Text na řeč

Pod horou

Číslo
24
IČO
70827052

Pod horou

Spisová značka:  OLVV-správ. 1411/2003/lusk
Pořadové číslo:  24/DSOTA/2003
Název:   Pod horou
IČO:   708 27 052
Sídlo:   Tučapy č. p. 19, 391 26 Tučapy
Vznik:   10. 5. 2000
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:   

1. obec Budislav
2. obec Dírná
3. obec Dlouhá Lhota
4. obec Chotěmice
5. obec Choustník
6. obec Chrbonín
7. obec Katov
8. obec Košice
9. obec Krátošice
10. obec Krtov
11. obec Mlýny 
12. obec Myslkovice
13. obec Psárov
14. obec Skopytce
15. obec Třebějice
16. obec Tučapy

Předmět: 

1. podpora rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit
2. školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura
3. podpora rozvoje turistiky a propagace cestovního ruchu 
4. ochrana a tvorba životního prostředí 
a) sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů
b) ochrana zdrojů pitné vody
c) čistota ovzduší a jeho ozdravění
5. péče o krajinu
6. doprava a dopravní obslužnost
7. technická a infrastruktura regionu
a) zásobování pitnou vodou
b) čištění odpadních vod
c) elektrifikační síť
d) plynofikace
e) telekomunikační síť
8. bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu
V souladu s předmětem činnosti se svazek může podílet na založení jiných právnických osob (obchodních společností, nebo je sám zakládat) určených k dosažení cílů a záměrů svazku. Za předmět činnosti se považují i takové akce, které se z objektivních důvodů týkají třeba jen jedné členské obce, pokud tyto korespondují se zájmy svazku jako celku.


Orgány svazku: valná hromada
 předseda
 kontrolní a revizní komise
                                        
Předseda svazku: jedná jménem svazku, podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda.

Předseda: Pavel Novák, bytem Dvorce č. p. 12, 392 01 Soběslav dosud
Vlastimil Hanzlík, bytem Dírná 69 do 16. 3. 2015
Ing. Hana Petrů, bytem Tučapy 149 od 10. 5. 2000
  

Příloha – sbírka listin

• Stanovy ze dne 29. 11. 2001
• Smlouva o vytvoření svazku ze dne 29. 11. 2001
• Návrh na zápis do registru včetně stanov ze dne 27. 3. 2000

 Stanovy ze dne 29. 11. 2001

 Smlouva o vytvoření svazku ze dne 29. 11. 2001

 Návrh na zápis do registru včetně stanov ze dne 27. 3. 2000