EIA: Žádost o vyjádření, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení

POPIS SLUŽBY

Krajský úřad Jihočeského kraje vydává vyjádření, zda záměr nebo jeho změna podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, tedy zda bude záměr posuzován v režimu tzv. EIA.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost mohou podat fyzické i právnické osoby.

JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podejte žádost obsahující níže uvedené náležitosti. Neexistuje předepsaný formulář.

CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost obsahující:

  • jméno a trvalý pobyt fyzické osoby nebo název, identifikační údaje a sídlo právnické osoby (vhodné je uvést i kontaktní údaje - telefon, e-mail pro případnou potřebu doplnění žádosti)
  • stručný popis technického a technologického řešení záměru, kapacita záměru a popis prováděných činností 
  • katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se záměr nachází, popř. situační výkres 
  • pokud se záměr nachází na území chráněné krajinné oblasti nebo národního parku, je nutné přiložit vyjádření příslušné správy chráněné krajinné oblasti nebo národního parku podle § 45i odst. 1 zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Popřípadě přiložit projektovou dokumentaci, technickou zprávu apod., pokud obsahují výše uvedené informace.  

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

30 dnů od podání žádosti

Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Službu poskytujeme zdarma

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.