Náhrady škod způsobené ZCHŽ: Náhrada škody způsobená vybranými zvláště chráněnými živočichy

Popis služby

Můžete získat náhradu škod, které byly způsobeny těmito vybranými zvláště chráněnými živočichy:

 • bobrem evropským
 • vydrou říční
 • kormoránem velkým
 • losem evropským
 • medvědem hnědým
 • rysem ostrovidem
 • vlkem

Škodou je myšlena újma na životě nebo zdraví fyzické osoby nebo na majetku osob uvedeném v zákoně o poskytování náhrad škod. To znamená na:

 • životě nebo zdraví fyzické osoby
 • vymezených domestikovaných zvířatech
 • psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat
 • rybách
 • včelstvech a včelařském zařízení
 • nesklizených polních plodinách
 • trvalých porostech
 • uzavřených objektech
 • movitých věcech v uzavřených objektech

Pro koho je služba určena?

O náhradu škod může žádat fyzická i právnická osoba.

Jaký je postup vyřízení?

Ohlaste vzniklou škodu do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody podle místa, kde ke škodě došlo (obecní úřad obce s rozšířenou působností, správa CHKO).

O náhradu škody požádejte Krajský úřad Jihočeského kraje v zákonem stanovených termínech. Ty se liší podle typu škody. U škod na:

 • zdraví do 2 let od vzniku
 • vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání těchto zvířat nebo na včelstvech a včelařském zařízení do 10 dnů od zjištění škody, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo
 • rybách do 10 dnů od zjištění škody, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy s největší pravděpodobností ke škodě došlo
 • nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených nebo movitých věcech v uzavřených objektech do 15 dnů od zjištění škody, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo

Pokud nepředložíte žádost v těchto termínech, nárok na úhradu škody zaniká.

Co potřebuji mít?

Žádost o poskytnutí náhrady škody, která obsahuje tyto údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele (poškozeného) u fyzických osob
 • název, sídlo a identifikační číslo osoby žadatele (poškozeného) u právnických osob
 • popis příčin vzniku škody a uvedení rozsahu škody
 • označení vybraného živočicha, který škodu podle poznatků žadatele (poškozeného) způsobil
 • popis opatření žadatele (poškozeného), které učinil k zabránění vzniku škody
 • způsob poskytnutí náhrady škody (např. převedení finančních prostředků na bankovní účet, výplata peněžní částky v hotovosti na pokladně příslušného orgánu, zaslání peněžní částky poštovní poukázkou na adresu poškozeného)

V závislosti na typu škody k žádosti připojte:

 • lékařskou zprávu od lékaře, který provedl ošetření, popřípadě léčil fyzickou osobu
 • výpis z matriky (z knihy úmrtí) vypovídající o příčině smrti fyzické osoby a lékařskou zprávu od lékaře, který provedl ošetření této osoby po útoku vybraného živočicha
 • doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k daným živočichům
 • doklad o uživatelském právu k rybníku, sádce, rybí líhni, rybí odchovně, klecové odchovně, pstruží farmě, pokud jde o škodu na rybách způsobenou vydrou říční nebo kormoránem velkým, a odborný posudek nebo znalecký posudek o vzniku škody na rybách a o její výši
 • potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete v majetku poškozeného (toto potvrzení není třeba, pokud jde o škody na rybách)
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k věci movité nebo nemovité, na které ke škodě došlo, pokud jde o škodu na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech
 • popřípadě odborný posudek nebo znalecký posudek o vzniku škody a o její výši (u škody na rybách jde o povinný doklad)

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Náhradu škody obdržíte nejpozději do 4 měsíců od doručení žádosti.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže?

Ing. Marie Bláhová - 386 720 811, 606 121 091blahova2@kraj-jihocesky.cz 

Ing. Dagmar Kubečková Synková, Ph.D. - 386 720 773synkova@kraj-jihocesky.cz 

Ing. Kateřina Novotná, Ph.D. - 386 720 772novotna2@kraj-jihocesky.cz