EIA: Provedení zjišťovacího řízení

POPIS SLUŽBY

Krajský úřad Jihočeského kraje vede u záměrů, vymezených zákonem zjišťovací podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jehož cílem je zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Tedy zda záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. celý proces EIA).

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost mohou podat fyzické i právnické osoby, které mají v úmyslu realizovat záměr podléhající zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Předložte oznámení, jehož náležitosti stanoví příloha č. 3 zákona. Doporučuje se, aby oznámení zpracovala osoba, která je držitelem autorizace podle § 19 zákona.

Platná legislativa 

Seznam autorizovaných osob 

CO POTŘEBUJI MÍT?

Oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona v listinné podobě v počtu vyhotoveních dohodnutých s krajským úřadem a na technickém nosiči dat (popř. elektronické podobě)   

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Cca 85 – 107 dnů od předložení oznámení až po nabytí právní moci rozhodnutí, v případě, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. celý proces EIA).

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Službu poskytujeme zdarma

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky. Pokud by záměr podléhal posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. celý proces EIA), hradí oznamovatel náklady na zpracování posudku.