulturní památkou, údaje o těchto věcech, jejich prohlídku a informace o jejich zamýšlených změnách
 • pro Ministerstvo kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek lze prohlásit za památkovou zónu
 • metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji
 • plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud to nepřísluší Ministerstvu kultury ČR nebo vládě ČR
 • spolupracuje s Památkovou inspekcí Ministerstva kultury ČR
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných pro jeho provedení
 • provádí kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností
 • plní úkoly stanovené zákonem číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 • vykonává dozor nad výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. - řeší odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností), provádí kontrolu výkonu státní správy v obcích s rozšířenou působností
 • dohlíží na dodržování zákona č. 496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona

 

Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru

Seznam zřizovaných organizací 

Odborem zveřejňované informace 

Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic

Vyhlášení výzvy k předkládání Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlašuje na základě usnesení rady kraje č. 1087/2022/RK-51 ze dne 3. 10. 2022 výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2023.

Návrhy na udělení ceny lze podávat písemně na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje od 1. listopadu 2022 až do 31. ledna 2023. 

Na udělení ceny je možno nominovat jednotlivé osoby, kolektiv, obec či město. 

Návrhy budou posuzovány podle těchto kritérií: 

 • řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný
 • či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, 
 • rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady), revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů.

Ceny budou uděleny při příležitosti vyhlášení Vesnice roku 2023.

Statut Ceny včetně tiskopisu pro nominaci viz níže.

Statut ceny a tiskopis pro nominaci

Seznam nositelů Ceny hejtmana/hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje


Kontaktní osoba: Mgr. Petra Luňáčková, telefon: 386 720 882, e-mail: lunackova@kraj-jihocesky.cz

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání dne 13. června 2013 rozhodla o zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje a jeho metodického pokynu, a to ve smyslu vládního usnesení č. 11 z 5. ledna 2011 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 a 2016 až 2020 (Koncepce na další období je v přípravné fázi).

Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Jihočeského kraje.

Do krajského seznamu budou na základě posouzení odborné komise a rozhodnutí Rady Jihočeského kraje zapisovány regionálně významné projevy tradiční lidové kultury, a to na základě vydaného Metodického pokynu.

Vedením krajského seznamu je pověřeno Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu, které zároveň bude přijímat návrhy na zápis nemateriálního statku do konce února kalendářního roku.

Metodický pokyn

Návrhový a evidenční list


Kontaktní osoba: Mgr. Petra Luňáčková, telefon: 386 720 882, e-mail: lunackova@kraj-jihocesky.cz


Kontakt Jihočeské muzeum:

PhDr. Mgr. Marcela Macková - lidova.kultura@muzeumcb.cz

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021 - 2025

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021 – 2025 byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 218/2021/ZK-8 ze dne 24. 06. 2021.

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021 – 2025


Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Vítovcová, telefon: 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020

Koncepce podpory památkové péče JIHOČESKÉHO KRAJE v letech 2015 - 2020


Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Vítovcová, telefon: 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2021 - 2026

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2021 - 2026 byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 751/2021/RK-19 ze dne 10. 6. 2021.

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2021 - 2026


Kontaktní osoba: Mgr. František Chrastina, telefon: 386720881, e-mail: chrastina@kraj-jihocesky.cz

Metodický pokyn k posuzování umisťování fotovoltaických systémů

Metodický pokyn k posuzování umisťování fotovoltaických systémů na kulturních památkách a v památkově chráněných územích a ochranných pásmech v Jihočeském kraji.

Materiál byl vydán 16.11.2022 v rámci informačního listu Krajského úřadu orgánům státní památkové péče obcí s rozšířenou působností.

Metodický pokyn


Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Vítovcová, telefon: 386 720 890, vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OKPP


Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová, telefon: 386720431, bartosovae@kraj-jihocesky.cz

Formuláře a tiskopisy ke stažení

V této sekci nejsou přístupné žádné tiskopisy a formuláře.

Evropský projekt kraje "I-CULT"
Interreg

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT

Základní informace o projektu:

Název projektu: Mezinárodní kulturní platforma

Zkratka projektu: I-CULT

Číslo projektu: ATCZ59 

Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 - 31. 12. 2020

Podpora EFRR: 2 553 344.46 €

Vedoucí partner: Jihočeský kraj

Projektoví partneři: Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika je pokračováním řady programů a iniciativ přeshraniční spolupráce, které mají za cíl rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy, a posilovat tak hospodářskou, sociální a územní integraci Evropy. Program přímo navazuje na zkušenosti z předchozího operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. 

Program byl Evropskou komisí schválen 23. června 2015.

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT byl podán do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a následně byl projednán a schválen na zasedání Monitorovacího výboru programu.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2020. 

Do projektu je zapojeno 8 projektových partnerů: Jihočeský kraj (Vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz. Strategickými partnery jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Kulturvernetzung Niederösterreich a Weinviertel Tourismus.

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech.  Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Zprostředkující program Příběh hranice

Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program Příběh hranice. Spojujícím prvkem programu je společná hranice a její historie, která bude vyprávěna na poutavých příbězích muzeí a jejich sbírek. Tyto příběhy budou návštěvníky provázet po muzejní krajině česko-dolnorakouského příhraničí, zprostředkovávat jim kulturní dědictví prezentované v muzeích a propojovat jednotlivé paměťové instituce. Program využívá konceptu tzv. story telling marketingu. Paměťové instituce budou využívat společnou propagaci a jejich nabídka se vzájemně doplní a prostřednictvím Příběhu hranice si budou předávat návštěvníky.

Společná prezentace kulturního dědictví příhraničí

Aktivní spoluprací muzejních institucí na společných prezentačních (výstavních) projektech bude osvědčen nový standard jejich spolupráce na společném zpracování kulturního dědictví zapojených regionů a jeho následné, atraktivní prezentaci návštěvníkům a obyvatelům příhraničí. Tento nový standard je založen na třech pilířích spolupráce: společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu, společné a vzájemně propojené propagaci. Odborná muzejní práce má za cíl srovnat úrovně poznání zapojených muzejních institucí a propojit výstupy své dosavadní badatelské činnosti s ostatními partnery. Spolupráce na přípravě a realizaci výstavního projektu má za cíl realizovat obsahovou část výstavy tak, aby byla zajímavá pro návštěvníky ze zapojených regionů a stala se pro ně vyhledávaným turistickým cílem. Propojená propagace má za cíl oslovit návštěvníky ze všech zapojených regionů a motivovat je k meziregionálnímu turismu. K osvědčení tohoto nového přístupu spolupráce muzejních institucí jsou vybrána tato témata, která spojují zapojené regiony: Stavby, stavění a život ve středověku, Život a zvyky příhraničí, Sklářství.


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz

Fotosoutěž I-CULT

Přeshraniční fotosoutěž „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“ / Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“

Interreg Rakousko-Ceska republika logo

Přeshraniční fotosoutěž „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“

Jihočeský kraj jako Vedoucí partner projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, společně s projektovými partnery, kterými jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově a Museumsmanagement Niederösterreich, připravují na rok 2020 prezentační projekt, který představí život a zvyky příhraničních regionů a výsledky společné badatelské činnosti regionálních aktérů v oblasti etnografie. Společným tématem projektu je každodenní život a tradice venkovského lidu v 19. století a jejich dnešní podoba.

Realizace výstavy se skládá z přípravné odborné práce, přípravy a realizace výstavního konceptu na základě výsledků odborné práce a její prezentace obyvatelům a návštěvníkům příhraničních regionů.

Výstava bude rozdělena do dvou výstavních míst – Znojmo a Jindřichův Hradec.

Prezentační projekt doprovodí přeshraniční fotosoutěž pro veřejnost na téma „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“. Fotosoutěž si klade za cíl zvýšení zájmu o prezentované téma a návazně na to i o výstavu. 

Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.

V průběhu projektu dojde k ocenění nejlepších snímků a jejich prezentace formou velkoformátové výstavy, která bude prezentována na české i rakouské straně a která se uskuteční před a v průběhu konání výstavního projektu.

Soutěž je vyhlášena ve dvou základních kategoriích – fotografie reportážní a fotografie umělecká a rozdělena do dvou základních věkových skupin – děti do 15 let a dospělí.

Soutěž je pořádána v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a je tedy mezikrajská a přeshraniční. Fotografie musejí být vyfoceny v příhraničních regionech Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj nebo Dolní Rakousko.

Přihlášené fotografie budou hodnoceny porotou složenou z etnografů a zástupců projektového managementu projektu I-CULT.

V rámci vyhlášení soutěže dojde ke společnému setkání výherců, autoři nejlepších snímků získají věcné ceny. Vybrané fotografie širšího okruhu účastníků soutěže budou vystaveny a navíc se stanou součástí doprovodné publikace, která představí fotografie ze soutěže.

Více informací a podrobné podmínky soutěže v přiloženém PDF dokumentu.

Přehraniční fotosoutěž Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí

Foto: Muzeum Jindřichohradecka


 

Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“

Der Kreis Südböhmen als Leadpartner des Projektes I-CULT ATCZ59 Internationale Kulturplattform, das aus dem Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich - Tschechische Republik finanziert wird, lädt gemeinsam mit den Projektpartnern, nämlich dem Museum der Region Vysočina Třebíč, dem Südmährischen Museum in Znojmo, dem Regionalmuseum in Mikulov und dem Museumsmanagement Niederösterreich zum Fotowettbewerb ein. Das Projektteam bereitet für das Jahr 2020 ein Ausstellungsprojekt vor, das das Leben und die Bräuche der Grenzregionen vorstellen und die Ergebnisse der gemeinsamen Forschungstätigkeit regionaler Akteure im Bereich Ethnographie präsentieren wird. Das gemeinsame Projektthema ist der Alltag und die Traditionen der ländlichen Bevölkerung im 19. Jahrhundert und ihre heutige Gestalt.

Die Organisation der Ausstellung besteht aus der vorangegangenen wissenschaftlichen Arbeit, der Vorbereitung und Umsetzung des Ausstellungskonzeptes aufgrund der Recherche und der Präsentation für BewohnerInnen und BesucherInnen der Grenzregionen.

Die Ausstellung wird zwei Ausstellungsorte haben - Znojmo und Jindřichův Hradec.

Das Ausstellungsprojekt wird vom grenzüberschreitenden Fotowettbewerb zum Thema „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“ begleitet. Der Fotowettbewerb setzt sich zum Ziel das Interesses am präsentierten Thema zu erhöhen und anschließend die Ausstellung mitzutransportieren

Der Fotowettbewerb findet vom 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 statt.

Während des Projektes werden die besten Fotos ausgezeichnet und ihre Präsentation erfolgt in Form einer großformatigen Ausstellung, die auf tschechischer sowie österreichischer Seite gezeigt wird. Die Fotopräsentation findet vor und während  der Ausstellung statt.

Der Fotowettbewerb wird für zwei Grundkategorien – Reportage Foto und künstlerisches Foto - ausgeschrieben und ist in zwei Altersgruppen - Kinder bis 15 Jahre und Erwachsene - eingeteilt.

Der Fotowettbewerb wird im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich - Tschechische Republik organisiert und ist deshalb interregional und grenzüberschreitend. Die Fotos müssen in den Grenzregionen Südböhmen, Vysočina, Südmähren oder Niederösterreich aufgenommen werden.

Die angemeldeten Fotos werden von einer Jury bewertet, die aus Ethnographen und Vertretern des Projektmanagements des Projektes I-CULT zusammengesetzt wird.

Im Rahmen der Preisverleihung treffen sich die Siegerinnen und Sieger, die Fotografinnen und Fotografen der besten Fotos zusammen und  werden mit  Sachpreisen ausgezeichnet. Ausgewählte Fotos eines breiteren Teilnehmerkreises werden ausgestellt und werden zusätzlich Teil einer begleitenden Publikation, die die Fotos des Wettbewerbes vorstellt.

Mehr Informationen und ausführlichere Bedingungen des Wettbewerbs siehe PDF Dokument.

Grenzüberschreitender Fotowettbewerb „Jahresbräuche im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet“


Ilustrační foto
Přeshraniční etnografická výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE (projekt I-CULT)

Výstava „TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE“

Kultura nezná hranice. O tom, že stejné je to i s kulturou lidovou, vás přesvědčí společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Dvě vzájemně korespondující výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, chtějí představit nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázat jejich specifika a také společné rysy. Cílem znojemské i jindřichohradecké části výstavy je v prvé řadě seznámit návštěvníka s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století a s pomocí několika zvolených témat poukázat, jak se lidé v průběhu roku bavili a jak pracovali.

Na přípravě výstavy se podíleli profesionální i amatérští etnografové z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří se pokusili zdokumentovat některé vybrané dochované lidové zvyky a tradiční řemesla ve svých národopisných regionech. Výsledkem společné badatelské činnosti především z terénního výzkumu byla bohatá foto a video dokumentace, která se stala důležitou složkou obou výstav.

Muzeum Jindřichohradecka prezentuje ve svém výstavním projektu hlavně tradiční dochované lidové zvyky. Jihomoravské muzeum ve Znojmě si dalo za cíl představit historii i současnost především lidového oděvu, rodinných obřadů a také tradiční zemědělskou a řemeslnou výrobu všech zúčastněných regionů. Okrajově se věnuje nejenom lidové stravě, ale i vesnické architektuře a interiérovému vybavení.

Nedílnou součástí obou výstav je projekce videodokumentů, které jsou výsledkem několikaměsíční terénní dokumentace, prováděné v regionu jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska od roku 2018 do roku 2020. Dokumenty návštěvníky seznámí s vybranými dochovanými lidovými zvyky a řemesly ze všech představených regionů.

Třešničkou na dortu nejenom pro děti a studenty je bohatý edukační program, který zábavnou formou přibližuje vybrané informace prezentované na výstavě. Edukace je připravena jak ve formě pracovních listů, které si může každý návštěvník vyplnit individuálně, tak i prostřednictvím tvůrčích dílen pro školní kolektivy. Ty mohou za pomoci lektorů společně tvořit, a tím i poznávat tradiční zvykoslovné předměty a jejich součásti.

Věříme, že si každý na obou výstavách najde něco přínosného pro sebe a své blízké a chvíle strávené v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci i v Jihomoravském muzeu ve Znojmě budou milým zpestřením všedního i svátečního dne.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě:

 • Výstava: 26. 6. 2020 – 1. 11. 2020 (Znojemský hrad, Hradní 10, 669 02 Znojmo)
 • Kontakt:

Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci:

 • Výstava: 18. 7. 2020 – 6. 1. 2021 (Štítného ulice 124, 377 01 Jindřichův Hradec)
 • Kontakt:
  • PhDr. Jaroslav Pikal, ředitel muzea, +420 602 844 180, pikal@mjh.cz 
  • Mgr. Alexandra Zvonařová, vedoucí odborného úseku muzea, etnografka, +420 728 989 968, zvonarova@mjh.cz
  • Mgr. Marek Svoboda, hlavní projektový manažer projektu I-CULT, +420 723 869 748, svoboda@kraj-jihocesky.cz

Ausstellung „TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE“

Kultur kennt keine Grenzen. Davon kann man sich in der tschechisch-österreichische Ausstellung TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE überzeugen, die im Rahmen des gemeinsamen Projektes ATCZ59 Internationale Kulturplattform I-CULT organisiert wird, das aus dem Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik finanziert wird.

Zwei miteinander korrespondierende Ausstellungen, die parallel im Südmährischen Museum in Znojmo und im Museum der Region von Jindřichův Hradec in Jindřichův Hradec stattfinden, sollen nicht nur die Geschichte, sondern vor allem die Gegenwart traditioneller Bräuche und Handwerke der grenznahen Regionen in Österreich und Tschechien sowie ihre Besonderheiten und gemeinsamen Grundzüge vorstellen. Das Ziel der beiden Ausstellungen besteht vor allem darin, die Besucherinnen und Besucher mit dem Leben der ländlichen Bevölkerung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vertraut zu machen und mit Hilfe einiger ausgewählter Themen die Arbeitswelt und Feste im Jahreslauf zu präsentieren.

An der Vorbereitung der Ausstellung beteiligten sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Laien aus Südböhmen, Vysočina, Südmähren und Niederösterreich, deren Aufgabe es war, erhaltene Bräuche und traditionelle Handwerke in ihren Herkunftsregionen zu dokumentieren. Das Ergebnis der gemeinsamen Forschungstätigkeit – vor allem unter Zuhilfenahme der Feldforschung – ist eine umfangreiche Foto- und Videodokumentation, die zu einem wichtigen Bestandteil beider Ausstellungen wurde.

Das Museum der Region Jindřichův Hradec präsentiert in seinem Ausstellungsprojekt hauptsächlich traditionelle erhaltene Bräuche. Das Südmährische Museum in Znojmo zeigt hingegen die Geschichte sowie die Gegenwart der traditionellen Kleidung, Familienfeste und auch die traditionelle landwirtschaftliche und handwerkliche Produktion. Die Ausstellung widmet sich nicht nur der Nahrung des Bevölkerung, sondern auch der ländlichen Architektur und Einrichtung der Innenräume.

Untrennbarer Bestandteil beider Ausstellungen ist die Präsentation von Videodokumenten, die Ergebnis einer einige Monate zwischen 2018 und 2020 durchgeführten Feldforschung in den Regionen Südböhmen, Vysočina, Südmähren und Niederösterreich sind. Die Dokumente sollen die Besucherinnen und Besucher mit ausgewählten erhaltenen Bräuchen und Handwerken aus den tschechisch-österreichischen Regionen bekanntmachen.

Ein besonderes Highlight ist das reichhaltige Vermittlungsprogramm für Kinder, das auf unterhaltsame Art und Weise gezielte Informationen näherbringt. Sowohl Arbeitsblätter für den Individualbesuch und für Schulklassen, als auch Workshops für Schulen zum Kennenlernen traditioneller Brauchgegenstände und ihre Bestandteile begleiten die Ausstellung.

Wir glauben, dass jeder für sich selbst und seinen Nächsten etwas Nützliches im Museum der Region von Jindřichův Hradec sowie im Südmährischen Museum in Znojmo finden kann und die Momente in den beiden Ausstellungen eine angenehme Bereicherung für einen Besuch an Werktagen sowie an Sonn- und Feiertagen darstellen kann.

Südmährischen Museum in Znojmo:

 • Ausstellung: 26. 6. 2020 – 1. 11. 2020 (Znaimer Burg, Hradní 10, 669 02 Znojmo)
 • Kontakt:


Museum der Region von Jindřichův Hradec in Jindřichův Hradec:

 • Ausstellung: 18. 7. 2020 – 6. 1. 2021 (Štítného ulice 124, 377 01 Jindřichův Hradec)
 • Kontakt:
  • PhDr. Jaroslav Pikal, Museumsdirektor, +420 602 844 180, pikal@mjh.cz 
  • Mgr. Alexandra Zvonařová, Leiter der Fachabteilung des Museums, Ethnograph, +420 728 989 968, zvonarova@mjh.cz
  • Mgr. Marek Svoboda, Hauptprojektmanager, projekt ATCZ59 I-CULT, +420 723 869 748, svoboda@kraj-jihocesky.cz
  Výstava „TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE“
Znojmo
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz
Webové stránky TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE (projekt I-CULT)

Webové stránky „Tradice jedné hranice“

„Kulturní dědictví našich předků prochází v dnešní době postupným zánikem, který v největší míře zapříčiňují moderní technologie. Mladší generace ztrácí zájem o své kulturní okolí a raději se podívá na web, video či fotografii a tím se vzdálí od zážitků spojených s předáváním tradic, řemesel a zvyků.

Tento web se právě snaží využít možností dnešních technologií a tím zaujmout i ty mladší a vzbudit v nich zájem o své kulturní okolí, aby udělali ten první krok a zažily tak to co se přes obrazovku dá jen těžko zprostředkovat. Možná se nám právě takto podaří tradice, řemesla a obyčeje minulé, ale i budoucí uchovat navždy.“

Na náplni celého webu se podíleli profesionální i amatérští etnografové, z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří přinesli výsledky dokumentace vybraných dochovaných lidových zvyků a tradičních řemesel v zúčastněných regionech. Výsledkem společné badatelské činnosti především z terénního výzkumu je bohatá foto a video dokumentace, která se stala náplní této webové stránky.

Prezentovány jsou především lidové zvyky tak, jak probíhají dnes v průběhu celého období zvykoslovného roku. Web již pracuje od září 2020.

Hlavní snahou je představit širokému publiku jak notoricky známé výroční zvyky, slavnosti a lidové zábavy, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, máje, poutě, Advent, Vánoce, Tři králové a masopust, tak také třeba méně známé smrtonošky, královničky, posejpky, konopická, barborky, lucky, klibna a mnohé další, které sice dnes již patří spíše ke vzácným jevům, ale přesto se stále na několika málo místech v prezentovaných regionech vyskytují. Pozornost byla věnována také nově vznikajícím a obnoveným tradicím, jejichž životaschopnost ukáže teprve čas.

Velký dík patří Muzeu Jindřichohradecka a Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, kde jsou jednotlivé obyčeje a řemesla našich předků k vidění v expozici nesoucí stejný název „Tradice jedné hranice“. 

V návaznosti na tyto výstavy je stále v Jindřichohradeckém muzeu, ještě k vidění výstava z fotosoutěže „Výroční obyčeje česko – rakouského příhraničí“, kde amatérští i profesionální autoři zachytili, jak přežívají tradice a obyčeje našich předků v 21.století. V březnu se pak výstava fotografií přesune do Třebíče (http://www.muzeumtr.cz/), od dubna bude pak k vidění ve Znojmě a na začátku června se přesune do rakouského Waidhofen an der Thaya.

Každý z Vás se může podílet na zachování a záchraně různých tradic, zvyků či řemesel. Můžete tak učinit zasláním informací (fotografie, videa, popis) o připravované nebo uskutečněné akci či aktivitě řemeslníka ve svém okolí. (viz. kontaktní info na stránce www.tradicejednehranice.cz

Web (www.tradicejednehranice.cz) vznikl v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

https://www.tradicejednehranice.cz/


 

Přeshraniční výstava ACHTUNG BAUSTELLE: Bauen und Wohnen im Mittelalter / POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku (projekt I-CULT)

Přeshraniční výstava "POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku"

Foto © MAMUZ Schloss AsparnZaya


Jak se ve středověku budovaly jednoduché stavby nebo velké hrady? K jakému účelu stavby sloužily a jakou funkci plnily? A jaké se tehdy používaly nástroje?

Přeshraniční výstava “ACHTUNG BAUSTELLE: Bauen und Wohnen im Mittelalter / POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku” nahlíží pod ruce středověkým architektům a představuje život ve vesnicích, městech, hradech a klášterech příhraniční oblasti Dolního Rakouska a České republiky. Výstava se také zaměřuje na středověké zemědělství, obživu, život, domácnost a obchod. Uvidíte ji v areálu zámku MAMUZ v Asparn/Zaya. 

Pět sálů přibližuje následující témata:
1.    Bydlení, vývoj domů a sídlišť, zařízení obydlí
2.    Vládnout & chránit: hrady v průběhu času, jejich funkce, hmotná kultura elity
3.    Jídlo & práce: obživa, zemědělství, řemeslo, výroba
4.    Město: zakládání měst, každodenní život, šperky a peněžnictví
5.    Klášter: vývoj klášterů, jejich funkce a architektura

Jednotlivé oddíly jsou uspořádány chronologicky, aby bylo možné sledovat jejich historický vývoj. Výstava obzvlášť vyzdvihuje typické dobové aspekty a rysy společné pro obě země.

Výstava je realizována v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika. Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních regionech Dolního Rakouska a České republiky prostřednictvím společných výstavních projektů a edukačních programů. Součástí výstavy jsou exponáty z institucí obou zemí.

Paralelně k výstavě bude v roce 2020 jako hlavní výstavní objekt v areálu zámku MAMUZ v Asparn/Zaya vybudována rekonstrukce slovanského kostela z období raného středověku, která je založena na archeologických výzkumech prováděných na jihomoravském nalezišti Pohansko.

Zároveň s touto stavbou bude v roce 2020 a letech následujících vybudován v jižních Čechách v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova nový Archeoskanzen Trocnov prezentující život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Výstavba bude probíhat formou experimentu osvědčující metody a proces stavby ve středověku. Výstavba Archeoskanzenu Trocnov rovněž doprovází výstavní projekt prezentovaný v zámku MAMUZ Asparn/Zaya.

Prostřednictvím rekonstrukcí středověkých staveb, jako je rotunda v Asparn/Zaya či Archeoskanzen Trocnov, bude moci návštěvník zažít na vlastní kůži, jak se žilo ve středověku a jak vypadaly stavby té doby. Vybudované partnerství mezi archeoparky Asparn/Zaya a Trocnov vytváří ucelenou nabídku kulturně-historického zprostředkování.


MAMUZ Zámek Asparn/Zaya 
Schlossgasse 1, 2151 Asparn/Zaya
www.mamuz.at 

Otevírací doba:
Úterý – Neděle 10:00 – 17:00. Pondělky zavřeno kromě svátků.

Kontakt:
Ines Oberngruber, BA – tisk & marketing
0664/60499290, ines.oberngruber@mamuz.at


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz

Přeshraniční výstava ElementΔSklo – Matérie fantazie/Historie za sklem (projekt I-CULT)

Element sklo. Pod tímto názvem připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s partnery v jižních Čechách a Dolním Rakousku unikátní projekt věnovaný historii i současnosti místní sklářské výroby.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě od 11. 5. do 15. 8. 2021 hostí výstavu Matérie fantazie, která představí instalaci autorské tvorby sklářských výtvarníků, design a výrobu, ale také práce studentů specializovaných středních škol. Instalované objekty zahrnou jak čiré, tak broušené duté sklo, osvětlovací tělesa, nebo jedinečné tavené plastiky.

Odkaz na video výstavy: https://www.youtube.com/watch?v=iPwl8-lO7dI 

Výstavní projekt má ještě druhou část s názvem Historie za sklem, která je pro zájemce o historické sklo, v souvislosti s aktuálními vládními nařízeními, přístupná od 1. 6. do 31. 8. 2021 na Hradě Ledeč nad Sázavou. Návštěvník se zde dozví nejen o technice výrobě skla, ale také o módních vlivech a oblíbených výrobcích v různých obdobích až do současnosti. Součástí výstavy jsou také osudy několika sklářských rodů pohybujících se mezi Čechami a Rakouskem. Vystavené předměty jsou ukázkou vývoje od gotické číšky až po průmyslově vyráběné lustry. Zajímavostí jsou mimo jiné třeba skleněné páteříky oblasti Pacovska. Zejména mladší návštěvníci ocení dioramatické ukázky z prostředí sklářských hutí a brusíren.

Aktuální informace k výstavnímu projektu jsou dispozici na webových stránkách www.sklonavysocine.cz

Výstavní projekt je realizován v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika.

elemele

Česko- rakouský sklářský workshop 2021/Tschechisch-österreichisches Glasworkshop 2021

Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé nad Sázavou bude ve dnech 14. až 20. června hostit Česko-rakouský sklářský workshop 2021, pořádaný v rámci přeshraničního projektu I-CULT. Sklářští výtvarníci z Čech a Rakouska, zde budou tvořit plastiky na bázi foukaného skla a rozpracovávat je podle vlastní fantazie ve specializovaných dílnách školy za účasti místních pedagogů. Pro dotváření objektů budou k dispozici brusičské, malířské, nebo třeba vitrážnické ateliery.

Akce je určena široké veřejnosti, která si bude moci volně tvůrčí postup prohlédnout a to zejména v prostoru školní hutě. K dispozici budou pro zájemce také komentované prohlídky vedené pracovníky školy. Opravdoví nadšenci budou mít šanci ptát se přímo umělců.

Workshop doprovází živou tvorbou právě probíhající česko-rakouské výstavy uměleckého skla a designu Element sklo: Matérie fantazie v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a historického sklářství Element sklo: Historie za sklem na hradě Ledeč nad Sázavou.

Další informace na www.sklonavysocine.cz

Kontakt: 
Milan Krajíček (odborný kurátor), tel: +420 734 877 948, email: krajicek@akademie-svetla.cz  
Milena Petz (manažer projektu), tel: +420 734 281 589, email: m.petz@muzeumtr.cz

 

Mezinárodní sklářský workshop Vysočina 2021.jpg
Publikace „Pod jedním nebem/Unter einem Himmel“

Pod jedním nebem
O cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska

Dolnorakouská organizace Museumsmanagement Niederösterreich vydala ve spolupráci s projektovými partnery projektu I-CULT novou publikaci s názvem Pod jedním nebem, která vypráví o zajímavých místech, neobyčejných lidech, krásné krajině, a hlavně o muzeích a památkách v česko-rakouských příhraničních regionech. Publikace byla realizována v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT (program přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika) a spolupracovali na ní projektoví partneři Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Regionální muzeum v Mikulově.

Publikace ve 24 kapitolách představuje kulturní poklady i krásy krajiny, muzea, vynálezy, archeologická naleziště, regionální festivaly, židovské dědictví i kulinářské tradice tohoto společného regionu. Ukazuje, jak obyvatelé jižní hranice České republiky a Dolního Rakouska dokázali obrátit domnělé nevýhody ve svůj prospěch. Jak zaplavili neúrodné jižní Čechy i region Waldviertel tisíci rybníky a od roku 1350 vytvořili jednu z největších krajin s umělými vodními plochami na světě. Následný chov ryb ve velkém objemu přinesl do oblasti od 15. století bohatství. Jak na východě, kde podloží sestává téměř výhradně z písku, dokázali pod svými městy vyhloubit gigantické sklepní systémy. A jak přeložili tok řeky, aby mohli vytvořit jednu z nejkrásnějších zahrad v Evropě. 

Kniha představuje region, v němž se sice hovoří dvěma jazyky, ale často tu panuje stejné smýšlení. A to rozhodně stojí za bližší poznání. Tato kniha vás zve na objevitelskou cestu po jižních Čechách, Vysočině, jižní Moravě a dolnorakouském Waldviertelu a Weinviertelu. Připravte se na své letní výlety. Vydejte se po známých i neznámých cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska. 

Publikace Pod jedním nebem je už nyní k zakoupení v řadě muzeí, galerií a informačních centrech na Vysočině nebo je možné si ji objednat na adrese: Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč nebo na e-mailové adrese: v.sprincl@muzeumtr.cz. Publikace vyšla i v německé jazykové verzi s názvem Unter einem Himmel

Informace o publikaci zde: https://www.noemuseen.at/cs/pod-jednim-nebem/

Publikace „Pod jedním nebem/Unter einem Himmel“
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz
Akce pro veřejnost „Válka a vojenství v době Jana Žižky“ (projekt I-CULT, platforma Archeoskanzen Trocnov)

V rámci realizace projektu Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT) proběhla v letech 2019 a 2020 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova řada akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřily na stavební techniky, řemesla a život ve středověku. Tyto akce doprovázejí stavbu Archeoskanzenu Trocnov, který má zpřístupnit a prezentovat život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Stavba Archeoskanzenu je v současné chvíli v plném proudu, kompletně dokončen by měl být v roce 2024.

Postupné rozvolňování opatření souvisejících s koronavirovou pandemií opět umožňuje konání akcí pro veřejnost a v této souvislosti tak bylo možné naplánovat další akci pro širokou i odbornou veřejnost s názvem Válka a vojenství v době Jana Žižky, která se uskuteční dne 28. 8. 2021 od 10:00 do 18:00 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, Borovany). Akce je určena pro všechny věkové kategorie, vč. rodin s dětmi.

A co na návštěvníky čeká?

Dozví se například jak vypadali husitští bojovníci, zda-li to byli pouze sedláci vyzbrojení cepy, jak je známe z filmů a obrázků, nebo mezi nimi bylo možné najít i plně vyzbrojené šlechtice s výstrojí, výzbrojí a oděním dle poslední módy.

Dále návštěvníci zjistí, jak probíhal boj v době Jana Žižky, jak těžká byla zbroj těžkooděnce a jak se v ní pohybovalo a nasedalo na koně, k čemu se využívalo kopí a jaké všechny významy toto slovo mělo nebo jak to bylo s rozvojem palných zbraní v husitských dobách.

Ukázky jezdectví, palných zbraní a vojenství celkově doplní i dobová hudba a středověký dětský koutek pro děti.

Vstup na akci je zcela zdarma.

Aktuální informace sledujte na Facebooku Archeoskanzenu Trocnov: https://www.facebook.com/events/1458843337783052

Akce se koná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT), který je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika.

žižka

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz

Středověký jarmark (projekt I-CULT, platforma Archeoskanzen Trocnov)

Akce pro širokou i odbornou veřejnost „Středověký jarmark“

jarmark

V rámci realizace projektu Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT) proběhla v letech 2019 a 2020 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova řada akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřily na stavební techniky, řemesla a život ve středověku. Tyto akce doprovázejí stavbu Archeoskanzenu Trocnov, který má zpřístupnit a prezentovat život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Stavba Archeoskanzenu je v současné chvíli v plném proudu, kompletně dokončen by měl být v roce 2024.

Postupné rozvolňování opatření souvisejících s koronavirovou pandemií opět umožňuje konání akcí pro veřejnost a v této souvislosti tak bylo možné naplánovat další akci pro širokou i odbornou veřejnost s názvem Středověký jarmark, která se uskuteční dne 25. 9. 2021 od 10:00 do 18:00 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, Borovany). Akce je určena pro všechny věkové kategorie, vč. rodin s dětmi.

A co na návštěvníky čeká?
Chcete zažít atmosféru středověkého jarmarku na vlastní kůži? Přeneste se do minulosti a poznejte práci dobových řemeslníků – svíčkařů, ševců nebo tesařů a dalších. Dozvíte se, co vše musel ovládat středověký kovář, jak náročná byla práce brníře nebo zbrojíře, jak vypadalo opracování kamene či probíhalo barvení a co vše zajišťovala prádelna. Také se dozvíte, jak se vyráběly sudy a mnoho dalšího. Budete mít také možnost zakoupit si různé rukodělné výrobky, ochutnat pokrmy ze středověké kuchyně nebo se jen nechat unášet středověkou hudbou, divadlem či představením sokolníka. 
Vstup na akci je zcela zdarma.


Časový harmonogram

10:00 Zahájení středověkého jarmarku, úvodní slovo

10:30-11:10 Ukázka historického sokolnictví

11:20-11:50 Středověká hudba - potulný bard Jiří Wehle

12:10-13:00 Divadelní loutkové představení Kolotoč pohádek - divadlo Já to jsem

13:20-13:50 Lucrezie

14:00-14:40 Ukázka historického sokolnictví

14:50-15:20 Středověká hudba - potulný bard Jiří Wehle

15:40-16:30 Divadelní loutkové představení Kolotoč pohádek - divadlo Já to jsem

16:50-17:20 Lucrezie

18:00 – 20:00 Večerní koncert středověké hudby – vystoupení skupiny Dei Gratia

Aktuální informace sledujte na Facebooku Archeoskanzenu Trocnov.

Akce se koná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT), který je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika.


Kontaktní osoba: Radek Urbánek, telefon: 386 720 769, e-mail: urbanek2@kraj-jihocesky.cz

Virtuální prohlídka zemanského dvorce Archeoskanzenu Trocnov (projekt I-CULT, platforma Archeoskanzen Trocnov) 

Virtuální prohlídka zemanského dvorce Archeoskanzenu Trocnov

Stavba Archeoskanzenu Trocnov, který vzniká v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova, běží svižným tempem. Archeopark prezentující život v období přelomu 14. a 15. století, stavby a stavební postupy této doby, je rekonstrukcí středověkých venkovských staveb, které budou sloužit expozičnímu a výukovému využití. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice. Záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období.

Nyní máte unikátní možnost se virtuálně projít hlavním objektem celého skanzenu, kterým je obytná budova zemanského dvorce. Virtuální prohlídku vytvořilo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Podívejte se, jak byla taková stavba postavena, jak byly jednotlivé místnosti prostorově rozvrženy, nebo jaké byste v tehdejší době mohli očekávat vnitřní vybavení. Virtuální prohlídka je 360° a budete moci nahlédnout např. do síně s černou kuchyní, světnice, komor nebo sklepního prostoru.

Virtuální prohlídka zemanského dvorce Archeoskanzenu Trocnov

at


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz

Projekt ATCZ288 Kulinářské dědictví 
Interreg

Projekt ATCZ288 Kulinářské dědictví 

Základní informace o projektu:
Název projektu:
Kulinářské dědictví 
Zkratka projektu: ATCZ kulinarisch
Číslo projektu: ATCZ288 
Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 
Délka trvání projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Podpora EFRR:
Vedoucí partner: Jihočeský kraj
Projektoví partneři: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Museum Retz – Förderverein, Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, Universität Salzburg

Cílem tohoto projektu je zmapování společného kulinářského dědictví, nalezení společných kořenů stravování, zpracování databáze a položení vědomostní základy pro další navazující výzkum v oblasti stravování. Výsledkem projektu bude doplnění databáze o české a vídeňské údaje v oboru historie a kultury stravování. Výsledky výzkumu budou prezentovány veřejnosti ve formě publikací a putovní výstavy. Projektoví partneři společně zkoumají a digitálně archivují historické dokumenty o stravování z let 1750 - 1918 v Čechách, na Moravě a ve Vídni a provádějí rešerše pramenů historického vývoje vídeňských a českomoravských kuchyní. 


Kontaktní osoba: MgA. Josef Korda, telefon: 386720886, e-mail: korda@kraj-jihocesky.cz

Publikace Muzea v regionu – Region v muzeích (Mozaika historie a příběhů) – projekt I-CULT

Jihočeský kraj vydal publikaci, která je pozvánkou na objevitelskou cestu po jihočeských muzeích a galeriích

few

Odbor kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje vydal publikaci s názvem Muzea v regionu – Region v muzeích (Mozaika historie a příběhů), která je pozvánkou na objevitelskou cestu po jihočeských muzeích, galeriích ale také nahlédnutím do pozoruhodných soukromých sbírek vystavených v expozicích a menších muzeích v kraji.
Velká muzea jsou známá široké veřejnosti, jsou to především ta, která dnes zřizuje Jihočeský kraj, nebo ministerstva. Existují však poměrně velká muzea zřizovaná obcemi a také muzea soukromá včetně těch, která zřizují různé zapsané spolky nebo obecně prospěšné společnosti. Těchto muzeí vzniklo v posledních dvou desetiletích celá řada. Kniha o jihočeských muzeích s touto koncepcí je první svého druhu. Publikace vypráví příběhy muzeí a galerií, o jejich sbírkách i o neobyčejných lidech, kteří za jejich vznikem a rozvojem stáli. Kniha si neklade za cíl být encyklopedií muzeí Jihočeského kraje, ale nahlíží skrze muzea a jejich sbírky na silná témata, která je propojují, a hledá pomyslnou červenou nit, která se vine bohatstvím pozůstatků minulosti v muzeích a galeriích Jihočeského kraje.

Čtenář se díky této knize může na svoji objevitelskou cestu připravit a vybrat si místa, která navštíví. Kniha je rozčleněna do 14 tematických kapitol. Jednotlivá témata postupují od přeshraničního vztahu Čechů a Němců, přes přírodu v muzeích a dávnou minulost po léta válečná. Čtenáři se dále seznámí se sílou víry, židovskou tematikou v jižních Čechách, sběratelstvím, lidovou kulturou nebo poznají jihočeskou kuchyni. V kapitole Moderní doba se dozví o hospodářském rozkvětu jižních Čech, sklářství, rozvoji života ve městě, vývoji dopravy a dopravních prostředků či spolkové činnosti. Publikace se pak zaměřuje také na umění a krásu, specifické monotematické expozice ale i na malý svět hraček, vláčků či modelů.

Autory publikace jsou Mgr. Pavel Fencl, bývalý ředitel Prachatického muzea a Mgr. Helena Stejskalová, která pracovala jako náměstkyně ředitele a vedoucí knihovny v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace, jejímž autorem je Karel Jáchim.

Publikace vyšla také v německém překladu Die Museen in der Region – Die Region in den Museen (Ein Mosaik von Geschichte und Geschichten).

Publikaci lze zakoupit v kulturních institucích zřizovaných Jihočeským krajem (uváděné níže) nebo ji lze také zapůjčit v regionálních knihovnách Jihočeského kraje.

Publikaci lze zakoupit v těchto institucích: Alšova jihočeská galerie, Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Zoo Hluboká, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Muzeum Jindřichohradecka, Prácheňské muzeum v Písku, Prachatické muzeum, Muzeum středního Pootaví Strakonice.

Společná projektová publikace

Ojedinělý koncept publikace, kdy jsou jednotlivá muzea a jejich sbírky představeny na pozadí vybraných témat, byl převzat z dolnorakouské publikace „Das Universum im Kleinen“, kterou v roce 2015 vydal Museumsmanagement Niederösterreich. Ve spolupráci s dalšími regiony pak vznikla ucelená série čtyř průvodců muzejní krajinou jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska, které společně tvoří sousedský prostor v samém srdci Evropy. Toto společné dílo je zároveň milníkem, dokládajícím úspěšnou a fungující spolupráci těchto partnerských regionů v oblasti péče, zachování a prezentace společného kulturního a přírodního dědictví.


Kontaktní osoba: Mgr. Marek Svoboda, telefon: 386720886, e-mail: svoboda@kraj-jihocesky.cz