Služby

Zobrazeno 1 - 106 z 106
KHEJ - Odbor kancelář hejtmana
KRED - Odbor kancelář ředitele
OPZU - Odbor právní a krajský živnostenský úřad
Agendy živnostenského rejstříku (výpisy, sestavy, potvrzení)

Možnost požádat o výpis, sestavu z veřejné části, potvrzení z živnostenského rejstříku.

​​ Rezervovat
​​
Konzultace k právu shromažďovacímu

Oznámení svolání shromáždění, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu

​​ Rezervovat
​​
OREG - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů

Úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu vyvolané aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

​​ Rezervovat
​​
OZZL - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Agenda horního zákona: Stavby v chráněném ložiskovém území

Konzultace k závaznému stanovisku ke stavbě v chráněném ložiskovém území

​​ Rezervovat
​​
Ochrana přírody a krajiny: Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1, případně závazné stanovisko ke kácení podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

​​ Rezervovat
​​
Ochrana přírody a krajiny: Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

​​ Rezervovat
​​
OSMT - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
OZDR - Odbor zdravotnictví
ODSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní úřad: Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě

​​
​​
Silniční hospodářství: Povolení připojení k silnici I. třídy

Žádost o připojení nemovitosti k silnici I. třídy dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 11, § 12 a § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších př

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Povolení zvláštního užívání nadrozměrné přepravy

Povolení zvláštního užívání silnic k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy podle § 25 odst. 6 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy – sportovní akce a další druhy zvláštního užívání

Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy pro pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí, ke zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, k umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, ke

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy samojízdný pracovní stroj

Povolení zvláštního užívání silnice I. třídy k jejímu výjimečnému užití samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Reklamní zařízení v ochranném pásmu

Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy dle § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.tříd

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.tříd podle §77 odst. 1 písm. b) a odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

​​ Rezervovat
​​
Silniční hospodářství: Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu

Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

​​ Rezervovat
​​
OKPP - Odbor kultury a památkové péče
OEZI - Odbor evropských záležitostí
OSOV - Odbor sociálních věcí
Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb

Konzultace k podání žádosti, k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace apod.

​​ Rezervovat
​​
Krajský dotační program - sociální služby

Konzultace k podání žádosti, k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace apod.

​​ Rezervovat
​​
Návratná finanční výpomoc

Konzultace k podání žádosti, k vyúčtování návratné finanční výpomoci apod.

​​ Rezervovat
​​
Plánování a síť sociálních služeb

Konzultace k plánování a zařazování do krajské sítě sociálních služeb

​​ Rezervovat
​​

Názorné video s informacemi, jak celý systém funguje

Zobrazeno 1 - 106 z 106