Agenda horního zákona: Stavby v chráněném ložiskovém území

Popis služby

Krajský úřad v rámci této služby po projednání s obvodním báňským úřadem vydává závazné stanovisko k umisťování staveb a zařízení, které nesouvisejí s dobýváním výhradního ložiska, v chráněném ložiskovém území podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Pro koho je služba určena?

Pro fyzickou nebo právnickou osobu, která plánuje umístit stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území.

Jaký je postup vyřízení?

Požádejte krajský úřad o závazné stanovisko k umístění stavby a zařízení v chráněném ložiskovém území. Krajský úřad po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, vydá závazné stanovisko.

Co potřebuji mít?

Žádost, která obsahuje:

  • údaje o žadateli, v případě zastupování včetně plné moci
  • stručný popis stavby
  • umístění stavby (parcelní číslo, katastrální území)
  • ve kterém chráněném ložiskovém území je stavba navržena

Projektovou dokumentaci, příp. souhrnnou technickou zprávu, včetně situace;

Případně vyjádření těžební organizace s návrhem podmínek ochrany ložiska.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonná lhůta na vyřízení je 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.