Oddělení zadávání veřejných zakázek

Základní informace o oddělení 

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti oddělení v samostatné působnosti kraje

Pracovní náplň v samostatné působnosti kraje:

 • sestavuje rozpočet OZVZ na kalendářní rok, vč. komentářů a spolupracuje s OEKO
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OZVZ
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění rozpočtu OZVZ
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS GINIS, které jsou spojeny s rozpočtem OZVZ a proplácení faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OHMS při inventurách dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení i vyřazení majetku, inventurní seznamy, účast v invent. komisích)
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti OZVZ
 • spolupracuje s ostatními útvary KÚ při koncepčních, strategických, právních otázkách
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení při mimořádných situacích
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky (tiskové odd.) za OZVZ
 • organizuje jednání související s činností OZVZ, zajišťuje podklady a zápisy z jednání
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály jimi vydané
 • zajišťuje monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a KÚ 
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti OZVZ dle Spisového a skartačního řádu KÚ 
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí, zpracovává příslušné materiál
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti veřejných zakázek („VZ“)
 • zajišťuje na základě usnesení Rady Jihočeského kraje přípravu, organizaci a realizaci zadávání veřejných zakázek, pro odbory krajského úřadu, příspěvkové/zakládané organizace Jihočeského kraje, zejména v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a vnitřní směrnicí Jihočeského kraje - SM/18/RK)
 • zajišťuje přípravu a aktualizaci zásad pro zadávání veřejných zakázek (SM/18/RK)
 • metodicky řídí ostatní odbory a příspěvkové organizace v oblasti veřejných zakázek, na vyžádání zabezpečuje komplexní poradenský a organizační servis při jejich zadávání
 • účastní se jednání komisí hodnotících komisí a interních hodnotících komisí v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje, dohlíží na činnost komisí a průběh zadávacího/výběrového řízení
 • řeší ve spolupráci s právním odborem nejasnosti, spory, námitky a odvolání, které vzniknou v průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky
 • zajišťuje evidenci a archivaci kompletní zadávací dokumentace veřejných zakázek kraje 
   
Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OVZS