Agenda CITES: Žádost o hlášení odchovu, dovozu exempláře

Popis služby

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře, který podléhá registrační povinnosti, je povinen do 30 dnů od narození/získání exempláře požádat krajský úřad o vydání registračního listu.

(Druhy exemplářů podléhající povinné registraci jsou uvedeny v zákoně č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a ve vyhlášce č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 100/2004 Sb.)

Pro koho je služba určena?

Registraci musí vyřídit vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře, na něhož se vztahuje registrační povinnost.

Jaký je postup vyřízení?

V případě vlastního odchovu požádejte krajský úřad o vydání registračního listu ve lhůtě:

 • u mláďat savců nejdéle do 6 měsíců stáří mláděte
 • u vajec a mláďat ptáků nebo plazů nejdéle do 3 měsíců stáří mláděte

Při nákupu ze zahraničí požádejte krajský úřad o vydání registračního listu do 30 dnů od nabytí exempláře.

Co potřebuji mít?

 • Při odchovu žádost obsahující tyto náležitosti a přílohy:
 • český a latinský název druhu
 • datum a místo narození nového exempláře
 • označení exempláře (např. uzavřený kroužek, čip, fotografie)
 • registrační listy rodičů a výjimky ze zákazu obchodních činností („žlutý CITES“), pokud byly vydány
 • způsob získání
 • pohlaví
 • zemi původu

Pokud nelze exemplář nezaměnitelně označit vzhledem k jeho fyzickým vlastnostem či zdravotnímu stavu, doloží vlastník identifikační fotografii exempláře s těmito náležitostmi:

 • rozlišitelné detailní identifikační znaky exempláře
 • zřetelně identifikovatelné měřítko
 • fotografie musí být barevná, o rozměrech 10 × 15 cm a technicky dokonalá (ostrá, barevně věrná)
 • pokud má exemplář trvalé individuální znaky (např. defekt končetin, jizvy po zranění apod.), vyfotí se samostatně v detailu, případně se zakroužkují a popis se uvede na zadní straně fotografií
 • u želv je předmětem fotografie břišní část krunýře (tj. plastron) s přiloženým měřítkem

Fotografie můžete připojit k žádosti nebo je zaslat elektronicky.

 • Při nákupu ze zahraničí žádost obsahující tyto náležitosti a přílohy:
 • český a latinský název druhu
 • datum a místo získání exempláře
 • označení exempláře (např. uzavřený kroužek, čip, fotografie)
 • pohlaví
 • zemi původu

doklady prokazující legální původ exempláře:

 • originál výjimky ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý CITES“)
 • dovozní či vývozní povolení (pokud bylo vydáno)
 • písemný doklad o nabytí exempláře (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, stvrzenku, fakturu), na němž je uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o původu exempláře

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.